3.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 320/43


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 30. novembris),

ar ko nosaka Savienības finansiālo ieguldījumu to izdevumu segšanā, kuri radušies Spānijai, īstenojot Ņūkāslas slimības apkarošanas ārkārtas pasākumus 2009. gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 8717)

(Autentisks ir tikai teksts spāņu valodā)

(2011/797/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 25. maija Lēmumu 2009/470/EK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 6. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Finanšu regulas 75. pantu un Īstenošanas kārtības 90. panta 1. punktu pirms izdevumu saistību uzņemšanās no Savienības budžeta pieņem finansēšanas lēmumu, kurā izklāstītas būtiskās sastāvdaļas ar izdevumiem saistītajai darbībai un kuru pieņem iestāde vai institūcijas, kam iestāde ir deleģējusi šīs pilnvaras.

(2)

Lēmumā 2009/470/EK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Savienības finansiālo ieguldījumu īpašos veterināros pasākumos, tostarp ārkārtas pasākumos. Lai pēc iespējas drīz palīdzētu izskaust Ņūkāslas slimību, Savienībai būtu jāsniedz finansiāls atbalsts dalībvalstīm attaisnoto izdevumu segšanai. Minētā lēmuma 3. panta 6. punkta pirmajā ievilkumā noteikts, kādi procenti jāpiemēro dalībvalstu izdevumiem.

(3)

Komisijas 2005. gada 28. februāra Regulas (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK (2), 3. pantā paredzēti noteikumi par izdevumiem, uz kuriem attiecas Savienības finansiālais atbalsts.

(4)

Saskaņā ar Komisijas 2011. gada 1. aprīļa Īstenošanas lēmumu 2011/208/ES par Savienības finansiālo ieguldījumu ārkārtas pasākumiem Ņūkāslas slimības apkarošanai Spānijā 2009. gadā (3) Savienība cita starpā piešķīra finansiālu atbalstu Ņūkāslas slimības apkarošanas ārkārtas pasākumiem Spānijā 2009. gadā. Spānija 2011. gada 31. maijā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta 1. un 2. punktu iesniedza oficiālu atmaksāšanas pieprasījumu.

(5)

Savienības finansiālais ieguldījums jāizmaksā ar nosacījumu, ka plānotie pasākumi ir faktiski veikti un attiecīgās iestādes noteiktajā termiņā ir iesniegušas visu vajadzīgo informāciju.

(6)

Spānija atbilstīgi Lēmuma 2009/470/EK 3. panta 4. punktam bez kavēšanās informēja Komisiju un pārējās dalībvalstis par pasākumiem, kurus veic saskaņā ar Savienības tiesību aktiem par paziņošanu un izskaušanu, kā arī par to rezultātiem. Atmaksāšanas pieprasījumam atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 349/2005 7. panta prasībām bija pievienots finanšu pārskats, apliecinājuma dokumenti, epidemioloģiskais ziņojums par katru saimniecību, kurā dzīvnieki ir nokauti vai iznīcināti, kā arī attiecīgās revīzijas rezultāti.

(7)

Komisijas konstatējumus, attaisnoto izdevumu aprēķina metodi un galīgos secinājumus paziņoja Spānijai 2011. gada 20. oktobrī. Spānija piekrita ar 2011. gada 20. oktobra e-pasta vēstuli.

(8)

Ņemot vērā iepriekšminēto, tagad var noteikt Savienības finansiālā atbalsta kopējo summu, kas paredzēta to attaisnoto izdevumu segšanai, kuri radušies saistībā ar Ņūkāslas slimības izskaušanu Spānijā 2009. gadā.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības finansiālā ieguldījuma summu, kas paredzēta to izdevumu segšanai, kuri saistīti ar Ņūkāslas slimības izskaušanu Spānijā 2009. gadā, nosaka EUR 103 219,22 apmērā.

2. pants

Šis lēmums ir finansēšanas lēmums Finanšu regulas 75. panta nozīmē, un tas ir adresēts Spānijas Karalistei.

Briselē, 2011. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 155, 18.6.2009., 30. lpp.

(2)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.

(3)  OV L 87, 2.4.2011., 29. lpp.