2.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 316/4


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1114/2010

(2010. gada 1. decembris),

ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2494/95 īstenošanai attiecībā uz minimālajiem SPCI svaru kvalitātes standartiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2454/97

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 23. oktobra Regulu (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (1) un jo īpaši tās 3. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņotie patēriņa cenu indeksi (SPCI) ir saskaņoti inflācijas rādītāji, kas vajadzīgi Komisijai un Eiropas Centrālajai bankai, lai pildītu uzdevumus saskaņā ar 140. pantu Līgumā par Eiropas Savienības darbību. SPCI ir paredzēti, lai atvieglotu patēriņa cenu inflācijas starptautiskus salīdzinājumus. Tie ir nozīmīgi monetārās politikas īstenošanas rādītāji.

(2)

Regulas (EK) Nr. 2494/95 8. panta 3. punktā paredzēts, ka SPCI svarus atjauno pietiekami bieži, lai tie atbilstu salīdzināmības un ticamības prasībām. SPCI ar svariem, kurus atjaunina dažādos intervālos, var neatbilst salīdzināmības un ticamības prasībām.

(3)

Ar Komisijas 1997. gada 10. decembra Regulu (EK) Nr. 2454/97, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2494/95 īstenošanai attiecībā uz minimālajiem SPCI svēruma kvalitātes standartiem (2), ir paredzēti noteikumi, lai nodrošinātu, ka SPCI veido, izmantojot svarus, kuri ir pietiekami ticami un atbilstīgi starptautiskiem salīdzinājumiem. Minētie noteikumi ir jāgroza, lai ņemtu vērā jaunākās tendences saistībā ar SPCI. Tāpēc ar pasākumiem, kas paredzēti šajā regulā, aizstāj pasākumus Regulā (EK) Nr. 2454/97, kura ir jāatceļ.

(4)

Regulas (EK) Nr. 2494/95 9. pantā paredzēts, ka SPCI veido kā Laspeiresa tipa cenu indeksu. Ja dažādu preču un pakalpojumu relatīvās cenas mainās, patērētāju izdevumu struktūra var mainīties tiktāl, ka atbilstošo izdevumu grupu svari, īpaši apjoma izteiksmē, ir jāatjaunina, lai nodrošinātu to atbilstību.

(5)

Saskaņā ar 4. pantu Komisijas 1996. gada 9. septembra Regulā (EK) Nr. 1749/96 par sākotnējiem īstenošanas pasākumiem Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (3) SPCI apkopo, ņemot vērā jaunu nozīmīgu preču un pakalpojumu cenu pārmaiņas un to relatīvās izmaksas.

(6)

Šo regulu piemēro, neskarot apdrošināšanas svaru minimālos standartus saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1617/1999, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 2494/95 īstenošanai attiecībā uz obligātiem standartiem par apdrošināšanas traktējumu Saskaņotajā patēriņa cenu indeksā un ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 2214/96 (4).

(7)

Gada laikā svari COICOP/SPCI (5) nodaļu, grupu un klašu līmenī atsevišķos mēnešos nedrīkst atšķirties, izņemot attiecīgos gadījumus saskaņā ar noteikumiem Komisijas Regulā (EK) Nr. 330/2009 (6) attiecībā uz minimālajiem standartiem, ko piemēro sezonas produktiem saskaņotajos patēriņa cenu indeksos (SPCI).

(8)

Ņemot vērā, ka dalībvalstīm jāapkopo nacionālie konti saskaņā ar Eiropas Kontu sistēmu (EKS 1995) (7) un ka valstu svari, kas vajadzīgi, lai sagatavotu eurozonas, ES un pārējos SPCI kopsavilkuma rādītājus, balstās uz nacionālo kontu datiem, ar šo regulu netiek paredzēts, ka dalībvalstis veic jaunus statistikas apsekojumus vai ģimenes budžeta apsekojumus biežāk nekā reizi piecos gados.

(9)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2494/95 13. pantu ir ņemts vērā izmaksu lietderības princips.

