19.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 46/14


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 150/2011

(2011. gada 18. februāris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikumu attiecībā uz saimniecībā audzētiem medījamiem dzīvniekiem un savvaļas medījamiem dzīvniekiem un saimniecībā audzētu medījamo dzīvnieku un savvaļas medījamo dzīvnieku gaļu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (1), un jo īpaši tās 10. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 853/2004 ir noteikti īpaši higiēnas noteikumi attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku. Tajā cita starpā ir ietverti noteikumi saimniecībā audzētu medījamo dzīvnieku un savvaļas medījamo dzīvnieku gaļas ražošanai un laišanai tirgū. Pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem jānodrošina, ka šāda gaļa tiek laista tirgū tikai tad, ja tā ir ražota saskaņā ar minētās regulas III pielikuma III un IV sadaļu.

(2)

Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma III sadaļā ir noteikts, ka pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki drīkst izcelsmes vietā ar kompetentās iestādes atļauju kaut saimniecībā audzētus zaķveidīgos un nagaiņus, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi. Jo īpaši šajos nosacījumos cita starpā ir paredzēts, ka kopā ar nokautajiem dzīvniekiem kautuvē jānogādā pārtikas apritē iesaistītā tirgus dalībnieka, kas audzējis dzīvnieku, apliecinājums un apliecība, ko izdevis un parakstījis valsts pilnvarots veterinārārsts vai apstiprināts veterinārārsts.

(3)

Ar apliecību, ko izsniedzis un parakstījis valsts pilnvarots veterinārārsts vai apstiprināts veterinārārsts, apliecina pirmskaušanas apskates pozitīvu iznākumu, pareizu kaušanu un asiņu notecināšanu, kā arī kaušanas dienu un laiku.

(4)

Padomes 2009. gada 24. septembra Regulā (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā (2) ir paredzēti noteikumi to dzīvnieku nonāvēšanai, kurus audzē vai tur pārtikas, vilnas, ādas, kažokādu vai citu produktu ražošanai. Minētajā regulā ir noteikts, ka uzņēmumiem jānodrošina, ka konkrētas kaušanas darbības veic tikai tādas personas, kam izsniegts kvalifikācijas sertifikāts šādu darbību veikšanai, kurā norādīta personas piemērotība veikt šīs darbības saskaņā ar šajā regulā izklāstītajiem noteikumiem.

(5)

Valsts pilnvarota veterinārārsta vai apstiprināta veterinārārsta klātbūtni saimniecībā visā kaušanas un asiņu notecināšanas laikā var uzskatīt par nevajadzīgu, ja pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, kuri veic kaušanas darbības, ir atbilstoša kvalifikācija un tiem ir izsniegts kvalifikācijas sertifikāts šādu darbību veikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1099/2009. Šādos gadījumos jāatļauj apliecināt pareizu kaušanu un asiņu notecināšanu, kā arī kaušanas dienu un laiku pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem valsts pilnvarota veterinārārsta vai apstiprināta veterinārārsta vietā.

(6)

Turklāt Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IV sadaļas II nodaļā ir noteikts, ka iespējami drīz pēc lielo medījamo dzīvnieku nonāvēšanas apmācītai personai ir jāveic ķermeņa un visu izņemto iekšējo orgānu apskate, lai noteiktu pazīmes, kas var liecināt, ka gaļas patērēšana var apdraudēt veselību. Ja minētās apskates laikā nekonstatē kādas normai neatbilstošas pazīmes, kas var liecināt par to, ka gaļas patērēšana var apdraudēt veselību, pirms dzīvnieka nonāvēšanas nav novērota neparasta tā uzvedība un nav aizdomu par iespējamu vides piesārņojumu, apmācītajai personai ir jāpievieno nomedītā dzīvnieka ķermenim numurēts apliecinājums par minēto.

(7)

Šo noteikumu piemērošanas gaitā gūtā pieredze liecina, ka ir lietderīgi paredzēt iespēju nepievienot apliecinājumu dzīvnieka ķermenim, kā arī attiecināt apliecinājumu uz vairākiem dzīvnieku ķermeņiem ar nosacījumu, ja ir radīta un nodrošināta skaidra saikne starp dzīvnieku ķermeņiem un apliecību, kas uz tiem attiecas.

(8)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regulā (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (3), ir izklāstīti dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības noteikumi attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanu, transportēšanu, uzglabāšanu, pārkraušanu, apstrādi un izlietošanu vai iznīcināšanu, lai novērstu šādu produktu radītu risku dzīvnieku vai sabiedrības veselībai. Minētās regulas VIII pielikuma VII nodaļā ir noteiktas prasības attiecībā uz medību trofeju izstrādi.

(9)

Turklāt saskaņā ar minēto regulu tehniskās iekārtas ir jāapstiprina kompetentajai iestādei, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi. Šajos nosacījumos cita starpā ir paredzēts, ka tehniskai iekārtai ir jāatbilst īpašām ražošanas prasībām, kas noteiktas šajā regulā.

