12.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1129/2011

(2011. gada 11. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu, izveidojot Eiropas Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 10. pantu un 30. panta 1. un 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1333/2008 paredzēta Eiropas Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksta izveide un šo pārtikas piedevu lietošanas nosacījumi.

(2)

Pārtikas piedevas, ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. jūnija Direktīvu 94/35/EK par saldinātājiem, kurus lieto pārtikas produktos (2), Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. jūnija Direktīvu 94/36/EK par krāsvielām, kuras lieto pārtikas produktos (3), un Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 20. februāra Direktīvu 95/2/EK par pārtikas piedevām, kas nav krāsvielas vai saldinātāji (4), patlaban ir atļauts lietot pārtikā, jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā, kad ir pārbaudīta to atbilstība šīs regulas 6., 7. un 8. pantam. Pārbaudē nav jāietver Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (turpmāk “Iestāde”) veikts jauns riska novērtējums. Minētās regulas II pielikumā nav jāiekļauj vairs nevajadzīgas pārtikas piedevas un to izmantošanas veidi.

(3)

Tirgū var laist vienīgi tās pārtikas piedevas, kas ir iekļautas Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā ietvertajā Savienības sarakstā, un tās var lietot pārtikā, ievērojot minētajā pielikumā norādītos lietošanas nosacījumus. Pārtikas piedevas jāuzskaita, par pamatu ņemot pārtikas produktu kategorijas, kurām šīs pārtikas piedevas drīkst pievienot. Lai sekmētu pārnesi un uzlabotu atļauju piešķiršanas procedūras pārredzamību, ir lietderīgi izstrādāt jaunu pārtikas kategoriju sistēmu, kas veidos II pielikuma pamatu.

(4)

Par Savienības sistēmas izstrādes sākumpunktu ir izmantota Pārtikas kodeksa vispārējos standartos pārtikas piedevām (5) izveidotā pārtikas produktu kategoriju sistēma. Tomēr šī sistēma ir jāpielāgo, lai ņemtu vērā pašreizējo Savienībā izsniegto pārtikas piedevu izmantošanas atļauju specifiku. Ir ņemti vērā pašreizējie nozarei specifiskie Savienības noteikumi par pārtiku. Kategoriju izveides vienīgais mērķis ir uzskaitīt atļautās piedevas un to lietošanas noteikumus.

(5)

Skaidrības labad pārtikas piedevas ir jāuzskaita piedevu grupās, ko atļauts izmantot konkrētos pārtikas produktos. Lai nodrošinātu vienotu interpretāciju, ir jāizstrādā norādes ar dažādo kategoriju aprakstiem. Vajadzības gadījumā, lai precizētu to, vai konkrēts pārtikas produkts pieder vai nepieder pie konkrētas pārtikas produktu kategorijas, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1333/2008 19. pantu var pieņemt interpretācijas lēmumus.

(6)

Lai kontrolētu kaitīgu baktēriju, jo īpaši Clostridium botulinum, iespējamu vairošanos gaļas produktos, tajos kā konservanti jāizmanto nitrīti (E 249–250). Taču nitrītu izmantošana gaļas produktos var izraisīt kancerogēnu vielu – nitrozamīnu – veidošanos. Pašreizējā atļaujā nitrītu kā pārtikas piedevu izmantošanai attiecībā uz šīm sekām ir panākts līdzsvars, ņemot vērā Iestādes zinātnisko atzinumu un vajadzību saglabāt tirgū atsevišķus tradicionālus pārtikas produktus. Maksimāli pieļaujamie atlieku daudzumi atsevišķos tradicionāli ražotos gaļas produktos ir noteikti Direktīvas 95/2/EK III pielikumā. Šie daudzumi ir jānodrošina pienācīgi norādītajos un noteiktajos produktos, taču jāprecizē, ka noteiktos daudzumus piemēro ražošanas procesa beigās. Lai apspriestu iespēju samazināt visos gaļas produktos pieļaujamos pašreizējos maksimālos daudzumus un turpināt noteikumu par tradicionāli ražotiem produktiem vienkāršošanu, Komisija arī konsultēsies ar dalībvalstīm, ieinteresētajām personām un Iestādi. Atkarībā no apspriešanās iznākuma Komisija lems par to, vai ir jāierosina pielāgot nitrītu maksimālo devu, ko drīkst pievienot konkrētiem gaļas produktiem.

(7)

Sagatavotam galda ūdenim, kas ietilpst 14.1.1. kategorijā, drīkst pievienot tikai fosforskābi un fosfātus. Ņemot vērā to, ka Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma mērķis ir turpināt Eiropas Savienībā saskaņot pārtikas piedevu izmantošanu pārtikā un nodrošināt efektīvu iekšējā tirgus darbību, minerālsāļi, ko pievieno sagatavotam ūdenim, standartizācijas nolūkā nav uzskatāmi par piedevām, un tādējādi šī regula uz tiem neattiecas.

(8)

Visām patlaban atļautajām pārtikas piedevām Iestāde veic atkārtotu novērtējumu saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 257/2010 (6), ar ko izveido programmu, lai atkārtoti novērtētu atļautās pārtikas piedevas. Pārtikas piedevu atkārtota novērtēšana tiek īstenota atbilstīgi minētajā regulā noteiktajām prioritātēm.

(9)

Iestāde 2008. gada janvārī pieņēma atzinumu par likopēnu (7), kurā noteica pieļaujamo diennakts devu (PDD) – 0,5 mg likopēna (E 160d) no visiem avotiem uz kg ķermeņa masas diennaktī – un to, ka iespējamā deva, jo īpaši bērniem, var pārsniegt PDD. Tādēļ likopēna kā pārtikas krāsvielas izmantošana ir jāierobežo.

(10)

Iestāde 2009. gada septembrī pieņēma zinātniskos atzinumus par saulrieta dzelteno FCF (E 110) (8), hinolīndzelteno (E 104) (9) un košenila sarkano 4R (E 124) (10). Pamatojoties uz zinātniskajos atzinumos sniegto uztura riska novērtējumu, Iestāde secināja, ka, izmantojot hinolīndzeltenā un košenila sarkanā maksimālo lietojamo daudzumu, devas aprēķini vidējās un augstās procentilēs parasti pārsniedz PDD. Arī attiecībā uz saulrieta dzelteno risks var būt pārāk liels, jo īpaši bērniem vecumā no 1 līdz 10 gadiem. Devas aprēķini ir noteikti, pamatojoties uz devām, kas 2009. gadā tika norādītas pārtikas nozarē. Lai pārliecinātos, ka šo vielu izmantošana nekaitē patērētājam, Komisija pārskata patlaban atļautos izmantošanas veidus un devas, un tā plāno līdz 2011. gada jūlijam sagatavot jaunu priekšlikumu par pārskatītajām devām.

(11)

Iestāde 2008. gada 22. maijā pieņemtajā atzinumā par tāda alumīnija, kas uzņemts ar pārtiku, nekaitīgumu secināja, ka ievērojama Eiropas iedzīvotāju daļa ar pārtiku varētu uzņemt pārāk lielu alumīnija devu. Iestāde nevarēja norādīt konkrētus avotus, kuri veicina alumīnija saturu konkrētā pārtikā, piemēram, raksturīgo daudzumu, no pārtikas piedevām iegūto daudzumu, kā arī daudzumu, kas nonāk pārtikā, to apstrādājot un uzglabājot alumīniju saturošā folijā, tvertnēs vai piederumos. Lai samazinātu alumīnija daudzumu, būtu jāierobežo atsevišķu alumīniju saturošu pārtikas piedevu izmantošana. Komisija gatavo pasākumus, lai ierobežotu alumīniju saturošu piedevu izmantošanu, un ir paredzējusi līdz 2011. gada septembrim izstrādāt priekšlikumu par pārskatītajām devām.

(12)

Ieinteresētajām personām tika lūgts sniegt informāciju par Direktīvas 94/36/EK V pielikumā uzskaitīto pārtikas krāsvielu izmantošanu un vajadzību tās izmantot. Dažas uzskaitītās pārtikas krāsvielas patlaban netiek izmantotas atsevišķās šajā pielikumā norādītajās pārtikas produktu kategorijās. Tomēr dažas no atļautajām krāsvielām sarakstā ir jāsaglabā, jo var rasties vajadzība ar tām pilnībā vai daļēji aizstāt tādas krāsvielas, kas Iestādei, veicot atkārtoto novērtējumu, varētu radīt bažas. Patlaban atļauto pārtikas krāsvielu skaitu varētu samazināt šādās pārtikas produktu kategorijās: aromatizēts apstrādāts siers, sarkano augļu konservi, zivju pastēte un vēžveidīgo pastēte, vārīšanai sagatavoti vēžveidīgie un kūpinātas zivis.

(13)

Pārtikas krāsvielu beta-apo-8’-karotīnskābes etilesteri (C 30) (E 160f) ražotājs vairs nepiedāvā, un nozares uzņēmumi vairs neatbalsta vajadzību pēc Iestādes veikta šīs vielas atkārtota novērtējuma. Tādēļ šī piedeva nav jāiekļauj Savienības sarakstā.

(14)

Pārtikas krāsvielu kantaksantīnu (E 161g) ir atļauts izmantot tikai produktā Saucisses de Strasbourg. Komisija tika informēta, ka šī pārtikas krāsviela vairs netiek izmantota. Tādēļ Savienības sarakstā nav jāiekļauj atļauja izmantot šo piedevu produktā Saucisses de Strasbourg. Tomēr Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvā 2009/35/EK par zālēm pievienojamām krāsvielām (11) ir noteikts, ka dalībvalstis neatļauj cilvēkiem un veterinārijai domāto zāļu iekrāsošanai izmantot jebkādas krāsvielas, kas nav Direktīvas 94/36/EK I pielikumā paredzētās krāsvielas. Kantaksantīnu patlaban izmanto atsevišķās zālēs. Tādēļ piedeva ir jāsaglabā atļauto piedevu sarakstā.

(15)

Ar Komisijas 2007. gada 26. jūlija Regulu (EK) Nr. 884/2007 par ārkārtas pasākumiem, ar kuriem aptur krāsvielas Sarkanā 2G (E 128) izmantošanu pārtikas produktos (12), apturēja šīs krāsvielas izmantošanu un šo krāsvielu saturošas pārtikas laišanu tirgū. Tādēļ krāsviela Sarkanā 2G (E 128) nav jāiekļauj Savienības sarakstā.

(16)

Atkārtotā novērtējuma laikā Iestādei kļuva zināms, ka pārtikas krāsviela Brūnā FK (E 154), ko atļauts izmantot tikai Kippers (žāvētās siļķēs), vairs netiek izmantota. Pieejamo toksicitātes datu (13) nepilnību dēļ Iestāde atkārtotajā novērtējumā nevarēja izdarīt secinājumus par šīs vielas nekaitīgumu. Tādēļ šī piedeva nav jāiekļauj Savienības sarakstā.

(17)

Direktīvā 95/2/EK patlaban ir atļauti dažādi pretsalipes vielas silīcija dioksīda (E 551) izmantošanas veidi. Pārtikas zinātniskā komiteja savā 1990. gada 18. maija atzinumā (14) šīs pārtikas piedevas pieļaujamajai diennakts devai (PDD) piešķīra statusu “nav norādīta”. Pastāv tehnoloģiska vajadzība palielināt pieļaujamo silīcija dioksīda devu, lai tā būtu lielāka, nekā patlaban ir atļauts attiecībā uz sāls aizstājējiem. Tas būtu noderīgi patērētājiem – pretsalipes sāls aizstājējus varētu pārdot Eiropas valstīs ar karstu un mitru klimatu, jo salipšanas efekta dēļ sāls aizstājēju izmantošana patlaban ir neērta un bieži vien arī neiespējama. Tādēļ ir ieteicams atļaut palielināt sāls aizstājēju maksimālo devu.

(18)

Iestāde izvērtēja informāciju par tāda metakrilāta bāzes kopolimēra nekaitīgumu, kas tiek lietots kā glazētājviela cietiem uztura bagātinātājiem. Iestāde 2010. gada 10. februāra atzinumā secināja, ka šis izmantošanas veids nerada bažas par nekaitīgumu, jo metakrilāta bāzes kopolimērs pēc perorālas ievadīšanas neuzsūcas kuņģa un zarnu traktā. Paredzams, ka šī piedeva iegūs tehnoloģisku nozīmi, jo tā aizsargā pret mitrumu, nomāc dažādu uzturvielu garšu, kā arī veicina uzturvielu ātru izdalīšanos vēderā. Tādēļ ir ieteicams atļaut izmantot metakrilāta bāzes kopolimēru – 100 000 mg/kg – kā cietu uztura bagātinātāju glazēšanas vielu/apvalkotājvielu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/46/EK (15) 2. pantam. Šai jaunajai pārtikas piedevai jāpiešķir šāds E numurs – E 1205.

(19)

Ir jāreglamentē piedevu izmantošana galda saldinātājos, kuri definēti Regulas (EK) Nr. 1333/2008 3. panta 2. punkta g) apakšpunktā. Šos izstrādājumus, kas satur atļautos saldinātājus, ir paredzēts pārdot galapatērētājiem kā cukura aizstājējus. Vajadzība izmantot piedevas var atšķirties atkarībā no tā, vai saldinātājs ir šķidrā, pulvera vai tabletes veidā.

(20)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1333/2008 34. pantam pārtikas piedevu pārcelšana uz minētās regulas II pielikumu jāuzskata par pabeigtu no dienas, kad sāk piemērot ar šo regulu ieviestos grozījumus. Līdz tam brīdim ir jāturpina piemērot Direktīvas 94/35/EK 2. panta 1., 2. un 4. punkta, Direktīvas 94/36/EK 2. panta 1.–6. punkta un 8.–10. punkta, kā arī Direktīvas 95/2/EK 2. un 4. panta un šo direktīvu pielikumu noteikumus.

(21)

Piedevu, uz kurām attiecas Regulas (EK) Nr. 1333/2008 6., 7. un 8. pants, pārcelšanai uz Savienības sarakstu nebūtu jāietekmē to pašreizējā izmantošana. Tomēr, lai nozares uzņēmumi varētu ievērot šīs regulas noteikumus, ir jāparedz pārejas periods.

(22)

Ir jāprecizē pārneses principa izņēmums attiecībā uz salikta sastāva pārtiku, kas nav minēta II pielikumā, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1333/2008 18. panta 1. punkta a) apakšpunktā. Direktīvas 95/2/EK 3. pantā un Direktīvas 94/36/EK 3. pantā šis izņēmums attiecas uz pārtikas produktiem, kuri patlaban ir iekļauti attiecīgi 1. un 2. tabulā. Attiecībā uz pārējiem salikta sastāva pārtikas produktiem, kuri ietilpst E daļā norādītajās kategorijās (piemēram, zupas, mērces, salāti u. c.), ir jāturpina piemērot pārneses principu.

(23)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Regulā (EK) Nr. 1333/2008

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Pārejas noteikumi

1.   Ar šo regulu grozīto Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu piemēro no 2013. gada 1. jūnija.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, no šīs regulas spēkā stāšanās dienas piemēro šādus ierakstus, kuri ir iekļauti ar šo regulu grozītajā Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā:

a)

B daļas 3. punkts – ieraksts par metakrilāta bāzes kopolimēru (E 1205);

b)

E daļas 12.1.2. punkts – ieraksts par silīcija dioksīda (E 551) izmantošanu sāls aizstājējos;

c)

E daļas 17.1. punkts – ieraksts par metakrilāta bāzes kopolimēra (E 1205) izmantošanu cietos uztura bagātinātājos.

3.   Direktīvas 94/35/EK 2. panta 1., 2. un 4. punkts, Direktīvas 94/36/EK 2. panta 1.–6. punkts, 8., 9. un 10. punkts, kā arī Direktīvas 95/2/EK 2. un 4. pants un šo direktīvu pielikumi zaudē spēku no 2013. gada 1. jūnija.

4.   Atkāpjoties no 3. punkta, Direktīvas 95/2/EK IV pielikuma ieraksts par silīcija dioksīda (E 551) izmantošanu sāls aizstājējos zaudē spēku no dienas, kad stājas spēkā šī regula.

5.   Pārtikas produktus, kas likumīgi laisti tirgū pirms 2013. gada 1. jūnija, taču neatbilst šīs regulas noteikumiem, drīkst turpināt pārdot līdz to minimālā derīguma termiņa dienai vai to derīguma termiņa beigām.

3. pants

Regulu (EK) Nr. 884/2007 atceļ no 2013. gada 1. jūnija.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 11. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  OV L 237, 10.9.1994., 3. lpp.

(3)  OV L 237, 10.9.1994., 13. lpp.

(4)  OV L 61, 18.3.1995., 1. lpp.

(5)  GSFA, Codex STAN 192-1995.

(6)  OV L 80, 26.3.2010., 19. lpp.

(7)  The EFSA Journal (2008) 674, 1. lpp.

(8)  EFSA Journal, 2009; 7(11):1330.

(9)  EFSA Journal, 2009; 7(11):1329.

(10)  EFSA Journal, 2009; 7(11):1328.

(11)  OV L 109, 30.4.2009., 10. lpp.

(12)  OV L 195, 27.7.2007., 8. lpp.

(13)  EFSA Journal, 2010; 8(4):1535.

(14)  Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par izdevumu First Series of Food Additives for various technological functions, PZK ziņojumi (25. izdevums, 1991).

(15)  OV L 183, 12.7.2002., 51. lpp.


PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts un šo pārtikas piedevu lietošanas nosacījumi

A   DAĻA

1.   Ievads

Šajā Savienības sarakstā ir iekļauta šāda informācija:

pārtikas piedevas nosaukums un tās E numurs,

pārtika, kurai pārtikas piedevu var pievienot,

pārtikas piedevu lietošanas nosacījumi,

ierobežojumi, kas attiecas uz pārtikas piedevas pārdošanu tieši galapatērētājiem.

