1.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 289/9


VISPĀRĒJĀS TIESAS LĒMUMS

(2011. gada 14. septembris)

par procesuālo dokumentu iesniegšanu un izsniegšanu, izmantojot lietojumprogrammu e-Curia

2011/C 289/07

VISPĀRĒJĀ TIESA,

ņemot vērā Reglamentu, un it īpaši tā 43. panta 7. punktu un 100. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā sakaru tehnoloģiju attīstību, ir izstrādāta lietojumprogramma, kas ļaus elektroniski iesniegt un izsniegt procesuālos dokumentus.

(2)

Šī lietojumprogramma, kura balstīta uz elektronisko autentifikācijas mehānismu, prasot ievadīt gan lietotājvārdu, gan paroli, atbilst iesniegto un izsniegto dokumentu autentiskuma, integritātes un konfidencialitātes prasībām,

NOLEMJ:

1. pants

Lietojumprogramma “e-Curia”, kas ir kopīga visām trim Eiropas Savienības Tiesas sastāvā ietilpstošajām tiesām, procesuālos dokumentus ļauj elektroniski iesniegt un izsniegt saskaņā ar šajā lēmumā paredzētajiem noteikumiem.

2. pants

Lai izmantotu šo lietojumprogrammu, ir jāievada personiskais lietotājvārds un parole.

3. pants

Ar e-Curia iesniegtu procesuālo dokumentu uzskata par šī dokumenta oriģinālu Reglamenta 43. panta 1. punkta pirmās daļas nozīmē, ja šī dokumenta iesniegšanā ir ticis izmantots pārstāvja lietotājvārds un parole. Šī identifikācija ir uzskatāma par attiecīgā dokumenta parakstīšanu.

4. pants

Ar e-Curia iesniegtam dokumentam pievieno tajā minētos pielikumus, kā arī to sarakstu.

Ar e-Curia iesniegtā dokumenta un tā pielikumu, ja tādi ir, apliecinātas kopijas nav jāiesniedz.

5. pants

Procesuālais dokuments ir uzskatāms par iesniegtu Reglamenta 43. panta 3. punkta nozīmē brīdī, kad pārstāvis apstiprina šī dokumenta iesniegšanu.

Vērā ņemtais laiks ir Luksemburgas Lielhercogistes laiks.

6. pants

Procesuālos dokumentus, tostarp spriedumus un rīkojumus, lietas dalībnieku pārstāvjiem izsniedz, izmantojot e-Curia, ja viņi ir tieši piekrituši šim dokumentu izsniegšanas veidam vai ja konkrētā lietā viņi ir piekrituši šim dokumentu izsniegšanas veidam, iesniedzot procesuālu dokumentu, izmantojot e-Curia.

Procesuālos dokumentus arī izsniedz, izmantojot e-Curia, dalībvalstīm, citām valstīm, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma līgumslēdzējas puses, un Savienības iestādēm vai struktūrām, kuras ir piekritušas šim dokumentu izsniegšanas veidam.

7. pants

Iepriekšējā pantā minēto izsniegto dokumentu saņēmējus ar elektroniskā pasta ziņu brīdina par ikvienu izsniegtu dokumentu, kurš viņiem ir nosūtīts, izmantojot e-Curia.

Procesuālais dokuments ir uzskatāms par izsniegtu brīdī, kad dokumenta saņēmējs (pārstāvis vai pārstāvja asistents) lūdz piekļuvi šim dokumentam. Ja piekļuve netiek lūgta, dokuments uzskatāms par izsniegtu septītās dienas beigās pēc dienas, kurā tika nosūtīta brīdinājuma elektroniskā pasta ziņa.

Ja lietas dalībnieku pārstāv vairāki pārstāvji vai advokāti, termiņu aprēķināšanai vērā ņem brīdi, kad pirmo reizi ir lūgta piekļuve.

Vērā ņemtais laiks ir Luksemburgas Lielhercogistes laiks.

8. pants

Sekretārs izstrādā e-Curia lietošanas noteikumus un nodrošina to ievērošanu. Šim noteikumiem neatbilstošas e-Curia izmantošanas gadījumā attiecīgais piekļuves konts var tikt slēgts.

Vispārējā tiesa veic vajadzīgos pasākumus, lai e-Curia aizsargātu no jebkādas ļaunprātīgas rīcības vai kaitnieciskas izmantošanas.

Lietotāju ar elektroniskā pasta ziņu brīdina par jebkuru saskaņā ar šo pantu veiktu pasākumu, kas viņam liedz izmantot savu piekļuves kontu.

9. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2011. gada 14. septembrī

Sekretārs

E. COULON

Priekšsēdētājs

M. JAEGER