5.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 101/2011

(2011. gada 4. februāris)

par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/72/KĀDP (2011. gada 31. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā (1),

ņemot vērā Savienības Augstās Pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Lēmumu 2011/72/KĀDP paredz iesaldēt līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir to konkrētu personu īpašumā, valdījumā vai turējumā, kas ir atbildīgas par Tunisijas valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, kuras tādējādi liedz Tunisijas tautai gūt labumu no ekonomikas un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības, kā arī grauj demokrātijas attīstību valstī, kā arī ar tām saistītu personu īpašumā, valdījumā vai turējumā. Minētās fiziskās vai juridiskās personas, vienības un struktūras ir uzskaitītas lēmuma pielikumā.

(2)

Minētie pasākumi ir Līguma par Eiropas Savienības darbību darbības jomā, tādēļ to īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(3)

Šajā regulā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un jo īpaši tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu un tiesības uz personas datu aizsardzību. Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām.

(4)

Padomei būtu jāīsteno pilnvaras grozīt šīs regulas I pielikuma sarakstu, ņemot vērā konkrētu apdraudējumu starptautiskajam mieram un drošībai, ko rada situācija Tunisijā, un lai nodrošinātu atbilstību procesam, ar ko groza un pārskata Lēmuma 2011/72/KĀDP pielikumu.

(5)

Procedūrā šīs regulas I pielikuma saraksta grozīšanai būtu jāparedz, ka sarakstā iekļautajām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām norāda iemeslus iekļaušanai sarakstā, lai dotu tām iespēju iesniegt apsvērumus. Ja tiek iesniegti apsvērumi vai ja tiek iesniegti jauni būtiski pierādījumi, Padomei, ņemot vērā šos apsvērumus, būtu jāpārskata lēmums un par to jāinformē attiecīgā persona, vienība vai struktūra.

(6)

Lai īstenotu šo regulu un lai radītu iespējami lielāku tiesisko noteiktību Savienībā, būtu jādara zināmi atklātībai to fizisko un juridisko personu vārdi, vienību vai struktūru nosaukumi un cita atbilstīga informācija, kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi saskaņā ar šo regulu ir jāiesaldē. Jebkurai personas datu apstrādei būtu jānotiek saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (2) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (3).

(7)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties līdz ar tās publicēšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“līdzekļi” ir jebkāda veida finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, bet ne tikai šādi:

i)

skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi;

ii)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās struktūrās, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības;

iii)

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru sertifikāti, obligācijas, parādzīmes, garantijas vērtspapīri, ķīlu zīmes un atvasinājumu līgumi;

iv)

procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem vai to uzkrātās vai radītās vērtības;

v)

kredīti, tiesības uz kompensāciju, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

vi)

akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes;

vii)

dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu līdzekļu daļas piederību;

b)

“līdzekļu iesaldēšana” ir liegums veikt jebkādu līdzekļu kustību, pārvedumus, grozījumus, izmantošanu, piekļūt tiem vai veikt tādas darbības ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis vai rastos citas pārmaiņas, kas ļautu izmantot līdzekļus, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

c)

“saimnieciskie resursi” ir jebkāda veida – materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami – līdzekļi, kas nav finanšu līdzekļi, bet kurus var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

d)

“saimniecisko resursu iesaldēšana” ir liegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā, tostarp, bet ne tikai, tos pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot;

e)

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa.

2. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir to fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, kuras Padome saskaņā Lēmuma 2011/72/KĀDP 1. panta 1. punktu ir identificējusi kā atbildīgās par Tunisijas valsts līdzekļu nelikumīgu piesavināšanos, kā arī ar šīm personām saistīto fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē, saskaņā ar uzskaitījumu I pielikumā.

2.   Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami I pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai šo personu interesēs.

3.   Ir aizliegta apzināta un tīša līdzdalība darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieši vai netieši apiet 1. un 2. punktā minētos pasākumus.