2.   Vispārēji noteikumi par uzskaitītajām pārtikas piedevām un lietošanas nosacījumiem

1.

Kā pārtikas piedevas drīkst izmantot tikai B daļā uzskaitītās vielas.

2.

Piedevas drīkst izmantot tikai pārtikā un atbilstīgi šā pielikuma E daļā izklāstītajiem nosacījumiem.

3.

Šā pielikuma E daļā pārtika ir sagrupēta pielikuma D daļā norādītajās pārtikas produktu kategorijās un piedevas ir sagrupētas atbilstīgi šā pielikuma C daļā sniegtajām definīcijām.

4.

Ir atļauts izmantot tādas alumīnija lakas, kas pagatavotas no uzskaitītajām krāsvielām.

5.

Krāsvielas E 123, E 127, E 160b, E 173 un E 180 nedrīkst tieši pārdot patērētājam.

6.

Vielas, kas norādītas ar numuru E 407, E 407a un E 440, drīkst standartizēt ar cukuriem ar nosacījumu, ka tas tiek norādīts kopā ar numuru un apzīmējumu.

7.

Marķējot ar vārdiem “lietošanai pārtikā”, nitrītu drīkst pārdot tikai maisījumā ar sāli vai sāls aizstājēju.

8.

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 18. panta 1. punkta a) apakšpunktā izklāstītais pārneses princips nav piemērojams 1. tabulā norādītajai pārtikai attiecībā uz vispārīgām pārtikas piedevām un 2. tabulā norādītajai pārtikai attiecībā uz pārtikas krāsvielām.

1. tabula

Pārtika, kurai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1333/2008 18. panta 1. punkta a) apakšpunktā izklāstīto pārneses principu nedrīkst būt pievienota piedeva

1.

Neapstrādāta pārtika, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1333/2008 3. pantā

2.

Medus, kā noteikts Padomes Direktīvā 2001/110/EK (1)

3.

Neemulģētas augu un dzīvnieku izcelsmes eļļas un tauki

4.

Sviests

5.

Nearomatizēts, pasterizēts un sterilizēts (tostarp apstrādāts ultraaugstā temperatūrā) piens un nearomatizēts, pasterizēts krējums (izņemot krējumu ar samazinātu tauku saturu)

6.

Nearomatizēti, raudzēti piena produkti, kas pēc raudzēšanas netiek termiski apstrādāti

7.

Nearomatizētas paniņas (izņemot sterilizētas paniņas)

8.

Dabīgais minerālūdens, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/54/EK (2), avota ūdens un citu veidu ūdens pudelēs vai citādi iepakots

9.

Kafija (izņemot aromatizētu šķīstošo kafiju) un kafijas ekstrakti

10.

Nearomatizēta lapu tēja

11.

Cukurs, kā noteikts Padomes Direktīvā 2001/111/EK (3)

12.

Sausa pasta, izņemot pastu bez lipekļa un/vai pastu, kas paredzēta diētām ar samazinātu olbaltumvielu saturu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK (4)


2. tabula

Pārtika, kurai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1333/2008 18. panta 1. punkta a) apakšpunktā izklāstīto pārneses principu nedrīkst būt pievienota pārtikas krāsviela

1.

Neapstrādāta pārtika, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1333/2008 3. pantā

2.

Ūdens pudelēs vai citādi iepakots

3.

Piens, pilnpiens, puskrejots piens un vājpiens, pasterizēts vai sterilizēts (tostarp apstrādāts ultraaugstā temperatūrā) piens (nearomatizēts)

4.

Šokolādes piens

5.

Raudzēts piens (nearomatizēts)

6.

Konservēts piens, kā norādīts Padomes Direktīvā 2001/114/EK (5) (nearomatizēts)

7.

Paniņas (nearomatizētas)

8.

Krējums un krējuma pulveris (nearomatizēts)

9.

Dzīvnieku vai augu izcelsmes eļļa un tauki

10.

Nogatavināts un nenogatavināts siers (nearomatizēts)

11.

Sviests no aitu un kazu piena

12.

Olas un olu produkti, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 853/2004

13.

Milti un citi miltu izstrādājumi, kā arī cietes

14.

Maize un līdzīgi produkti

15.

Pasta un gnocchi

16.

Cukurs, tostarp visi monosaharīdi un disaharīdi

17.

Tomātu pasta, tomātu konservi un pudelēs iepildīti tomāti

18.

Tomātu mērces

19.

Augļu sula un augļu nektārs, kā norādīts Padomes Direktīvā 2001/112/EK (6), un dārzeņu sula un dārzeņu nektārs

20.

Augļi, dārzeņi (tostarp kartupeļi) un sēnes – gan konservu veidā, gan iepildīti pudelēs, gan žāvēti; pārstrādāti augļi, dārzeņi (tostarp kartupeļi) un sēnes

21.

Augstākā labuma džems un želeja, kā arī kastaņu biezenis, kā norādīts Padomes Direktīvā 2011/113/EK (7); crème de pruneaux

22.

Zivis, gliemji un vēžveidīgie, gaļa, putnu gaļa un medījums, kā arī to pārstrādes produkti, bet ne sagatavotie ēdieni, kuros ir šīs sastāvdaļas

23.

Kakao produkti un šokolādes sastāvdaļas šokolādes produktos, kā norādīts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/36/EK (8)

24.

Grauzdēta kafija, tēja, augu un augļu uzlējumi, cigoriņi; tējas, augu un augļu uzlējumu un cigoriņu ekstrakti; tējas, augu un augļu uzlējumi, graudaugu izstrādājumi, kas paredzēti uzlējumiem, kā arī šo produktu maisījumi un šķīstošie maisījumi

25.

Sāls, sāls aizstājēji, garšvielas un garšvielu maisījumi

26.

Vīns un citi produkti, uz ko attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 (9), kā norādīts tās I pielikuma XII daļā

27.

Stiprie alkoholiskie dzērieni, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 110/2008 (10) II pielikuma 1.–14. punktā, spirti (pirms tam minēts attiecīgo augļu nosaukums), ko ražo macerējot un destilējot, un dzēriens London gin (attiecīgi II pielikuma 16. un 22. punkts)

Sambuca, Maraschino, Marrasquino jeb Maraskino un Mistrà, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 110/2008 II pielikuma attiecīgi 38., 39. un 43. punktā

28.

Sangria, Clarea un Zurra, kā noteikts Padomes Regulā (EEK) Nr. 1601/91 (11)

29.

Vīna etiķis, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 1234/2007, kā norādīts tās I pielikuma XII daļā

30.

Pārtikas produkti zīdaiņiem un maziem bērniem, kā norādīts Direktīvā 2009/39/EK, tostarp īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem

31.

Medus, kā noteikts Direktīvā 2001/110/EK

32.

Iesals un iesala produkti

B   DAĻA

VISU PIEDEVU SARAKSTS

1.   Krāsvielas

E numurs

Nosaukums

E 100

Kurkumīns

E 101

Riboflavīni

E 102

Tartrazīns

E 104

Hinolīna dzeltenais

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF / oranždzeltenais S

E 120

Košenils, karmīnskābe, karmīni

E 122

Azorubīns, karmoizīns

E 123

Amarants

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

E 127

Eritrozīns

E 129

Alūra sarkanais AC

E 131

Patentzilais V

E 132

Indigotīns, indigokarmīns

E 133

Briljantzilais FCF

E 140

Hlorofili un hlorofilīni

E 141

Hlorofilu un hlorofilīnu vara kompleksi

E 142

Zaļais S

E 150a

Karamele (12)

E 150b

Sulfīta karamele

E 150c

Amonija karamele

E 150d

Amonija sulfīta karamele

E 151

Briljanta melnais BN, melnais PN

E 153

Augogle

E 155

Brūnais HT

E 160a

Karotīni

E 160b

Anato ekstrakts, biksīns, norbiksīns

E 160c

Paprikas ekstrakts, kapsantīns, kapsorubīns

E 160d

Likopēns

E 160e

Beta-apo-8’-karotināls (C 30)

E 161b

Luteīns

E 161g

Kantaksantīns (13)

E 162

Biešu sarkanais, betanīns

E 163

Antocianīni

E 170

Kalcija karbonāts

E 171

Titāna dioksīds

E 172

Dzelzs oksīdi un hidroksīdi

E 173

Alumīnijs

E 174

Sudrabs

E 175

Zelts

E 180

Litolrubīns BK

2.   Saldinātāji

E numurs

Nosaukums

E 420

Sorbīti

E 421

Mannīts

E 950

Acesulfāms K

E 951

Aspartāms

E 952

Ciklamāti

E 953

Izomalts

E 954

Saharīni

E 955

Sukraloze

E 957

Taumatīns

E 959

Neohesperidīns DC

E 961

Neotams

E 962

Aspartāma–acesulfāma sāls

E 965

Maltīti

E 966

Laktīts

E 967

Ksilīts

E 968

Eritritols

3.   Pārtikas piedevas, kas nav krāsvielas vai saldinātāji

E numurs

Nosaukums

E 170

Kalcija karbonāts

E 200

Sorbīnskābe

E 202

Kālija sorbāts

E 203

Kalcija sorbāts

E 210

Benzoskābe (14)

E 211

Nātrija benzoāts (14)

E 212

Kālija benzoāts (14)

E 213

Kalcija benzoāts (14)

E 214

Etil-p-hidroksibenzoāts

E 215

Nātrija etil-p-hidroksibenzoāts

E 218

Metil-p-hidroksibenzoāts

E 219

Nātrija metil-p-hidroksibenzoāts

E 220

Sēra dioksīds

E 221

Nātrija sulfīts

E 222

Nātrija hidrogēnsulfīts

E 223

Nātrija metabisulfīts

E 224

Kālija metabisulfīts

E 226

Kalcija sulfīts

E 227

Kalcija hidrogēnsulfīts

E 228

Kālija hidrogēnsulfīts

E 234

Nizīns

E 235

Natamicīns

E 239

Heksametilēntetramīns

E 242

Dimetildikarbonāts

E 249

Kālija nitrīts

E 250

Nātrija nitrīts

E 251

Nātrija nitrāts

E 252

Kālija nitrāts

E 260

Etiķskābe

E 261

Kālija acetāts

E 262

Nātrija acetāti

E 263

Kalcija acetāts

E 270

Pienskābe

E 280

Propionskābe

E 281

Nātrija propionāts

E 282

Kalcija propionāts

E 283

Kālija propionāts

E 284

Borskābe

E 285

Nātrija tetraborāts (boraks)

E 290

Oglekļa dioksīds

E 296

Ābolskābe

E 297

Fumārskābe

E 300

Askorbīnskābe

E 301

Nātrija askorbāts

E 302

Kalcija askorbāts

E 304

Askorbīnskābes taukskābju esteri

E 306

Tokoferola ekstrakts

E 307

Alfa-tokoferols

E 308

Gamma-tokoferols

E 309

Delta-tokoferols

E 310

Propilgallāts

E 311

Oktilgallāts

E 312

Dodecilgallāts

E 315

Eritorbīnskābe

E 316

Nātrija eritorbāts

E 319

Terc-butilhidrohinons (TBHQ)

E 320

Butilhidroksianizols (BHA)

E 321

Butilhidroksitoluols (BHT)

E 322

Lecitīni

E 325

Nātrija laktāts

E 326

Kālija laktāts

E 327

Kalcija laktāts

E 330

Citronskābe

E 331

Nātrija citrāti

E 332

Kālija citrāti

E 333

Kalcija citrāti

E 334

Vīnskābe (L(+)-)

E 335

Nātrija tartrāti

E 336

Kālija tartrāti

E 337

Nātrija kālija tartrāts

E 338

Fosforskābe

E 339

Nātrija fosfāti

E 340

Kālija fosfāti

E 341

Kalcija fosfāti

E 343

Magnija fosfāti

E 350

Nātrija malāti

E 351

Kālija malāts

E 352

Kalcija malāti

E 353

Metavīnskābe

E 354

Kalcija tartrāts

E 355

Adipīnskābe

E 356

Nātrija adipināts

E 357

Kālija adipināts

E 363

Dzintarskābe

E 380

Triamonija citrāts

E 385

Kalcija dinātrija etilēndiamīna tetracetāts (kalcija dinātrija EDTA)

E 392

Ekstrakti no rozmarīna

E 400

Algīnskābe

E 401

Nātrija algināts

E 402

Kālija algināts

E 403

Amonija algināts

E 404

Kalcija algināts

E 405

Propān-1,2-diola algināts

E 406

Agars

E 407a

Pārstrādātas Euchema jūraszāles

E 407

Karagināns

E 410

Ceratoniju augļu sveķi

E 412

Guāra sveķi

E 413

Tragakants

E 414

Arabika sveķi (akācijas sveķi)

E 415

Ksantāna sveķi

E 416

Karaja sveķi

E 417

Tara sveķi

E 418

Želena sveķi

E 422

Glicerīns

E 425

Konjac

E 426

Sojas pupiņu hemiceluloze

E 427

Kasijas sveķi

E 431

Polioksietilēna (40) stearāts

E 432

Polioksietilēna sorbitāna monolaurāts (polisorbāts 20)

E 433

Polioksietilēna sorbitāna monooleāts (polisorbāts 80)

E 434

Polioksietilēna sorbitāna monopalmitāts (polisorbāts 40)

E 435

Polioksietilēna sorbitāna monostearāts (polisorbāts 60)

E 436

Polioksietilēna sorbitāna tristearāts (polisorbāts 65)

E 440

Pektīni

E 442

Amonija fosfatīdi

E 444

Saharozes acetāta izobutirāts

E 445

Kolofonija glicerīna esteri

E 450

Difosfāti

E 451

Trifosfāti

E 452

Polifosfāti

E 459

Beta-ciklodekstrīns

E 460

Celuloze

E 461

Metilceluloze

E 462

Etilceluloze

E 463

Hidroksipropilceluloze

E 464

Hidroksipropilmetilceluloze

E 465

Etilmetilceluloze

E 466

Karboksimetilceluloze, nātrija karboksimetilceluloze, celulozes sveķi

E 468

Šķērsšūtās karboksimetilcelulozes nātrija sāls, šķērsšūtās celulozes sveķi

E 469

Fermentatīvi hidrolizēta karboksimetilceluloze, fermentatīvi hidrolizētas celulozes sveķi

E 470a

Taukskābju nātrija, kālija un kalcija sāļi

E 470b

Taukskābju magnija sāļi

E 471

Taukskābju monoglicerīdi un diglicerīdi

E 472a

Taukskābju monoglicerīdu un diglicerīdu etiķskābes esteri

E 472b

Taukskābju monoglicerīdu un diglicerīdu pienskābes esteri

E 472c

Taukskābju monoglicerīdu un diglicerīdu citronskābes esteri

E 472d

Taukskābju monoglicerīdu un diglicerīdu vīnskābes esteri

E 472e

Taukskābju monoglicerīdu un diglicerīdu monoacetilvīnskābes un diacetilvīnskābes esteri

E 472f

Taukskābju monoglicerīdu un diglicerīdu jauktie etiķskābes un vīnskābes esteri

E 473

Taukskābju saharozes esteri

E 474

Saharozes glicerīdi

E 475

Taukskābju poliglicerīna esteri

E 476

Poliglicerīna polirīcinoleāts

E 477

Taukskābju propān-1,2-diola esteri

E 479b

Termiski oksidētas sojas eļļas un taukskābju monoglicerīdu un diglicerīdu iedarbības produkts

E 481

Nātrija stearoil-2-laktilāts

E 482

Kalcija stearoil-2-laktilāts

E 483

Steariltartrāts

E 491

Sorbitāna monostearāts

E 492

Sorbitāna tristearāts

E 493

Sorbitāna monolaurāts

E 494

Sorbitāna monooleāts

E 495

Sorbitāna monopalmitāts

E 500

Nātrija karbonāti

E 501

Kālija karbonāti

E 503

Amonija karbonāti

E 504

Magnija karbonāti

E 507

Sālsskābe

E 508

Kālija hlorīds

E 509

Kalcija hlorīds

E 511

Magnija hlorīds

E 512

Alvas hlorīds

E 513

Sērskābe

E 514

Nātrija sulfāti

E 515

Kālija sulfāti

E 516

Kalcija sulfāts

E 517

Amonija sulfāts

E 520

Alumīnija sulfāts

E 521

Alumīnija nātrija sulfāts

E 522

Alumīnija kālija sulfāts

E 523

Alumīnija amonija sulfāts

E 524

Nātrija hidroksīds

E 525

Kālija hidroksīds

E 526

Kalcija hidroksīds

E 527

Amonija hidroksīds

E 528

Magnija hidroksīds

E 529

Kalcija oksīds

E 530

Magnija oksīds

E 535

Nātrija ferocianīds

E 536

Kālija ferocianīds

E 538

Kalcija ferocianīds

E 541

Nātrija alumīnija skābais fosfāts

E 551

Silīcija dioksīds

E 552

Kalcija silikāts

E 553a

Magnija silikāts

E 553b

Talks

E 554

Nātrija alumīnija silikāts

E 555

Kālija alumīnija silikāts

E 556

Kalcija alumīnija silikāts

E 558

Bentonīts

E 559

Alumīnija silikāts (kaolīns)

