23.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 343/91


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 19. decembris)

par saskaņotu efektivitātes atskaites vērtību noteikšanu atsevišķai elektroenerģijas un siltuma ražošanai, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/8/EK, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2007/74/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 9523)

(2011/877/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Direktīvu 2004/8/EK par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvu 2004/8/EK Komisija Lēmumā 2007/74/EK (2) noteica saskaņotas efektivitātes atskaites vērtības atsevišķai elektroenerģijas un siltuma ražošanai, kas sastāv no vairākām vērtībām, kuras savstarpēji atšķir būtiski faktori, tai skaitā iekārtas izlaides gads un kurināmā veidi.

(2)

Komisijai saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības atsevišķai elektroenerģijas un siltuma ražošanai pirmo reizi jāpārskata 2011. gada 21. februārī un pēc tam ik pēc četriem gadiem, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību un izmaiņas enerģijas avotu sadalījumā.

(3)

Komisija ir pārskatījusi saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības atsevišķai elektroenerģijas un siltuma ražošanai, ņemot vērā dalībvalstu sniegtos datus par ekspluatāciju reālos apstākļos. Labāko pieejamo un ekonomiski pamatoto tehnoloģiju attīstība laikposmā no 2006. līdz 2011. gadam, kas aplūkota pārskatā, liecina, ka attiecībā uz saskaņotām efektivitātes atskaites vērtībām atsevišķai elektroenerģijas un siltuma ražošanai Lēmumā 2007/74/EK paredzētais nošķīrums attiecībā uz koģenerācijas stacijām nav jāsaglabā stacijām, kas tika uzbūvētas pēc 2006. gada 1. janvāra. Tomēr, lai ņemtu vērā labākās pieejamās un ekonomiski pamatotās tehnoloģijas attīstību, atskaites vērtības, ņemot vērā celtniecības gadu, būtu jāturpina piemērot koģenerācijas stacijām, kas būvētas 2005. gadā vai pirms tam. Turklāt, pamatojoties uz neseno pieredzi un analīzi, pārskatā apstiprināts, ka būtu jāturpina piemērot korekcijas koeficientus, kas saistīti ar klimatisko stāvokli. Tāpat būtu jāturpina piemērot korekcijas koeficientus attiecībā uz novērstajiem tīkla zudumiem, jo tīkla zudumi pēdējos gados nav mainījušies. Papildus tam korekcijas koeficienti novērstajiem tīkla zudumiem būtu jāpiemēro stacijām, kurās izmanto koksnes kurināmo un biogāzi.

(4)

Pārskatīšanā nav gūts apliecinājums tam, ka apkures katlu energoefektivitāte pārskata periodā būtu mainījusies, tāpēc saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības atsevišķai siltuma ražošanai nav jāsaista ar izlaides gadu. Nebija vajadzīgi korekcijas koeficienti, kas saistīti ar klimatisko stāvokli, jo, ražojot siltumu no kurināmā, termodinamika nav būtiski atkarīga no vides temperatūras. Tāpat nebija jāpiemēro korekcijas koeficienti zudumiem siltumtīklā, jo siltumu allaž patērē ražošanas vietas tuvumā.

(5)

Ir vajadzīgi stabili nosacījumi investīcijām koģenerācijā un ilgstoša investoru uzticība. No šāda viedokļa būtu pareizi piemērot pašreizējās saskaņotās atskaites vērtības elektroenerģijai un siltumam 2012.–2015. gada laikposmā.

(6)

Dati par ekspluatāciju reālos apstākļos neliecina par moderno staciju veiktspējas statistiski ievērojamu uzlabojumu pārskata periodā. Tāpēc Lēmumā 2007/74/EK 2006.–2011. gada laikposmam noteiktās atskaites vērtības būtu jāsaglabā 2012.–2015. gada laikposmā.

(7)

Pārskatīšanā apstiprināts ar klimatisko stāvokli un novērstajiem tīkla zudumiem saistīto pašreizējo korekcijas koeficientu derīgums.