3. pants

1.   I pielikumā norāda pamatojumu personu, vienību un struktūru iekļaušanai sarakstā.

2.   Ja iespējams, I pielikumā norāda arī informāciju, kas vajadzīga, lai identificētu attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas, vienības un struktūras. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, tostarp pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, kā arī darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām un struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu.

4. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, ja tās ir konstatējušas, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai apmierinātu I pielikumā uzskaitīto personu un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp segtu maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi atbilstīgu honorāru samaksai un atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu pastāvīgu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d)

vajadzīgi, lai segtu ārkārtas izdevumus, ar noteikumu, ka šajā gadījumā dalībvalsts vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas pārējām dalībvalstīm un Komisijai ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka īpaša atļauja būtu jāpiešķir.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 1. punktu.

5. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, II pielikumā uzskaitītās dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

uz minētajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas tiesas, administratīvs vai arbitrāžas apgrūtinājums, kas noteikts pirms dienas, kad 2. pantā minētā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā, vai uz tiem attiecas tiesas, administratīvs vai arbitrāžas spriedums, kas pieņemts pirms minētās dienas;

b)

minētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no attiecīga apgrūtinājuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar attiecīgu spriedumu, tajās robežās, kas paredzētas piemērojamos tiesību aktos un noteikumos, kuri reglamentē attiecīgu prasījumu iesniedzēju tiesības;

c)

apgrūtinājums vai spriedums nav pieņemts I pielikumā uzskaitītas personas, vienības vai struktūras interesēs; un

d)

apgrūtinājuma vai sprieduma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 1. punktu.

6. pants

1.   Regulas 2. panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldētu kontu papildinājumiem:

a)

procentiem vai citiem ienākumiem no minētajiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad 2. pantā minētās fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras ir iekļautas I pielikumā,

ar nosacījumu, ka visi šādi procenti, citi ienākumi un maksājumi ir iesaldēti saskaņā ar 2. panta 1. punktu.

2.   Regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm Savienībā kreditēt iesaldētos kontus, saņemot līdzekļus, ko ieskaita sarakstā uzskaitīto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru kontā, ar noteikumu, ka visus šo kontu papildinājumus arī iesaldē. Finanšu iestāde vai kredītiestāde par katru šādu darījumu nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi.

7. pants

Atkāpjoties no 2. panta un ar nosacījumu, ka I pielikumā uzskaitītai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu, nolīgumu, ko attiecīgā persona, vienība vai struktūra noslēgusi, vai saskaņā ar saistībām, kas attiecīgajai personai, vienībai vai struktūrai radušās pirms dienas, kad minētā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta sarakstā, dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs, ar nosacījumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

i)

līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā uzskaitītajai personai, vienībai vai struktūrai ir jāizmanto, lai veiktu maksājumu;

ii)

maksājums nav pretrunā 2. panta 2. punktam;

b)

attiecīgā dalībvalsts par minēto konstatējumu un nodomu piešķirt atļauju ir vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas paziņojusi pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

8. pants

1.   Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas to veic, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

2.   Aizliegums, kas paredzēts 2. panta 2. punktā, nerada nekādu atbildību fiziskām vai juridiskām personām, vienībām un struktūrām, kuras ir darījušas pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu pretrunā minētajam aizliegumam.

9. pants

1.   Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a)

nekavējoties sniedz visu informāciju, kas veicinātu šīs regulas ievērošanu, piemēram, par kontiem un summām, kas iesaldētas saskaņā ar 2. pantu, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas norādīta II pielikumā uzskaitītajā tīmekļa vietnē, kurās ir to pastāvīgā mītnesvieta vai kurās tās atrodas, kā arī – tieši vai ar dalībvalstu starpniecību – Komisijai; un

b)

sadarbojas ar minēto kompetento iestādi saistībā ar jebkādu šīs informācijas pārbaudi.

2.   Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

10. pants

Komisija un dalībvalstis nekavējoties informē viena otru par pasākumiem, ko veic saskaņā ar šo regulu, un sniedz viena otrai to rīcībā esošu attiecīgu informāciju saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par pārkāpumiem un īstenošanas grūtībām, kā arī par valstu tiesu pieņemtiem spriedumiem.

11. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

12. pants

1.   Ja Padome nolemj piemērot fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai 2. panta 1. punktā minētos pasākumus, tā attiecīgi groza I pielikumu.

2.   Padome savu lēmumu un pamatojumu iekļaušanai sarakstā paziņo 1. punktā minētajai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai, publicējot paziņojumu, dodot šai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai iespēju izteikt savus apsvērumus.

3.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru.

4.   I pielikumā iekļauto sarakstu pārskata regulāri un vismaz reizi 12 mēnešos.

13. pants

1.   Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to izpildi. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas.

2.   Dalībvalstis minētos noteikumus paziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā un paziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

14. pants

Gadījumos, kad šajā regulā ir paredzēts ziņot Komisijai, sniegt tai informāciju vai citādi sazināties ar to, šādai saziņai izmanto II pielikumā norādīto adresi un citu kontaktinformāciju.

15. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b)

attiecībā uz jebkuru dalībvalstu jurisdikcijā esošu gaisa kuģi vai kuģi;

c)

visām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

d)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai dibinātas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas pilnīgi vai daļēji veic jebkāda veida darījumdarbību Savienībā.

16. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 4. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

MARTONYI J.


(1)  OV 28, 2.2.2011., 62. lpp.

(2)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.


I PIELIKUMS

LĒMUMA 2. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTO FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU VAI STRUKTŪRU SARAKSTS

 

Vārds

Personas informācija

Pamatojums

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Bijušais Tunisijas prezidents, dzimis Hamman-Sousse1936. gada 3. septembrī, Selma HASSEN dēls, precējies ar Leïla TRABELSI, nacionālā identitātes karte (NIK) Nr. 00354671

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunisā 1956. gada 24. oktobrī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Zine El Abidine BEN ALI, NIK Nr. 00683530

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1944. gada 4. martā, Saida DHERIF dēls, precējies ar Yamina SOUIEI, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 11 rue de France- Radès Ben Arous, NIK Nr. 05000799

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Sabha-Lybie1980. gada 7. janvārī, Yamina SOUIEI dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, precējies ar Inès LEJRI, adrese: résidence de l'étoile du nord - suite B- 7ème étage - appt. No25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, NIK Nr. 04524472

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1981. gada 2. decembrī, Naïma BOUTIBA dēls, precējies ar Nesrine BEN ALI, NIK Nr. 04682068

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunisā 1987. gada 16. janvārī, Leïla TRABELSI meita, precējusies ar Fahd Mohamed Sakher MATERI, NIK Nr. 00299177

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunisā 1992. gada 17. jūlijā, Leïla TRABELSI meita, dzīvo Prezidenta pilī, NIK Nr. 09006300

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1962. gada 5. novembrī, Saida DHERIF dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunis, NIK Nr. 00777029

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1948. gada 24. jūnijā, Saida DHERIF dēls, precējies ar Nadia MAKNI, lauksaimniecības uzņēmējsabiedrības vadītāja vietnieks, adrese: 20 rue El Achfat - Carthage - Tunis, NIK Nr. 00104253

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi Radès1953. gada 19. februārī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Mohamed MAHJOUB, uzņēmējsabiedrības vadītāja, adrese: 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, NIK Nr. 00403106

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1974. gada 26. augustā, Najia JERIDI dēls, uzņēmējs, adrese: 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, NIK Nr. 05417770

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1950. gada 26. aprīlī, Saida DHERIF dēls, precējies ar Souad BEN JEMIA, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 3 rue de la colombe - Gammarth supérieur, NIK Nr. 00178522

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1955. gada 25. septembrī, Saida DHERIF dēls, precējies ar Hela BELHAJ, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunis, NIK Nr. 05150331

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi 1958. gada 27. decembrī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Mohamed Montassar MEHERZI, komercdirektore, adrese: 4 rue Taoufik EI Hakim - La Marsa, NIK Nr. 00166569

