11.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 293/22


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1141/2011

(2011. gada 10. novembris)

par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 272/2009, ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošības pamatstandartus, attiecībā uz drošības skeneru izmantošanu ES lidostās

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (1), un jo īpaši tās 4. pantu un pielikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 2. punktu Komisijas pienākums ir pieņemt vispārējus pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu minētās regulas pielikumā noteikto kopīgo pamatstandartu nebūtiskus elementus, tos papildinot.

(2)

Turklāt Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 3. punktā ir noteikts, ka Komisijai jāpieņem sīki izstrādāti pasākumi, ar ko īsteno civilās aviācijas drošības kopīgos pamatstandartus, kuri noteikti minētās regulas pielikumā un papildināti ar vispārējiem pasākumiem, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar 4. panta 2. punktu.

(3)

Jo īpaši Komisijas Regulā (EK) Nr. 272/2009 (2), ar ko papildina kopīgos civilās aviācijas drošības pamatstandartus, paredzēti vispārēji pasākumi attiecībā uz atļautajām pasažieru pārbaudes metodēm, kuras noteiktas regulas pielikuma A daļā.

(4)

Drošības skeneri ir efektīva pasažieru pārbaudes metode, un būtu jāatļauj to izmantošana ES lidostās, pievienojot tos atļauto pārbaudes metožu sarakstam.

(5)

Komisija ir lūgusi savu Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātnisko komiteju (SCENIHR) novērtēt, kā veselību var iespaidot drošības skeneri, kuros izmanto jonizējošo starojumu. Neskarot Padomes 1996. gada 13. maija Direktīvu 96/29/Euratom, kas nosaka drošības pamatstandartus darba ņēmēju un iedzīvotāju veselības aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajām briesmām (3), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvu 2006/95/EK par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (4) un lai aizsargātu iedzīvotāju veselību un drošību, šajā posmā vienīgi drošības skeneri, kuros neizmanto jonizējošo starojumu, tiek pievienoti aviācijas drošības labad atļauto pasažieru pārbaudes metožu sarakstam.

(6)

Drošības skeneru izmantošanai būtu jānotiek saskaņā ar īpašiem īstenošanas noteikumiem, ar ko atļauj šīs metodes izmantošanu pārbaudēm atsevišķi vai apvienojumā, kā primāro vai sekundāro līdzekli, un ar konkrētiem nosacījumiem, kuru mērķis ir pamattiesību aizsardzība. Tie būtu jāpieņem atsevišķi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 3. punktu.

(7)

Nosakot īpašus darbības nosacījumus drošības skeneru izmantošanai un dodot pasažieriem iespēju izvēlēties alternatīvas pārbaudes metodes, šī regula un īpašie īstenošanas noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 3. punktu, ievēro pamattiesības un principus, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, tostarp respektē cilvēka cieņu, privāto un ģimenes dzīvi, ievēro personas datu aizsardzības tiesības, bērnu tiesības, tiesības uz reliģijas brīvību un diskriminācijas aizliegumu. Šī regula jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām un principiem.

(8)

Komisija cieši sadarbosies ar nozari un dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka ES lidostās pēc iespējas drīzāk būtu ierīkoti tikai drošības skeneri ar automātisku apdraudējuma konstatēšanu un attēli vairs nebūtu jāizvērtē apskati veicošai personai.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Civilās aviācijas drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 272/2009 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 10. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.

(2)  OV L 91, 3.4.2009., 7. lpp.

(3)  OV L 159, 29.6.1996., 1. lpp.

(4)  OV L 374, 27.12.2006., 10. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 272/2009 pielikuma A daļas pirmās iedaļas 1. punktam pievieno šādu ierakstu:

“f)

drošības skeneri, kuros neizmanto jonizējošo starojumu.”