E 570

Taukskābes

E 574

Glikonskābe

E 575

Glikonskābes delta-laktons

E 576

Nātrija glikonāts

E 577

Kālija glikonāts

E 578

Kalcija glikonāts

E 579

Dzelzs glikonāts

E 585

Dzelzs laktāts

E 586

4-heksilrezorcīns

E 620

Glutamīnskābe

E 621

Mononātrija glutamāts

E 622

Monokālija glutamāts

E 623

Kalcija diglutamāts

E 624

Monoamonija glutamāts

E 625

Magnija diglutamāts

E 626

Guanilskābe

E 627

Dinātrija guanilāts

E 628

Dikālija guanilāts

E 629

Kalcija guanilāts

E 630

Inozīnskābe

E 631

Dinātrija inozināts

E 632

Dikālija inozināts

E 633

Kalcija inozināts

E 634

Kalcija 5’-ribonukleotīdi

E 635

Dinātrija 5’-ribonukleotīdi

E 640

Glicīns un tā nātrija sāls

E 650

Cinka acetāts

E 900

Dimetilpolisiloksāns

E 901

Baltais un dzeltenais bišu vasks

E 902

Kandelilvasks

E 903

Karnaubvasks

E 904

Šellaka

E 905

Mikrokristālisks vasks

E 907

Hidrogenēts poli-1-decēns

E 912

Montānskābes esteri

E 914

Oksidēti polietilēna sveķi

E 920

L-cisteīns

E 927b

Karbamīds

E 938

Argons

E 939

Hēlijs

E 941

Slāpeklis

E 942

Slāpekļa (I) oksīds

E 943a

Butāns

E 943b

Izobutāns

E 944

Propāns

E 948

Skābeklis

E 949

Ūdeņradis

E 999

Kvilaijas ekstrakts

E 1103

Invertāze

E 1105

Lizocīms

E 1200

Polidekstroze

E 1201

Polivinilpirolidons

E 1202

Polivinilpolipirolidons

E 1203

Polivinilspirts (PVA)

E 1204

Pullulāns

E 1205

Metakrilāta bāzes kopolimērs

E 1404

Oksidēta ciete

E 1410

Monocietes fosfāts

E 1412

Dicietes fosfāts

E 1413

Fosfatētas dicietes fosfāts

E 1414

Acetilētas dicietes fosfāts

E 1420

Acetilēta ciete

E 1422

Acetilētas dicietes adipāts

E 1440

Hidroksipropilciete

E 1442

Hidroksipropildicietes fosfāts

E 1450

Cietes nātrija oktenilsukcināts

E 1451

Acetilēta oksidēta ciete

E 1452

Cietes alumīnija oktenilsukcināts

E 1505

Trietilcitrāts

E 1517

Glicerildiacetāts (diacetīns)

E 1518

Gliceriltriacetāts (triacetīns)

E 1519

Benzilspirts

E 1520

Propān-1,2-diols (propilēnglikols)

E 1521

Polietilēnglikols

C   DAĻA

PIEDEVU GRUPAS

1.   I grupa

E numurs

Nosaukums

Konkrēts maksimālais daudzums

E 170

Kalcija karbonāts

quantum satis

E 260

Etiķskābe

quantum satis

E 261

Kālija acetāts

quantum satis

E 262

Nātrija acetāti

quantum satis

E 263

Kalcija acetāts

quantum satis

E 270

Pienskābe

quantum satis

E 290

Oglekļa dioksīds

quantum satis

E 296

Ābolskābe

quantum satis

E 300

Askorbīnskābe

quantum satis

E 301

Nātrija askorbāts

quantum satis

E 302

Kalcija askorbāts

quantum satis

E 304

Askorbīnskābes taukskābju esteri

quantum satis

E 306

Tokoferola ekstrakts

quantum satis

E 307

Alfa-tokoferols

quantum satis

E 308

Gamma-tokoferols

quantum satis

E 309

Delta-tokoferols

quantum satis

E 322

Lecitīni

quantum satis

E 325

Nātrija laktāts

quantum satis

E 326

Kālija laktāts

quantum satis

E 327

Kalcija laktāts

quantum satis

E 330

Citronskābe

quantum satis

E 331

Nātrija citrāti

quantum satis

E 332

Kālija citrāti

quantum satis

E 333

Kalcija citrāti

quantum satis

E 334

Vīnskābe (L(+)-)

quantum satis

E 335

Nātrija tartrāti

quantum satis

E 336

Kālija tartrāti

quantum satis

E 337

Nātrija kālija tartrāts

quantum satis

E 350

Nātrija malāti

quantum satis

E 351

Kālija malāts

quantum satis

E 352

Kalcija malāti

quantum satis

E 354

Kalcija tartrāts

quantum satis

E 380

Triamonija citrāts

quantum satis

E 400

Algīnskābe

quantum satis  (15)

E 401

Nātrija algināts

quantum satis  (15)

E 402

Kālija algināts

quantum satis  (15)

E 403

Amonija algināts

quantum satis  (15)

E 404

Kalcija algināts

quantum satis  (15)

E 406

Agars

quantum satis  (15)

E 407

Karagināns

quantum satis  (15)

E 407a

Pārstrādātas Euchema jūraszāles

quantum satis  (15)

E 410

Ceratoniju augļu sveķi

quantum satis  (15)  (16)

E 412

Guāra sveķi

quantum satis  (15)  (16)

E 413

Tragakants

quantum satis  (15)

E 414

Arabika sveķi (akācijas sveķi)

quantum satis  (15)

E 415

Ksantāna sveķi

quantum satis  (15)  (16)

E 417

Tara sveķi

quantum satis  (15)  (16)

E 418

Želena sveķi

quantum satis  (15)

E 422

Glicerīns

quantum satis

E 425

Konjac

i)

Konjac sveķi

ii)

Konjac glikomannāns

10 g/kg, atsevišķi vai kombinācijā (15)  (17)

E 440

Pektīni

quantum satis  (15)

E 460

Celuloze

quantum satis

E 461

Metilceluloze

quantum satis

E 462

Etilceluloze

quantum satis

E 463

Hidroksipropilceluloze

quantum satis

E 464

Hidroksipropilmetilceluloze

quantum satis

E 465

Etilmetilceluloze

quantum satis

E 466

Karboksimetilceluloze

quantum satis

E 469

Fermentatīvi hidrolizēta karboksimetilceluloze

quantum satis

E 470a

Taukskābju nātrija, kālija un kalcija sāļi

quantum satis

E 470b

Taukskābju magnija sāļi

quantum satis

E 471

Taukskābju monoglicerīdi un diglicerīdi

quantum satis

E 472a

Taukskābju monoglicerīdu un diglicerīdu etiķskābes esteri

quantum satis

E 472b

Taukskābju monoglicerīdu un diglicerīdu pienskābes esteri

quantum satis

E 472c

Taukskābju monoglicerīdu un diglicerīdu citronskābes esteri

quantum satis

E 472d

Taukskābju monoglicerīdu un diglicerīdu vīnskābes esteri

quantum satis

E 472e

Taukskābju monoglicerīdu un diglicerīdu monoacetilvīnskābes un diacetilvīnskābes esteri

quantum satis

E 472f

Taukskābju monoglicerīdu un diglicerīdu jauktie etiķskābes un vīnskābes esteri

quantum satis

E 500

Nātrija karbonāti

quantum satis

E 501

Kālija karbonāti

quantum satis

E 503

Amonija karbonāti

quantum satis

E 504

Magnija karbonāti

quantum satis

E 507

Sālsskābe

quantum satis

E 508

Kālija hlorīds

quantum satis

E 509

Kalcija hlorīds

quantum satis

E 511

Magnija hlorīds

quantum satis

E 513

Sērskābe

quantum satis

E 514

Nātrija sulfāti

quantum satis

E 515

Kālija sulfāti

quantum satis

E 516

Kalcija sulfāts

quantum satis

E 524

Nātrija hidroksīds

quantum satis

E 525

Kālija hidroksīds

quantum satis

E 526

Kalcija hidroksīds

quantum satis

E 527

Amonija hidroksīds

quantum satis

E 528

Magnija hidroksīds

quantum satis

E 529

Kalcija oksīds

quantum satis

E 530

Magnija oksīds

quantum satis

E 570

Taukskābes

quantum satis

E 574

Glikonskābe

quantum satis

E 575

Glikonskābes delta-laktons

quantum satis

E 576

Nātrija glikonāts

quantum satis

E 577

Kālija glikonāts

quantum satis

E 578

Kalcija glikonāts

quantum satis

E 640

Glicīns un tā nātrija sāls

quantum satis

E 920

L-cisteīns

quantum satis

E 938

Argons

quantum satis

E 939

Hēlijs

quantum satis

E 941

Slāpeklis

quantum satis

E 942

Slāpekļa (I) oksīds

quantum satis

E 948

Skābeklis

quantum satis

E 949

Ūdeņradis

quantum satis

E 1103

Invertāze

quantum satis

E 1200

Polidekstroze

quantum satis

E 1404

Oksidēta ciete

quantum satis

E 1410

Monocietes fosfāts

quantum satis

E 1412

Dicietes fosfāts

quantum satis

E 1413

Fosfatētas dicietes fosfāts

quantum satis

E 1414

Acetilētas dicietes fosfāts

quantum satis

E 1420

Acetilēta ciete

quantum satis

E 1422

Acetilētas dicietes adipāts

quantum satis

E 1440

Hidroksipropilciete

quantum satis

E 1442

Hidroksipropildicietes fosfāts

quantum satis

E 1450

Cietes nātrija oktenilsukcināts

quantum satis

E 1451

Acetilēta oksidēta ciete

quantum satis

E 620

Glutamīnskābe

10 g/kg, atsevišķi vai kombinācijā, izsaka kā glutamīnskābi

E 621

Mononātrija glutamāts

E 622

Monokālija glutamāts

E 623

Kalcija diglutamāts

E 624

Monoamonija glutamāts

E 625

Magnija diglutamāts

E 626

Guanilskābe

500 mg/kg, atsevišķi vai kombinācijā, izsaka kā guanilskābi

E 627

Dinātrija guanilāts

E 628

Dikālija guanilāts

E 629

Kalcija guanilāts

E 630

Inozīnskābe

E 631

Dinātrija inozināts

E 632

Dikālija inozināts

E 633

Kalcija inozināts

E 634

Kalcija 5’-ribonukleotīdi

E 635

Dinātrija 5’-ribonukleotīdi

E 420

Sorbīti

quantum satis (lietojumam, kas nav saldināšana)

E 421

Mannīts

E 953

Izomalts

E 965

Maltīti

E 966

Laktīts

E 967

Ksilīts

E 968

Eritritols

2.   II grupa. Pārtikas krāsvielas, ko atļauts izmantot quantum satis

E numurs

Nosaukums

E 101

Riboflavīni

E 140

Hlorofili, hlorofilīni

E 141

Hlorofilu un hlorofilīnu vara kompleksi

E 150a

Karamele

E 150b

Sulfīta karamele

E 150c

Amonija karamele

E 150d

Amonija sulfīta procesa karamele

E 153

Augogle

E 160a

Karotīni

E 160c

Paprikas ekstrakts, kapsantīns, kapsorubīns

E 162

Biešu sarkanais, betanīns

E 163

Antocianīni

E 170

Kalcija karbonāts

E 171

Titāna dioksīds

E 172

Dzelzs oksīdi un hidroksīdi

3.   III grupa. Pārtikas krāsvielas ar kombinētu maksimālo daudzumu

E numurs

Nosaukums

E 100

Kurkumīns

E 102

Tartrazīns

E 104

Hinolīna dzeltenais

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF / oranždzeltenais S

E 120

Košenils, karmīnskābe, karmīni

E 122

Azorubīns, karmoizīns

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

E 129

Alūra sarkanais AC

E 131

Patentzilais V

E 132

Indigotīns, indigokarmīns

E 133

Briljantzilais FCF

E 142

Zaļais S

E 151

Briljanta melnais BN, melnais PN

E 155

Brūnais HT

E 160e

Beta-apo-8’-karotināls (C 30)

E 161b

Luteīns

4.   IV grupa. Polioli

E numurs

Nosaukums

E 420

Sorbīti

E 421

Mannīts

E 953

Izomalts

E 965

Maltīti

E 966

Laktīts

E 967

Ksilīts

E 968

Eritritols

5.   Citas piedevas, kuras var lietot kombinācijās

a)   E 200–203: sorbīnskābe – sorbāti (SA)

E numurs

Nosaukums

E 200

Sorbīnskābe

E 202

Kālija sorbāts

E 203

Kalcija sorbāts


b)   E 210–213: benzoskābe – benzoāti (BA)

E numurs

Nosaukums

E 210

Benzoskābe

E 211

Nātrija benzoāts

E 212

Kālija benzoāts

E 213

Kalcija benzoāts


c)   E 200–213: sorbīnskābe – sorbāti; benzoskābe – benzoāti (SA + BA)

E numurs

Nosaukums

E 200

Sorbīnskābe

E 202

Kālija sorbāts

E 203

Kalcija sorbāts

E 210

Benzoskābe

E 211

Nātrija benzoāts

E 212

Kālija benzoāts

E 213

Kalcija benzoāts


d)   E 200–219: sorbīnskābe – sorbāti; benzoskābe – benzoāti; p-hidroksibenzoāti (SA + BA + PHB)

E numurs

Nosaukums

E 200

Sorbīnskābe

E 202

Kālija sorbāts

E 203

Kalcija sorbāts

E 210

Benzoskābe

E 211

Nātrija benzoāts

E 212

Kālija benzoāts

E 213

Kalcija benzoāts

E 214

Etil-p-hidroksibenzoāts

E 215

Nātrija etil-p-hidroksibenzoāts

E 218

Metil-p-hidroksibenzoāts

E 219

Nātrija metil-p-hidroksibenzoāts


e)   E 200–203; 214–219: sorbīnskābe – sorbāti; p-hidroksibenzoāti (SA + PHB)

E numurs

Nosaukums

E 200

Sorbīnskābe

E 202

Kālija sorbāts

E 203

Kalcija sorbāts

E 214

Etil-p-hidroksibenzoāts

E 215

Nātrija etil-p-hidroksibenzoāts

E 218

Metil-p-hidroksibenzoāts

E 219

Nātrija metil-p-hidroksibenzoāts


f)   E 214–219: p-hidroksibenzoāti (PHB)

E numurs

Nosaukums

E 214

Etil-p-hidroksibenzoāts

E 215

Nātrija etil-p-hidroksibenzoāts

E 218

Metil-p-hidroksibenzoāts

E 219

Nātrija metil-p-hidroksibenzoāts


g)   E 220–228: sēra dioksīds – sulfīti

E numurs

Nosaukums

E 220

Sēra dioksīds

E 221

Nātrija sulfīts

E 222

Nātrija hidrogēnsulfīts

E 223

Nātrija metabisulfīts

E 224

Kālija metabisulfīts

E 226

Kalcija sulfīts

E 227

Kalcija hidrogēnsulfīts

E 228

Kālija hidrogēnsulfīts


h)   E 249–250: nitrīti

E numurs

Nosaukums

E 249

Kālija nitrīts

E 250

Nātrija nitrīts


i)   E 251–252: nitrāti

E numurs

Nosaukums

E 251

Nātrija nitrāts

E 252

Kālija nitrāts


j)   E 280–283: propionskābe – propionāti

E numurs

Nosaukums

E 280

Propionskābe

E 281

Nātrija propionāts

E 282

Kalcija propionāts

E 283

Kālija propionāts


k)   E 310–320: gallāti, TBHQ un BHA

E numurs

Nosaukums

E 310

Propilgallāts

E 311

Oktilgallāts

E 312

Dodecilgallāts

E 319

Terc-butilhidrohinons (TBHQ)

E 320

Butilēts hidroksianizols (BHA)


l)   E 338–341, E 343 un E 450–452: fosforskābe – fosfāti, difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

E numurs

Nosaukums

E 338

Fosforskābe

E 339

Nātrija fosfāti

E 340

Kālija fosfāti

E 341

Kalcija fosfāti

E 343

Magnija fosfāti

E 450

Difosfāti

E 451

Trifosfāti

E 452

Polifosfāti


m)   E 355–357: adipīnskābe – adipāti

E numurs

Nosaukums

E 355

Adipīnskābe

E 356

Nātrija adipāts

E 357

Kālija adipāts


n)   E 432–436: polisorbāti

E numurs

Nosaukums

E 432

Polioksietilēna sorbitāna monolaurāts (polisorbāts 20)

E 433

Polioksietilēna sorbitāna monooleāts (polisorbāts 80)

E 434

Polioksietilēna sorbitāna monopalmitāts (polisorbāts 40)

E 435

Polioksietilēna sorbitāna monostearāts (polisorbāts 60)

E 436

Polioksietilēna sorbitāna tristearāts (polisorbāts 65)


o)   E 473–474: taukskābju saharozes esteri, saharozes glicerīdi

E numurs

Nosaukums

E 473

Taukskābju saharozes esteri

E 474

Saharozes glicerīdi


p)   E 481–482: stearoil-2-laktilāti

E numurs

Nosaukums

E 481

Nātrija stearoil-2-laktilāts

E 482

Kalcija stearoil-2-laktilāts


q)   E 491–495: sorbitāna esteri

E numurs

Nosaukums

E 491

Sorbitāna monostearāts

E 492

Sorbitāna tristearāts

E 493

Sorbitāna monolaurāts

E 494

Sorbitāna monooleāts

E 495

Sorbitāna monopalmitāts


r)   E 520–523: alumīnija sulfāti

E numurs

Nosaukums

E 520

Alumīnija sulfāts

E 521

Alumīnija nātrija sulfāts

E 522

Alumīnija kālija sulfāts

E 523

Alumīnija amonija sulfāts


s)   E 551–559: silīcija dioksīds – silikāti

E numurs

Nosaukums

E 551

Silīcija dioksīds

E 552

Kalcija silikāts

E 553a

Magnija silikāts

E 553b

Talks

E 554

Nātrija alumīnija silikāts

E 555

Kālija alumīnija silikāts

E 556

Kalcija alumīnija silikāts

E 559

Alumīnija silikāts (kaolīns)


t)   E 620–625: glutamīnskābe – glutamāti

E numurs

Nosaukums

E 620

Glutamīnskābe

E 621

Mononātrija glutamāts

E 622

Monokālija glutamāts

E 623

Kalcija diglutamāts

E 624

Monoamonija glutamāts

E 625

Magnija diglutamāts


u)   E 626–635: ribonukleotīdi

E numurs

Nosaukums

E 626

Guanilskābe

E 627

Dinātrija guanilāts

E 628

Dikālija guanilāts

E 629

Kalcija guanilāts

E 630

Inozīnskābe

E 631

Dinātrija inozināts

E 632

Dikālija inozināts

E 633

Kalcija inozināts

E 634

Kalcija 5’-ribonukleotīdi

E 635

Dinātrija 5’-ribonukleotīdi

D   DAĻA

PĀRTIKAS PRODUKTU KATEGORIJAS

Numurs

Nosaukums

0.

