9.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 291/31


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1004/2010

(2010. gada 8. novembris)

par atvilkumu veikšanu no dažām nozvejas kvotām 2010. gadā, pamatojoties uz pārzvejas gadījumiem iepriekšējā gadā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (1), un jo īpaši tās 105. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Nozvejas kvotas 2009. gadam tika noteiktas ar:

Padomes 2008. gada 28. novembra Regulu (EK) Nr. 1322/2008, ar ko 2009. gadam nosaka zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemērojami Baltijas jūrā (2),

Padomes 2008. gada 10. novembra Regulu (EK) Nr. 1139/2008, ar ko 2009. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Melnajā jūrā (3),

Padomes 2008. gada 28. novembra Regulu (EK) Nr. 1359/2008, ar ko 2009. un 2010. gadam Kopienas zvejas kuģiem nosaka zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem (4), un

Padomes 2009. gada 16. janvāra Regulu (EK) Nr. 43/2009, ar ko 2009. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas limiti.

(2)

Nozvejas kvotas 2010. gadam tika noteiktas ar:

Padomes Regulu (EK) Nr. 1359/2008,

Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1226/2009, ar ko 2010. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Baltijas jūrā (5),

Padomes Regulu (EK) Nr. 1287/2009, ar ko 2010. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Melnajā jūrā (6), un

Padomes 2010. gada 14. janvāra Regulu (ES) Nr. 53/2010, ar ko 2010. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas ES ūdeņos un – attiecībā uz ES kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas limiti, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1359/2008, (EK) Nr. 754/2009, (EK) Nr. 1226/2009 un (EK) Nr. 1287/2009 (7).

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. panta 1. punktu, ja Komisija konstatē, ka dalībvalsts pārsniegusi tai iedalītās nozvejas kvotas, Komisija veic atvilkumus no attiecīgās dalībvalsts turpmākajām nozvejas kvotām.

(4)

Dažas dalībvalstis ir pārsniegušas 2009. gadam noteiktās nozvejas kvotas. Tādēļ ir lietderīgi veikt atvilkumus no tām 2010. gadā iedalītajām nozvejas kvotām.

(5)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 649/2009 (8) veikti atvilkumi no 2009. gadam piešķirtajām nozvejas kvotām, pamatojoties uz zvejas kvotu pārsniegšanu 2008. gadā. Tomēr dažu dalībvalstu gadījumā piemērojamie atvilkumi bija lielāki nekā attiecīgā kvota 2009. gadam, tādēļ tie minētajā gadā nevarēja tikt pilnībā veikti. Lai nodrošinātu, ka arī šādos gadījumos atvilkumus veic pilnībā, nosakot atvilkumus no 2010. gada kvotām, jāņem vērā atlikušie daudzumi.

(6)

Šajā regulā paredzētos atvilkumus piemēro, neskarot tos atvilkumus, kas piemērojami 2010. gadam iedalītajām kvotām saskaņā ar:

Komisijas 2007. gada 15. februāra Regulu (EK) Nr. 147/2007, ar kuru 2007.–2012. gadam pielāgo konkrētas nozvejas kvotas saskaņā ar 23. panta 4. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (9), un

Komisijas 2008. gada 3. jūlija Regulu (EK) Nr. 635/2008, ar ko pielāgo mencu nozvejas kvotas, kas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 338/2008 (10) no 2008. līdz 2011. gadam iedalāmas Polijai Baltijas jūrā (25.–32. apakšrajons, EK ūdeņi).

(7)

Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. panta 2. punktā paredzēts, ka atvilkumus no nozvejas kvotām veic, izmantojot konkrētus koeficientus, kas paredzēti minētajā punktā.

(8)

Tomēr, tā kā veicamie atvilkumi pamatojas uz pārzveju 2009. gadā, tas ir, kad Regula (EK) Nr. 1224/2009 vēl nebija stājusies spēkā, tiesiskās paredzamības apsvērumu dēļ iespējams veikt atvilkumus, kuri nav stingrāki par tiem, ko veiktu, piemērojot tajā brīdī spēkā esošos noteikumus, proti, noteikumus, kuri izklāstīti 5. panta 2. punktā Regulā (EK) Nr. 847/96, kas ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei (11),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulā (EK) Nr. 1226/2009, Regulā (EK) Nr. 1287/2009, Regulā (EK) Nr. 1359/2008 un Regulā (EK) Nr. 53/2010 noteiktās nozvejas kvotas samazina, kā norādīts pielikumā.

