21.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 134/2


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 494/2011

(2011. gada 20. maijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), attiecībā uz XVII pielikumu (kadmiju)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 131. pantu,

tā kā:

(1)

Ar 1988. gada 25. janvāra rezolūciju par Kopienas rīcības programmu (2) Padome aicināja Komisiju apkarot vides piesārņojumu ar kadmiju.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā iekļautās tabulas 23. ierakstā minēti ierobežojumi attiecībā uz maisījumu un izstrādājumu sastāvā esoša kadmija lietošanu un tirdzniecību.

(3)

Kadmiju un kadmija oksīdu klasificē kā 1.B kategorijas kancerogēnu vielu un 1. kategorijas akūti un hroniski toksisku vielu ūdens videi.

(4)

No 1992. gada 31. decembra kadmijs ar Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (3) ir aizliegts kā dažu polimēru krāsviela un kā sastāvdaļa krāsās, kā arī kā polivinilhlorīda (PVC) stabilizators vairākos pielietojuma veidos, un vairākos pielietojumu veidos ir aizliegti kadmija klājumi. Direktīva 76/769/EEK 2009. gada 1. jūnijā tika atcelta un aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

(5)

Eiropas riska novērtējums par kadmiju (4) saskaņā ar Padomes 1993. gada 23. marta Regulu (EEK) Nr. 793/93 par esošo vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli (5) tika pabeigts 2007. gadā. Komisija 2008. gada 14. jūnijā publicēja Komisijas Paziņojumu par riska faktoru novērtēšanas rezultātiem un riska samazināšanas stratēģiju šādām vielām: kadmijs, kadmija oksīds (6), un tajā tika ierosināts ierobežot tirdzniecību un lietošanu attiecībā uz kadmiju cietlodēšanas stienīšos un juvelierizstrādājumos.

(6)

Paziņojumā uzsvērts, ka nepieciešami īpaši pasākumi, lai mazinātu risku, ko rada kadmiju saturošu cietlodēšanas stienīšu izmantošana un kadmiju saturošu juvelierizstrādājumu nēsāšana. Cietlodēšanas laikā dūmu iedarbībai ir pakļautas personas, kam cietlodēšana ir profesija vai vaļasprieks. Patērētāji, tostarp bērni, ir pakļauti kadmija iedarbībai, kad juvelierizstrādājumi nonāk saskarē ar ādu vai mēli.

(7)

Komisija ir pasūtījusi pētījumu par iespējamu sociālekonomisko ietekmi, kas attiecas uz kadmija izmantošanas un tirdzniecības ierobežojumu pārskatīšanu juvelierizstrādājumiem, cietlodēšanas sakausējumiem un PVC. Pētījuma rezultātus publicēja 2010. gada janvārī (7).

(8)

Lai definētu jēdzienu “liels cinka saturs”, ir jāprecizē spēkā esošie noteikumi attiecībā uz cinku krāsu sastāvā. Jāprecizē arī noteikumi par krāsām krāsotos izstrādājumos.

(9)

Kopš 2001. gada Eiropas PVC ražošanas nozare ir uzņēmusies iniciatīvu brīvprātīgi atteikties no kadmija kā stabilizatora izmantošanas pirmreizējā PVC tajos pielietojumu veidos, kas vēl nebija reglamentēti Direktīvā 76/769/EEK. Šī brīvprātīgā iniciatīva, iespējams, bija par iemeslu tam, ka tiek izskausts kadmija lietojums PVC.

(10)

Lai izpildītu kadmija piesārņojuma novēršanas mērķi, kadmija izmantošanas aizliegums jāattiecina uz visiem izstrādājumiem, kas izgatavoti no PVC.