Visas pārtikas kategorijas

01.

Piena produkti un to analogi

01.1.

Nearomatizēts pasterizēts un sterilizēts (tostarp apstrādāts ultraaugstā temperatūrā) piens

01.2.

Nearomatizēti raudzēti piena produkti, tostarp dabīgas nearomatizētas paniņas (izņemot sterilizētās paniņas), kas pēc raudzēšanas netiek termiski apstrādāti

01.3.

Nearomatizēti raudzēti piena produkti, kas pēc raudzēšanas tiek termiski apstrādāti

01.4.

Aromatizēti raudzēti piena produkti, tostarp termiski apstrādāti produkti

01.5.

Dehidrēts piens, kā noteikts Direktīvā 2001/114/EK

01.6.

Krējums un krējuma pulveris

01.6.1.

Nearomatizēts pasterizēts krējums (izņemot krējumu ar samazinātu tauku saturu)

01.6.2.

Nearomatizēti dzīvi raudzēti krējuma produkti un aizstājējprodukti, kuru tauku saturs ir mazāks par 20 %

01.6.3.

Citi krējuma veidi

01.7.

Siers un siera produkti

01.7.1.

Nenogatavināts siers, izņemot 16. kategorijas produktus

01.7.2.

Nogatavināts siers

01.7.3.

Ēdama siera miza

01.7.4.

Sūkalu siers

01.7.5.

Pārstrādāts siers

01.7.6.

Siera produkti (izņemot produktus, kas ietilpst 16. kategorijā)

01.8.

Piena produktu analogi, tostarp dzērienu baltinātāji

02.

Tauki un eļļas, kā arī tauku un eļļu emulsijas

02.1.

Tauki un eļļas, kuros nav ūdens (izņemot bezūdens piena taukus)

02.2.

Tauku un eļļas emulsijas, galvenokārt “ūdens eļļā” veidā

02.2.1.

Sviests, koncentrēts sviests, sviesta eļļa un bezūdens piena tauki

02.2.2.

Citi tauku un eļļas emulsiju veidi, tostarp pastas, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1234/2007, un šķidrās emulsijas

02.3.

Izsmidzināma augu eļļa

03.

Saldējumi

04.

Augļi un dārzeņi

04.1.

Neapstrādāti augļi un dārzeņi

04.1.1.

Veseli svaigi augļi un dārzeņi

04.1.2.

Mizoti, sagriezti un sasmalcināti augļi un dārzeņi

04.1.3.

Saldēti augļi un dārzeņi

04.2.

Pārstrādāti augļi un dārzeņi

04.2.1.

Žāvēti augļi un dārzeņi

04.2.2.

Augļi un dārzeņi etiķī, eļļā vai sālsūdenī

04.2.3.

Augļu vai dārzeņu konservi bundžās, burkās vai līdzīgos traukos

04.2.4.

Augļu un dārzeņu izstrādājumi, izņemot produktus, uz ko attiecas 5.4. punkts

04.2.4.1.

Augļu un dārzeņu izstrādājumi, izņemot kompotu

04.2.4.2.

Kompots, izņemot produktus, kuri ietilpst 16. kategorijā

04.2.5.

Džemi, želejas, marmelādes un līdzīgi produkti

04.2.5.1.

Augstākā labuma džems un želeja, kā noteikts Direktīvā 2001/113/EK

04.2.5.2.

Džemi, želejas, marmelādes un saldināts kastaņu biezenis, kā noteikts Direktīvā 2001/113/EK

04.2.5.3.

Citas līdzīgas augļu vai dārzeņu pastas

04.2.5.4.

Riekstu sviesti un riekstu pastas

04.2.6.

Pārstrādātu kartupeļu produkti

05.

Konditorejas izstrādājumi

05.1.

Kakao un šokolādes produkti, uz ko attiecas Direktīva 2000/36/EK

05.2.

Citi konditorejas izstrādājumi, tostarp elpu atsvaidzinoši mikrosaldumi

05.3.

Košļājamā gumija

05.4.

Rotājumi, glazūras un pildījumi, izņemot uz augļiem bāzētus pildījumus, uz kuriem attiecas 4.2.4. kategorija

06.

Graudaugi un graudaugu produkti

06.1.

Veseli vai šķelti graudi vai graudu pārslas

06.2.

Milti un citi malti produkti, un cietes

06.2.1.

Milti

06.2.2.

Cietes

06.3.

Sausās brokastis

06.4.

Pasta

06.4.1.

Svaiga pasta

06.4.2.

Sausa pasta

06.4.3.

Svaiga, vārīšanai sagatavota pasta

06.4.4.

Kartupeļu gnocchi

06.4.5.

Pildījumi pildītai pastai (ravioli un līdzīgiem produktiem)

06.5.

Nūdeles

06.6.

Mīklas

06.7.

Vārīšanai sagatavoti vai pārstrādāti graudaugi

07.

Miltu konditorejas izstrādājumi

07.1.

Maize un maizītes

07.1.1.

Maize, kas pagatavota tikai no šādām sastāvdaļām – kviešu miltiem, ūdens, rauga vai ierauga, sāls

07.1.2.

Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2.

Smalkie miltu konditorejas izstrādājumi

08.

Gaļa

08.1.

Neapstrādāta gaļa

08.1.1.

Neapstrādāta gaļa, kas nav gaļas izstrādājumi, kuri noteikti Regulā (EK) Nr. 853/2004

08.1.2.

Gaļas izstrādājumi, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 853/2004

08.2.

Pārstrādāta gaļa

08.2.1.

Pārstrādāta gaļa, kas nav termiski apstrādāta

08.2.2.

Pārstrādāta gaļa, kas ir termiski apstrādāta

08.2.3.

Gaļai paredzēti apvalki, pārklājumi un rotājumi

08.2.4.

Tradicionāli konservēti (cured) gaļas produkti, kam piemēro īpašus nosacījumus attiecībā uz nitrītiem un nitrātiem

08.2.4.1.

Tradicionāli, sālījumā mērcējot, konservēti gaļas produkti (gaļas produkti, kas ir konservēti, mērcējot konservēšanas šķīdumā, un satur nitrītus un/vai nitrātus, sāli un citas sastāvdaļas)

08.2.4.2.

Tradicionāli, sausi konservēti gaļas produkti (konservēšanas procesā ietilpst sausa konservēšanas maisījuma, kas satur nitrītus un/vai nitrātus, sāli un citas sastāvdaļas, uzklāšana gaļas virsmai, un tai seko stabilizēšana/nogatavināšana)

08.2.4.3.

Citi tradicionāli konservēti gaļas produkti (konservēšanas procesā apvienojot sauso konservēšanu ar mērcēšanu vai gadījumā, ja salikta produkta sastāvā ir nitrīti un/vai nitrāti vai arī ja konservēšanas šķīdums produktā ir ievadīts pirms karsēšanas)

09.

Zivis un zivsaimniecības produkti

09.1.

Neapstrādātas zivis un zivsaimniecības produkti

09.1.1.

Neapstrādātas zivis

09.1.2.

Neapstrādāti gliemji un vēžveidīgie

09.2.

Pārstrādātas zivis un zivsaimniecības produkti, tostarp gliemji un vēžveidīgie

09.3.

Zivju ikri

10.

Olas un olu produkti

10.1.

Neapstrādātas olas

10.2.

Pārstrādātas olas un olu izstrādājumi

11.

Cukuri, sīrupi, medus un galda saldinātāji

11.1.

Cukuri un sīrupi, kā noteikts Direktīvā 2001/111/EK

11.2.

Citi cukuri un sīrupi

11.3.

Medus, kā noteikts Direktīvā 2001/110/EK

11.4.

Galda saldinātāji

11.4.1.

Galda saldinātāji šķidrā veidā

11.4.2.

Galda saldinātāji pulvera veidā

11.4.3.

Galda saldinātāji tablešu veidā

12.

Sāls, garšvielas, zupas, mērces, salāti un proteīnu produkti

12.1.

Sāls un sāls aizstājēji

12.1.1.

Sāls

12.1.2.

Sāls aizstājēji

12.2.

Garšaugi, garšvielas, pikantās garšvielas (seasonings)

12.2.1.

Garšaugi un garšvielas

12.2.2.

Pikantās garšvielas (seasonings) un garšu pastiprinošas garšvielas (condiments)

12.3.

Etiķi

12.4.

Sinepes

12.5.

Zupas un buljoni

12.6.

Mērces

12.7.

Salāti un sviestmaižu pastas uz pikanto garšvielu bāzes

12.8.

Raugs un rauga produkti

12.9.

Proteīna produkti, izņemot 1.8. kategorijas produktus

13.

Īpašai diētai paredzēta pārtika, kā noteikts Direktīvā 2009/39/EK

13.1.

Zīdaiņiem un maziem bērniem paredzēta pārtika

13.1.1.

Mākslīgie maisījumi zīdaiņiem, kā noteikts Komisijas Direktīvā 2006/141/EK (18)

13.1.2.

Mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi, kā noteikts Direktīvā 2006/141/EK

13.1.3.

Pārstrādāta graudaugu pārtika un bērnu pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem, kā noteikts Komisijas Direktīvā 2006/125/EK (19)

13.1.4.

Cita maziem bērniem paredzēta pārtika

13.1.5.

Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika zīdaiņiem un maziem bērniem, kā noteikts Komisijas Direktīvā 1999/21/EK (20), un īpašie maisījumi zīdaiņiem

13.1.5.1.

Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika zīdaiņiem un īpašie maisījumi zīdaiņiem

13.1.5.2.

Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika mazuļiem un maziem bērniem, kā noteikts Direktīvā 1999/21/EK

13.2.

Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika, kā noteikts Direktīvā 1999/21/EK (izņemot 13.1.5. pārtikas produktu kategorijas produktus)

13.3.

Diētiskā pārtika svara kontrolei, kas paredzēta kopējās diennakts pārtikas devas vai individuālās maltītes aizstāšanai (kopējā diennakts uztura deva vai daļa no tās)

13.4.

Pārtika, kas piemērota cilvēkiem, kuri nepanes lipekli, kā noteikts Komisijas Regulā (EK) Nr. 41/2009 (21)

14.

Dzērieni

14.1.

Bezalkoholiskie dzērieni

14.1.1.

Ūdens, tostarp dabīgais minerālūdens, kā noteikts Direktīvā 2009/54/EK, un avota ūdens, kā arī visi citi ūdens veidi pudelēs vai citā iepakojumā

14.1.2.

Augļu sulas, kā noteikts Direktīvā 2001/112/EK, un dārzeņu sulas

14.1.3.

Augļu nektāri, kā noteikts Direktīvā 2001/112/EK, dārzeņu nektāri un līdzīgi produkti

14.1.4.

Aromatizēti dzērieni

14.1.5.

Kafija, tēja, augu un augļu uzlējumi, cigoriņi; tējas, augu un augļu uzlējumi un cigoriņu ekstrakti; tējas, augu, augļu un graudaugu izstrādājumi, kas paredzēti uzlējumiem, kā arī šo produktu maisījumi un šķīstošie maisījumi

14.1.5.1.

Kafija, kafijas ekstrakti

14.1.5.2.

Citi

14.2.

Alkoholiskie dzērieni, tostarp to bezalkoholiskie “līdzinieki” un “līdzinieki” ar mazu spirta saturu

14.2.1.

Alus un iesala dzērieni

14.2.2.

Vīns un citi produkti, kas definēti Regulā (EK) Nr. 1234/2007, un bezalkoholiskie “līdzinieki”

14.2.3.

Sidrs un bumbieru vīns

14.2.4.

Augļu vīns un made wine

14.2.5.

Medalus

14.2.6.

Stiprie alkoholiskie dzērieni, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 110/2008

14.2.7.

Aromatizēti, vīnu saturoši produkti, kā noteikts Regulā (EEK) Nr. 1601/91

14.2.7.1.

Aromatizēti vīni

14.2.7.2.

Aromatizēti vīnu saturoši dzērieni

14.2.7.3.

Aromatizēti vīnus saturoši kokteiļi

14.2.8.

Citi alkoholiskie dzērieni, tostarp alkoholisko un nealkoholisko dzērienu maisījumi un alkoholiskie dzērieni, kas satur ne vairāk kā 15 % alkohola

15.

Ēšanai sagatavoti uzkožamie un uzkodas

15.1.

Uzkodas uz kartupeļu, graudaugu, miltu vai cietes bāzes

15.2.

Pārstrādāti rieksti

16.

Deserti, izņemot 1., 3. un 4. kategorijas produktus

17.

Uztura bagātinātāji, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/46/EK  (22), izņemot uztura bagātinātājus zīdaiņiem un maziem bērniem

17.1.

Uztura bagātinātāji cietā veidā, tostarp kapsulās, tabletēs un citos līdzīgos veidos, izņemot košļājamos veidus

17.2.

Uztura bagātinātāji šķidrā veidā

17.3.

Uztura bagātinātāji sīrupa vai košļājamā veidā

18.

Pārstrādāta pārtika, kura neietilpst 1.–17. kategorijā, izņemot pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem

E   DAĻA

ATĻAUTĀS PĀRTIKAS PIEDEVAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI PĀRTIKAS PRODUKTU KATEGORIJĀS

Kategorijas numurs

E numurs

Nosaukums

Maksimālais daudzums (attiecīgi mg/l vai mg/kg)

Zemsvītras piezīmes

Ierobežojumi/izņēmumi

0.

Pārtikas piedevas, kuras atļautas visās pārtikas produktu kategorijās

E 290

Oglekļa dioksīds

quantum satis

 

 

E 938

Argons

quantum satis

 

 

E 939

Hēlijs

quantum satis

 

 

E 941

Slāpeklis

quantum satis

 

 

E 942

Slāpekļa (I) oksīds

quantum satis

 

 

E 948

Skābeklis

quantum satis

 

 

E 949

Ūdeņradis

quantum satis

 

 

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

10 000

(1) (4) (57)

Tikai sausa pulverveida pārtika (t. i., pārtika, kura tiek žāvēta ražošanas procesā, un tās maisījumi), izņemot pārtiku, kas uzskaitīta šā pielikuma A daļas 1. tabulā

E 551–559

Silīcija dioksīds – silikāti

10 000

(1) (57)

Tikai sausa pulverveida pārtika (t. i., pārtika, kura tiek žāvēta ražošanas procesā, un tās maisījumi), izņemot pārtiku, kas uzskaitīta šā pielikuma A daļas 1. tabulā

E 459

Beta-ciklodekstrīns

quantum satis

 

Tikai pārtika tablešu un apvalkā esošu tablešu veidā, izņemot pārtiku, kas uzskaitīta šā pielikuma A daļas 1. tabulā

E 551–559

Silīcija dioksīds – silikāti

quantum satis

(1)

Tikai pārtika tablešu un apvalkā esošu tablešu veidā, izņemot pārtiku, kas uzskaitīta šā pielikuma A daļas 1. tabulā

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(4)

Maksimālo daudzumu izsaka kā P2O5.

(57)

Maksimālo daudzumu piemēro, ja šā pielikuma 01.–18. punktā nav noteikts cits maksimālais daudzums attiecībā uz atsevišķu pārtiku vai pārtikas produktu kategorijām.

01.

Piena produkti un to analogi

01.1.

Nearomatizēts pasterizēts un sterilizēts (tostarp apstrādāts utraaugstā temperatūrā) piens

E 331

Nātrija citrāti

4 000

 

Tikai ultraaugstā temperatūrā apstrādātā kazas pienā

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

1 000

(1) (4)

Tikai sterilizētā un ultraaugstā temperatūrā apstrādātā pienā

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(4)

Maksimālo daudzumu izsaka kā P2O5.

01.2.

Nearomatizēti raudzēti piena produkti, tostarp dabīgas nearomatizētas paniņas (izņemot sterilizētās paniņas), kas pēc raudzēšanas netiek termiski apstrādāti

01.3.

Nearomatizēti raudzēti piena produkti, kas pēc raudzēšanas tiek termiski apstrādāti

I grupa

Piedevas

 

 

 

E 200–203

Sorbīnskābe – sorbāti

1 000

(1) (2)

Tikai rūgušpienā

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(2)

Maksimālo daudzumu piemēro summai un daudzumu izsaka kā brīvo skābi.

01.4.