(8)

Vienota atskaites vērtību kopuma izmantošana visam pārskata periodam un atteikšanās no korekcijas koeficientiem attiecībā uz klimatiskām atšķirībām un tīkla zudumiem tika apstiprināta arī siltuma ražošanai.

(9)

Ņemot vērā, ka Direktīvas 2004/8/EK galvenais mērķis ir veicināt koģenerāciju, lai taupītu primāro enerģiju, būtu jārosina vecāku koģenerācijas staciju modernizēšana, lai uzlabotu to energoefektivitāti. Šo iemeslu dēļ efektivitātes atskaites vērtības elektroenerģijai, kas piemērojamas koģenerācijas stacijām, būtu jāpadara stingrākas, sākot ar vienpadsmito gadu kopš stacijas izlaides gada.

(10)

Šī pieeja ir saskaņā ar prasību, ka saskaņotām efektivitātes atskaites vērtībām jābūt balstītām uz principiem, kas izklāstīti Direktīvas 2004/8/EK III pielikuma f) punktā.

(11)

Būtu jānosaka pārskatītas saskaņotas efektivitātes atskaites vērtības atsevišķai elektroenerģijas un siltuma ražošanai. Tādēļ būtu jāatceļ Lēmums 2007/74/EK.

(12)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Koģenerācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Saskaņotu efektivitātes atskaites vērtību noteikšana

Saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības atsevišķai elektroenerģijas un siltuma ražošanai ir tādas, kādas noteiktas attiecīgi I un II pielikumā.

2. pants

Saskaņoto efektivitātes atskaites vērtību piemērošana

1.   Dalībvalstis I pielikumā noteiktās saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības piemēro atbilstīgi koģenerācijas stacijas izlaides gadam. Šīs saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības piemēro 10 gadus, sākot ar koģenerācijas stacijas izlaides gadu.

2.   Sākot ar vienpadsmito gadu pēc koģenerācijas stacijas izlaides gada, dalībvalstis piemēro saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības, kas atbilstīgi 1. punktam piemērojamas 10 gadus vecām koģenerācijas stacijām. Šīs saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības piemēro vienu gadu.

3.   Šā panta nozīmē koģenerācijas stacijas izlaides gads ir kalendārais gads, kurā šī stacija pirmo reizi ražojusi elektroenerģiju.

3. pants

Korekcijas koeficienti saskaņotajām efektivitātes atskaites vērtībām atsevišķai elektroenerģijas ražošanai

1.   Dalībvalstis piemēro III pielikuma a) punktā noteiktos korekcijas koeficientus, lai I pielikumā noteiktās saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības pielāgotu vidējiem klimatiskajiem apstākļiem katrā dalībvalstī.

Ja oficiālie meteoroloģiskie dati liecina, ka dalībvalsts teritorijā vides temperatūra gadā atšķiras par 5 °C vai vairāk, šī dalībvalsts, par to paziņojot Komisijai, var izmantot vairākas klimatiskās zonas, lai izpildītu pirmajā daļā minētos nosacījumus, izmantojot III pielikuma b) punktā izklāstīto metodi.

2.   Dalībvalstis piemēro IV pielikumā noteiktos korekcijas koeficientus, lai I pielikumā noteiktās saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības pielāgotu novērstajiem zudumiem tīklā.

3.   Ja dalībvalstis piemēro gan III pielikuma a) punktā, gan IV pielikumā paredzētos korekcijas koeficientus, tās vispirms piemēro III pielikuma a) punktā noteiktos koeficientus un tikai pēc tam – IV pielikumā noteiktos koeficientus.

4. pants

Koģenerācijas stacijas modernizēšana

Ja esošu koģenerācijas staciju modernizē un modernizēšanas investīciju izmaksas ir lielākas par 50 % no investīciju izmaksām par jaunu, līdzvērtīgu koģenerācijas staciju, par stacijas izlaides gadu 2. panta nozīmē uzskata to kalendāro gadu, kurā modernizētā koģenerācijas stacija pirmo reizi ražojusi elektroenerģiju.