(10)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2494/95 5. panta 3. punktu ir veikta apspriešanās ar Eiropas Centrālo banku.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šīs regulas mērķis ir izveidot saskaņoto patēriņa cenu indeksu (SPCI) svaru kvalitātes minimālos standartus.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmantotas šādas definīcijas:

1)

SPCI “svaru pārskata periods” ir 12 mēnešu patēriņa vai izdevumu periods, par kuru aprēķina svarus jaunāko SPCI indeksa rādītāju apkopošanai;

2)

“apakšindeksi” ir apakšindeksi saskaņā ar Komisijas 1996. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 2214/96 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem: SPCI apakšindeksu pārsūtīšana un izplatīšana (8).

3. pants

SPCI svaru minimālie standarti

1.   Katru mēnesi kārtējā gadā t dalībvalstis sagatavo SPCI, izmantojot apakšindeksu svarus, kas atspoguļo patērētāju izdevumu struktūru svaru pārskata periodā un ir pēc iespējas reprezentatīvāki attiecībā uz patērētāju izdevumu struktūru iepriekšējā gadā.

2.   Tāpēc dalībvalstis ik gadu pārskata un atjaunina SPCI apakšindeksu svarus, ņemot vērā provizoriskos nacionālo kontu datus par gada t-2 patēriņa struktūru, izņemot pienācīgi pamatotos ārkārtas gadījumos, kā arī visu pieejamo un lietderīgo informāciju no mājsaimniecību budžetu apsekojumiem un pārējiem datu avotiem, kas SPCI nolūkiem ir pietiekami ticami.

3.   Attiecībā uz svariem zemāk par apakšindeksa līmeni, tostarp vienkāršām produktu grupām kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1749/96, dalībvalstis izmanto svarus, kas nav vecāki par septiņiem gadiem.

4.   Dalībvalstis ik gadu pārbauda, vai starp minētajiem periodiem (kā aprakstīts 2. un 3. punktā) un periodu t-1 ir noritējušas nozīmīgas un noturīgas tirgus izmaiņas, kas ietekmējušas apjomus COICOP/SPCI apakšnodaļās. Īpaši tas attiecas uz patēriņa izdevumiem COICOP/SPCI apakšnodaļās, kurās administratīvo lēmumu dēļ ir notikušas zināmas izmaiņas, kā arī uz produktiem tirgos, kas strauji attīstās.

5.   Jebkuras korekcijas svaros, kuras veic saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā ar gada t indeksu par janvāri. Neskarot iespēju labot kļūdas saskaņā ar 4. pantu Komisijas 2001. gada 28. septembra Regulā (EK) Nr. 1921/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz minimālajiem standartiem SPCI pārskatīšanai un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2602/2000 (9), iepriekšējo gadu SPCI svarus nepārskata. Jebkurā gadījumā SPCI svari stājas spēkā ar katra gada indeksu par janvāri, un tie ir jāpārrēķina iepriekšējā decembra cenās.

4. pants

Kvalitātes kontrole

Lai varētu novērtēt šīs regulas ievērošanu, dalībvalstis pēc Komisijas (Eurostat) pieprasījuma sniedz pietiekamu informāciju par svariem, kas izmantoti SPCI sagatavošanā, ieskaitot izmantoto svaru pārskata periodu, gada pārskata rezultātus un veiktās korekcijas.

5. pants

Piemērošana

Šīs regulas noteikumi vēlākais stājas spēkā ar 2012. gada indeksu par janvāri.

6. pants

Atcelšana

No 2012. gada janvāra atceļ Regulu (EK) Nr. 2454/97. Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 1. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 257, 27.10.1995., 1. lpp.

(2)  OV L 340, 11.12.1997., 24. lpp.

(3)  OV L 229, 10.9.1996., 3. lpp.

(4)  OV L 192, 24.7.1999., 9. lpp.

(5)  Individuālā patēriņa klasifikācija pēc mērķa; klasifikācija pielāgota SPCI vajadzībām.

(6)  OV L 103, 23.4.2009., 6. lpp.

(7)  Padomes 1996. gada 25. jūnija Regula (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp.).

(8)  OV L 296, 21.11.1996., 8. lpp.

(9)  OV L 261, 29.9.2001., 49. lpp.