Aromatizēti raudzēti piena produkti, tostarp termiski apstrādāti produkti

I grupa

Piedevas

 

 

 

II grupa

Krāsvielas, quantum satis

 

 

 

III grupa

Krāsvielas ar kombinētu maksimālo daudzumu

150

 

 

IV grupa

Polioli

quantum satis

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 160b

Anato ekstrakts, biksīns, norbiksīns

10

 

 

E 160d

Likopēns

30

 

 

E 200–213

Sorbīnskābe – sorbāti, benzoskābe – benzoāti

300

(1) (2)

Tikai desertos, kas satur pienu un nav termiski apstrādāti

E 297

Fumārskābe

4 000

 

Tikai desertos ar augļu garšu

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

3 000

(1) (4)

 

E 355–357

Adipīnskābe – adipāti

1 000

 

Tikai desertos ar augļu garšu

E 363

Dzintarskābe

6 000

 

 

E 416

Karaja sveķi

6 000

 

 

E 427

Kasijas sveķi

2 500

 

 

E 432–436

Polisorbāti

1 000

 

 

E 473– 474

Taukskābju saharozes esteri – saharozes glicerīdi

5 000

 

 

E 475

Taukskābju poliglicerīna esteri

2 000

 

 

E 477

Taukskābju propān-1,2-diola esteri

5 000

 

 

E 481–482

Stearoil-2-laktilāti

5 000

 

 

E 483

Steariltartrāts

5 000

 

 

E 491–495

Sorbitāna esteri

5 000

 

 

E 950

Acesulfāms K

350

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 951

Aspartāms

1 000

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 952

Ciklāmskābe un tās Na un Ca sāļi

250

(51)

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 954

Saharīns un tā Na, K un Ca sāļi

100

(52)

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 955

Sukraloze

400

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 957

Taumatīns

5

 

Tikai kā garšas pastiprinātājs

E 959

Neohesperidīns DC

50

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 962

Aspartāma–acesulfāma sāls

350

(11)a (49) (50)

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 961

Neotams

32

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(2)

Maksimālo daudzumu piemēro summai un daudzumu izsaka kā brīvo skābi.

(4)

Maksimālo daudzumu izsaka kā P2O5.

(11)

Robežvērtības izsaka kā a) kālija acesulfāma ekvivalentu vai b) aspartāma ekvivalentu.

(49)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu atvasina no tā sastāvdaļu, aspartāma (E 951) un kālija acesulfāma (E 950), maksimālā pieļaujamā daudzuma.

(50)

Izmantojot aspartāma–acesulfāma sāli (atsevišķi vai kopā ar E 950 vai E 951), nedrīkst pārsniegt ne E 951, ne E 950 daudzumu.

(51)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu izsaka brīvajā skābē.

(52)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu izsaka brīvajā imīdā.

01.5.

Dehidrēts piens, kā noteikts Direktīvā 2001/114/EK

II grupa

Krāsvielas, quantum satis

quantum satis

 

Izņemot nearomatizētus produktus

E 300

Askorbīnskābe

quantum satis

 

 

E 301

Nātrija askorbāts

quantum satis

 

 

E 304

Askorbīnskābes taukskābju esteri

quantum satis

 

 

E 310–320

Gallāti, TBHQ un BHA

200

(1)

Tikai piena pulverī dzērienu automātiem

E 322

Lecitīni

quantum satis

 

 

E 331

Nātrija citrāti

quantum satis

 

 

E 332

Kālija citrāti

quantum satis

 

 

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

1 000

(1) (4)

Tikai daļēji dehidrētā pienā, kas satur mazāk nekā 28 % piena sausnas

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

1 500

(1) (4)

Tikai daļēji dehidrētā pienā, kas satur vairāk nekā 28 % piena sausnas

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

2 500

(1) (4)

Tikai sausajā pienā un sausajā vājpienā

E 392

Ekstrakti no rozmarīna

200

(41) (46)

Tikai piena pulverī dzērienu automātiem

E 392

Ekstrakti no rozmarīna

30

(46)

Tikai sausajā pienā, kas paredzēts saldējuma ražošanai

E 407

Karagināns

quantum satis

 

 

E 500(ii)

Nātrija hidrogēnkarbonāts

quantum satis

 

 

E 501(ii)

Kālija hidrogēnkarbonāts

quantum satis

 

 

E 509

Kalcija hlorīds

quantum satis

 

 

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(4)

Maksimālo daudzumu izsaka kā P2O5.

(41)

Izsaka attiecībā pret tauku saturu.

(46)

Izsaka kā karnozola un karnozolskābes summu.

01.6.

Krējums un krējuma pulveris

01.6.1.

Nearomatizēts pasterizēts krējums (izņemot krējumu ar samazinātu tauku saturu)

E 401

Nātrija algināts

quantum satis

 

 

E 402

Kālija algināts

quantum satis

 

 

E 407

Karagināns

quantum satis

 

 

E 466

Karboksimetilceluloze

quantum satis

 

 

E 471

Taukskābju monoglicerīdi un diglicerīdi

quantum satis

 

 

01.6.2.

Nearomatizēti dzīvi raudzēti krējuma produkti un aizstājējprodukti, kuru tauku saturs ir mazāks par 20 %

E 406

Agars

quantum satis

 

 

E 407

Karagināns

quantum satis

 

 

E 410

Ceratoniju augļu sveķi

quantum satis

 

 

E 412

Guāra sveķi

quantum satis

 

 

E 415

Ksantāna sveķi

quantum satis

 

 

E 440

Pektīni

quantum satis

 

 

E 460

Celuloze

quantum satis

 

 

E 466

Karboksimetilceluloze

quantum satis

 

 

E 471

Taukskābju monoglicerīdi un diglicerīdi

quantum satis

 

 

E 1404

Oksidēta ciete

quantum satis

 

 

E 1410

Monocietes fosfāts

quantum satis

 

 

E 1412

Dicietes fosfāts

quantum satis

 

 

E 1413

Fosfatētas dicietes fosfāts

quantum satis

 

 

E 1414

Acetilētas dicietes fosfāts

quantum satis

 

 

E 1420

Acetilēta ciete

quantum satis

 

 

E 1422

Acetilētas dicietes adipāts

quantum satis

 

 

E 1440

Hidroksipropilciete

quantum satis

 

 

E 1442

Hidroksipropildicietes fosfāts

quantum satis

 

 

E 1450

Cietes nātrija oktenilsukcināts

quantum satis

 

 

E 1451

Acetilēta oksidēta ciete

quantum satis

 

 

01.6.3.

Citi krējuma veidi

I grupa

Piedevas

 

 

 

II grupa

Krāsvielas, quantum satis

quantum satis

 

Tikai aromatizētā krējumā

III grupa

Krāsvielas ar kombinētu maksimālo daudzumu

150

 

Tikai aromatizētā krējumā

E 234

Nizīns

10

 

Tikai Clotted Cream

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

5 000

(1) (4)

Tikai sterilizētā, pasterizētā, ultraaugstā temperatūrā apstrādātā krējumā un putukrējumā

E 473–74

Taukskābju saharozes esteri – saharozes glicerīdi

5 000

(1)

Tikai sterilizētā krējumā un sterilizētā krējumā ar samazinātu tauku saturu

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(4)

Maksimālo daudzumu izsaka kā P2O5.

01.7.

Siers un siera produkti

01.7.1.

Nenogatavināts siers, izņemot 16. kategorijas produktus

I grupa

Piedevas

 

 

Izņemot sieru Mozzarella un nearomatizētu dzīvi raudzētu nenogatavinātu sieru

II grupa

Krāsvielas, quantum satis

quantum satis

 

Tikai aromatizētā nenogatavinātā sierā

III grupa

Krāsvielas ar kombinētu maksimālo daudzumu

150

 

Tikai aromatizētā nenogatavinātā sierā

E 200–203

Sorbīnskābe – sorbāti

1 000

(1) (2)

 

E 234

Nizīns

10

 

Tikai sierā Mascarpone

E 260

Etiķskābe

quantum satis

 

Tikai sierā Mozzarella

E 270

Pienskābe

quantum satis

 

Tikai sierā Mozzarella

E 330

Citronskābe

quantum satis

 

Tikai sierā Mozzarella

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

2 000

(1) (4)

Izņemot sieru Mozzarella

E 460(ii)

Celulozes pulveris

quantum satis

 

Tikai rīvētā un sagrieztā sierā Mozzarella

E 575

Glikonskābes delta-laktons

quantum satis

 

Tikai sierā Mozzarella

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(2)

Maksimālo daudzumu piemēro summai un daudzumu izsaka kā brīvo skābi.

(4)

Maksimālo daudzumu izsaka kā P2O5.

01.7.2.

Nogatavināts siers

E 1105

Lizocīms

quantum satis

 

 

E 120

Košenils, karmīnskābe, karmīni

125

 

Tikai sarkanajā glazētajā sierā

E 140

Hlorofili, hlorofilīni

quantum satis

 

Tikai sierā Sage derby

E 141

Hlorofilu un hlorofilīnu vara kompleksi

quantum satis

 

Tikai sierā Sage derby

E 153

Augogle

quantum satis

 

Tikai sierā Morbier

E 160a

Karotīni

quantum satis

 

Tikai nogatavinātā oranžajā, dzeltenajā un gabaliņos sadalītā baltajā sierā

E 160b

Anato ekstrakts, biksīns, norbiksīns

15

 

Tikai nogatavinātā oranžajā, dzeltenajā un gabaliņos sadalītā baltajā sierā

E 160b

Anato ekstrakts, biksīns, norbiksīns

50

 

Tikai sierā Red Leicester

E 160b

Anato ekstrakts, biksīns, norbiksīns

35

 

Tikai sierā Mimolette

E 160c

Paprikas ekstrakts, kapsantīns, kapsorubīns

quantum satis

 

Tikai nogatavinātā oranžajā, dzeltenajā un gabaliņos sadalītā baltajā sierā

E 163

Antocianīni

quantum satis

 

Tikai sarkanajā glazētajā sierā

E 170

Kalcija karbonāti

quantum satis

 

 

E 200–203

Sorbīnskābe – sorbāti

1 000

(1) (2)

Tikai fasētā, šķēlēs vai gabaliņos sagrieztā sierā; vairākslāņu sierā un sierā, kam ir pievienoti pārtikas produkti

E 200–203

Sorbīnskābe – sorbāti

quantum satis

 

Tikai nogatavinātu produktu virsmas apstrādei

E 234

Nizīns

12,5

(29)

 

E 235

Natamicīns

1

(8)

Tikai cietā, puscietā un pusmīkstā siera virsmas apstrādei

E 239

Heksametilēntetramīns

25 mg/kg paliekošais daudzums, izteikts kā formaldehīds

 

Tikai sierā Provolone

E 251–252

Nitrāti

150

(30)

Tikai cietā, puscietā un pusmīkstā sierā

E 280–283

Propionskābe – propionāti

quantum satis

 

Tikai virsmas apstrādei

E 460

Celulozes pulveris

quantum satis

 

Tikai nogatavinātā šķēlēs sagrieztā vai rīvētā sierā

E 500(ii)

Nātrija hidrogēnkarbonāts

quantum satis

 

Tikai skābpiena sierā

E 504

Magnija karbonāti

quantum satis

 

 

E 509

Kalcija hlorīds

quantum satis

 

 

E 551–559

Silīcija dioksīds – silikāti

10 000

(1)

Tikai šķēlēs sagrieztā vai rīvētā cietajā vai puscietajā sierā

E 575

Glikonskābes delta-laktons

quantum satis

 

 

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(2)

Maksimālo daudzumu piemēro summai un daudzumu izsaka kā brīvo skābi.

(8)

mg/dm2 virsmas (nav 5 mm dziļumā).

(29)

Raudzēšanas procesa rezultātā atsevišķos sieros var dabiski nonākt šī viela.

(30)

Siera pienā vai līdzvērtīgs daudzums, ja pievienots pēc sūkalu atdalīšanas un ūdens pievienošanas.

01.7.3.

Ēdama siera miza

II grupa

Krāsvielas, quantum satis

quantum satis

 

 

III grupa

Krāsvielas ar kombinētu maksimālo daudzumu

quantum satis

 

 

E 160d

Likopēns

30

 

 

E 180

Rubīna BK

quantum satis

 

 

E 160b

Anato ekstrakts, biksīns, norbiksīns

20

 

 

01.7.4.

Sūkalu siers

II grupa

Krāsvielas, quantum satis

quantum satis

 

 

E 200–203

Sorbīnskābe – sorbāti

1 000

(1) (2)

Tikai fasētā, šķēlēs sagrieztā sierā; vairākslāņu sierā un sierā, kam ir pievienoti pārtikas produkti

E 251–252

Nitrāti

150

(30)

Tikai cieta, puscieta un pusmīksta siera pienā

E 260

Etiķskābe

quantum satis

 

 

E 270

Pienskābe

quantum satis

 

 

E 330

Citronskābe

quantum satis

 

 

E 460(ii)

Celulozes pulveris

quantum satis

 

Tikai rīvētā un šķēlēs sagrieztā sierā

E 575

Glikonskābes delta-laktons

quantum satis

 

 

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(2)

Maksimālo daudzumu piemēro summai un daudzumu izsaka kā brīvo skābi.

(30)

Siera pienā vai līdzvērtīgs daudzums, ja pievienots pēc sūkalu atdalīšanas un ūdens pievienošanas.

01.7.5.

Pārstrādāts siers

I grupa

Piedevas

 

 

 

II grupa

Krāsvielas, quantum satis

quantum satis

 

Tikai aromatizētā pārstrādātā sierā

E 100

Kurkumīns

100

(33)

Tikai aromatizētā pārstrādātā sierā

E 102

Tartrazīns

100

(33)

Tikai aromatizētā pārstrādātā sierā

E 104

Hinolīna dzeltenais

100

(33)

Tikai aromatizētā pārstrādātā sierā

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF / oranždzeltenais S

100

(33)

Tikai aromatizētā pārstrādātā sierā

E 120

Košenils, karmīnskābe, karmīni

100

(33)

Tikai aromatizētā pārstrādātā sierā

E 122

Azorubīns, karmoizīns

100

(33)

Tikai aromatizētā pārstrādātā sierā

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

100

(33)

Tikai aromatizētā pārstrādātā sierā

E 160e

Beta-apo-8’-karotināls (C 30)

100

(33)

Tikai aromatizētā pārstrādātā sierā

E 161b

Luteīns

100

(33)

Tikai aromatizētā pārstrādātā sierā

E 160d

Likopēns

5

 

Tikai aromatizētā pārstrādātā sierā

E 160a

Karotīni

quantum satis

 

 

E 160c

Paprikas ekstrakts, kapsantīns, kapsorubīns

quantum satis

 

 

E 160b

Anato ekstrakts, biksīns, norbiksīns

15

 

 

E 200–203

Sorbīnskābe – sorbāti

2 000

(1) (2)

 

E 234

Nizīns

12,5

(29)

 

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

20 000

(1) (4)

 

E 427

Kasijas sveķi

2 500

 

 

E 551–559

Silīcija dioksīds – silikāti

10 000

(1)

 

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(2)

Maksimālo daudzumu piemēro summai un daudzumu izsaka kā brīvo skābi.

(4)

Maksimālo daudzumu izsaka kā P2O5.

(29)

Raudzēšanas procesa rezultātā atsevišķos sieros var dabiski nonākt šī viela.

(33)

Maksimālais daudzums atsevišķi vai E 100, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 160e un E 161b kombinācijā.

01.7.6.

Siera produkti (izņemot 16. kategorijas produktus)

I grupa

Piedevas

 

 

 

II grupa

Krāsvielas, quantum satis

quantum satis

 

Tikai aromatizētos nenogatavinātos produktos

III grupa

Krāsvielas ar kombinētu maksimālo daudzumu

100

 

Tikai aromatizētos nenogatavinātos produktos

E 1105

Lizocīms

quantum satis

 

Tikai nogatavinātos produktos

E 120

Košenils, karmīnskābe, karmīni

125

 

Tikai sarkanā glazētā siera produktos

E 160a

Karotīni

quantum satis

 

Tikai nogatavinātā oranžā, dzeltenā un gabaliņos sadalītā baltā siera produktos

E 160b

Anato ekstrakts, biksīns, norbiksīns

15

 

Tikai nogatavinātā oranžā, dzeltenā un gabaliņos sadalītā baltā siera produktos

E 160c

Paprikas ekstrakts, kapsantīns, kapsorubīns

quantum satis

 

Tikai nogatavinātā oranžā, dzeltenā un gabaliņos sadalītā baltā siera produktos

E 163

Antocianīni

quantum satis

 

Tikai sarkanā glazētā siera produktos

E 170

Kalcija karbonāts

quantum satis

 

Tikai nogatavinātos produktos

E 200–203

Sorbīnskābe – sorbāti

1 000

(1) (2)

Tikai nenogatavinātos produktos; nogatavinātos produktos, fasētos, šķēlēs sagrieztos; nogatavinātos vairākslāņu produktos un nogatavinātos produktos, kam pievienoti pārtikas produkti

E 200–203

Sorbīnskābe – sorbāti

quantum satis

 

Tikai nogatavinātu produktu virsmas apstrādei

E 234

Nizīns

12,5

(29)

Tikai nogatavinātos un pārstrādātos produktos

E 235

Natamicīns

1 mg/dm2 virsmas (nav 5 mm dziļumā)

 

Tikai cieto, puscieto un pusmīksto produktu virsmas apstrādei

E 251–252

Nitrāti

150

(30)

Tikai cietos, puscietos un pusmīkstos nogatavinātos produktos

E 280–283

Propionskābe – propionāti

quantum satis

 

Tikai nogatavinātu produktu virsmas apstrādei

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

2 000

(1) (4)

Tikai nenogatavinātos produktos

E 460

Celulozes pulveris

quantum satis

 

Tikai rīvētos un šķēlēs sagrieztos nogatavinātos produktos un nenogatavinātos produktos

E 504

Magnija karbonāti

quantum satis

 

Tikai nogatavinātos produktos

E 509

Kalcija hlorīds

quantum satis

 

Tikai nogatavinātos produktos

E 551–559

Silīcija dioksīds – silikāti

10 000

(1)

Tikai šķēlēs sagrieztos vai rīvētos cietos un puscietos produktos

E 575

Glikonskābes delta-laktons

quantum satis

 

Tikai nogatavinātos produktos

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(2)

Maksimālo daudzumu piemēro summai un daudzumu izsaka kā brīvo skābi.