(11)

Dažu būvniecības izstrādājumu ražošanā ir jāveicina pārstrādāta PVC izmantošana, jo tādējādi iespējams atkārtoti izmantot lietotu PVC, kura sastāvā varētu būt kadmijs. Tādēļ minētajos būvniecības izstrādājumos jāatļauj lielāka kadmija robežvērtība. Tādā veidā novērš PVC apglabāšanu poligonos vai dedzināšanu, kas izraisa oglekļa dioksīda un kadmija izdalīšanos vidē.

(12)

Jāparedz atkāpe attiecībā uz maisījumiem, kas izgatavoti no PVC atkritumiem un ko dēvē par pārstrādātu PVC, lai ļautu tos laist tirgū izmantošanai konkrētos būvizstrādājumos.

(13)

Lai uzņēmēji varētu garantēt šīs regulas ievērošanu, to jāsāk piemērot sešus mēnešus pēc stāšanās spēkā.

(14)

Paredzēts, ka kadmija aizliegums jaunajos PVC būs par iemeslu pakāpeniskam kadmija satura samazinājumam būvniecības izstrādājumos, kas izgatavoti no pārstrādāta PVC. Tādēļ kadmija robežvērtība ir attiecīgi jāpārskata, un ierobežojumu pārskatīšanā ir jāiesaista Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA), kā paredzēts Regulas (EK) 1907/2006 69. pantā.

(15)

Saskaņā ar REACH regulas 137. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētajiem pārejas noteikumiem ir nepieciešams grozīt Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu.

(16)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 10. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 20. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  OV C 30, 4.2.1988., 1. lpp.

(3)  OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp.

(4)  http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/cdmetalreport303.pdf

(5)  OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp.

(6)  OV C 149, 14.6.2008., 6. lpp.

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā tabulu, kurā noteikti vielu, vielu grupu un maisījumu nosaukumi, kā arī ierobežojuma nosacījumi, groza šādi:

1)

otrajā slejā 23. ieraksta 1. līdz 4. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

 

“1.

Neizmanto maisījumos vai izstrādājumos, kas izgatavoti no sintētiskiem organiskiem polimēriem (turpmāk plastmasas materiāli), piemēram:

vinilhlorīda polimēri vai kopolimēri (PVC) [3904 10] [3904 21],

poliuretāns (PUR) [3909 50],

zema blīvuma polietilēns (LDPE), izņemot zema blīvuma polietilēnu, ko lieto krāsotu paraugpartiju ražošanai [3901 10],

celulozes acetāts (CA) [3912 11],

celulozes acetāta butirāts (CAB) [3912 11],

epoksīda sveķi [3907 30],

melamīna – formaldehīda (MF) sveķi [3909 20],

urīnvielas – formaldehīda (UF) sveķi [3909 10],

nepiesātināti poliesteri (NP) [3907 91],

polietilēna tereftalāts (PET) [3907 60],

polibutilēna tereftalāts (PBT),

caurspīdīgs/universāls polistirols [3903 11],

akrilnitrila metilmetakrilāts (AMMA),

šķērssaistīts polietilēns (VPE),

izturīgais polistirols,

polipropilēns (PP) [3902 10],

augsta blīvuma polietilēns (HDPE) [3901 20],

akronitrila butadiēna stirēns (ABS) [3903 30],

polimetilmetakrilāts (PMMA) [3906 10].

Maisījumus un izstrādājumus, kas izgatavoti no plastmasas materiāla, nelaiž tirgū, ja kadmija koncentrācija (izteikts kā Cd) ir vienāda vai pārsniedz 0,01 % no plastmasas materiāla svara.

Izdarot atkāpi, otro daļu nepiemēro izstrādājumiem, kas tirgū laisti pirms 2012. gada 10. janvāra.

Pirmo un otro daļu piemēro, neskarot Padomes Direktīvu 94/62/EK (1) un aktus, kuru pamats ir minētā direktīva.

2.

Neizmanto krāsās [3208] [3209].

Attiecībā uz krāsām, kurās cinka saturs pārsniedz 10 % no krāsas svara, kadmija koncentrācija (izteikts kā Cd) minētajās krāsās nav vienāda ar vai lielāka par 0,1 % no svara.

