9.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 181/22


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 661/2011

(2011. gada 8. jūlijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1418/2007 par dažu atkritumu eksportu reģenerācijai uz konkrētām valstīm, kuras nav ESAO dalībvalstis

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem (1) un jo īpaši tās 37. panta 2. punkta trešo daļu,

pēc apspriešanās ar attiecīgajām valstīm,

tā kā:

Komisija ir saņēmusi turpmāku informāciju attiecībā uz Bosniju un Hercegovinu un Malaiziju. Tāpēc, lai ņemtu vērā iepriekš minēto, būtu jāgroza Komisijas Regulas (EK) Nr. 1418/2007 (2) pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1418/2007 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī direktīva stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 8. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 316, 4.12.2007., 6. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1418/2007 pielikumu groza šādi:

1)

ierakstu par Bosniju un Hercegovinu aizstāj ar šādu:

Bosnija un Hercegovina

a)

b)

c)

d)

 

 

 

no B1010:

dzelzs un tērauda lūžņi

vara lūžņi

alumīnija lūžņi

cinka lūžņi

alvas lūžņi

 

 

 

no B1020:

svina lūžņi (izņemot svina skābes akumulatorus)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

B1100:

tantalu saturoši alvas sārņi, kuros ir mazāk nekā 0,5 % alvas

 

 

 

no B1120:

pārejas metāli, izņemot katalizatoru atkritumus (izlietoti katalizatori, izlietoti katalizatori šķidrā veidā vai citi katalizatori), kas norādīti A sarakstā

Skandijs

Vanādijs

Mangāns

Kobalts

Varš

Itrijs

Niobijs

Hafnijs

Volframs

Titāns

Hroms

Dzelzs

Niķelis

Cinks

Cirkonijs

Molibdēns

Tantals

Rēnijs

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3010

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC 020”

2)

ierakstu par Malaiziju attiecībā uz atkritumu kodu GH013 aizstāj ar šādu:

Malaizija

a)

b)

c)

d)

 

 

 

GH013 3915 30

ex 390410-40”