2.   Šā panta 1. punktu piemēro, neskarot atvilkumus, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 147/2007 un Regulā (EK) Nr. 635/2008.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 8. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 345, 23.12.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 308, 19.11.2008., 3. lpp.

(4)  OV L 352, 31.12.2008., 1. lpp.

(5)  OV L 330, 16.12.2009., 1. lpp.

(6)  OV L 347, 24.12.2009., 1. lpp.

(7)  OV L 21, 26.1.2010., 1. lpp.

(8)  OV L 192, 24.7.2009., 14. lpp.

(9)  OV L 46, 16.2.2007., 10. lpp.

(10)  OV L 176, 4.7.2008., 8. lpp.

(11)  OV L 115, 9.5.1996., 1. lpp.


PIELIKUMS

Dalībvalsts

Sugas kods

Apgabala kods (2009)

Suga

Apgabala nosaukums (2009)

Sankcijas (Regulas (EK) Nr. 847/96 5. panta 2. punkts)

Galīgā kvota (2009)

Rezerve

Kopējā pielāgotā kvota (2009)

Nozveja (īpaši nosacījumi) (2009)

Nozveja (2009)

Kopējā nozveja (2009)

%

Atvilkumi

Sākotnējā kvota (2010)

Atlikušie atvilkumi no 2009. gada (Regula Nr. 649/09)

Pārskatītā kvota (2010)

Atlikums

BGR

TUR

F3742C

Akmeņplekste

Melnā jūra

y

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Jūras zeltplekste

EK ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

y

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C

Dzelkņu haizivs

EK ūdeņi IIIa zonā

y

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Zilā jūras līdaka

VI un VII zona (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

y

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Menca

EK ūdeņi 22.-24. apakšrajonā

y

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Reņģe

28.1. apakšrajons

y

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M

Sarkanasari

NAFO 3M

y

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A

Brētliņa

IIIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Zilā jūras līdaka

II, IV un V zona (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

n

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Zilā tunzivs

Atlantijas okeāns uz austrumiem no 45° W garuma un Vidusjūra

n

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Siļķe

EK un starptautiskie ūdeņi I un II zonā

y

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Siļķe

Norvēģijas ūdeņi uz ziemeļiem no 62o N un zvejas zona ap Jana Majena salu

y

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Pikša

VIIb līdz k, VIII, IX un X zona; EK ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

y

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN

Jūras zeltplekste

Skageraks

y

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Citas sugas

Norvēģijas ūdeņi IV zonā

y

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Ogļzivs

V, VI, VII un XII zona (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

n

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Sarkanā zobaine

VI, VII un VIII zona (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

n

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B

Menca

Starptautiskie ūdeņi I un IIb zonā

y

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Reņģe

22.-24. apakšrajons

y

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB

Menca

Norvēģijas ūdeņi I un II zonā

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Melnais paltuss

Grenlandes ūdeņi V un XIV zonā

y

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB

Melnais paltuss

Norvēģijas ūdeņi I un II zonā

y

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Melnais paltuss

Grenlandes ūdeņi V un XIV zonā

y

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4

Pikša

IV zona; EK ūdeņi IIa zonā

y

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Putasu

EK un starptautiskie ūdeņi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII un XIV zonā

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34

Makrele

IIIa un IV zona; EK ūdeņi IIa, IIIb, IIIc un IIId zonā

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Diegspuru vēdzeles

VIII un IX zona (EK ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā)

n

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214

Sarkanasari

EK un starptautiskie ūdeņi V zonā starptautiskie ūdeņi XII un XIV zonā

y

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Jūrasvelni

VIIIc, IX un X zona; EK ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

y

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB

Pikša

Norvēģijas ūdeņi I un II zonā

y

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB

Saida

Norvēģijas ūdeņi I un II zonā

y

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB

Melnais paltuss

Norvēģijas ūdeņi I un II zonā

y

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Lielacu tunzivs

Atlantijas okeāns

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10