4.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 291/2


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 3. septembris),

ar kuru izveido Komisijas ieinteresēto personu ekspertu grupu publiskā iepirkuma jomā un aizstāj Lēmumu 87/305/EEK, ar ko izveido Padomdevēju komiteju publiskā iepirkuma jautājumos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 291/02

EIROPAS SAVIENĪBAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

tā kā:

(1)

Stratēģijā “Eiropa 2020” uzsvērts, ka publiskā iepirkuma politikai būtu jānodrošina maksimāli efektīva valsts līdzekļu izmantošana, jāsaglabā iepirkuma tirgus atvērtus Savienības mērogā, jo īpaši, ņemot vērā stingrus budžeta ierobežojumus un ekonomiskās grūtības daudzās ES dalībvalstīs.

(2)

Stratēģijā “Eiropa 2020” uzsvērts arī tas, ka publiskā iepirkuma noteikumiem būtu jāuzlabo uzņēmējdarbības vide, jo īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri darbojas inovāciju jomā, lai atbalstītu pāreju uz resursu efektīvāku ekonomiju. Publiskā iepirkuma politikai būtu arī jāveicina kopīgu sabiedrības mērķu sasniegšana, tostarp, piedaloties cīņā pret klimata pārmaiņām un veicinot inovācijas, kas ir jauni būtiski uzdevumi Eiropai.

(3)

Šajā sakarā – sistēma, kas izveidota ar Komisijas 1987. gada 26. maija Lēmumu 87/305/EEK, ar ko izveido Padomdevēju komiteju publiskā iepirkuma jautājumos (1), vairs nav piemērota, lai sniegtu Komisijai nepieciešamās īpašās zināšanas un praktisku palīdzību, veidojot tādu publiskā iepirkuma politiku, kas spēj risināt aktuālos uzdevumus Savienības publiskā iepirkuma politikas jomā.

(4)

Tāpēc, veidojot jauno tiesisko regulējumu, jāizveido ekspertu grupa publisko iepirkumu jomā, kas, no vienas puses, ļaus pielāgot grupas darbību Komisijas jaunajai ekspertu grupu sistēmai (2), no otras puses, sniegs Komisijai vajadzīgās īpašās zināšanas, pieredzi un izpratni, lai risinātu aktuālās problēmas publiskā iepirkuma jomā.

(5)

Grupai tādēļ būtu jāpalīdz Komisijai organizēt kvalitatīvu diskusiju par publisko iepirkumu un izstrādāt šīs jomas politiku. Vajadzības gadījumā grupa sagatavos ziņojumus vai sniegs atzinumus, lai palīdzētu Komisijai izstrādāt un īstenot Savienības politiku un piemērot tiesību aktus publiskā iepirkuma jomā.

(6)

Turklāt šāds forums dotu iespēju attiecīgajām nozarēm iegūt informāciju par Eiropas Savienības publiskā iepirkuma noteikumu izstrādi un piemērošanu.

(7)

Ņemot vērā iepriekš minēto, grupas sastāvam vajadzētu būt jauktam, un to veidotu locekļi, kuri iecelti privātpersonas statusā un/vai, pamatojoties uz to pārstāvētajām interesēm, vai arī kā organizācijas. Šiem locekļiem būtu jāpārstāv dažādas profesionālās vides, tostarp, tie varētu būt praktizējoši juristi, tehniskie eksperti, kas iesaistīti iepirkuma līgumu slēgšanā, personas no akadēmiskajām aprindām, rūpniecības vai tirdzniecības organizācijas, līgumslēdzēju iestāžu vai struktūru asociācijas.

(8)

Grupas sastāvam, ciktāl tas iespējams, būtu jābūt līdzsvarotam gan attiecībā uz dzimumu, gan ģeogrāfisko izcelsmi.

(9)

Visiem locekļiem būtu jāatbilst augstiem standartiem, kas izvirzīti aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai sanāksmju laikā un, ja nepieciešams, to sagatavošanā un pārraudzībā.

(10)

Personas dati jāapstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (3).

(11)

Tāpēc ir jāatceļ Lēmums 87/305/EEK,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Komisijas ieinteresēto personu ekspertu grupa publiskā iepirkuma jomā

Ar šo izveido ieinteresēto personu ekspertu grupu publiskā iepirkuma jomā, turpmāk – “grupa”.

Šī grupa aizstāj Padomdevēju komiteju publiskā iepirkuma jautājumos, kas izveidota ar Lēmumu 87/305/EEK.