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisijas pilsonis, dzimis Marsa1959. gada 5. maijā, Fatma SFAR dēls, precējies ar Samira TRABELSI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, NIK Nr. 00046988

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi 1960. gada 1. februārī, Saida DHERIF meita, precējusies ar Habib ZAKIR, adrese: 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, NIK Nr. 00235016

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisijas pilsonis, dzimis 1957. gada 5. martā, Saida BEN ABDALLAH dēls, precējies ar Nefissa TRABELSI, nekustamā īpašuma projektu attīstītājs, adrese: rue Ennawras no 4-Gammarth supérieur, NIK Nr. 00547946

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1973. gada 3. jūlijā, Yamina SOUIEI dēls, nekustamā īpašuma projektu attīstīšanas uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: immeuble Amine El Bouhaira-Rue du Lac Turkana-Les berges du Lac-Tunis, NIK Nr. 05411511

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisijas pilsone, dzimusi Tunisā 1975. gada 25. jūnijā, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI māsa) meita, uzņēmējsabiedrības vadītāja, precējusies ar Mourad MEHDOUI, adrese: 41 rue Garibaldi -Tunis, NIK Nr. 05417907

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1962. gada 3. maijā, Neila BARTAJI dēls, precējies ar Lilia NACEF, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 41 rue Garibaldi - Tunis, NIK Nr. 05189459

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis 1976. gada 18. septembrī, Najia JERIDI dēls, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: lotissement Erriadh.2-Gammarth - Tunis, NIK Nr. 05412560

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsone, dzimusi 1971. gada 4. decembrī, Yamina SOUIEI meita, uzņēmējsabiedrības vadītāja, adrese: 2 rue El Farrouj - la Marsa, NIK Nr. 05418095

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisijas pilsonis, dzimis 1965. gada 20. decembrī, Radhia MATHLOUTHI dēls, precējies ar Linda CHERNI, biroja darbinieks sabiedrībā Tunisair, adrese: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram - Tunis, NIK Nr. 00300638

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisijas pilsonis, dzimis 1988. gada 29. janvārī, Kaouther Feriel HAMZA dēls, uzņēmējsabiedrības Stafiem - Peugeot ģenerāldirektors, adrese 4 rue Mohamed Makhlouf -El Manar.2-Tunis

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisijas pilsonis, dzimis 1959. gada 13. janvārī, Leïla CHAIBI dēls, precējies ar Dorsaf BEN ALI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunis, NIK Nr. 00400688

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Bardo1965. gada 5. jūlijā, Naïma EL KEFI meita, precējusies ar Mohamed Slim CHIBOUB, adrese: 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunis, NIK Nr. 00589759

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Bardo1971. gada 21. augustā, Naïma EL KEFI meita, precējusies ar Mohamed Marouene MABROUK, Ārlietu ministrijas padomdevēja, NIK Nr. 05409131

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

28.

Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1972. gada 11. martā, Jaouida El BEJI dēls, precējies ar Sirine BEN ALI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunis, NIK Nr. 04766495

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Bardo1963. gada 8. martā, Naïma EL KEFI meita, precējusies ar Slim ZARROUK, ārste, adrese: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, NIK Nr. 00589758

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1960. gada 13. augustā, Maherzia GUEDIRA dēls, precējies ar Ghazoua BEN ALI, uzņēmējsabiedrības ģenerāldirektors, adrese: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, NIK Nr. 00642271

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam-Sousse1949. gada 22. novembrī, Selma HASSEN dēls, fotogrāfs un žurnālists Vācijā, adrese: 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, NIK Nr. 02951793

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam-Sousse1947. gada 13. martā, precējies ar Zohra BEN AMMAR, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: rue El Moez - Hammam - Sousse, NIK Nr. 02800443

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Hammam-Sousse1952. gada 16. maijā, Selma HASSEN meita, precējusies ar Fathi REFAT, sabiedrības Tunisair pārstāve, adrese: 17 avenue de la République-Hammam-Sousse, NIK Nr. 02914657

