2.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/8


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 201/2011

(2011. gada 1. marts)

par apstiprināta dzelzceļa ritekļa tipa atbilstības deklarācijas paraugu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijai jāpieņem apstiprināta dzelzceļa ritekļa tipa atbilstības deklarācijas paraugs, kā noteikts direktīvā.

(2)

Eiropas Dzelzceļa aģentūra 2010. gada 30. jūnijā izdeva ieteikumu par apstiprināta dzelzceļa ritekļa tipa atbilstības deklarācijas paraugu.

(3)

Tipa atbilstības deklarācijas pielikumos jāsniedz pierādījumi par to, ka ir pabeigtas attiecīgās verifikācijas procedūras saskaņā ar piemērojamiem Savienības tiesību aktiem un paziņotajiem valstu noteikumiem, un jānorāda atsauces uz direktīvām, savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām, valstu tiesību aktiem un citiem noteikumiem. Tipa apstiprinājumā, ko apzīmē ar Eiropas identifikācijas numuru (EIN), jāsniedz informācija par visām juridiskajām prasībām, uz kuru pamata dalībvalstī piešķirts tipa apstiprinājums.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 1. punktu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2008/57/EK 26. panta 4. punktā minētais tipa atbilstības deklarācijas paraugs norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 2. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs, izņemot Kipru un Maltu, kamēr šo dalībvalstu teritorijā nav dzelzceļa sistēmas.

Briselē, 2011. gada 1. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.


PIELIKUMS

APSTIPRINĀTA RITEKĻA TIPA ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJAS PARAUGS

Mēs,

pieteikuma iesniedzējs (1):

[Uzņēmuma nosaukums]

[Pilna adrese]

pilnvarotais pārstāvis:

[Uzņēmuma nosaukums]

[Pilna adrese],

kas pārstāv pieteikuma iesniedzēju:

[Uzņēmuma nosaukums]

[Pilna adrese],

vienīgi uz savu atbildību deklarējam, ka riteklis [Eiropas ritekļa numurs]  (2), uz ko attiecas šī deklarācija:

atbilst ritekļa tipam [ritekļa tipa identifikācija Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistrā ERATV], kas apstiprināts šādās dalībvalstīs:

[1. dalībvalstī] ar apstiprinājumu Nr. [tipa apstiprinājuma EIN 1. dalībvalstī]

[2. dalībvalstī] ar apstiprinājumu Nr. [tipa apstiprinājuma EIN 2. dalībvalstī]

… (norādīt visas dalībvalstis, kurās apstiprināts ritekļa tips),

atbilst attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, attiecīgajām savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām un piemērojamiem valsts noteikumiem, kā norādīts šīs deklarācijas pielikumos,

tam ir veiktas visas verifikācijas procedūras, kas nepieciešamas šīs deklarācijas sagatavošanai.

Pielikumu saraksts (3)

[Pielikumu nosaukumi]

Parakstīts [pieteikuma iesniedzēja nosaukums] vārdā

[Vieta], [datums DD/MM/GGGG]

[Vārds, uzvārds, amats] [Paraksts]

Lauks rezervēts VDI vajadzībām:

Riteklim piešķirtais EVN: [EVN]


(1)  Pieteikuma iesniedzējs var būt līgumslēdzējs subjekts vai ražotājs, vai to pilnvarotais pārstāvis Savienībā.

(2)  Ja šīs deklarācijas sagatavošanas laikā riteklim vēl nav piešķirts Eiropas ritekļa numurs (EVN), ritekli identificē saskaņā ar citu identifikācijas sistēmu, par ko pieteikuma iesniedzējs vienojas ar kompetento valsts drošības iestādi (VDI). Šādā gadījumā VDI aizpilda šim nolūkam rezervēto lauku, kad riteklim ir piešķirts EVN.

(3)  Pielikumos ietver to dokumentu kopijas, kas pierāda to, ka ir pabeigtas attiecīgās verifikācijas procedūras saskaņā ar piemērojamiem Savienības tiesību aktiem (EK verifikācijas deklarācijas) un valstu noteikumiem.