15.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 101/126


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 14. aprīlis)

par pārtikas aprites un dzīvnieku un augu veselības padomdevējas grupas dalībniekiem, kas izveidota ar Lēmumu 2004/613/EK

(2011/242/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Komisijas 2004. gada 6. augusta Lēmumu 2004/613/EK par padomdevējas grupas izveidi pārtikas aprites un dzīvnieku un augu veselības jomā (1) un jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā:

(1)

Padomdevēja grupa pārtikas aprites un dzīvnieku un augu veselības jomā tika izveidota ar Lēmumu 2004/613/EK, kas stājās spēkā 2004. gada 25. augustā. Minētā grupa sniedz konsultācijas Komisijai par tās darba programmu attiecībā uz pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīgumu, pārtikas un dzīvnieku barības marķēšanu un izskatu, cilvēku pārtiku saistībā ar pārtikas tiesību aktiem, dzīvnieku veselību un labturību, un augu veselību, kā arī par visiem citiem pasākumiem, kurus Komisija šajās jomās veic vai ierosina.

(2)

Saskaņā ar Lēmuma 2004/613/EK 3. panta 3. punktu Komisija izvēlas Eiropas pārstāvošās organizācijas, kuras vislabāk atbilst iepriekšminētā lēmuma 3. panta 1. punktā minētajiem kritērijiem un kuras atsaukušās uz aicinājumu paust interesi.

(3)

Sākotnēji Komisija atlasīja 36 padomdevējas grupas dalībniekus. Sākotnējo dalībnieku saraksts 2005. gadā tika publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (2).

(4)

Tagad Komisija ir nolēmusi paplašināt padomdevējas grupas dalībnieku skaitu, konkrēti – lai iekļautu dažas nepārstāvētas jomas. Pēc aicinājuma paust interesi tika atlasītas deviņas papildu organizācijas.

(5)

Visiem padomdevējas grupas dalībniekiem ir līdzvērtīgs statuss.

(6)

Ir lietderīgi apstiprināt 36 esošos padomdevējas grupas dalībniekus un papildus iecelt deviņus no jauna atlasītus dalībniekus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Komisija apstiprina pielikuma A daļā minētās Eiropas organizācijas par pārtikas aprites un dzīvnieku un augu veselības padomdevējas grupas dalībniekiem un turklāt pielikuma B daļā iekļautās Eiropas organizācijas ieceļ par minētās padomdevējas grupas dalībniekiem.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2011. gada 14. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 275, 25.8.2004., 17. lpp.

(2)  OV C 97, 21.4.2005., 2. lpp.


PIELIKUMS

A   DAĻA

AIPCE-CEP

Association des industries du poisson de l’Union européenne/Comité des organisations nationales des importateurs et exportateurs de poisson de l’Union européenne

ANIMALS ANGELS

Animal Welfare Association

AVEC

Association of Poultry Processors and Poultry Import and Export Trade in the European Union Countries

BEUC  (1)

Bureau européen des unions de consommateurs

CEFIC

Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique

CELCAA

Comité européen de liaison des commerces agroalimentaires

CES/ETUC

Confédération européenne des syndicats/European Trade Union Confederation

CIAA

Confédération des industries agroalimentaires de l’Union européenne

CLITRAVI

Centre de liaison des industries transformatrices de viandes de l’Union européenne

COCERAL

Comité du commerce des céréales, aliments du bétail, oléagineux, huile d’olive, huiles et graisses et agrofournitures de l’Union européenne

COPA-Cogeca

Comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne – Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne

ECCA

European Crop Care Association

ECPA

European Crop Protection Association

ECSLA

European Cold Storage and Logistics Association

EDA

European Dairy Association

EFFAT

European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions

EFPRA

European Fat Processors and Renderers Association

EMRA

European Modern Restaurant Association

ESA

European Seed Association

EUROCHAMBRES

Association of European Chambers of Commerce and Industry

EUROCOMMERCE

European Representation of Retail, Wholesale and International Trade

EUROCOOP

European Community of Consumer Cooperatives

EUROGROUP

Eurogroup for Animal Welfare

EUROPABIO

European Association of Bioindustries

FEDIAF

Fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux familiers

FEFAC

Fédération européenne des fabricants d’aliments composés pour animaux

FERCO

Fédération européenne de la restauration collective concédée

FESASS

Fédération européenne pour la santé animale et la sécurité sanitaire

FRESHFEL

European Fresh Produce Association

FVE

Federation of Veterinarians of Europe

HOTREC

Confédération des associations nationales de l’hôtellerie, de la restauration, des cafés et établissements similaires de l’Union européenne et de l’Espace économique européen

IFAH-EUROPE

International Federation for Animal Health Europe

IFOAM EU GROUP

International Federation of Organic Agriculture Movements — European Union Regional Group

UEAPME

Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises

UECBV

Union européenne du commerce du bétail et de la viande

UGAL

Union des groupements de détaillants indépendants de l’Europe

B   DAĻA

AESGP

Association of the European Self-Medication Industry

ECVC

European Coordination Via Campesina

EHPM

European Federation of Associations of Health Product Manufacturers

EUWEP

European Union of Wholesale with Eggs, Egg Products and Poultry and Game

FEFANA

EU Association of Specialty Feed Ingredients and their Mixtures

FoEE

Friends of the Earth Europe

PAN EUROPE

Pesticide Action Network Europe

PFP

Primary Food Processors

SLOW FOOD

Slow Food Associazione Internazionale


(1)  Eiropas patērētāju pārstāvības interesēs BEUC atvēlētas trīs vietas.