2. pants

Grupas uzdevumi

Grupas uzdevums ir sniegt Komisijai augstas kvalitātes juridisko, ekonomisko, tehnisko un/vai praktisko izpratni un īpašas zināšanas, kas nepieciešamas, lai veidotu Savienības publiskā iepirkuma politiku.

Šie uzdevumi var būt:

a)

veikt juridisku un ekonomisku analīzi un sniegt komentārus par būtiskiem norisēm vai strukturālajām tendencēm publiskā iepirkuma jomā un to ietekmi uz Savienības politikas sistēmu;

b)

nodrošināt atgriezenisko saiti ar Komisijas dienestiem saistībā ar problēmām un norisēm konkrētās nozarēs, uz ko būtu jāreaģē publiskā iepirkuma jomā, un ierosināt atbilstīgus risinājumus;

c)

sniegt ieguldījumu, lai uzlabotu Savienības publiskā iepirkuma politikas efektivitāti;

d)

sniegt ieguldījumu saistībā ar tiesību aktu izstrādi, ko Komisija veic publiskā iepirkuma jomā;

e)

palīdzēt Komisijas dienestiem analizēt attiecīgo Eiropas Savienības Tiesas judikatūru.

Ekspertu grupas atzinumi nav saistoši Komisijai vai tās dienestiem.

3. pants

Apspriešanās

Komisija vai tās dienesti var apspriesties ar grupu par jebkuru jautājumu saistībā ar Savienības publiskā iepirkuma politiku, tiesību aktiem un praksi.

4. pants

Locekļi un viņu iecelšana

1.   Grupā ir ne vairāk kā 20 locekļi.

2.   Grupas locekļi ir personas, kuras ieceltas un darbojas kā privātpersonas, personas, kuras pārstāv kopējās intereses, un/vai organizācijas, kā minēts horizontālo noteikumu par Komisijas ekspertu grupām 8. noteikumā.

3.   Visiem locekļiem un to pārstāvjiem jāatbilst augstiem standartiem, kas izvirzīti aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai sanāksmju laikā un, ja nepieciešams, to sagatavošanā un pārraudzībā.

4.   Uzaicinājumu iesniegt pieteikumus ar mērķi izvēlēties grupas dalībniekus publicē Komisijas dienesti.

5.   Grupas locekļus ieceļ Iekšējā tirgus un pakalpojumu ĢD ģenerāldirektors. Šos locekļus izvēlas no to privātpersonu un organizāciju vidus, kuras ir kompetentas 2. pantā un 3. pantā minētajās jomās un kuras ir pieteikušās, atsaucoties uz uzaicinājumu iesniegt pieteikumus.

Organizācijas ieceļ savus pārstāvjus. Iekšējā tirgus un pakalpojumu ĢD ģenerāldirektors var atteikt pārstāvim, kuru izraudzījusies organizācija, pamatojoties uz to, ka šis pārstāvis neatbilst norādītajām prasībām uzaicinājumā iesniegt pieteikumus. Šādos gadījumos attiecīgo organizāciju lūdz iecelt citu pārstāvi.

6.   Iekšējā tirgus ĢD ģenerāldirektors grupas locekļus ieceļ uz trim gadiem. To pilnvaru termiņu var atjaunināt ne ilgāk kā uz trīs gadiem. Iekšējā tirgus ĢD ģenerāldirektors pieņem lēmumu par atļaujas atjaunošanu vienam vai vairākiem locekļiem, pamatojoties uz kvalitāti, regularitāti un viņu ieguldījumu nozīmi, kā noteikts 3. pantā.

Locekļi paliek amatā un darbojas, līdz tos aizstāj.

7.   Var paredzēt iecelt tādu skaitu aizstājēju, kas ir identisks locekļu skaitam. Aizstājējus ieceļ saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem kā locekļus; aizstājēji automātiski aizvieto locekļus to prombūtnes vai slimības laikā.

8.   To locekļu vietā, kuri vairs nespēj pilnvērtīgi darboties grupā, kuri atkāpjas no amata vai neatbilst šā panta 5. punktā vai Līguma 339. pantā iekļautajiem nosacījumiem, uz atlikušo pilnvaru laiku var iecelt citus locekļus.

9.   Personas, kuras ieceltas amatā privātpersonas statusā rīkojas neatkarīgi un sabiedrības interesēs. Personām, kuras ieceltas pārstāvēt ar ieinteresētajām personām kopīgas intereses, nedrīkst pārstāvēt vienu konkrētu ieinteresēto personu.

