21.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 336/17


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1228/2010

(2010. gada 15. decembris),

ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un par kopējo muitas tarifu (1), un jo īpaši tās 9. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 ir izveidota kombinētā nomenklatūra (KN), lai izpildītu kopējā muitas tarifa, Savienības ārējās tirdzniecības statistikas un citu ar preču importu vai eksportu saistītu Savienības politikas jomu prasības.

(2)

Padomes 2009. gada 16. novembra Regula (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (2) attiecas uz gadījumiem, kad aplikšanai ar nodokli nav pamata.

(3)

Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā dažu Regulā (EK) Nr. 1186/2009 minēto preču aprites gadījumu īpašo raksturu, ir lietderīgi samazināt administratīvo slogu šādas pārvietošanas deklarēšanā, piešķirot tai īpašu KN kodu. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad katra veida preču pārvietošanas klasifikācija nolūkā sagatavot muitas deklarāciju radītu darba slodzi un izmaksas, kas nav samērīgas ar interesēm.

(4)

Ar Komisijas 2010. gada 9. februāra Regulu (ES) Nr. 113/2010, ar ko attiecībā uz tirdzniecības aptvērumu, datu definīciju, statistikas apkopošanu par tirdzniecību uzņēmumu raksturlielumu dalījumā un faktūras valūtas dalījumā un īpašām precēm vai pārvietojumiem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (3), un Komisijas 2004. gada 18. novembra Regulu (EK) Nr. 1982/2004, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku attiecībā uz dalībvalstu savstarpējo preču tirdzniecību un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 1901/2000 un (EEK) Nr. 3590/92 (4), ES iekšējās un ārējās tirdzniecības statistikā dalībvalstīm atļauj izmantot vienkāršotu preču kodēšanas sistēmu.

(5)

Minētajās regulās paredzēti īpaši preču kodi, kas jāizmanto saskaņā ar īpašiem nosacījumiem. Lai nodrošinātu pārredzamību, kā arī informācijas nolūkos, šādi kodi jānorāda KN.

(6)

Minēto iemeslu dēļ ir lietderīgi KN iekļaut 99. nodaļu.

(7)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 2658/87 I pielikums.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2011. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 15. decembrī

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 324, 10.12.2009., 23. lpp.

(3)  OV L 37, 10.2.2010., 1. lpp.

(4)  OV L 343, 19.11.2004., 3. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikumu groza šādi:

1.

Kopsavilkuma otrās daļas XXI sadaļas 99. nodaļā frāzi “(Rezervēta īpašām vajadzībām, ko nosaka Kopienas kompetentās iestādes)” aizstāj ar šādu: “Īpaši kombinētās nomenklatūras kodi”.

2.

Otrās daļas XXI sadaļā starp 98. nodaļas beigām un “Trešo daļu” iekļauj šādu 99. nodaļu:

99.   NODAĻA

ĪPAŠI KOMBINĒTĀS NOMENKLATŪRAS KODI

I   apakšnodaļa

Kombinētās nomenklatūras kodi dažu preču īpašai pārvietošanai

(Imports vai eksports)

Papildu piezīmes:

1.

Šīs apakšnodaļas noteikumi piemērojami tikai tādu preču pārvietošanas gadījumā, uz kuru tie attiecas.

Šādas preces deklarē attiecīgajā apakšpozīcijā, ja ir izpildīti visu piemērojamo regulu nosacījumi un prasības. Šādu preču aprakstam jābūt pietiekami precīzam, lai tās varētu identificēt.

Dalībvalstis tomēr var izvēlēties nepiemērot šīs apakšnodaļas noteikumus, ciktāl tie attiecas uz importa nodevām un citiem maksājumiem.

2.

Šīs apakšnodaļas noteikumi neattiecas uz preču tirdzniecību starp dalībvalstīm.

3.

Importētās un eksportētās preces, kas norādītas Regulā (EK) Nr. 1186/2009 un kam ir atteikts atbrīvojums no ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļiem, nav ietvertas šajā apakšnodaļā.

Pārvietošanas, kas ietver preces, kas pakļautas aizliegumiem vai ierobežojumiem, ir izslēgtas no šīs apakšnodaļas.

KN kods

Apraksts

Piezīme

1

2

3

 

Īpašas preces, kas paredzētas Regulā (EK) Nr. 1186/2009 (imports un eksports):

 

9905 00 00

Fizisko personu personiskā manta, kuras maina pastāvīgo dzīvesvietu

 (1)

9919 00 00

Šādas preces, izņemot iepriekš minētās:

 

pūrs un mājsaimniecības priekšmeti, kas pieder personai, kura maina pastāvīgo dzīvesvietu sakarā ar šīs personas laulību; personiskais īpašums, kas iegūts mantojumā

 (1)

skolas apģērbs, mācību materiāli un ar tiem saistīti sadzīves priekšmeti

 (1)

zārki ar mirušajiem, apbedīšanas urnas ar mirušo pelniem un bēru rotājumi

 (1)

preces labdarības vai filantropiskām organizācijām un preces, ko importē nelaimē cietušo vajadzībām

 (1)

II   apakšnodaļa

Statistikas kodi dažu preču īpašai pārvietošanai

Papildu piezīmes:

1.

Ar Komisijas 2010. gada 9. februāra Regulu (ES) Nr. 113/2010, ar ko attiecībā uz tirdzniecības aptvērumu, datu definīciju, statistikas apkopošanu par tirdzniecību uzņēmumu raksturlielumu dalījumā un faktūras valūtas dalījumā un īpašām precēm vai pārvietojumiem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (2), un Komisijas 2004. gada 18. novembra Regulu (EK) Nr. 1982/2004, ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku attiecībā uz dalībvalstu savstarpējo preču tirdzniecību un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 1901/2000 un (EEK) Nr. 3590/92 (3), ES iekšējās un ārējās tirdzniecības statistikā dalībvalstīm atļauj izmantot vienkāršotu preču kodēšanas sistēmu.

2.

Uz šajā apakšnodaļā norādītajiem kodiem attiecas Regulā (ES) Nr. 113/2010 un Regulā (EK) Nr. 1982/2004 minētie noteikumi.

Kods

Apraksts

1

2

9930

Kuģiem un gaisa kuģiem piegādātās preces:

9930 24 00

KN 1. līdz 24. nodaļas preces

9930 27 00

KN 27. nodaļas preces

9930 99 00

citur klasificētas preces.

9931

Ārzonas iekārtām piegādātās preces, kas paredzētas komandām vai jūras iekārtu dzinēju, mašīnu un cita aprīkojuma darbībai:

9931 24 00

KN 1. līdz 24. nodaļas preces

9931 27 00

KN 27. nodaļas preces

9931 99 00

citur klasificētas preces

9950 00 00

Kodu izmanto tikai preču tirdzniecībā starp dalībvalstīm attiecībā uz atsevišķiem darījumiem, kuru vērtība ir mazāka nekā EUR 200, un dažos gadījumos ziņošanai par atlikumproduktiem.”


(1)  Importa gadījumā ievešana saskaņā ar šo apakšpozīciju un atbrīvošana no ievedmuitas notiek saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1186/2009 nosacījumiem.

(2)  OV L 37, 10.2.2010., 1. lpp.

(3)  OV L 343, 19.11.2004., 3. lpp.