8.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 322/20


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1142/2010

(2010. gada 7. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1266/2007 attiecībā uz pārejas pasākumu piemērošanas laikposmu tiem nosacījumiem, ar kādiem dažiem dzīvniekiem nosaka atbrīvojumu no Padomes Direktīvā 2000/75/EK noteiktā izvešanas aizlieguma

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 20. novembra Direktīvu 2000/75/EK, ar ko paredz īpašus noteikumus infekciozā katarālā drudža kontrolei un apkarošanai (1), un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta c) apakšpunktu, 11. un 12. pantu, un 19. panta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 26. oktobra Regulā (EK) Nr. 1266/2007 par Padomes Direktīvas 2000/75/EK īstenošanas noteikumiem dažu uzņēmīgu sugu dzīvnieku kontrolei, monitoringam, uzraudzībai un pārvietošanās ierobežojumiem saistībā ar infekciozo katarālo drudzi (2) saistībā ar infekciozo katarālo drudzi paredzēti noteikumi dzīvnieku kontrolei, monitoringam, uzraudzībai un pārvietošanās ierobežojumiem, pārvietojot tos aizliegto zonu robežās vai ārpus tām.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1266/2007 8. pantā paredzēti nosacījumi, kas jāizpilda, lai iegūtu atbrīvojumu no Direktīvā 2000/75/EK noteiktā izvešanas aizlieguma. Minētās regulas 8. panta 1. punktā noteikts, ka uz dzīvnieku, to spermas, olšūnu un embriju pārvietošanu no saimniecības vai spermas ievākšanas vai uzglabāšanas centra, kas atrodas aizliegtajā zonā, uz citu saimniecību vai spermas ievākšanas vai uzglabāšanas centru neattiecas izvešanas aizliegums ar nosacījumu, ka tie atbilst minētās regulas III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, vai, ja dzīvnieki atbilst jebkurām citām attiecīgām dzīvnieku veselības garantijām, ko pieprasa kompetentās iestādes izcelsmes vietā un ko apstiprinājušas galamērķa vietas kompetentās iestādes pirms šādu dzīvnieku pārvietošanas, pamatojoties uz riska novērtējuma pozitīvu rezultātu attiecībā uz pasākumiem pret infekciozā katarālā drudža vīrusa izplatību un aizsardzību pret slimības izplatītājiem.

(3)

Ar 9.a pantu Regulā (EK) Nr. 1266/2007 ir noteikts, ka līdz 2010. gada 31. decembrim, atkāpjoties no minētās regulas III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, galamērķa dalībvalstis var noteikt prasību, lai to dzīvnieku pārvietošanai, uz kuriem attiecas 8. panta 1. punktā paredzētais atbrīvojums, tiktu piemēroti papildu nosacījumi, pamatojoties uz riska novērtējumu, kurā ņemti vērā entomoloģiskie un epidemioloģiskie apstākļi, kādos dzīvnieki ir ievesti. Šie papildu nosacījumi jo īpaši paredz, ka dzīvniekiem jābūt jaunākiem par 90 dienām, tiem kopš dzimšanas jābūt turētiem ierobežotā vietā, kas ir aizsargāta pret slimības pārnēsātājiem, un tiem ir jābūt veiktiem konkrētiem testiem, kuri norādīti minētās regulas III pielikumā.

(4)

Piecpadsmit dalībvalstis un Norvēģija ir paziņojušas Komisijai, ka tās ir piemērojušas minēto pārejas pasākumu. Veikto riska novērtējumu rezultāti, kas ir publiski pieejami Komisijas tīmekļa vietnē, pierāda, ka, ja dzīvnieku pārvietošanas rezultātā no aizliegtajām zonām šajās dalībvalstīs un Norvēģijā tiktu ievazāts infekciozais katarālais drudzis, tam būtu ļoti negatīva ietekme.

(5)

Kopš 2008. gada vispārējā situācija attiecībā uz infekciozo katarālo drudzi ir ievērojami uzlabojusies. Tomēr minētais vīruss atsevišķās Savienības daļās vēl joprojām ir sastopams.

(6)

Saskaņotas piemērošanas labad dalībvalstis ir pieprasījušas īpašus kritērijus attiecībā uz “uzņēmumu, kas ir drošs pret slimību pārnēsātājiem”; tā ir svarīga prasība vairākos nosacījumos, kuri izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1266/2007 III pielikumā, un paredz aizsargāt dzīvniekus pret slimību pārnēsātājiem. Pašreiz Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE) izstrādā definīciju par uzņēmumu vai objektu, kas ir drošs pret slimību pārnēsātājiem. Šā darba rezultāti palīdzēs Komisijai definēt kritērijus attiecībā uz uzņēmumu, kas ir drošs pret slimību pārnēsātājiem, kā minēts regulas III pielikumā.

(7)

Kamēr kritēriji attiecībā uz uzņēmumu, kas ir drošs pret slimību pārnēsātājiem, tiek izstrādāti, Regulas (EK) Nr. 1266/2007 9.a pantā paredzētais pārejas pasākumu piemērošanas laikposms ir jāpagarina vēl par sešiem mēnešiem.

(8)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1266/2007.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1266/2007 9.a panta 1. punkta ievada teikumā datumu “2010. gada 31. decembrim” aizstāj ar datumu “2011. gada 30. jūnijam”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 7. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 327, 22.12.2000., 74. lpp.

(2)  OV L 283, 27.10.2007., 37. lpp.