5. pants

Dažādi izmantotie kurināmie

Ja koģenerācijas stacija darbojas vairāk nekā ar vienu kurināmo, saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības atsevišķai ražošanai piemēro proporcionāli dažādu kurināmo radītā enerģijas daudzuma vidēji svērtajai vērtībai.

6. pants

Atcelšana

Lēmumu 2007/74/EK atceļ.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Günther OETTINGER


(1)  OV L 52, 21.2.2004., 50. lpp.

(2)  OV L 32, 6.2.2007., 183. lpp.


I PIELIKUMS

Saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības atsevišķai elektroenerģijas ražošanai (minētas 1. pantā)

Šajā tabulā ietvertās saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības atsevišķai elektroenerģijas ražošanai balstītas uz neto siltumietilpību un standarta ISO apstākļiem (vides temperatūra 15 °C, 1,013 bar, 60 % relatīvais mitrums).

 

Izlaides gads:

Kurināmā veids:

2001 un agrāk

2002

2003

2004

2005

2006–2011

2012–2015

Cietais kurināmais

Akmeņogles/kokss

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Lignīts/lignīta briketes

40,3

40,7

41,1

41,4

41,6

41,8

41,8

Kūdra/kūdras briketes

38,1

38,4

38,6

38,8

38,9

39,0

39,0

Koksnes kurināmais

30,4

31,1

31,7

32,2

32,6

33,0

33,0

Lauksaimniecības biomasa

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Bioloģiski noārdāmie (sadzīves) atkritumi

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Nereģeneratīvie (sadzīves un rūpnieciskie) atkritumi

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Degslāneklis

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

39,0

39,0

Šķidrais kurināmais

Nafta (gāzeļļa + gudrons), SNG

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biodegvielas

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Bioloģiski noārdāmi atkritumi

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Nereģeneratīvie atkritumi

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Gāzveida kurināmais

Dabasgāze

51,7

51,9

52,1

52,3

52,4

52,5

52,5

Rafinēšanas gāze/ūdeņradis

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Biogāze

40,1

40,6

41,0

41,4

41,7

42,0

42,0

Koksa gāze, domnas gāze, citas dūmgāzes, rekuperētais nelietderīgais siltums

35

35

35

35

35

35

35


II PIELIKUMS

Saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības atsevišķai siltuma ražošanai (minētas 1. pantā)

Šajā tabulā ietvertās saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības atsevišķai siltuma ražošanai balstītas uz neto siltumietilpību un standarta ISO apstākļiem (vides temperatūra 15 °C, 1,013 bar, 60 % relatīvais mitrums).

 

Kurināmā veids

Tvaiks/karstais ūdens

Izplūdes gāzu tieša izmantošana (1)

Cietais kurināmais

Akmeņogles/kokss

88

80

Lignīts/lignīta briketes

86

78

Kūdra/kūdras briketes

86

78

Koksnes kurināmais

86

78

Lauksaimniecības biomasa

80

72

Bioloģiski noārdāmie (sadzīves) atkritumi

80

72

Nereģeneratīvie (sadzīves un rūpnieciskie) atkritumi

80

72

Degslāneklis

86

78

Šķidrais kurināmais

Nafta (gāzeļļa + gudrons), SNG

89

81

Biodegviela

89

81

Bioloģiski noārdāmi atkritumi

80

72

Nereģeneratīvie atkritumi

80

72

Gāzveida kurināmais

Dabasgāze

90

82

Rafinēšanas gāze/ūdeņradis

89

81

Biogāze

70

62

Koksa gāze, domnas gāze, citas dūmgāzes, rekuperētais nelietderīgais siltums

80

72


(1)  Ja temperatūra ir 250 °C vai augstāka, jāizmanto tiešā siltuma vērtības.


