29.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 345/18


PADOMES LĒMUMS Nr. 896/2011/ES

(2011. gada 19. decembris),

ar ko Lēmumu 2007/659/EK groza attiecībā uz tā piemērošanas termiņu un gada kvotu, kam piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 349. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Lēmumu 2007/659/EK (2007. gada 9. oktobris), ar kuru Francijai atļauj piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi aizjūras departamentos ražotam “tradicionālajam” rumam (2), Francijai ir atļauts tās kontinentālajā teritorijā tirgotajam “tradicionālajam” rumam, kas ražots Francijas aizjūras departamentos, piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi, kas var būt zemāka par minimālo akcīzes nodokļa likmi, kura alkoholam paredzēta Padomes Direktīvā 92/84/EEK (1992. gada 19. oktobris) par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu (3), bet kas nedrīkst būt zemāka par 50 % no valsts parastās akcīzes nodokļa likmes alkoholam. “Tradicionālais” rums, kam piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, tagad ir definēts II pielikuma 1. punkta f) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 110/2008 (2008. gada 15. janvāris) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (4). Samazinātā akcīzes nodokļa likme ir noteikta ikgadējai kvotai, kuras apjoms ir 108 000 hektolitru tīra spirta. Šīs atkāpes termiņš beidzas 2012. gada 31. decembrī.

(2)

Lai Lēmuma 2007/659/EK noteikumus pielāgotu Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. pantam, kā arī paturot prātā to, ka “tradicionālais” rums tiek ražots tikai Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā, šajā lēmumā, ar ko tiek izdarīti grozījumi, atsauce būtu jāizdara tikai uz šiem četriem visattālākajiem reģioniem.

(3)

Francijas iestādes 2010. gada 29. jūnijā Komisijai iesniedza Lēmuma 2007/659/EK 4. pantā minēto ziņojumu. Ziņojums ietver divus lūgumus. Pirmkārt, Francijas iestādes lūdz palielināt ikgadējās kvotas apjomu no 108 000 hektolitriem līdz 125 000 hektolitriem tīra spirta, lai pielāgotu kvotu, ņemot vērā Savienības ruma tirgus attīstības tendences. Otrkārt, tās lūdz par vienu gadu, proti, līdz 2013. gada 31. decembrim, pagarināt Lēmuma 2007/659/EK piemērošanas termiņu, lai šā laikposma beigas sakristu ar tā valsts atbalsta lēmuma piemērošanas termiņa beigām, kuru Komisija saistībā ar šo pašu jautājumu pieņēma 2007. gada 27. jūnijā (5) (turpmāk “lēmums par valsts atbalstu”).

(4)

No Francijas iestāžu iesniegtās informācijas izriet, ka kopš Lēmuma 2007/659/EK pieņemšanas “tradicionālā” ruma daudzums, kas tirdzniecībā nonāk ar samazinātu akcīzes nodokļa likmi, ir pieaudzis no 96 100 hektolitriem tīra spirta 2007. gadā līdz 105 700 hektolitriem tīra spirta 2010. gadā, proti, par 3,2 % gadā. Ja šis pieaugums turpināsies ar tādu pašu dinamiku, tirdzniecībā piedāvātā “tradicionālā” ruma daudzumiem vajadzētu būt aptuveni 109 100 hektolitriem tīra spirta 2011. gadā, 112 600 hektolitriem tīra spirta 2012. gadā un 116 200 hektolitriem tīra spirta 2013. gadā, tādējādi pārsniedzot ar Lēmumu 2007/659/EK paredzēto kvotu – 108 000 hektolitru tīra spirta.

(5)

Lēmuma 2007/659/EK 9. apsvērumā uzsvērts - ņemot vērā to, ka ir jāatbalsta aizjūras departamentu “tradicionālā” ruma konkurētspēja kontinentālās Francijas tirgū, lai saglabātu cukurniedru–cukura–ruma nozares darbību šajos departamentos, būtu jāpārskata daudzumi aizjūras departamentu “tradicionālajam” rumam, kam piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi, pārdodot tos šajā tirgū. Lai nodrošinātu nepārtrauktību, ar Lēmumu 2007/659/EK noteiktā 108 000 hektolitru tīra spirta kvota tādēļ būtu jāpalielina līdz 120 000 hektolitriem tīra spirta - tostarp attiecībā uz 2011. gada kvotu, ņemot vērā šim gadam prognozēto ruma daudzumu pieaugumu. Kvotas palielināšana līdz šādam daudzumam ļautu to pielāgot, un tirgū piedāvātā ruma ikgadējā daudzuma pieaugums tad būtu 4,3 % jeb nedaudz vairāk kā konstatētais 3,2 % pieaugums 2007.–2010. gadā.

(6)

Tāpat ir nepieciešams Lēmuma 2007/659/EK piemērošanas laikposmu pagarināt par vienu gadu, lai šā laikposma beigas sakristu ar lēmuma par valsts atbalstu piemērošanas termiņa beigām.

(7)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2007/659/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Lēmumu 2007/659/EK groza šādi:

1)

nosaukumu aizstāj ar šādu:

2)

lēmuma 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Atkāpjoties no Līguma par Eiropas Savienības darbību 110. panta, Francijai ir atļauts savā kontinentālajā teritorijā Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotajam “tradicionālajam” rumam turpināt piemērot akcīzes nodokļa likmi, kas ir zemāka par parasto likmi alkoholam, kura noteikta Direktīvas 92/84/EEK 3. pantā.”;

3)

lēmuma 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Šā lēmuma 1. pantā noteiktā atkāpe attiecas tikai uz tādu rumu, kurš definēts II pielikuma 1. punkta f) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 110/2008 (2008. gada 15. janvāris) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (6) un kurš ražots Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā no ražošanas vietā ievāktām cukurniedrēm, kurā gaistošo vielu daudzums (izņemot etilspirtu un metilspirtu) ir 225 grami vai vairāk uz hektolitru 100 % spirta un faktiskā spirta tilpumkoncentrācija ir 40 % vai vairāk.

4)

lēmuma 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Samazinātā akcīzes nodokļa likme, kas piemērojama 2. pantā minētajam produktam, ir noteikta ikgadējai kvotai, kuras apjoms ir 108 000 hl tīra spirta, laikposmam līdz 2010. gada 31. decembrim. Laikposmam no 2011. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim šī ikgadējā kvota ir noteikta 120 000 hl apmērā.”;

5)

lēmuma 5. pantā vārdkopu “2012. gada 31. decembrī” aizstāj ar vārdkopu “2013. gada 31. decembrī”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Francijas Republikai.

Briselē, 2011. gada 19. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. KOROLEC


(1)  2011. gada 1. decembra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 270, 13.10.2007., 12. lpp.

(3)  OV L 316, 31.10.1992., 29. lpp.

(4)  OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.

(5)  OV C 15, 22.1.2008., 1. lpp.

(6)  OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.”;