29.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 314/31


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2011/94/ES

(2011. gada 28. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (1) un jo īpaši tās 8. pantu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2006/126/EK I pielikumā sniegts vadītāja apliecības paraugs, pēc kura dalībvalstīm prasīts ieviest vadītāju apliecības. Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā 2009. gada 1. decembrī atsauce uz Kopienu vadītāja apliecībā būtu jāaizstāj ar atsauci uz Eiropas Savienību. Paraugs ir jāatjaunina, lai tajā atspoguļotos arī Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Eiropas Savienībai.

(2)

Atbilstoši Direktīvas 2006/126/EK I pielikumam Eiropas Savienības vadītāja apliecībā būtu jānorāda transportlīdzekļa kategorija, ko apliecības īpašniekam ir tiesības vadīt.

(3)

Ir jāatjaunina Eiropas Savienības vadītāja apliecība, ņemot vērā jaunās transportlīdzekļu kategorijas, kas ieviestas ar Direktīvu 2006/126/EK. Konkrētāk, ir ieviestas AM kategorijas (mopēdi) un A2 kategorijas (motocikli) vadītāja apliecības, un tās būs jāpiemēro no 2013. gada 19 janvāra. Tāpēc Eiropas Savienības parauga vadītāja apliecība būtu jāpielāgo.

(4)

Tāpēc Direktīva 2006/126/EK ir attiecīgi jāgroza.

(5)

Dalībvalstis tiek aicinātas gan savās, gan Savienības interesēs cik vien iespējams drīz izstrādāt un publiskot pašām savu tabulu, kas rādītu atbilstību starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi atbilst Vadītāju apliecību komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2006/126/EK I pielikumu groza, kā izklāstīts pielikumā.

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2012. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Dalībvalstis minētos noteikumus piemēro no 2013. gada 19. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nolemj, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 28. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 403, 30.12.2006., 18. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2006/126/EK I pielikumu groza šādi:

1)

nosaukumu aizstāj ar šādu:

NOTEIKUMI PAR EIROPAS SAVIENĪBAS PARAUGA VADĪTĀJA APLIECĪBU”;

2)

pielikuma 1. punktā vārdus “Kopienas parauga vadītāja apliecība” aizstāj ar vārdiem “Eiropas Savienības parauga vadītāja apliecība”;

3)

pielikuma 3. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

tās dalībvalsts, kas izdod apliecību, atšķirības zīme, kura iespiesta negatīvā uz zila taisnstūra un kurai apkārt izvietotas 12 dzeltenas zvaigznes; atšķirības zīmes ir šādas:

B: Belģija

BG: Bulgārija

CZ: Čehija

DK: Dānija

D: Vācija

EST: Igaunija

GR: Grieķija

E: Spānija

F: Francija

IRL: Īrija

I: Itālija

CY: Kipra

LV: Latvija

LT: Lietuva

L: Luksemburga

H: Ungārija

M: Malta

NL: Nīderlande

A: Austrija

PL: Polija

P: Portugāle

RO: Rumānija

SLO: Slovēnija

SK: Slovākija

FIN: Somija

S: Zviedrija

UK: Apvienotā Karaliste”;

4)

pielikuma 3. punktā attiecībā uz vadītāja apliecības pirmo pusi e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

vārdi “Eiropas Savienības paraugs” tās dalībvalsts valodā(-ās), kura izdod apliecību, un vārdi “Vadītāja apliecība” Eiropas Savienības pārējās valodās, iespiesti rozā krāsā, veidojot apliecības fonu:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conduire

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort;”;

5)

pielikuma 3. punktā attiecībā uz vadītāja apliecības otro pusi:

a) apakšpunkta 10. un 11. punktu aizstāj ar šādiem:

“10.

datums, kad katras kategorijas vadītāja apliecība izsniegta pirmoreiz (šis datums atkārtoti jāieraksta arī jaunajā vadītāja apliecībā apmaiņas vai aizstāšanas gadījumā); katrā datuma ailē ieraksta divus ciparus šādā secībā: diena.mēnesis.gads (DD.MM.GG.);

11.

derīguma termiņš katrai kategorijai; katrā datuma ailē ieraksta divus ciparus šādā secībā: diena.mēnesis.gads (DD.MM.GG.);”,

a) apakšpunkta 12. punktā pirmajā ievilkumā vārdus “saskaņotie Kopienas kodi” aizstāj ar vārdiem “saskaņotie Eiropas Savienības kodi”,

a) apakšpunkta 12. punktā 95. kodu aizstāj ar šādu:

“95.

Vadītājs, kas ir arodprasmes apliecības (APA) turētājs un atbilst obligātajai profesionālai kvalifikācijai, kas noteikta Direktīvā 2003/59/EK līdz … [piemēram, 95(01.01.12.)]”,

b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

apliecības pirmajā un otrajā pusē iespiesto numurēto punktu izskaidrojums: 1., 2., 3., 4.a, 4.b, 4.c, 5., 10., 11. un 12.

Ja dalībvalsts šos ierakstus vēlas veikt citā valsts valodā, nevis vienā no šīm: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu vai zviedru valodā, tā, neskarot citus šā pielikuma noteikumus, izstrādā minēto apliecību divās valodās, izmantojot vienu no iepriekšminētajām valodām;”,

c) apakšpunktā vārdus “Kopienas parauga apliecībā” aizstāj ar vārdiem “Eiropas Savienības parauga apliecībā”;

6)

pielikuma 4. punktam pievieno šādu c) apakšpunktu:

“c)

Informācija apliecības pirmajā un otrajā pusē ir acīm salasāma, no 9. līdz 12. pozīcijai otrā pusē burtu lielums ir vismaz 5 punkti.”;

7)

Kopienas parauga vadītāja apliecību aizstāj ar šādu:

EIROPAS SAVIENĪBAS PARAUGA VADĪTĀJA APLIECĪBA

Pirmā puse

Image

Otrā puse

Image

8)

parauga apliecību izdzēš.