(4)

Maksimālo daudzumu izsaka kā P2O5.

(29)

Raudzēšanas procesa rezultātā atsevišķos sieros var dabiski nonākt šī viela.

(30)

Siera pienā vai līdzvērtīgs daudzums, ja pievienots pēc sūkalu atdalīšanas un ūdens pievienošanas.

01.8.

Piena produktu analogi, tostarp dzērienu baltinātāji

I grupa

Piedevas

 

 

 

II grupa

Krāsvielas, quantum satis

quantum satis

 

 

E 200–203

Sorbīnskābe – sorbāti

quantum satis

(1) (2)

Tikai siera analogos (tikai virsmas apstrādei)

E 200–203

Sorbīnskābe – sorbāti

2 000

(1) (2)

Tikai proteīnu saturošos siera analogos

E 251–252

Nitrāti

150

(30)

Tikai pienu saturošos siera analogos

E 280–283

Propionskābe – propionāti

quantum satis

 

Tikai siera analogos (tikai virsmas apstrādei)

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

5 000

(1) (4)

Tikai putukrējuma analogos

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

20 000

(1) (4)

Tikai pārstrādāta siera analogos

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

30 000

(1) (4)

Tikai dzērienu baltinātājos

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

50 000

(1) (4)

Tikai dzērienu baltinātājos dzērienu aparātos

E 432–436

Polisorbāti

5 000

(1)

Tikai piena un krējuma analogos

E 473–474

Taukskābju saharozes esteri – saharozes glicerīdi

5 000

(1)

Tikai krējuma analogos

E 473–474

Taukskābju saharozes esteri – saharozes glicerīdi

20 000

(1)

Tikai dzērienu baltinātājos

E 475

Taukskābju poliglicerīna esteri

5 000

 

Tikai piena un krējuma analogos

E 475

Taukskābju poliglicerīna esteri

500

 

Tikai dzērienu baltinātājos

E 477

Taukskābju propān-1,2-diola esteri

1 000

 

Tikai dzērienu baltinātājos

E 477

Taukskābju propān-1,2-diola esteri

5 000

 

Tikai piena un krējuma analogos

E 481–482

Stearoil-2-laktilāti

3 000

(1)

Tikai dzērienu baltinātājos

E 491–495

Sorbitāna esteri

5 000

(1)

Tikai piena un krējuma analogos; dzērienu baltinātājos

E 551–559

Silīcija dioksīds – silikāti

10 000

(1)

Tikai šķēlēs sagriezta vai rīvēta siera analogos un pārstrādāta siera analogos; dzērienu baltinātājos

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(2)

Maksimālo daudzumu piemēro summai un daudzumu izsaka kā brīvo skābi.

(4)

Maksimālo daudzumu izsaka kā P2O5.

(30)

Siera pienā vai līdzvērtīgs daudzums, ja pievienots pēc sūkalu atdalīšanas un ūdens pievienošanas.

02.

Tauki un eļļas, kā arī tauku un eļļu emulsijas

02.1.

Tauki un eļļas, kuros nav ūdens (izņemot bezūdens piena taukus)

E 100

Kurkumīns

quantum satis

 

Tikai taukos

E 160a

Karotīni

quantum satis

 

Tikai taukos

E 160b

Anato ekstrakts, biksīns, norbiksīns

10

 

Tikai taukos

E 270

Pienskābe

quantum satis

 

Tikai ēdiena gatavošanai un/vai cepšanai vai gaļas mērces sagatavošanai

E 300

Askorbīnskābe

quantum satis

 

Tikai ēdiena gatavošanai un/vai cepšanai vai gaļas mērces sagatavošanai

E 304

Askorbīnskābes taukskābju esteri

quantum satis

 

Izņemot neapstrādātas eļļas un olīveļļas

E 306

Tokoferola ekstrakts

quantum satis

 

Izņemot neapstrādātas eļļas un olīveļļas

E 307

Alfa-tokoferols

quantum satis

 

Izņemot neapstrādātas eļļas un olīveļļas

E 307

Alfa-tokoferols

200

 

Tikai rafinētās olīveļļās, tostarp olīvu izspaidu eļļā

E 308

Gamma-tokoferols

quantum satis

 

Izņemot neapstrādātas eļļas un olīveļļas

E 309

Delta-tokoferols

quantum satis

 

Izņemot neapstrādātas eļļas un olīveļļas

E 310–320

Gallāti, TBHQ un BHA

200

(1) (41)

Tikai taukos un eļļās termiski apstrādātu pārtikas produktu profesionālai ražošanai; cepamajā eļļā un cepamajos taukos (izņemot olīvu izspaidu eļļu), un kausētos cūku taukos, zivju eļļā, liellopu, mājputnu un aitu taukos

E 321

Butilēts hidroksitoluols (BHT)

100

(41)

Tikai taukos un eļļās termiski apstrādātu pārtikas produktu profesionālai ražošanai; cepamajā eļļā un cepamajos taukos (izņemot olīvu izspaidu eļļu), un kausētos cūku taukos, zivju eļļā, liellopu, mājputnu un aitu taukos

E 322

Lecitīni

30 000

 

Izņemot neapstrādātas eļļas un olīveļļas

E 330

Citronskābe

quantum satis

 

Izņemot neapstrādātas eļļas un olīveļļas

E 331

Nātrija citrāti

quantum satis

 

Izņemot neapstrādātas eļļas un olīveļļas

E 332

Kālija citrāti

quantum satis

 

Izņemot neapstrādātas eļļas un olīveļļas

E 333

Kalcija citrāti

quantum satis

 

Izņemot neapstrādātas eļļas un olīveļļas

E 392

Ekstrakti no rozmarīna

30

(41) (46)

Tikai dārzeņu eļļās (izņemot neapstrādātas eļļas un olīveļļas) un taukos, kuros polinepiesātināto taukskābju saturs ir lielāks par 15 % (masas %) no kopējā taukskābes satura, lietošanai termiski neapstrādātos pārtikas produktos

E 392

Ekstrakti no rozmarīna

50

(41) (46)

Tikai zivju eļļā un aļģu eļļā; kausētos cūku taukos; liellopu, mājputnu, aitu un cūku taukos; taukos un eļļās termiski apstrādātu pārtikas produktu profesionālai ražošanai; cepamajās eļļās un cepamajos taukos, izņemot olīveļļu un olīvu izspaidu eļļu

E 471

Taukskābju monoglicerīdi un diglicerīdi

10 000

 

Izņemot neapstrādātas eļļas un olīveļļas

E 472c

Taukskābju monoglicerīdu un diglicerīdu citronskābes esteri

quantum satis

 

Tikai ēdiena gatavošanai un/vai cepšanai vai gaļas mērces sagatavošanai

E 900

Dimetilpolisiloksāns

10

 

Tikai cepamajās eļļās un taukos

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(41)

Izsaka attiecībā pret tauku saturu.

(46)

Izsaka kā karnozola un karnozolskābes summu.

02.2.

Tauki un eļļas emulsijas, galvenokārt “ūdens eļļā” veidā

02.2.1.

Sviests, koncentrēts sviests, sviesta eļļa un bezūdens piena tauki

E 160a

Karotīni

quantum satis

 

Izņemot sviestu no aitu un kazu piena

E 500

Nātrija karbonāti

quantum satis

 

Tikai skābkrējuma sviestā

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

2 000

(1) (4)

Tikai skābkrējuma sviestā

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(4)

Maksimālo daudzumu izsaka kā P2O5.

02.2.2.

Citi tauku un eļļas emulsiju veidi, tostarp pastas, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1234/2007, un šķidrās emulsijas

I grupa

Piedevas

 

 

 

E 100

Kurkumīns

quantum satis

 

Izņemot sviestu ar samazinātu tauku saturu

E 160a

Karotīni

quantum satis

 

 

E 160b

Anato ekstrakts, biksīns, norbiksīns

10

 

Izņemot sviestu ar samazinātu tauku saturu

E 200–203

Sorbīnskābe – sorbāti

1 000

(1) (2)

Tikai tauku emulsijās (izņemot sviestu) ar 60 % vai lielāku tauku saturu

E 200–203

Sorbīnskābe – sorbāti

2 000

(1) (2)

Tikai tauku emulsijās ne vairāk kā ar 60 % tauku saturu

E 310–320

Gallāti, TBHQ un BHA, atsevišķi vai kombinācijā

200

(1) (2)

Tikai cepamajos taukos

E 321

Butilēts hidroksitoluols (BHT)

100

 

Tikai cepamajos taukos

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

5 000

(1) (4)

Tikai ziežamajos taukos

E 385

Kalcija dinātrija etilēndiamīna tetracetāts (kalcija dinātrija EDTA)

100

 

Tikai ziežamajos taukos, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 115. pantā un XV pielikumā, kuros tauku saturs ir 41 % vai mazāk

E 405

Propān-1,2-diola algināts

3 000

 

 

E 432–436

Polisorbāti

10 000

(1)

Tikai cepšanai krāsnī paredzētās tauku emulsijās

E 473–474

Taukskābju saharozes esteri – saharozes glicerīdi

10 000

(1)

Tikai cepšanai krāsnī paredzētās tauku emulsijās

E 475

Taukskābju poliglicerīna esteri

5 000

 

 

E 476

Poliglicerīna polirīcinoleāts

4 000

 

Tikai ziežamajos taukos, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 115. pantā un XV pielikumā, kuros tauku saturs ir 41 % vai mazāk, un līdzīgos ziežamajos produktos, kuru tauku saturs ir mazāks par 10 %

E 477

Taukskābju propān-1,2-diola esteri

10 000

 

Tikai cepšanai krāsnī paredzētās tauku emulsijās

E 479b

Termiski oksidētas sojas eļļas un taukskābju monoglicerīdu un diglicerīdu iedarbības produkts

5 000

 

Tikai cepšanai paredzētās tauku emulsijās

E 481–482

Stearoil-2-laktilāti

10 000

(1)

 

E 491–495

Sorbitāna esteri

10 000

(1)

 

E 551–559

Silīcija dioksīds – silikāti

30 000

(1)

Tikai produktos alvotu trauku virsmas apstrādei

E 900

Dimetilpolisiloksāns

10

 

Tikai cepamajās eļļās un taukos

E 959

Neohesperidīns DC

5

 

Tikai kā garšas pastiprinātājs, tikai Regulas (EK) Nr. 1234/2007 XV pielikuma B un C grupā minētajos taukos

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(2)

Maksimālo daudzumu piemēro summai un daudzumu izsaka kā brīvo skābi.

(4)

Maksimālo daudzumu izsaka kā P2O5.

02.3.

Izsmidzināma augu eļļa

I grupa

Piedevas

 

 

 

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

30 000

(1) (4)

Tikai ūdens emulsijās cepamo pannu ieziešanai

E 392

Ekstrakti no rozmarīna

50

(41) (46)

Tikai taukos un eļļās termiski apstrādātu pārtikas produktu profesionālai ražošanai

E 551–559

Silīcija dioksīds – silikāti

30 000

(1)

Tikai produktos alvotu trauku virsmas apstrādei

E 943a

Butāns

quantum satis

 

Tikai izsmidzināmā augu eļļā (tikai profesionālai izmantošanai) un ūdens emulsijās

E 943b

Izobutāns

quantum satis

 

Tikai izsmidzināmā augu eļļā (tikai profesionālai izmantošanai) un ūdens emulsijās

E 944

Propāns

quantum satis

 

Tikai izsmidzināmā augu eļļā (tikai profesionālai izmantošanai) un ūdens emulsijās

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(4)

Maksimālo daudzumu izsaka kā P2O5.

(41)

Izsaka attiecībā pret tauku saturu.

(46)

Izsaka kā karnozola un karnozolskābes summu.

03.

Pārtikas ledus

I grupa

Piedevas

 

 

 

II grupa

Krāsvielas, quantum satis

quantum satis

 

 

III grupa

Krāsvielas ar kombinētu maksimālo daudzumu

150

(25)

 

IV grupa

Polioli

quantum satis

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 160b

Anato ekstrakts, biksīns, norbiksīns

20

 

 

E 160d

Likopēns

40

 

 

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

1 000

(1) (4)

 

E 405

Propān-1,2-diola algināts

3 000

 

Tikai pārtikas ledū uz ūdens bāzes

E 427

Kasijas sveķi

2 500

 

 

E 432–436

Polisorbāti

1 000

(1)

 

E 473–474

Taukskābju saharozes esteri – saharozes glicerīdi

5 000

(1)

 

E 477

Taukskābju propān-1,2-diola esteri

3 000

 

 

E 491–495

Sorbitāna esteri

500

(1)

 

E 901

Baltais un dzeltenais bišu vasks

quantum satis

 

Tikai vafelēs, kurās ir iepildīts saldējums

E 950

Acesulfāms K

800

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 951

Aspartāms

800

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 954

Saharīns un tā Na, K un Ca sāļi

100

(52)

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 955

Sukraloze

320

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 957

Taumatīns

50

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 959

Neohesperidīns DC

50

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 961

Neotams

26

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 962

Aspartāma–acesulfāma sāls

800

(11)b (49) (50)

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(2)

Maksimālo daudzumu piemēro summai un daudzumu izsaka kā brīvo skābi.

(4)

Maksimālo daudzumu izsaka kā P2O5.

(11)

Robežvērtības izsaka kā a) kālija acesulfāma ekvivalentu vai b) aspartāma ekvivalentu.

(25)

Katras krāsvielas – E 110, E 122, E 124 un E 155 – daudzums nedrīkst pārsniegt 50 mg/kg vai mg/l.

(49)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu atvasina no tā sastāvdaļu, aspartāma (E 951) un kālija acesulfāma (E 950), maksimālā pieļaujamā daudzuma.

(50)

Izmantojot aspartāma–acesulfāma sāli (atsevišķi vai kopā ar E 950 vai E 951), nedrīkst pārsniegt ne E 951, ne E 950 daudzumu.

(51)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu izsaka brīvajā skābē.

(52)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu izsaka brīvajā imīdā.

04.

Augļi un dārzeņi

04.1.

Nepārstrādāti augļi un dārzeņi

04.1.1.

Svaigi augļi un dārzeņi

E 200–203

Sorbīnskābe – sorbāti

20

 

Tikai svaigu, nemizotu citrusaugļu virsmas apstrādei

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

10

(3)

Tikai galda vīnogās, svaigās līčēs (mērījumi attiecas uz ēdamajām daļām) un mellenēs (Vaccinium corymbosum)

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

100

(3)

Tikai svaigajā kukurūzā vakuumiepakojumā

E 445

Kolofonija glicerīna esteri

50

 

Tikai citrusaugļu virsmas apstrādei

E 473–474

Taukskābju saharozes esteri – saharozes glicerīdi

quantum satis

(1)

Tikai svaigu augļu virsmas apstrādei

E 901

Baltais un dzeltenais bišu vasks

quantum satis

 

Tikai citrusaugļu, meloņu, ābolu, bumbieru, persiku un ananasu virsmas apstrādei un riekstu glazēšanai

E 902

Kandelilvasks

quantum satis

 

Tikai citrusaugļu, meloņu, ābolu, bumbieru, persiku un ananasu virsmas apstrādei un riekstu glazēšanai

E 903

Karnaubvasks

200

 

Tikai citrusaugļu, meloņu, ābolu, bumbieru, persiku un ananasu virsmas apstrādei un riekstu glazēšanai

E 904

Šellaka

quantum satis

 

Tikai citrusaugļu, meloņu, ābolu, bumbieru, persiku un ananasu virsmas apstrādei un riekstu glazēšanai

E 905

Mikrokristālisks vasks

quantum satis

 

Tikai meloņu, papaiju, mango un avokado virsmas apstrādei

E 912

Montānskābes esteri

quantum satis

 

Tikai citrusaugļu, meloņu, papaiju, mango, avokado un ananasu virsmas apstrādei

E 914

Oksidēti polietilēna sveķi

quantum satis

 

Tikai citrusaugļu, meloņu, papaiju, mango, avokado un ananasu virsmas apstrādei

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(3)

Maksimālo daudzumu izsaka kā SO2 attiecību pret kopējo no visiem avotiem pieejamo daudzumu, SO2 saturs, kas nepārsniedz 10 mg/kg vai 10 mg/l, netiek ņemts vērā.

04.1.2.

Mizoti, sagriezti un sasmalcināti augļi un dārzeņi

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

50

(3)

Tikai mizotos tomātos

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

300

(3)

Tikai sīpolu, ķiploku un šalotes sīpolu biezenī

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

800

(3)

Tikai mārrutku biezenī

E 296

Ābolskābe

quantum satis

 

Tikai fasētos, nepārstrādātos un nomizotos kartupeļos

E 300

Askorbīnskābe

quantum satis

 

Tikai atdzesētos, nepārstrādātos augļos un dārzeņos, kas ir sagatavoti patēriņam, un fasētos, nepārstrādātos un nomizotos kartupeļos

E 301

Nātrija askorbāts

quantum satis

 

Tikai atdzesētos, nepārstrādātos augļos un dārzeņos, kas ir sagatavoti patēriņam, un fasētos, nepārstrādātos un nomizotos kartupeļos

E 302

Kalcija askorbāts

quantum satis

 

Tikai atdzesētos, nepārstrādātos augļos un dārzeņos, kas ir sagatavoti patēriņam, un fasētos, nepārstrādātos un nomizotos kartupeļos

E 330

Citronskābe

quantum satis

 

Tikai atdzesētos, nepārstrādātos augļos un dārzeņos, kas ir sagatavoti patēriņam, un fasētos, nepārstrādātos un nomizotos kartupeļos

E 331

Nātrija citrāti

quantum satis

 

Tikai atdzesētos, nepārstrādātos augļos un dārzeņos, kas ir sagatavoti patēriņam, un fasētos, nepārstrādātos un nomizotos kartupeļos

E 332

Kālija citrāti

quantum satis

 

Tikai atdzesētos, nepārstrādātos augļos un dārzeņos, kas ir sagatavoti patēriņam, un fasētos, nepārstrādātos un nomizotos kartupeļos

E 333

Kalcija citrāti

quantum satis

 

Tikai atdzesētos, nepārstrādātos augļos un dārzeņos, kas ir sagatavoti patēriņam, un fasētos, nepārstrādātos un nomizotos kartupeļos

(3)

Maksimālo daudzumu izsaka kā SO2 attiecību pret kopējo no visiem avotiem pieejamo daudzumu, SO2 saturs, kas nepārsniedz 10 mg/kg vai 10 mg/l, netiek ņemts vērā.

