14.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 269/32


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2011. gada 11. oktobris),

ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2011/344/ES par Savienības finanšu palīdzības piešķiršanu Portugālei

(2011/683/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 407/2010 (2010. gada 11. maijs), ar ko izveido Eiropas finanšu stabilizācijas mehānismu (1), un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Pēc Portugāles pieprasījuma Padome tai piešķīra finanšu palīdzību (Īstenošanas lēmums 2011/344/ES (2)), lai atbalstītu spēcīgu ekonomikas un finanšu reformu programmu, kuras mērķis ir atjaunot uzticību, ļaut ekonomikai atkal uzsākt ilgtspējīgu izaugsmi un nodrošināt finansiālo stabilitāti Portugālē, eurozonā un Savienībā.

(2)

Dzēšanas termiņu pagarinājums un procentu likmes samazināšana uzlabos programmas mērķu sasniegšanu saskaņā ar eurozonas valstu vai valdību vadītāju un Savienības iestāžu 2011. gada 21. jūlija paziņojumu par aizdevumiem no Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta.

(3)

Lai uzlabotu likviditātes un ilgtspējas mērķu sasniegšanu, dzēšanas termiņu pagarinājums un procentu likmes ierobežojuma samazinājums būtu jāattiecina arī uz daļām, kas jau ir izmaksātas.

(4)

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, būtu jāgroza Īstenošanas lēmums 2011/344/ES,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma 2011/344/ES 1. pantu groza šādi:

1)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Savienība nodod Portugāles rīcībā aizdevumu, kura maksimālais apjoms ir EUR 26 miljardi, ar vidējo maksimālo dzēšanas termiņu 12,5 gadi. Aizdevuma atsevišķu daļu dzēšanas termiņš var būt līdz 30 gadiem.”;

2)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Portugāle maksā Savienības finansējuma izmaksas par katru daļu.”

2. pants

Īstenošanas lēmuma 2011/344/ES 1. panta 1. punkta pirmais teikums un 1. panta 5. punkts, kā tie grozīti ar šo lēmumu, attiecas arī uz tām aizdevuma daļām, kas ir izmaksātas pirms šā lēmuma stāšanās spēkā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Portugāles Republikai.

Luksemburgā, 2011. gada 11. oktobrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. DOWGIELEWICZ


(1)  OV L 118, 12.5.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 159, 17.6.2011., 88. lpp.