8.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 94/14


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 335/2011

(2011. gada 7. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1091/2009 attiecībā uz endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentu preparāta, kas iegūts no Trichoderma reesei (MUCL 49755), un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes fermentu preparāta, kas iegūts no Trichoderma reesei (MUCL 49754), minimālo saturu lopbarības piedevā gaļas cāļiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 2009. gada 13. novembra Regulu (EK) Nr. 1091/2009 par atļauju izmantot no Trichoderma reesei (MUCL 49755) iegūtu endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentu preparātu un no Trichoderma reesei (MUCL 49754) iegūtu endo-1,3(4)-beta-glikanāzes fermentu preparātu kā lopbarības piedevu gaļas cāļiem (atļaujas turētājs Aveve NV) (2) uz desmit gadiem tika atļauta no Trichoderma reesei (MUCL 49755) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un no Trichoderma reesei (MUCL 49754) iegūtas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes lietošana gaļas cāļiem.

(2)

Atļaujas turētājs iesniedza pieteikumu mainīt atļaujas nosacījumus šai lopbarības piedevai, ja to lieto gaļas cāļiem, samazinot no Trichoderma reesei (MUCL 49755) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un no Trichoderma reesei (MUCL 49754) iegūtas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes minimālo ieteicamo devu no 4 000 XU (3)/kg un 900 BGU (4)/kg uz 2 000 XU/kg un 450 BGU/kg. Pieteikumam bija pievienoti attiecīgie dati, kas pamato izmaiņu pieprasījumu.

(3)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “Iestāde”) 2010. gada 10. novembra atzinumā secināja, ka dati, kas iesniegti par trim izmēģinājumiem ar gaļas cāļiem, nepamato minimālās ieteicamās devas samazinājumu no 4 000 XU un 900 BGU/kg barības uz 2 000 XU un 450 BGU/kg barības, jo barības analīze liecināja, ka paredzētās devas tika ievērojami pārsniegtas. Tomēr no datiem varēja secināt, ka produkts ir iedarbīgs pie zemākas devas nekā patlaban atļautā. Saskaņā ar Iestādes viedokli dati liecina, ka potenciāls uzlabot augšanas ātrumu un barības patēriņa rādītāju gaļas cāļiem ir jau 3 000 XU un 600 BU/kg (aptuvenas vērtības) devai (5).

(4)

Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumi ir izpildīti.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1091/2009.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1091/2009 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 7. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 299, 14.11.2009., 6. lpp.

(3)  1 XU ir fermenta daudzums, kas no auzu pelavu ksilāna vienā minūtē pie pH 5,0 un 50 °C izdala 1 μmol reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentos).

(4)  1 BGU ir fermenta daudzums, kas no miežu beta-glikāna vienā minūtē pie pH 4,8 un 50 °C izdala 1 μmol reducējošo cukuru (celobiozes ekvivalentos).

(5)  EFSA Journal 2010; 8(12):1919.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētājs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku sugas vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Aktivitātes vienības/kg kompleksās barības ar 12 % mitrumu

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji.

4a9

Aveve NV

 

Endo-1,4-beta-ksilanāze

EC 3.2.1.8

 

Endo-1,3(4)-beta-glikanāze

EC 3.2.1.6

 

Piedevas sastāvs

No Trichoderma reesei (MUCL 49755) iegūts endo-1,4-beta-ksilanāzes un no Trichoderma reesei (MUCL 49754) iegūts endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts

ar šādu minimālo aktivitāti: 40 000 XU/g un 9 000 BGU/g

 

Aktīvās vielas raksturojums

No Trichoderma reesei (MUCL 49755) iegūta endo-1,4-beta-ksilanāze un no Trichoderma reesei (MUCL 49754) iegūta endo-1,3(4)-beta-glikanāze

 

Analīzes metode  (1)

 

Piedevā iekļautās aktīvās vielas raksturojums:

kolorimetriskā metode, kas balstīta uz dinitrosalicilskābes reakciju ar reducējošo cukuru, kas izdalās endo-1,4-beta-ksilanāzes reakcijā ar ksilānu saturošu substrātu;

kolorimetriskā metode, kas balstīta uz dinitrosalicilskābes reakciju ar reducējošo cukuru, kas izdalās endo-1,3(4)-beta-glikanāzes reakcijā ar beta-glikānu saturošu substrātu.

 

Lopbrarībā iekļauto aktīvo vielu raksturojums:

kolorimetriskā metode, ar ko nosaka ūdenī šķīstošas krāsvielas daudzumu, kuru endo-1,4-beta-ksilanāze izdala no kviešu arabinoksilāna substrāta, kas saistīts ar krāsvielu,

kolorimetriskā metode, ar ko nosaka ūdenī šķīstošas krāsvielas daudzumu, kuru endo-1,3(4)-beta-glikanāze izdala no miežu betaglikāna substrāta, kas saistīts ar krāsvielu.

Gaļas cāļi

3 000 XU

675 BGU

 

1.

Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijā jānorāda glabāšanas temperatūra, glabāšanas laiks un stabilitāte pēc granulēšanas.

2.

Izmantošanai barībā, kurā ir daudz cieti nesaturošu polisaharīdu (galvenokārt beta-glikānu un arabinoksilānu), piemēram, tādā, kas satur vairāk nekā 30 % kviešu, miežu, rudzu un/vai tritikāli.

3.

Drošības apsvērumi: darbā ar piedevu, jāizmanto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi.

2019. gada 4. decembris


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm ir pieejama Eiropas Savienības references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.