04.1.3.

Saldēti augļi un dārzeņi

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

50

(3)

Tikai baltajos dārzeņos, tostarp sēnēs un baltajās pupiņās

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

100

(3)

Tikai saldētos vai dziļi sasaldētos kartupeļos

E 300

Askorbīnskābe

quantum satis

 

 

E 301

Nātrija askorbāts

quantum satis

 

 

E 302

Kalcija askorbāts

quantum satis

 

 

E 330

Citronskābe

quantum satis

 

 

E 331

Nātrija citrāti

quantum satis

 

 

E 332

Kālija citrāti

quantum satis

 

 

E 333

Kalcija citrāti

quantum satis

 

 

(3)

Maksimālo daudzumu izsaka kā SO2 attiecību pret kopējo no visiem avotiem pieejamo daudzumu, SO2 saturs, kas nepārsniedz 10 mg/kg vai 10 mg/l, netiek ņemts vērā.

04.2.

Pārstrādāti augļi un dārzeņi

04.2.1.

Žāvēti augļi un dārzeņi

I grupa

Piedevas

 

 

Vielas E 410, E 412, E 415, E 417 nedrīkst izmantot tādu dehidrētu pārtikas produktu ražošanā, kas rehidrējas apēšanas brīdī

E 101

Riboflavīni

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 120

Košenils, karmīnskābe, karmīni

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 122

Azorubīns, karmoizīns

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 129

Alūra sarkanais AC

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 131

Patentzilais V

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 133

Briljantzilais FCF

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 140

Hlorofili, hlorofilīni

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 141

Hlorofilu un hlorofilīnu vara kompleksi

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 150a–d

Karameles

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 160a

Karotīni

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 160c

Paprikas ekstrakts, kapsantīns, kapsorubīns

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 162

Biešu sarkanais, betanīns

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 163

Antocianīni

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 200–203

Sorbīnskābe – sorbāti

1 000

(1) (2)

Tikai žāvētos augļos

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

50

(3)

Tikai žāvētos kokosriekstos

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

50

(3)

Tikai pārstrādātos baltajos dārzeņos, tostarp pākšaugos

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

100

(3)

Tikai kaltētās sēnēs

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

150

(3)

Tikai kaltētā ingverā

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

200

(3)

Tikai kaltētos tomātos

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

400

(3)

Tikai kaltētos baltajos dārzeņos

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

500

(3)

Tikai žāvētos augļos un nelobītos riekstos, izņemot žāvētus ābolus, bumbierus, banānus, aprikozes, persikus, vīnogas, plūmes un vīģes

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

600

(3)

Tikai žāvētos ābolos un bumbieros

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

1 000

(3)

Tikai žāvētos banānos

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

2 000

(3)

Tikai žāvētās aprikozēs, persikos, vīnogās, plūmēs un vīģēs

E 907

Hidrogenēts poli-1-decēns

2 000

 

Tikai žāvētos augļos kā glazētājviela

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(2)

Maksimālo daudzumu piemēro summai un daudzumu izsaka kā brīvo skābi.

(3)

Maksimālo daudzumu izsaka kā SO2 attiecību pret kopējo no visiem avotiem pieejamo daudzumu, SO2 saturs, kas nepārsniedz 10 mg/kg vai 10 mg/l, netiek ņemts vērā.

(34)

Maksimālais daudzums atsevišķi vai E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133 kombinācijai.

04.2.2.

Augļi un dārzeņi etiķī, eļļā vai sālsūdenī

I grupa

Piedevas

 

 

 

E 101

Riboflavīni

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 120

Košenils, karmīnskābe, karmīni

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 122

Azorubīns, karmoizīns

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 129

Alūra sarkanais AC

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 131

Patentzilais V

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 133

Briljantzilais FCF

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 140

Hlorofili, hlorofilīni

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 141

Hlorofilu un hlorofilīnu vara kompleksi

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 150a–d

Karameles

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 160a

Karotīni

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 160c

Paprikas ekstrakts, kapsantīns, kapsorubīns

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 162

Biešu sarkanais, betanīns

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 163

Antocianīni

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 101

Riboflavīni

quantum satis

 

Tikai dārzeņos (izņemot olīvas)

E 140

Hlorofili, hlorofilīni

quantum satis

 

Tikai dārzeņos (izņemot olīvas)

E 141

Hlorofilu un hlorofilīnu vara kompleksi

quantum satis

 

Tikai dārzeņos (izņemot olīvas)

E 150a–d

Karameles

quantum satis

 

Tikai dārzeņos (izņemot olīvas)

E 160a

Karotīni

quantum satis

 

Tikai dārzeņos (izņemot olīvas)

E 162

Biešu sarkanais, betanīns

quantum satis

 

Tikai dārzeņos (izņemot olīvas)

E 163

Antocianīni

quantum satis

 

Tikai dārzeņos (izņemot olīvas)

E 200–213

Sorbīnskābe – sorbāti; benzoskābe – benzoāti

2 000

(1) (2)

Tikai dārzeņos (izņemot olīvas)

E 200–203

Sorbīnskābe – sorbāti

1 000

(1) (2)

Tikai olīvās un olīvu produktos

E 210–213

Benzoskābe – benzoāti

500

(1) (2)

Tikai olīvās un olīvu produktos

E 200–213

Sorbīnskābe – sorbāti, benzoskābe – benzoāti

1 000

(1) (2)

Tikai olīvās un olīvu produktos

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

100

(3)

Izņemot olīvas un dzeltenos piparus sālsūdenī

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

500

(3)

Tikai dzeltenajos piparos sālsūdenī

E 579

Dzelzs glikonāts

150

(56)

Tikai olīvās, kas aptumšotas oksidēšanās rezultātā

E 585

Dzelzs laktāts

150

(56)

Tikai olīvās, kas aptumšotas oksidēšanās rezultātā

E 950

Acesulfāms K

200

 

Tikai augļu un dārzeņu saldskābajos prezervos

E 951

Aspartāms

300

 

Tikai augļu un dārzeņu saldskābajos prezervos

E 954

Saharīns un tā Na, K un Ca sāļi

160

(52)

Tikai augļu un dārzeņu saldskābajos prezervos

E 955

Sukraloze

180

 

Tikai augļu un dārzeņu saldskābajos prezervos

E 959

Neohesperidīns DC

100

 

Tikai augļu un dārzeņu saldskābajos prezervos

E 961

Neotams

10

 

Tikai augļu un dārzeņu saldskābajos prezervos

E 962

Aspartāma–acesulfāma sāls

200

(11)a (49) (50)

Tikai augļu un dārzeņu saldskābajos prezervos

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(2)

Maksimālo daudzumu piemēro summai un daudzumu izsaka kā brīvo skābi.

(3)

Maksimālo daudzumu izsaka kā SO2 attiecību pret kopējo no visiem avotiem pieejamo daudzumu, SO2 saturs, kas nepārsniedz 10 mg/kg vai 10 mg/l, netiek ņemts vērā.

(11)

Robežvērtības izsaka kā a) kālija acesulfāma ekvivalentu vai b) aspartāma ekvivalentu.

(34)

Maksimālais daudzums atsevišķi vai E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133 kombinācijai.

(49)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu atvasina no tā sastāvdaļu, aspartāma (E 951) un kālija acesulfāma (E 950), maksimālā pieļaujamā daudzuma.

(50)

Izmantojot aspartāma–acesulfāma sāli (atsevišķi vai kopā ar E 950 vai E 951), nedrīkst pārsniegt ne E 951, ne E 950 daudzumu.

(52)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu izsaka brīvajā imīdā.

(56)

Izsaka kā Fe.

04.2.3.

Augļu vai dārzeņu konservi bundžās vai burkās, vai līdzīgos traukos

E 101

Riboflavīni

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 120

Košenils, karmīnskābe, karmīni

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 122

Azorubīns, karmoizīns

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 129

Alūra sarkanais AC

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 131

Patentzilais V

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 133

Briljantzilais FCF

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 140

Hlorofili, hlorofilīni

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 141

Hlorofilu un hlorofilīnu vara kompleksi

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 150a–d

Karameles

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 160a

Karotīni

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 160c

Paprikas ekstrakts, kapsantīns, kapsorubīns

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 162

Biešu sarkanais, betanīns

quantum satis

 

Tikai dārzeņos (izņemot olīvas)

E 163

Antocianīni

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 102

Tartrazīns

100

 

Tikai pārstrādātos mīkstajos un dārza zirņos (konservētos)

E 133

Briljantzilais FCF

20

 

Tikai pārstrādātos mīkstajos un dārza zirņos (konservētos)

E 142

Zaļais S

10

 

Tikai pārstrādātos mīkstajos un dārza zirņos (konservētos)

E 127

Eritrozīns

200

 

Tikai kokteiļķiršos un cukurotos ķiršos

E 127

Eritrozīns

150

 

Tikai Bigareaux ķiršos sīrupā un kokteiļos

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

50

(3)

Tikai baltajos dārzeņos, tostarp pākšaugos

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

250

(3)

Tikai burkā vai līdzīgā traukā iepildītā un šķēlēs sagrieztā citronā

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

100

(3)

Tikai burkā vai līdzīgā traukā iepildītos savvaļas ķiršos; saldajā kukurūzā vakuumiepakojumā

E 260

Etiķskābe

quantum satis

 

 

E 261

Kālija acetāts

quantum satis

 

 

E 262

Nātrija acetāti

quantum satis

 

 

E 263

Kalcija acetāts

quantum satis

 

 

E 270

Pienskābe

quantum satis

 

 

E 296

Ābolskābe

quantum satis

 

 

E 300

Askorbīnskābe

quantum satis

 

 

E 301

Nātrija askorbāts

quantum satis

 

 

E 302

Kalcija askorbāts

quantum satis

 

 

E 325

Nātrija laktāts

quantum satis

 

 

E 326

Kālija laktāts

quantum satis

 

 

E 327

Kalcija laktāts

quantum satis

 

 

E 330

Citronskābe

quantum satis

 

 

E 331

Nātrija citrāti

quantum satis

 

 

E 332

Kālija citrāti

quantum satis

 

 

E 333

Kalcija citrāti

quantum satis

 

 

E 334

Vīnskābe (L(+)-)

quantum satis

 

 

E 335

Nātrija tartrāti

quantum satis

 

 

E 336

Kālija tartrāti

quantum satis

 

 

E 337

Nātrija kālija tartrāts

quantum satis

 

 

E 385

Kalcija dinātrija etilēndiamīna tetracetāts (kalcija dinātrija EDTA)

250

 

Tikai pākšaugos, pākstīs, sēnēs un artišokos

E 410

Ceratoniju augļu sveķi

quantum satis

 

Tikai kastaņos šķidrumā

E 412

Guāra sveķi

quantum satis

 

Tikai kastaņos šķidrumā

E 415

Ksantāna sveķi

quantum satis

 

Tikai kastaņos šķidrumā

E 509

Kalcija hlorīds

quantum satis

 

 

E 512

Alvas hlorīds

25

(55)

Tikai baltajos sparģeļos

E 575

Glikonskābes delta-laktons

quantum satis

 

 

E 579

Dzelzs glikonāts

150

(56)

Tikai olīvās, kas aptumšotas oksidēšanās rezultātā

E 585

Dzelzs laktāts

150

(56)

Tikai olīvās, kas aptumšotas oksidēšanās rezultātā

E 900

Dimetilpolisiloksāns

10

 

 

E 950

Acesulfāms K

350

 

Tikai augļos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 951

Aspartāms

1 000

 

Tikai augļos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 952

Ciklāmskābe un tās nātrija un kalcija sāļi

1 000

(51)

Tikai augļos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 954

Saharīns un tā Na, K un Ca sāļi

200

(52)

Tikai augļos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 955

Sukraloze

400

 

Tikai augļos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 959

Neohesperidīns DC

50

 

Tikai augļos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 961

Neotams

32

 

Tikai augļos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 962

Aspartāma–acesulfāma sāls

350

(11)a (49) (50)

Tikai augļos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

(3)

Maksimālo daudzumu izsaka kā SO2 attiecību pret kopējo no visiem avotiem pieejamo daudzumu, SO2 saturs, kas nepārsniedz 10 mg/kg vai 10 mg/l, netiek ņemts vērā.

(11)

Robežvērtības izsaka kā a) kālija acesulfāma ekvivalentu vai b) aspartāma ekvivalentu.

(34)

Maksimālais daudzums atsevišķi vai E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133 kombinācijai.

(49)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu atvasina no tā sastāvdaļu, aspartāma (E 951) un kālija acesulfāma (E 950), maksimālā pieļaujamā daudzuma.

(50)

Izmantojot aspartāma–acesulfāma sāli (atsevišķi vai kopā ar E 950 vai E 951), nedrīkst pārsniegt ne E 951, ne E 950 daudzumu.

(51)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu izsaka brīvajā skābē.

(52)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu izsaka brīvajā imīdā.

(55)

Izsaka kā Sn.

(56)

Izsaka kā Fe.

04.2.4.

Augļu un dārzeņu izstrādājumi, izņemot produktus, uz ko attiecas 5.4. punkts

04.2.4.1.

Augļu un dārzeņu izstrādājumi, izņemot kompotu

I grupa

Piedevas

 

 

 

II grupa

Krāsvielas, quantum satis

quantum satis

 

Tikai mostarda di frutta

III grupa

Krāsvielas ar kombinētu maksimālo daudzumu

200

 

Tikai mostarda di frutta

IV grupa

Polioli

quantum satis

 

Tikai augļos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura, izņemot tādus augļus, kas paredzēti dzērienu uz augļu sulu bāzes ražošanai

E 101

Riboflavīni

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 120

Košenils, karmīnskābe, karmīni

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 122

Azorubīns, karmoizīns

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 129

Alūra sarkanais AC

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 131

Patentzilais V

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 133

Briljantzilais FCF

200

(34)

Tikai sarkano augļu prezervos

E 140

Hlorofili, hlorofilīni

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 141

Hlorofilu un hlorofilīnu vara kompleksi

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 150a–d

Karameles

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 160a

Karotīni

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 160c

Paprikas ekstrakts, kapsantīns, kapsorubīns

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 162

Biešu sarkanais, betanīns

quantum satis

 

Tikai dārzeņos (izņemot olīvas)

E 163

Antocianīni

quantum satis

 

Tikai sarkano augļu prezervos

E 200–203

Sorbīnskābe – sorbāti

1 000

(1) (2)

Tikai augļu un dārzeņu izstrādājumos, tostarp izstrādājumos uz aļģu bāzes, mērcēs uz augļu bāzes, aspikā, izņemot biezeni, uzputeni, kompotu, salātus un līdzīgus bundžās vai pudelēs pildītus produktus

E 210–213

Benzoskābe – benzoāti

500

(1) (2)

Tikai aļģu izstrādājumos, olīvās un olīvu produktos

E 210–213

Benzoskābe – benzoāti

2 000

(1) (2)

Tikai pagatavotās sarkanajās bietēs

E 200–213

Sorbīnskābe – sorbāti; benzoskābe – benzoāti

1 000

(1) (2)

Tikai olīvu produktos

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

50

(3)

Tikai pārstrādātos baltajos dārzeņos un sēnēs

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

100

(3)

Tikai rehidrētos žāvētos augļos un līčēs, mostarda di frutta

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

300

(3)

Tikai sīpolu, ķiploku un šalotes sīpolu biezenī

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

800

(3)

Tikai mārrutku biezenī

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

800

(3)

Tikai augļu želejā ekstraktā, šķidrajā pektīnā, kas paredzēts pārdošanai galapatērētājam

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

800

(1) (4)

Tikai augļu izstrādājumos

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

4 000

(1) (4)

Tikai dārzeņu produktu glazūrās

E 405

Propān-1,2-diola algināts

5 000

 

 

E 481–482

Stearoil-2-laktilāti

2 000

(1)

Tikai mostarda di frutta

E 950

Acesulfāms K

350

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 951

Aspartāms

1 000

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 952

Ciklāmskābe un tās nātrija un kalcija sāļi

250

(51)

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 954

Saharīns un tā Na, K un Ca sāļi

200

(52)

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 955

Sukraloze

400

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 959

Neohesperidīns DC

50

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 961

Neotams

32

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 962

Aspartāma–acesulfāma sāls

350

(11)a (49) (50)

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(2)

Maksimālo daudzumu piemēro summai un daudzumu izsaka kā brīvo skābi.

(3)

Maksimālo daudzumu izsaka kā SO2 attiecību pret kopējo no visiem avotiem pieejamo daudzumu, SO2 saturs, kas nepārsniedz 10 mg/kg vai 10 mg/l, netiek ņemts vērā.

(4)

Maksimālo daudzumu izsaka kā P2O5.

(11)

Robežvērtības izsaka kā a) kālija acesulfāma ekvivalentu vai b) aspartāma ekvivalentu.

