3.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/12


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1120/2010

(2010. gada 2. decembris)

par atļauju izmantot Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M kā barības piedevu atšķirtiem sivēniem (atļaujas turētājs Lallemand SAS)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka dzīvnieku barības piedevu izmantošanai jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam, kas minēts šīs regulas pielikumā. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā noteiktās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļaujas saņemšanu Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M kā barības piedevai atšķirtiem sivēniem, un to klasificē piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1200/2005 (2) bez laika ierobežojumiem ir atļauts lietot gaļas cāļiem, ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2036/2005 (3) – gaļas cūkām, un ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 911/2009 (4) to desmit gadus atļauts izmantot lašu dzimtas zivīm un garnelēm.

(5)

Lai pamatotu pieteikumu atļaujai lietot preparātu atšķirtiem sivēniem, ir iesniegti jauni dati. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) 2010. gada 23. jūnija atzinumā (5) secināja, ka Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ierosinātajos lietošanas apstākļos nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un ka minētā preparāta lietošana uzlabo mērķa sugu svara pieaugumu vai barības efektivitāti. Iestāde uzskata, ka nav nepieciešamas īpašas prasības pēcpārdošanas uzraudzības veikšanai. Tā arī pārbaudīja ziņojumu par barībā lietotās barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Kopienas references laboratorija.

(6)

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ šo preparātu jāļauj lietot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 2. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 195, 27.7.2005., 6. lpp.

(3)  OV L 328, 15.12.2005., 13. lpp.

(4)  OV L 257, 30.9.2009., 10. lpp.

(5)  EFSA Journal 2010; 8(7):1660.


PIELIKUMS

Piedevas reģistrācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku sugas vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV/kg no kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori

4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici

CNCM MA 18/5M

 

Piedevas sastāvs

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M preparāts, kas satur ne vairāk kā 1 × 1010 KVV/g piedevas

 

Aktīvās vielas raksturojums

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 M dzīvotspējīgas šūnas

 

Analīzes metodes  (1)

 

Skaitīšanas metode: skaitīšanas metode uz plāksnītes, izmantojot MRS agaru (EN 15786:2009)

 

Identifikācija: izmantojot lauka gela elektroforēzi (PFGE)

Sivēni (atšķirti)

1 × 109

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

2.

Sivēniem (atšķirtiem) līdz 35 kg.

3.

Drošības apsvērumi: apstrādes laikā jāizmanto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi.

2020. gada 23. decembris


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives