15.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 101/12


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 366/2011

(2011. gada 14. aprīlis),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), attiecībā uz XVII pielikumu (akrilamīdu)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 131. pantu,

tā kā:

(1)

Akrilamīdu klasificē kā 1.B kategorijas kancerogēnu vielu un 1.B kategorijas mutagēnu vielu. Šīs vielas riskus novērtēja saskaņā ar Padomes 1993. gada 23. marta Regulu (EEK) Nr. 793/93 par esošo vielu riska faktoru novērtējumu un kontroli (2).

(2)

Eiropas riska novērtējuma rezultāti liek secināt, ka ir nepieciešams ierobežot risku attiecībā uz ūdens vidi, kas rodas, celtniecības darbos lietojot būvjavas uz akrilamīda bāzes, un risku citiem organismiem, kas rodas no netiešas iedarbības caur iepriekš minētajā lietojumā piesārņotu ūdeni. Turklāt novērtējumā norādītas problēmas strādniekiem un citiem cilvēkiem, kuri pakļauti akrilamīda iedarbībai caur vidi, ņemot vērā to, ka akrilamīds ir kancerogēna un mutagēna viela un ka tas iedarbojas neirotoksiski un ir toksisks reproduktīvajai sistēmai, gan nelielā, gan plašā mērogā lietojot būvjavas uz akrilamīda bāzes.

(3)

Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Ieteikumā 2004/394/EK par riska novērtēšanu un riska samazināšanas stratēģijām šādām vielām: acetonitrils, akrilamīds, akrilnitrils, akrilskābe, butadiēns, fluorūdeņradis, ūdeņraža peroksīds, metakrilskābe, metilmetakrilāts, toluols, trihlorbenzols (3), ko pieņēma saistībā ar Regulu (EEK) Nr. 793/93, tika ieteikts Eiropas līmenī apsvērt tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumus, kuri noteikti Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvā 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (4) attiecībā uz būvjavu uz akrilamīda bāzes lietošanu gan nelielā, gan plašā mērogā.

(4)

Ir noteikta akrilamīda pieļaujamā satura robežvērtība – 0,1 %, kas attiecināma arī uz citiem brīva akrilamīda avotiem būvjavu uzklāšanas procesā, piemēram, N-metilakrilamīdu, kā norādīts Ieteikumā 2004/394/EK.

(5)

Tāpēc, lai aizsargātu cilvēku veselību un vidi, jāierobežo akrilamīda laišana tirgū un lietošana būvjavās un būvjavas iestrādāšanas darbos.

(6)

Saskaņā ar REACH regulas 137. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētajiem pārejas noteikumiem ir nepieciešams grozīt Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu.

(7)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantam izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 14. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 84, 5.4.1993., 1. lpp.

(3)  OV L 144, 30.4.2004., 72. lpp.

(4)  OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikuma tabulā pievieno šādu 60. ierakstu:

“60.

Akrilamīds

CAS Nr. 79-06-1

Nedrīkst laist tirgū vai lietot kā vielu vai maisījumu sastāvdaļu koncentrācijā, kas ir vienāda ar vai lielāka par 0,1 masas %, izmantošanai būvjavās uzklāšanā pēc 2012. gada 5. novembra.”