21.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 161/25


PADOMES LĒMUMS 2011/357/KĀDP

(2011. gada 20. jūnijs),

ar ko groza Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 25. oktobrī pieņēma Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret dažām Baltkrievijas amatpersonām (1).

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Baltkrievijā, būtu jānosaka papildu ierobežojoši pasākumi.

(3)

Turklāt to personu sarakstā, uz kurām attiecina Lēmuma 2010/639/KĀDP IIIA pielikumā izklāstītos ierobežojošos pasākumus, būtu jāiekļauj arī citas personas un vienības.

(4)

Lēmums 2010/639/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2010/639/KĀDP groza šādi:

1)

Lēmuma 2010/639/KĀDP nosaukumu aizstāj ar šādu:

2)

iekļauj šādus pantus:

“3.a pants

1.   Bruņojuma un ar to saistītu visa veida materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un aprīkojuma, paramilitārā aprīkojuma un visa iepriekšminētā rezerves daļu, kā arī tāda aprīkojuma, ko var izmantot iekšējai apspiešanai, pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports uz Baltkrieviju, ko īsteno dalībvalstu valstspiederīgie vai no dalībvalstu teritorijas vai, izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalstu karogu, vai dalībvalstu lidmašīnas, ir aizliegts neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir dalībvalstu teritorijā, vai nav.

2.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem vai ar šādu priekšmetu piegādi, ražošanu, tehnisko apkopi un izmantošanu;

b)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību, kas saistīta ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem, tostarp, jo īpaši, dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu jebkādai šādu priekšmetu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tiem saistītai tehniskai palīdzībai, starpnieka pakalpojumiem vai citiem pakalpojumiem;

c)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet a) un b) apakšpunktā minētos aizliegumus.

3.b pants

1.   Lēmuma 3.a pantu nepiemēro:

a)

tāda militārā ekipējuma pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kas nav nāvējošs, vai tāda ekipējuma, pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, ko varētu izmantot iekšējām represijām, un kas paredzēts vienīgi humānām vai aizsardzības vajadzībām vai Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) un Savienības iestāžu izveidošanas programmām, vai ES un ANO krīzes pārvarēšanas operācijām;

b)

tādu transportlīdzekļu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kuri nav paredzēti militāriem mērķiem un kuri ir izgatavoti no ballistiskas aizsardzības materiāliem, vai kuros ir uzstādīti šādi materiāli, un kuru vienīgais nolūks ir nodrošināt Baltkrievijā izvietotā Savienības un tās dalībvalstu personāla aizsardzību;

c)

tehniskās palīdzības, starpnieku pakalpojumu un citu pakalpojumu sniegšanai, kas saistīti ar šādu aprīkojumu vai šādām programmām un operācijām;

d)

finansējuma vai finanšu palīdzības sniegšanai, kas saistīti ar šādu aprīkojumu vai šādām programmām un operācijām,

ar nosacījumu, ka šādam eksportam un palīdzībai iepriekš piekritusi attiecīgā kompetentā iestāde.

2.   Lēmuma 3.a pants neattiecas uz aizsargapģērbu, tostarp bruņuvestēm un militārām aizsargķiverēm, ko ANO personāls, Savienības vai tās dalībvalstu personāls, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un humānās palīdzības un attīstības programmu darbinieki un ar to saistītais personāls uz laiku eksportē uz Baltkrieviju tikai personīgām vajadzībām.”.

2. pants

Šā lēmuma pielikumā minētās personas un vienības pievieno sarakstam, kas iekļauts Lēmuma 2010/639/KĀDP IIIA pielikumā.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2011. gada 20. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 280, 26.10.2010., 18. lpp.


PIELIKUMS

Personas un vienības, kas minētas 2. pantā.

