17.5.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 129/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 470/2011

(2011. gada 16. maijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 828/2009, ar ko laikposmam no 2009./2010. tirdzniecības gada līdz 2014./2015. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus attiecībā uz tarifa pozīcijai 1701 atbilstīgu cukura produktu importu un rafinēšanu saskaņā ar preferenču nolīgumiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek to izveide (1), un jo īpaši tās 9. panta 5. punktu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 22. jūlija Regulu (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim un par grozījumiem Regulās (EK) Nr. 552/97, (EK) Nr. 1933/2006 un Komisijas Regulās (EK) Nr. 1100/2006 un (EK) Nr. 964/2007 (2) un jo īpaši tās 11. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 828/2009 (3) 1. panta 4. punktu valsts, kas ir iekļauta Regulas (EK) Nr. 1528/2007 I pielikumā vai minēta starp vismazāk attīstītajām valstīm Regulas (EK) Nr. 732/2008 I pielikumā, var pretendēt uz iekļaušanu Regulas (EK) Nr. 828/2009 I pielikumā.

(2)

Uganda ir vismazāk attīstīta valsts un iekļauta Regulas (EK) Nr. 732/2008 I pielikuma vismazāk attīstīto valstu sarakstā, un tā ir lūgusi Komisiju, lai to iekļauj Regulas (EK) Nr. 828/2009 I pielikumā. Uganda ražo cukuru un tādējādi ir potenciāla eksportētāja uz Eiropas Savienību.

(3)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 828/2009.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 828/2009 I pielikuma I daļu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 16. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 348, 31.12.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 211, 6.8.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 240, 11.9.2009., 14. lpp.


PIELIKUMS

I daļa.   Vismazāk attīstītās valstis

Grupas apzīmējums

Trešās valstis

Atsauces numurs

Ne-ĀKK–LDC

Bangladeša

Kambodža

Laosa

Nepāla

09.4221

ĀKK–LDC

Benina

Burkinafaso

Kongo Demokrātiskā Republika

Etiopija

Madagaskara

Malāvija

Mozambika

Senegāla

Sjerraleone

Sudāna

Tanzānija

Togo

Uganda

Zambija

09.4231”