(34)

Maksimālais daudzums atsevišķi vai E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133 kombinācijai.

(49)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu atvasina no tā sastāvdaļu, aspartāma (E 951) un kālija acesulfāma (E 950), maksimālā pieļaujamā daudzuma.

(50)

Izmantojot aspartāma–acesulfāma sāli (atsevišķi vai kopā ar E 950 vai E 951), nedrīkst pārsniegt ne E 951, ne E 950 daudzumu.

(51)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu izsaka brīvajā skābē.

(52)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu izsaka brīvajā imīdā.

04.2.4.2.

Kompots, izņemot produktus, kuri ietilpst 16. kategorijā

E 300

Askorbīnskābe

quantum satis

 

 

E 301

Nātrija askorbāts

quantum satis

 

 

E 302

Kalcija askorbāts

quantum satis

 

 

E 330

Citronskābe

quantum satis

 

 

E 331

Nātrija citrāti

quantum satis

 

 

E 332

Kālija citrāti

quantum satis

 

 

E 333

Kalcija citrāti

quantum satis

 

 

E 440

Pektīni

quantum satis

 

Tikai tādā augļu kompotā, kas nav ābolu kompots

E 509

Kalcija hlorīds

quantum satis

 

Tikai tādā augļu kompotā, kas nav ābolu kompots

04.2.5.

Džemi, želejas, marmelādes un līdzīgi produkti

04.2.5.1.

Augstākā labuma džems un želeja, kā noteikts Direktīvā 2001/113/EK

IV grupa

Polioli

quantum satis

 

Tikai džemā, želejā un marmelādē ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 200–213

Sorbīnskābe – sorbāti; benzoskābe – benzoāti

1 000

(1) (2)

Tikai produktos ar nelielu cukura saturu un līdzīgos mazkaloriju produktos vai bezcukura produktos, mermeladas

E 210–213

Benzoskābe – benzoāti

500

(1) (2)

Tikai produktos ar nelielu cukura saturu un līdzīgos mazkaloriju produktos vai bezcukura produktos, mermeladas

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

100

(3)

Tikai džemos, želejās un marmelades, kas ražotas no sulfitētiem augļiem

E 270

Pienskābe

quantum satis

 

 

E 296

Ābolskābe

quantum satis

 

 

E 300

Askorbīnskābe

quantum satis

 

 

E 327

Kalcija laktāts

quantum satis

 

 

E 330

Citronskābe

quantum satis

 

 

E 331

Nātrija citrāti

quantum satis

 

 

E 333

Kalcija citrāti

quantum satis

 

 

E 334

Vīnskābe (L(+)-)

quantum satis

 

 

E 335

Nātrija tartrāti

quantum satis

 

 

E 350

Nātrija malāts

quantum satis

 

 

E 440

Pektīni

quantum satis

 

 

E 471

Taukskābju monoglicerīdi un diglicerīdi

quantum satis

 

 

E 950

Acesulfāms K

1 000

 

Tikai džemos, želejās un marmelādēs ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 951

Aspartāms

1 000

 

Tikai džemos, želejās un marmelādēs ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 952

Ciklāmskābe un tās nātrija un kalcija sāļi

1 000

 

Tikai džemos, želejās un marmelādēs ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 954

Saharīns un tā Na, K un Ca sāļi

200

(51)

Tikai džemos, želejās un marmelādēs ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 955

Sukraloze

400

(52)

Tikai džemos, želejās un marmelādēs ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 959

Neohesperidīns DC

50

 

Tikai džemos, želejās un marmelādēs ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 961

Neotams

32

 

Tikai džemos, želejās un marmelādēs ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 961

Neotams

2

 

Tikai džemos, želejās un marmelādēs kā garšas pastiprinātājs

E 962

Aspartāma–acesulfāma sāls

1 000

(11)b (49) (50)

Tikai džemos, želejās un marmelādēs ar samazinātu enerģētisko vērtību

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(2)

Maksimālo daudzumu piemēro summai un daudzumu izsaka kā brīvo skābi.

(11)

Robežvērtības izsaka kā a) kālija acesulfāma ekvivalentu vai b) aspartāma ekvivalentu.

(49)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu atvasina no tā sastāvdaļu, aspartāma (E 951) un kālija acesulfāma (E 950), maksimālā pieļaujamā daudzuma.

(50)

Izmantojot aspartāma–acesulfāma sāli (atsevišķi vai kopā ar E 950 vai E 951), nedrīkst pārsniegt ne E 951, ne E 950 daudzumu.

(51)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu izsaka brīvajā skābē.

(52)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu izsaka brīvajā imīdā.

04.2.5.2.

Džemi, želejas, marmelādes un saldināts kastaņu biezenis, kā noteikts Direktīvā 2001/113/EK

IV grupa

Polioli

quantum satis

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 100

Kurkumīns

quantum satis

 

Izņemot kastaņu biezeni

E 104

Hinolīna dzeltenais

100

(31)

Izņemot kastaņu biezeni

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF / oranždzeltenais S

100

(31)

Izņemot kastaņu biezeni

E 120

Košenils, karmīnskābe, karmīni

100

(31)

Izņemot kastaņu biezeni

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

100

(31)

Izņemot kastaņu biezeni

E 140

Hlorofili, hlorofilīni

quantum satis

 

Izņemot kastaņu biezeni

E 141

Hlorofilu un hlorofilīnu vara kompleksi

quantum satis

 

Izņemot kastaņu biezeni

E 142

Zaļais S

100

(31)

Izņemot kastaņu biezeni

E 150a–d

Karameles

quantum satis

 

Izņemot kastaņu biezeni

E 160a

Karotīni

quantum satis

 

Izņemot kastaņu biezeni

E 160c

Paprikas ekstrakts, kapsantīns, kapsorubīns

quantum satis

 

Izņemot kastaņu biezeni

E 160d

Likopēns

10

(31)

Izņemot kastaņu biezeni

E 161b

Luteīns

100

(31)

Izņemot kastaņu biezeni

E 162

Biešu sarkanais, betanīns

quantum satis

 

Izņemot kastaņu biezeni

E 163

Antocianīni

quantum satis

 

Izņemot kastaņu biezeni

E 200–213

Sorbīnskābe – sorbāti; benzoskābe – benzoāti

1 000

(1) (2)

Tikai produktos ar nelielu cukura saturu un līdzīgos mazkaloriju produktos vai bezcukura produktos, pastās, mermeladas

E 210–213

Benzoskābe – benzoāti

500

(1) (2)

Tikai produktos ar nelielu cukura saturu un līdzīgos mazkaloriju produktos vai bezcukura produktos; mermeladas

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

50

(3)

 

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

100

(3)

Tikai džemos, želejās un marmelādēs, kas ražotas no sulfitētiem augļiem

E 270

Pienskābe

quantum satis

 

 

E 296

Ābolskābe

quantum satis

 

 

E 300

Askorbīnskābe

quantum satis

 

 

E 327

Kalcija laktāts

quantum satis

 

 

E 330

Citronskābe

quantum satis

 

 

E 331

Nātrija citrāti

quantum satis

 

 

E 333

Kalcija citrāti

quantum satis

 

 

E 334

Vīnskābe (L(+)-)

quantum satis

 

 

E 335

Nātrija tartrāti

quantum satis

 

 

E 350

Nātrija malāts

quantum satis

 

 

E 400–404

Algīnskābe – algināti

10 000

(32)

 

E 406

Agars

10 000

(32)

 

E 407

Karagināns

10 000

(32)

 

E 410

Ceratoniju augļu sveķi

10 000

(32)

 

E 412

Guāra sveķi

10 000

(32)

 

E 415

Ksantāna sveķi

10 000

(32)

 

E 418

Želena sveķi

10 000

(32)

 

E 440

Pektīni

quantum satis

 

 

E 471

Taukskābju monoglicerīdi un diglicerīdi

quantum satis

 

 

E 493

Sorbitāna monolaurāts

25

 

Tikai želejas marmelādē

E 509

Kalcija hlorīds

quantum satis

 

 

E 524

Nātrija hidroksīds

quantum satis

 

 

E 900

Dimetilpolisiloksāns

10

 

 

E 950

Acesulfāms K

1 000

 

Tikai džemos, želejās un marmalades ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 951

Aspartāms

1 000

 

Tikai džemos, želejās un marmalades ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 952

Ciklāmskābe un tās nātrija un kalcija sāļi

1 000

(51)

Tikai džemos, želejās un marmalades ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 954

Saharīns un tā Na, K un Ca sāļi

200

(52)

Tikai džemos, želejās un marmalades ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 955

Sukraloze

400

 

Tikai džemos, želejās un marmalades ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 959

Neohesperidīns DC

50

 

Tikai džemos, želejās un marmalades ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 959

Neohesperidīns DC

5

 

Tikai augļu želejās kā garšas pastiprinātājs

E 961

Neotams

32

 

Tikai džemos, želejās un marmalades ar samazinātu enerģētisko vērtību

E 961

Neotams

2

 

Tikai džemos, želejās un marmelādēs kā garšas pastiprinātājs

E 962

Aspartāma–acesulfāma sāls

1 000

(11)b (49) (50)

Tikai džemos, želejās un marmalades ar samazinātu enerģētisko vērtību

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(2)

Maksimālo daudzumu piemēro summai un daudzumu izsaka kā brīvo skābi.

(11)

Robežvērtības izsaka kā a) kālija acesulfāma ekvivalentu vai b) aspartāma ekvivalentu.

(49)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu atvasina no tā sastāvdaļu, aspartāma (E 951) un kālija acesulfāma (E 950), maksimālā pieļaujamā daudzuma.

(50)

Izmantojot aspartāma–acesulfāma sāli (atsevišķi vai kopā ar E 950 vai E 951), nedrīkst pārsniegt ne E 951, ne E 950 daudzumu.

(51)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu izsaka brīvajā skābē.

(52)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu izsaka brīvajā imīdā.

(31)

Maksimālais daudzums atsevišķi vai E 104, E 110, E 120, E 124, E 142, E 160d un E 161b kombinācijā.

(32)

Maksimālais daudzums atsevišķi vai E 400–404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 un E 418 kombinācijā.

04.2.5.3.

Citas līdzīgas augļu vai dārzeņu pastas

II grupa

Krāsvielas, quantum satis

 

 

Izņemot crème de pruneaux

IV grupa

Polioli

quantum satis

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 100

Kurkumīns

quantum satis

 

Izņemot crème de pruneaux

E 104

Hinolīna dzeltenais

100

(31)

Izņemot crème de pruneaux

E 110

Saulrieta dzeltenais FCF / oranždzeltenais S

100

(31)

Izņemot crème de pruneaux

E 120

Košenils, karmīnskābe, karmīni

100

(31)

Izņemot crème de pruneaux

E 124

Kumačs 4R, košenila sarkanais A

100

(31)

Izņemot crème de pruneaux

E 142

Zaļais S

100

(31)

Izņemot crème de pruneaux

E 160d

Likopēns

10

(31)

Izņemot crème de pruneaux

E 161b

Luteīns

100

(31)

Izņemot crème de pruneaux

E 200–213

Sorbīnskābe – sorbāti; benzoskābe – benzoāti

1 000

(1) (2)

Citās pastās uz augļu bāzes, mermeladas

E 200–213

Sorbīnskābe – sorbāti; benzoskābe – benzoāti

1 500

(1) (2)

Tikai marmelada

E 210–213

Benzoskābe – benzoāti

500

(1) (2)

Citās pastās uz augļu bāzes, mermeladas

E 210–213

Benzoskābe – benzoāti

1 000

(1) (2)

Tikai dulce de membrillo

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

50

(3)

 

E 270

Pienskābe

quantum satis

 

 

E 296

Ābolskābe

quantum satis

 

 

E 300

Askorbīnskābe

quantum satis

 

 

E 327

Kalcija laktāts

quantum satis

 

 

E 330

Citronskābe

quantum satis

 

 

E 331

Nātrija citrāti

quantum satis

 

 

E 333

Kalcija citrāti

quantum satis

 

 

E 334

Vīnskābe (L(+)-)

quantum satis

 

 

E 335

Nātrija tartrāti

quantum satis

 

 

E 350

Nātrija malāts

quantum satis

 

 

E 400–404

Algīnskābe – algināti

10 000

(32)

 

E 406

Agars

10 000

(32)

 

E 407

Karagināns

10 000

(32)

 

E 410

Ceratoniju augļu sveķi

10 000

(32)

 

E 412

Guāra sveķi

10 000

(32)

 

E 415

Ksantāna sveķi

10 000

(32)

 

E 418

Želena sveķi

10 000

(32)

 

E 440

Pektīni

quantum satis

 

 

E 471

Taukskābju monoglicerīdi un diglicerīdi

quantum satis

 

 

E 509

Kalcija hlorīds

quantum satis

 

 

E 524

Nātrija hidroksīds

quantum satis

 

 

E 900

Dimetilpolisiloksāns

10

 

 

E 950

Acesulfāms K

1 000

 

Tikai sviestmaižu pastās uz žāvētu augļu bāzes, ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 951

Aspartāms

1 000

 

Tikai sviestmaižu pastās uz žāvētu augļu bāzes, ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 952

Ciklāmskābe un tās nātrija un kalcija sāļi

500

(51)

Tikai sviestmaižu pastās uz žāvētu augļu bāzes, ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 954

Saharīns un tā Na, K un Ca sāļi

200

(52)

Tikai sviestmaižu pastās uz žāvētu augļu bāzes, ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 955

Sukraloze

400

 

Tikai sviestmaižu pastās uz žāvētu augļu bāzes, ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 959

Neohesperidīns DC

50

 

Tikai sviestmaižu pastās uz žāvētu augļu bāzes, ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 961

Neotams

32

 

Tikai sviestmaižu pastās uz žāvētu augļu bāzes, ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 962

Aspartāma–acesulfāma sāls

1 000

(11)b (49) (50)

Tikai sviestmaižu pastās uz žāvētu augļu bāzes, ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(2)

Maksimālo daudzumu piemēro summai un daudzumu izsaka kā brīvo skābi.

(3)

Maksimālo daudzumu izsaka kā SO2 attiecību pret kopējo no visiem avotiem pieejamo daudzumu, SO2 saturs, kas nepārsniedz 10 mg/kg vai 10 mg/l, netiek ņemts vērā.

(11)

Robežvērtības izsaka kā a) kālija acesulfāma ekvivalentu vai b) aspartāma ekvivalentu.

(49)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu atvasina no tā sastāvdaļu, aspartāma (E 951) un kālija acesulfāma (E 950), maksimālā pieļaujamā daudzuma.

(50)

Izmantojot aspartāma–acesulfāma sāli (atsevišķi vai kopā ar E 950 vai E 951), nedrīkst pārsniegt ne E 951, ne E 950 daudzumu.

(51)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu izsaka brīvajā skābē.

(52)

Maksimālo pieļaujamo daudzumu izsaka brīvajā imīdā.

(31)

Maksimālais daudzums atsevišķi vai E 104, E 110, E 120, E 124, E 142, E 160d un E 161b kombinācijā.

(32)

Maksimālais daudzums atsevišķi vai E 400–404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 un E 418 kombinācijā.

04.2.5.4.

Riekstu sviesti un riekstu pastas

I grupa

Piedevas

 

 

 

E 310–320

Gallāti, TBHQ un BHA

200

(1) (41)

Tikai pārstrādātos riekstos

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

5 000

(1) (4)

Tikai ziežamajos taukos, izņemot sviestu

E 392

Ekstrakti no rozmarīna

200

(41) (46)

 

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(4)

Maksimālo daudzumu izsaka kā P2O5.

(41)

Izsaka attiecībā pret tauku saturu.

(46)

Izsaka kā karnozola un karnozolskābes summu.

04.2.6.

Pārstrādātu kartupeļu produkti

I grupa

Piedevas

 

 

 

E 100

Kurkumīns

quantum satis

 

Tikai kaltētu kartupeļu granulās un pārslās

E 200–203

Sorbīnskābe – sorbāti

2 000

(1) (2)

Tikai kartupeļu masā un iepriekš apceptās kartupeļu šķēlēs

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

400

(3)

Tikai dehidrētu kartupeļu produktos

E 220–228

Sēra dioksīds – sulfīti

100

(3)

 

E 310–320

Gallāti, TBHQ un BHA

25

(1)

Tikai dehidrētos kartupeļos

E 338–452

Fosforskābe – fosfāti – difosfāti, trifosfāti un polifosfāti

5 000

(1) (4)

Tostarp iepriekš apceptos saldētos un dziļi saldētos kartupeļos

E 392

Ekstrakti no rozmarīna

200

(46)

Tikai dehidrētu kartupeļu produktos

E 426

Sojas pupiņu hemiceluloze

10 000

 

Tikai fasētos pārstrādātu kartupeļu produktos

(1)

Piedevas var pievienot atsevišķi vai kombinācijā.

(2)

Maksimālo daudzumu piemēro summai un daudzumu izsaka kā brīvo skābi.

(3)

Maksimālo daudzumu izsaka kā SO2 attiecību pret kopējo no visiem avotiem pieejamo daudzumu, SO2 saturs, kas nepārsniedz 10 mg/kg vai 10 mg/l, netiek ņemts vērā.

(4)

Maksimālo daudzumu izsaka kā P2O5.

(46)

Izsaka kā karnozola un karnozolskābes summu.

05.

Konditorejas izstrādājumi

05.1.

Kakao un šokolādes produkti, uz ko attiecas Direktīva 2000/36/EK

I grupa

Piedevas

 

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

IV grupa

Polioli

quantum satis

 

Tikai produktos ar samazinātu enerģētisko vērtību vai bez pievienotā cukura

E 170

Kalcija karbonāts

70 000

(*)

 

E 322

Lecitīni

quantum satis