11.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 265/6


PADOMES REGULA (ES) Nr. 999/2011

(2011. gada 10. oktobris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/666/KĀDP (2011. gada 10. oktobris), ar ko groza Padomes Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) (2) paredzēta prezidenta Lukašenko un dažu Baltkrievijas amatpersonu līdzekļu iesaldēšana.

(2)

Ar Regulu (ES) Nr. 588/2011 (2011. gada 20. jūnijs) (3) Padome pievienoja jaunus vārdus to personu sarakstam, uz kurām attiecas līdzekļu iesaldēšana. Šie jaunie vārdi ietvēra vienības.

(3)

Ar Lēmumu 2011/666/KĀDP Padome noteikca, ka būtu jāparedz izņēmums saistībā ar līdzekļu iesaldēšanu, lai nodrošinātu, ka ES uzņēmumiem nav liegta iespēja atgūt līdzekļus, ko sarakstā iekļautās vienības tiem ir parādā saskaņā ar līgumiem, kuri stājušies spēkā pirms šo vienību iekļaušanas sarakstā.

(4)

Šis pasākums ir Līguma piemērošanas jomā, un tā īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa regulatīvas darbības, jo īpaši lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs to piemēro vienādi.

(5)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 765/2006 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (EK) Nr. 765/2006 iekļauj šādu pantu:

“4.a pants

Atkāpjoties no 2. panta 1. punkta, ja I vai IA pielikumā uzskaitītai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu vai vienošanos, ko attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra noslēgusi, vai saskaņā ar saistībām, kas attiecīgajai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai radušās pirms dienas, kad minētā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta sarakstā, dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas II pielikumā iekļautajās tīmekļa vietnēs, ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja:

i)

attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka maksājumu neveic tieši vai netieši personai, vienībai vai struktūrai, kas iekļauta I vai IA pielikumā, vai šādas personas labā; un

ii)

attiecīgā dalībvalsts par minēto konstatējumu un nodomu piešķirt atļauju ir paziņojusi pārējām dalībvalstīm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2011. gada 10. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  Sk. šā Oficiālā Vēstnesā 17. lpp.

(2)  OV L 134, 20.5.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 161, 21.6.2011., 1. lpp.