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Sousse1956. gada 18. septembrī, Selma HASSEN meita, precējusies ar Sadok Habib MHIRI, uzņēmuma vadītāja, adrese: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse, NIK Nr. 02804872

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis 1938. gada 28. oktobrī, Selma HASSEN dēls, pensionārs, Selma MANSOUR atraitnis, adrese: 255 cité El Bassatine - Monastir, NIK Nr. 028106l4

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1969. gada 21. oktobrī, Selma MANSOUR dēls, precējies ar Monia CHEDLI, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: avenue Hédi Nouira - Monastir, NIK Nr. 04180053

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Monastir1974. gada 29. aprīlī, Selma MANSOUR dēls, neprecējies, uzņēmuma vadītājs, adrese: 83 Cap Marina - Monastir, NIK Nr. 04186963

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Monastir1972. gada 12. oktobrī, Selma MANSOUR dēls, neprecējies, nodarbojas ar komerciālu eksportu un importu, adrese: avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, NIK Nr. 04192479

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsone, dzimusi Monastir1980. gada 8. martā, Selma MANSOUR meita, precējusies ar Zied JAZIRI, uzņēmējsabiedrības sekretāre, adrese: rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, NIK Nr. 06810509

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam - Sousse1978. gada 8. oktobrī, Hayet BEN ALI dēls, uzņēmējsabiedrības direktors, adrese: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, NIK Nr. 05590835

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam - Sousse1977. gada 9. augustā, Hayet BEN ALI dēls, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, NIK Nr. 05590836

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisijas pilsone, dzimusi Monastir1982. gada 30. augustā, Hayet BEN ALI meita, precējusies ar Badreddine BENNOUR, adrese: rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, NIK Nr. 08434380

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisijas pilsonis, dzimis Sousse1970. gada 13. janvārī, Naïma BEN ALI dēls, nodaļas vadītājs sabiedrībā Tunisair, adrese: résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah,8 -l'Ariana, NIK Nr. 05514395

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisijas pilsonis, dzimis Hammam - Sousse1967. gada 22. oktobrī, Naïma BEN ALI dēls, Transporta ministrijas pilnvarotais pārstāvis, adrese: 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2-Tunis, NIK Nr. 05504161

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisijas pilsonis, dzimis Sousse1973. gada 3. janvārī, Naïma BEN ALI dēls, precējies ar Lamia JEGHAM, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, NIK Nr. 05539378

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Parīzē 1966. gada 27. oktobrī, Paulette HAZAT dēls, uzņēmējsabiedrības direktors, adrese: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, NIK Nr. 05515496 (dubultpilsonība)

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Parīzē 1971. gada 16. aprīlī, Paulette HAZAT dēls, precējies ar Amel SAID, uzņēmējsabiedrības vadītājs, adrese: Chouket El Arressa, - Hammam - Sousse, NIK Nr. 00297112

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisijas pilsonis, dzimis Tunisā 1974. gada 28. augustā, Leila DEROUICHE dēls, komercdirektors, adrese: 23 rue Ali Zlitni, El Manar,2-Tunis, NIK Nr. 04622472

Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par kustamas un nekustamas mantas iegādi, bankas kontu atvēršanu un finanšu aktīvu turēšanu vairākās valstīs saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas darbībām


II PIELIKUMS

REGULAS 4. PANTA 1. PUNKTĀ, 5. PANTA 1. PUNKTĀ, 7. PANTĀ UN 9. PANTA 1. PUNKTA a) APAKŠPUNKTĀ MINĒTO DALĪBVALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS UN ADRESE PAZIŅOJUMU SNIEGŠANAI EIROPAS KOMISIJAI

A.   Kompetentās iestādes katrā dalībvalstī

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEHIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DĀNIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPĀNIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NĪDERLANDE

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVĀKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adrese paziņojumu vai citas informācijas nosūtīšanai Eiropas Komisijai

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tālr.: +32 22955585

Fakss: +32 22990873