Krāsotus izstrādājumus nelaiž tirgū, ja kadmija koncentrācija (izteikts kā Cd) ir vienāda vai pārsniedz 0,1 % no tās krāsas svara, ar ko pārklāts krāsotais izstrādājums.

3.

Izdarot atkāpi, 1. un 2. punktu drošības apsvērumu dēļ nepiemēro izstrādājumiem, kas krāsoti ar maisījumiem, kuru sastāvā ir kadmijs.

4.

Izdarot atkāpi, 1. punkta otro daļu nepiemēro:

maisījumiem, kas izgatavoti no PVC atkritumiem, turpmāk “pārstrādāts PVC”,

maisījumiem un izstrādājumiem, kuru sastāvā ir pārstrādāts PVC, ja kadmija koncentrācija šādos cieta PVC pielietojumu veidos (izteikts kā Cd) nepārsniedz 0,1 % no plastmasas materiāla svara:

a)

profiliem un cietām loksnēm izmantošanai būvniecībā;

b)

durvīm, logiem, slēģiem, sienām, žalūzijām, žogiem un jumta notekcaurulēm;

c)

ārtelpu grīdas segumiem un terasēm;

d)

kabeļcaurulēm;

e)

caurulēm, kas nav paredzētas dzeramajam ūdenim, ja pārstrādāto PVC izmanto vairākslāņu caurules vidējā slānī un tas ir pilnībā pārklāts ar pirmreizējā PVC slāni atbilstoši 1. punktam.

Piegādātāji nodrošina, ka pirms maisījumu un izstrādājumu, kuru sastāvā ir pārstrādātais PVC, pirmās laišanas tirgū uz tiem ir šāds saredzams, izlasāms un neizdzēšams marķējums: “Satur pārstrādātu PVC” vai šāda piktogramma:

Image

Saskaņā ar šīs regulas 69. pantu 4. punktā piešķirtā atkāpe tiks pārskatīta līdz 2017. gada 31. decembrim, it īpaši ar nodomu samazināt kadmija robežvērtību un vēlreiz izvērtēt atkāpi attiecībā uz a) līdz e) apakšpunktā minētajiem pielietojumiem.

2)

otrajā slejā 23. ierakstā pievieno šādu 8., 9., 10. un 11. punktu:

 

“8.

Neizmanto cietlodēs, ja koncentrācija ir vienāda vai pārsniedz 0,01 % no svara.

Cietlodes nelaiž tirgū, ja kadmija koncentrācija (izteikts kā Cd) ir vienāda vai pārsniedz 0,01 % no svara.

Šā punkta nolūkos cietlodēšana ir savienošanas tehnika, kurā izmanto metālu sakausējumus un kuras laikā temperatūra pārsniedz 450 °C.

9.

Izdarot atkāpi, 8. punktu nepiemēro cietlodēm, ko izmanto aizsardzībā, aviācijā un kosmiskajā aviācijā, kā arī cietlodēm, ko izmanto drošībai.

10.

Neizmanto vai nelaiž tirgū, ja koncentrācija ir vienāda vai pārsniedz 0,01 % no metāla svara:

i)

metāla krellēs un citās juvelierizstrādājumu metāla sastāvdaļās;

ii)

juvelierizstrādājumu metāla daļās un to imitācijās un matu aksesuāros, tostarp:

rokassprādzēs, kaklarotās un gredzenos,

caurduršanas juvelierizstrādājumos,

rokaspulksteņos un aprocēs,

piespraudēs un aproču pogās.

11.

Izdarot atkāpi, 10. punktu nepiemēro izstrādājumiem, kas tirgū laisti pirms 2012. gada 10. janvāra, un juvelierizstrādājumiem, kas 2012. gada 10. janvārī ir izgatavoti pirms vairāk nekā 50 gadiem.”


(1)  OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp.”