III PIELIKUMS

Korekcijas koeficienti saistībā ar vidējiem klimatiskajiem apstākļiem un klimatisko zonu noteikšanas metode, lai piemērotu saskaņotās efektivitātes atskaites vērtības atsevišķai elektroenerģijas ražošanai (minēti 3. panta 1. punktā)

a)   Korekcijas koeficienti saistībā ar vidējiem klimatiskajiem apstākļiem

Vides temperatūras korekcijas pamatā ir atšķirība starp gada vidējo temperatūru dalībvalstī un standarta ISO nosacījumiem (15 °C).

Korekcija ir šāda:

i)

0,1 procentu punkta efektivitātes zaudējums par katru temperatūras grādu, kas pārsniedz 15 °C;

ii)

0,1 procentu punkta efektivitātes ieguvums par katru temperatūras grādu, kas zemāks par 15 °C.

Piemērs

Ja gada vidējā temperatūra dalībvalstī ir 10 °C, koģenerācijas stacijas efektivitātes vērtība šajā dalībvalstī jāpalielina par 0,5 procentu punktiem.

b)   Klimatisko zonu noteikšanas metode

Katras klimatiskās zonas robežas veido gada vidējās vides temperatūras izotermas (pilnos grādos pēc Celsija), kas atšķiras vismaz par 4 °C. Temperatūras atšķirība starp gada vidējo vides temperatūru, ko piemēro blakusesošās klimatiskajās zonās, ir vismaz 4 °C.

Piemērs

Dalībvalstī gada vidējā vides temperatūra vietā A ir 12 °C, bet vietā B – 6 °C. Starpība pārsniedz 5 °C. Dalībvalstij ir iespēja ieviest divas klimatiskās zonas, ko atdala izoterma ar vērtību 9 °C; tādējādi tiek izveidota viena klimatiskā zona, ko ierobežo izotermas no 9 °C līdz 13 °C, kur gada vidējā vides temperatūra ir 11 °C, un otra klimatiskā zona, ko ierobežo izotermas no 5 °C līdz 9 °C, kur gada vidējā temperatūra ir 7 °C.


IV PIELIKUMS

Korekcijas koeficienti novērstajiem zudumiem tīklā, kas piemērojami saskaņotajām efektivitātes atskaites vērtībām atsevišķai elektroenerģijas ražošanai (minēti 3. panta 2. punktā)

Spriegums

Attiecībā uz elektroenerģiju, kas piegādāta tīklā

Attiecībā uz elektroenerģiju, kas patērēta uz vietas

> 200 kV

1

0,985

100–200 kV

0,985

0,965

50–100 kV

0,965

0,945

0,4–50 kV

0,945

0,925

< 0,4 kV

0,925

0,860

Piemērs

100 kWel koģenerācijas stacija ar virzuļturbīnu, ko darbina dabasgāze, ražo elektroenerģiju ar spriegumu 380 V. No šīs elektroenerģijas 85 % izmanto pašu patēriņam un 15 % nonāk tīklā. Stacijas izlaides gads ir 1999. gads. Gada vidējā vides temperatūra ir 15 °C (tātad nav vajadzīga klimatiskās zonas korekcija).

Saskaņā ar šā lēmuma 2. pantu koģenerācijas stacijām, kas ir vecākas par 10 gadiem, piemēro atskaites vērtības, kas ir spēkā attiecībā uz 10 gadus vecām stacijām. Saskaņā ar šā lēmuma I pielikumu dabasgāzes darbinātai koģenerācijas stacijai, kas celta 1999. gadā un nav tikusi modernizēta, 2011. gadā piemērojamā saskaņotā efektivitātes atskaites vērtība ir 2001. gadam noteiktā atskaites vērtība 51,7 %. Pēc tīkla zudumu korekcijas iegūtā efektivitātes atskaites vērtība atsevišķai elektroenerģijas ražošanai šajā koģenerācijas stacijā būtu šāda (pamatojoties uz šajā pielikumā minēto koeficientu vidējo svērto vērtību):

Ref Εη = 51,7 % * (0,860 * 85 % + 0,925 * 15 %) = 45,0 %