(10)

Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IV sadaļas II nodaļā ir noteikts, ka lielo medījamo dzīvnieku gadījumā galvai un iekšējiem orgāniem nav jābūt pie ķermeņa, to nosūtot uz medījamo dzīvnieku pārstrādes uzņēmumu, izņemot pret Trichinosis uzņēmīgās sugas, kuru galvai (izņemot ilkņus) un diafragmai ir jābūt pie ķermeņa.

(11)

Dažās dalībvalstīs ar ilgām medību tradīcijām ir ierasts izmantot visu dzīvnieka (tostarp pret Trichinella uzņēmīgo dzīvnieku sugu) galvu kā medību trofeju. Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma IV sadaļas II nodaļas prasība rada grūtības medniekiem un tehnisko iekārtu operatoriem saistībā ar medību trofeju ražošanu to sugu gadījumā, kas ir uzņēmīgas pret Trichinella.

(12)

Tādēļ kompetentajām iestādēm ir jāsniedz iespēja atļaut nosūtīt pret Trichinella uzņēmīgo sugu dzīvnieku galvas apstiprinātām tehniskām iekārtām medību trofeju ražošanai pat pirms Trichinella pārbaudes rezultātu saņemšanas. Visos šādos gadījumos ir jābūt pietiekamām izsekojamības garantijām.

(13)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 853/2004.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 835/2004 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 18. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.

(2)  OV L 303, 18.11.2009., 1. lpp.

(3)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikumu groza šādi.

1.

Regulas III sadaļā iekļauj šādu 3.a punktu:

“3.a

Atkāpjoties no 3. punkta j) apakšpunkta, kompetentā iestāde var atļaut apliecināt pareizu kaušanu un asiņu notecināšanu, kā arī kaušanas dienu un laiku tikai 3. punkta i) apakšpunktā minētā pārtikas apritē iesaistītā tirgus dalībnieka izsniegtajā apliecinājumā, ja:

a)

saimniecība atrodas Direktīvas 64/432/EEK 2. panta 2. punkta p) apakšpunktā noteiktajā dalībvalstī vai reģionā, kam nav uzlikti veselības ierobežojumi saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem;

b)

pārtikas apritē iesaistītais tirgus dalībnieks ir apliecinājis, ka tam ir atbilstoša kvalifikācija veikt dzīvnieku kaušanas darbības, neradot dzīvniekiem sāpes, stresu vai ciešanas, no kā var izvairīties, saskaņā ar 7. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 1099/2009 un neskarot minētās regulas 12. pantu.”

2.

Regulas IV sadaļas II nodaļas 4. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

“4.

a)

Ja 2. punktā minētās apskates laikā nekonstatē kādas normai neatbilstošas pazīmes, pirms dzīvnieka nonāvēšanas nav novērota neparasta tā uzvedība un nav aizdomu par iespējamu vides piesārņojumu, apmācītajai personai ir jāpievieno nomedītā dzīvnieka ķermenim numurēts apliecinājums par minēto. Šajā apliecinājumā arī jānorāda dzīvnieka nonāvēšanas diena, laiks un vieta.

Apliecinājums nav jāpievieno dzīvnieka ķermenim un var attiekties uz vairākiem dzīvnieku ķermeņiem ar nosacījumu, ja katrs dzīvnieka ķermenis ir pienācīgi identificēts un apliecinājumā ir norādīts katra tā dzīvnieka ķermeņa identifikācijas numurs, uz kuru apliecinājums attiecas, kā arī attiecīgais dzīvnieka nonāvēšanas datums, laiks un vieta. Visus dzīvnieku ķermeņus, uz kuriem attiecas viens apliecinājums, drīkst nosūtīt tikai uz vienu un to pašu medījamo dzīvnieku pārstrādes uzņēmumu.

Galvai un iekšējiem orgāniem nav jābūt pie ķermeņa, to nosūtot uz medījamo dzīvnieku pārstrādes uzņēmumu, izņemot pret Trichinella uzņēmīgās sugas (cūkas, nepārnadži un citas), kuru galvai (izņemot ilkņus) un diafragmai ir jābūt pie ķermeņa.

Tomēr kompetentā iestāde var atļaut nosūtīt pret Trichinella uzņēmīgo sugu dzīvnieku galvas tādai tehniskai iekārtai medību trofeju ražošanai, kas apstiprināta saskaņā ar 18. pantu Regulā (EK) Nr. 1774/2002. Apmācītās personas izsniegtajā apliecinājumā norāda tehnisko iekārtu. Minētā apliecinājuma kopiju nosūta tehniskajai iekārtai. Ja liemeņa pārbaude uz Trichinella ir sniegusi pozitīvu rezultātu, kompetentā iestāde veic oficiālu pārbaudi, lai pārliecinātos par pareizu galvas apstrādi tehniskajā iekārtā.

Tomēr medniekiem ir jāievēro visas papildu prasības, kas ir spēkā dalībvalstī, kurā notiek medības, jo īpaši, lai ļautu uzraudzīt konkrētas atliekvielas un vielas saskaņā ar Direktīvu 96/23/EK.”