10.   Personu, kuras ieceltas privātpersonas statusā, personu, kuras pārstāv kopējās intereses, vārdus un uzvārdus un organizāciju nosaukumus publicē Komisijas ekspertu grupu un citu līdzīgu struktūru reģistrā (“reģistrs”). Intereses, ko pārstāv atsevišķas personas, arī publicē reģistrā.

Personas, kuras nevēlas, lai viņu vārdus un uzvārdus izpauž, var lūgt tiesības uz izņēmumu no publicēšanas pienākuma, kas noteikts pirmajā daļā. Šādu atkāpi piešķir tikai tad, ja eksperta vārda un uzvārda publicēšana varētu apdraudēt ekspertu drošību vai integritāti vai nevajadzīgi ietekmēt to privāto dzīvi.

11.   Personas datus iegūst, apstrādā un publicē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 (4).

5. pants

Darbība

1.   Grupas priekšsēdētājs ir Komisijas dienestu pārstāvis.

2.   Grupa darbojas saskaņā ar šo dienestu rīkojumiem.

3.   Komisijas dienesti nosaka sanāksmju darba kārtību pirms to norises. Šajā nolūkā minētie dienesti var ņemt vērā ieteikumus no grupas locekļiem.

4.   Komisijas dienesti var nolemt, vai sanāksmes notiks, piedaloties visai grupai vai apakšgrupai (apakšgrupām), kuru sastāvā ir locekļi, kuru īpašās zināšanas un/vai intereses ir īpaši svarīgas saistībā ar sanāksmes darba kārtībā esošajiem konkrētajiem jautājumiem.

5.   Komisijas dienesti var ad hoc lūgt piedalīties grupas darbā ekspertus, kuri nav grupas locekļi un kuri ir kompetenti kādā konkrētā darba kārtības jautājumā. Turklāt Komisijas dienesti var piešķirt novērotāja statusu personām, organizācijām, kā noteikts 8. noteikuma 3. punktā horizontālajos noteikumos par ekspertu grupām, un kandidātvalstīm.

6.   Uz visiem grupas locekļiem un to pārstāvjiem, kā arī ekspertiem un novērotājiem, kuri pieaicināti piedalīties atsevišķā sanāksmē, attiecas dienesta noslēpuma neizpaušanas saistības, kas paredzētas Līgumos un to īstenošanas noteikumos, kā arī Komisijas drošības noteikumos, kas attiecas uz ES klasificētās informācijas aizsardzību un noteikti Komisijas Lēmuma 2001/844/EK, EOTK, Euratom pielikumā (5). Ja šīs saistības netiek ievērotas, Iekšējā tirgus un pakalpojumu ĢD ģenerāldirektors var veikt visus nepieciešamos pasākumus.

7.   Grupas vai tās apakšgrupu sanāksmes notiek Komisijas telpās. Sekretariāta pakalpojumus nodrošina Komisija. Grupas sanāksmēs var piedalīties citas ieinteresētas Komisijas amatpersonas.

8.   Grupas reglaments ir standarta reglaments ekspertu grupām, ja vien grupa nepieņem īpašus noteikumus.

9.   Komisija publicē attiecīgo informāciju par darbībām, ko veic grupa, iekļaujot to reģistrā vai izmantojot saiti no reģistra uz īpašu tīmekļa vietni.

6. pants

Sanāksmju izdevumi

1.   Grupas darbā iesaistītie dalībnieki nesaņem atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem.

2.   Ar grupas darbu saistītos ceļa izdevumus un uzturēšanās izdevumus grupas darbā iesaistītajām personām Komisija atlīdzina saskaņā ar Komisijā spēkā esošajiem noteikumiem.

3.   Šos izdevumus atlīdzina pieejamo apropriāciju robežās, kuras piešķir saskaņā ar ikgadējo resursu sadalījuma procedūru.

7. pants

Atcelšana

Lēmumu 87/305/EEK (6) atceļ.

Briselē, 2011. gada 3. septembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Michel BARNIER


(1)  OV L 152, 12.6.1987., 32. lpp. Komisijas 1987. gada 26. maija Lēmums 87/305/EEK, ar ko izveido Padomdevēju komiteju publiskā iepirkuma jautājumos.

(2)  SEC(2010) 1360 galīgā redakcija.

(3)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(4)  Skat. 3. atsauci.

(5)  SEC(2007) 639, 25.6.2007.

(6)  Skat. 1. atsauci.