3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/45


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 30. novembris)

par Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Spānijā 2009. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8721)

(Autentisks ir tikai teksts spāņu valodā)

(2011/798/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 4. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 75. pantu un Īstenošanas kārtības 90. panta 1. punktu pirms izdevumu saistību uzņemšanās no Savienības budžeta tiek pieņemts finansēšanas lēmums, kurā izklāstītas būtiskās sastāvdaļas ar izdevumiem saistītajai darbībai un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi šīs pilnvaras.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu īpašos veterināros pasākumos, tostarp ārkārtas pasākumos. Lai pēc iespējas ātrāk izskaustu putnu gripu, Savienībai būtu jāsniedz finansiāls atbalsts dalībvalstīm attaisnoto izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 4. panta 3. punkta pirmajā un otrajā ievilkumā ir paredzēts, cik lielu Savienības finansiālo ieguldījumu procentuālo daļu var izmaksāt, lai kompensētu dalībvalstu izmaksas.

(3)

Komisijas 2005. gada 28. februāra Regulas (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK (2), 3. pantā paredzēti noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem Savienība sniedz finansiālu atbalstu.

(4)

Savienības finansiālais atbalsts ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Spānijā 2009. gadā tika piešķirts ar Komisijas 2010. gada 5. marta Lēmumu 2010/148/ES par Savienības finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Čehijā, Vācijā, Spānijā, Francijā un Itālijā 2009. gadā (3).

(5)

Spānija 2010. gada 3. maijā iesniedza oficiālu atmaksāšanas pieprasījumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantu Savienības finansiālo ieguldījumu izmaksā tikai tad, ja plānotie pasākumi ir faktiski veikti un attiecīgās iestādes noteiktajā termiņā ir sniegušas visu vajadzīgo informāciju.

(7)

Finanšu revīzijā, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 10. pantu veica Komisijas dienesti, tika konstatētas tikai nebūtiskas finansiālas nepilnības.

(8)

Tādējādi Spānija ir izpildījusi Lēmuma 2009/470/EK 3. panta 4. punktā un Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. pantā paredzētās tehniskās un administratīvās prasības.

(9)

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, tagad būtu jānosaka Savienības finansiālā atbalsta pirmais maksājums Spānijai, lai segtu attaisnotos izdevumus, kas radušies saistībā ar putnu gripas izskaušanu 2009. gadā.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pirmo maksājumu Spānijai EUR 500 000 apmērā izmaksā kā daļu no Savienības finansiālā ieguldījuma.

2. pants

Šis lēmums ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 75. panta nozīmē, un tas ir adresēts Spānijas Karalistei.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 60, 10.3.2010., 22. lpp.