28.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 108/21


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 408/2011

(2011. gada 27. aprīlis),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1185/2009 attiecībā uz statistiku par pesticīdiem saistībā ar datu nosūtīšanas formātu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1185/2009 (1) attiecībā uz statistiku par pesticīdiem un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1185/2009 ir izveidota jauna sistēma salīdzināmas Eiropas statistikas veidošanai par pesticīdu tirdzniecību un izmantošanu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1185/2009 3. panta 3. punktu dalībvalstis statistikas datus nosūta elektroniski un atbilstīgā tehniskā formātā, kuru pieņems Komisija.

(3)

Lai nodrošinātu konfidencialitāti, nosūtāmajā datnē iekļauj atzīmi, kas norāda, vai informācija, kas nosūtīta par vielu, ķīmisko vielu klasi, līdzekļu kategoriju vai galveno grupu, ir vai nav konfidenciāla.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dalībvalstis nosūta statistikas datus par pesticīdu laišanu tirgū saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1185/2009 I pielikumu, izmantojot statistikas datu un metadatu apmaiņas (SDMX) formātu. Datus nosūta uz Eurostat vienoto datu ievadīšanas sistēmu vai tajā elektroniski augšupielādē.

Dalībvalstis nosūta pieprasītos datus atbilstīgi Komisijas (Eurostat) noteiktajām tehniskajām specifikācijām.

2. pants

Pielikumā ir noteikts tehniskais formāts datu nosūtīšanai uz Komisiju (Eurostat).

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 27. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 324, 10.12.2009., 1. lpp.


PIELIKUMS

Formāts, kas paredzēts, lai nosūtītu statistikas datus par pesticīdu laišanu tirgū

Nosūtāmajās datnēs iekļauj šādu informāciju:

Numurs

Lauks

Piezīmes

1.

Valsts

Trīsburtu kods (piem., FRA)

2.

Gads

Piem., 2010. gads

3.

Galvenā grupa

Kodi uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 1185/2009 III pielikumā ar pēdējiem atjauninājumiem

4.

Līdzekļu kategorijas

 

5.

Ķīmisko vielu klase

 

6.

Viela

 

7.

Laukā Nr. 3, 4, 5 un 6 norāda pārdoto apjomu

Datus izsaka vielu kilogramos

8.

Laukam Nr. 3, 4, 5 un 6 pievieno konfidencialitātes atzīmi

Jā/nē