A.   Personas

 

Vārds

un uzvārds angļu valodas transkripcijā

no baltkrievu valodas un krievu valodas

Vārds un uzvārds

(baltkrievu valodā)

Vārds un uzvārds

(krievu valodā)

Dzimšanas vieta un datums, citi identifikācijas dati

(pases numurs, …)

Iemesls

1

Andrey Kazheunikau

Andrey Kozhevnikov

Андрэй Кажэўнiкаў

Андрей Кожевников

 

Prokurors lietā pret bijušajiem prezidenta amata kandidātiem Vladimir Neklyaev, Vitaly Rimashevsky, Neklyaev kampaņas komandas locekļiem Andrei Dmitriev, Aleksandr Feduta un Sergei Vozniak, kā arī pret Jaunās frontes priekšsēdētāja vietnieci Anastasia Polozhanka. Viņa iesniegtajai apsūdzībai nenoliedzami bija politisks pamatojums, un tā bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Tā balstījās uz nepareizu 2010. gada 19. decembra notikumu formulējumu, kas nav pamatots ar liecībām, pierādījumiem un liecinieku liecībām.

2

Grachova, Liudmila

(Grachova, Ludmila; Grachova Lyudmila)

Gracheva Liudmila

(Gracheva Lyudmila; Grachiova Ludmila)

Грачова Людмiла

Грачева Людмила

 

Minskas Ļeņina rajona tiesas tiesnese. Viņa izskatīja lietu, kurā apsūdzētie bija bijušie prezidenta amata kandidāti Nikolai Statkevich un Dmitri Uss, kā arī politiskie un pilsoniskās sabiedrības aktīvisti Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov un Dmitri Bulanov. Veids, kādā viņa vadīja tiesu, bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Viņa atbalstīja tādu pierādījumu un liecību izmantošanu, kuriem ar apsūdzētajām personām nav nekāda sakara.

3

Chubkavets Kiril

Chubkovets Kirill

Чубкавец Кiрыл

Чубковец Кирилл

 

Prokurors lietā, kurā apsūdzētie bija bijušie prezidenta amata kandidāti Nikolai Statkevich un Dmitri Uss, kā arī politiskie un pilsoniskās sabiedrības aktīvisti Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov un Dmitri Bulanov. Viņa iesniegtajai apsūdzībai nenoliedzami bija politisks pamatojums, un tā bija klajš Kriminālprocesa kodeksa pārkāpums. Tā balstījās uz nepareizu 2010. gada 19. decembra notikumu formulējumu, kas nav pamatots ar liecībām, pierādījumiem un liecinieku liecībām.

4

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

Dzimis 1957. gada 1. jūlijā Berdjanskā, Zaporožjes apgabalā, Ukrainā

Pašreizējās pases Nr.: MP2405942

Persona, kas ir saistīta ar prezidentu Lukašenko un viņa ģimeni. Prezidenta Lukašenko galvenais konsultants ekonomikas jautājumos un svarīgs Lukašenko režīma finanšu sponsors. Beltechexport (lielākais Baltkrievijas aizsardzības ražojumu eksporta un importa uzņēmums) akcionāru padomes priekšsēdētājs.


B.   Vienības

 

Nosaukums

angļu valodas transkripcijā no

baltkrievu valodas un krievu valodas

Nosaukums

(baltkrievu valodā)

Nosaukums

(krievu valodā)

Identifikācijas dati

Iemesls

1

Beltechexport

 

ЗАО «Белтехэкспорт»

Baltkrievijas Republika,

220012, Minska,

Nezavisimost ave., 86-B

Tālr: (+375 17) 263-63-83,

Fakss: (+375 17) 263-90-12

Uzņēmumu kontrolē Peftiev Vladimir kungs

2

Sport-Pari

(Republikas loterijas uzņēmuma operators)

 

ЗАО «Спорт-пари» (оператор республиканской лотереи)

 

Uzņēmumu kontrolē Peftiev Vladimir kungs

3

Privāts unitārs uzņēmums BT Telecommunications

 

частное унитарное предприятие ЧУП «БТ Телекоммуникации»

 

Uzņēmumu kontrolē Peftiev Vladimir kungs.]