5.10.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 262/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 860/2010

(2010. gada 10. septembris),

ar ko 2010. gadam izveido Padomes Regulā (EEK) Nr. 3924/91 paredzēto rūpniecisko ražojumu Prodcom sarakstu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 19. decembra Regulu (EEK) Nr. 3924/41 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi (1) un jo īpaši tās 2. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3924/91 dalībvalstīm jāveic Kopienas apsekojums par rūpniecisko ražošanu.

(2)

Rūpnieciskās ražošanas apsekojums jāsagatavo, izmantojot ražojumu sarakstu, ar ko nosaka apsekojamo rūpniecisko ražošanu.

(3)

Ražojumu saraksts ir vajadzīgs ražošanas un ārējās tirdzniecības statistikas tuvināšanai un salīdzināšanai ar Kopienas ražojumu nomenklatūru CPA.

(4)

Ražojumu saraksts, kas paredzēts Regulā (EEK) Nr. 3924/91 un minēts kā Prodcom saraksts, ir kopējs visām dalībvalstīm un vajadzīgs datu salīdzināšanai visās dalībvalstīs.

(5)

Prodcom saraksts jāatjaunina, tāpēc jāizveido saraksts 2010. gadam.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Eiropas Statistikas sistēmas komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Prodcom saraksts 2010. gadam ir iekļauts pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 10. septembrī.

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 374, 31.12.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.


PIELIKUMS

PRODCOM

Apraksts

Ārējās tirdzniecības nomenklatūras atsauce 2010. g.

(HS/KN)

Apjoms, mērvienība

P

Norāde uz piezīmēm

NACE 07.10: Dzelzsrūdu ieguve

CPA 07.10.10: Dzelzs rūdas

07.10.10.00

Dzelzs rūdas un koncentrāti (izņemot dedzinātos dzelzs pirītus)

2601 [11 00 + 12 00]

kg

S

 

NACE 07.29: Citu krāsaino metālu rūdu ieguve

CPA 07.29.11: Vara rūdas un to koncentrāti

07.29.11.00

Vara rūdas un koncentrāti

2603 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.12: Niķeļa rūdas un to koncentrāti

07.29.12.00

Niķeļa rūdas un koncentrāti

2604 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.13: Alumīnija rūdas un to koncentrāti

07.29.13.00

Alumīnija rūdas un koncentrāti

2606 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.14: Dārgmetālu rūdas un to koncentrāti

07.29.14.00

Dārgmetālu rūdas un koncentrāti

2616 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 07.29.15: Svina, cinka un alvas rūdas un to koncentrāti

07.29.15.00

Svina, cinka un alvas rūdas un rūdu koncentrāti

2607 00 00 + 2608 00 00 + 2609 00 00

kg

S

 

CPA 07.29.19: Pārējās citur neklasificētas krāsaino metālu rūdas un rūdu koncentrāti

07.29.19.00

Citas krāsaino metālu rūdas un rūdu koncentrāti

2602 00 00 + 2605 00 00 + 2610 00 00 + 2611 00 00 + 2613 [10 00 + 90 00] + 2614 00 00 + 2615 [10 00 + 90 00] + 2617 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

NACE 08.11: Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve

CPA 08.11.11: Marmors un citi kaļķakmeņi ieži dekoratīviem izstrādājumiem vai būvniecībai

08.11.11.33

Marmors un travertīns, neapstrādāts vai rupji sadrupināts

2515 11 00

kg

T

 

08.11.11.36

Marmors un travertīns tikai sagriezts taisnstūrveida vai kvadrātveida blokos vai plāksnēs

2515 12 00

kg

T

 

08.11.11.50

Ekausīns un pārējie kaļķakmeņi pieminekļiem vai būvniecībai, ar īpatsvaru ≥ 2,5 kg

2515 20 00

kg

T

 

CPA 08.11.12: Granīts, smilšakmens un citu veidu akmens dekoratīviem izstrādājumiem vai būvniecībai

08.11.12.33

Granīts, neapstrādāts vai rupji sadrupināts

2516 11 00

kg

T

 

08.11.12.36

Granīts tikai sagriezts taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plāksnēs

2516 12 00

kg

T

 

08.11.12.50

Smilšakmens

2516 20 00

kg

T

 

08.11.12.90

Porfīrs, bazalts, kvarcīti un citādi akmeņi pieminekļiem un būvniecībai, neapstrādāti, rupji apstrādāti vai tikai sagriezti (izņemot kaļķa iežus pieminekļiem vai būvniecībai, ar īpatsvaru >2,5, granītu un smilšakmeni)

2506 20 00 + 2516 90 00

kg

T

 

CPA 08.11.20: Kaļķakmens un ģipšakmens

08.11.20.30

Ģipšakmens un anhidrīts

2520 10 00

kg

T

 

08.11.20.50

Kaļķakmens kušņi; kaļķakmens un pārējie kaļķa akmeņi, ko izmanto kaļķu vai cementa ražošanā (izņemot sasmalcinātu kaļķakmeni un noteikta izmēra kaļķakmeni)

2521 00 00

kg

T

 

CPA 08.11.30: Krīts un nekalcinēts dolomīts

08.11.30.10

Krīts

2509 00 00

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomīts, neapstrādāts, rupji sadrupināts vai sadalīts taisnstūra vai kvadrātveida blokos vai plātnēs (izņemot kalcinētu, sasmalcinātu dolomīta masu šoseju klājumiem, dzelzceļa vai citam balastam)

2518 10 00

kg

T

 

CPA 08.11.40: Slāneklis

08.11.40.00

Slāneklis, neapstrādāts, rupji sadrupināts vai sadalīts taisnstūra vai kvadrātveida blokos vai plāksnēs

2514 00 00

kg

T

 

NACE 08.12: Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve

CPA 08.12.11: Dabiskas smiltis

08.12.11.50

Silīcija dioksīds (kvarca smiltis vai rūpniecībā izmantojamas smiltis)

2505 10 00

kg

S

 

08.12.11.90

Būvniecībā izmantojamas smiltis, piem., māla smiltis, kaolīna smiltis, laukšpats (izņemot silīcijsmiltis, smiltis ar metāla piejaukumu)

2505 90 00

kg

S

 

CPA 08.12.12: Akmens granulas, šķembas un pulveris; oļi, grants

08.12.12.10

Grants, oļi, šķembas un krams, ko izmanto betona pildījumam — šoseju klājumiem, dzelzceļa vai citam balastam

2517 10 10

kg

S

 

08.12.12.30

Sasmalcināts akmens betona masai, šoseju klājumiem, dzelzceļa vai citam balastam; piem. sasmalcinātu dolomītu (izņemot granti, oļus, šķembas un kramu)

2517 [10 (20 + 80)]

kg

S

 

08.12.12.50

Marmora granulas, šķembas un pulveris

2517 41 00

kg

S

 

08.12.12.90

Travertīna, ekausīna, granīta, porfīra, bazalta, smilšakmens un citu pieminekļu akmeņu granulas, šķembas un pulveris

2517 49 00

kg

S

 

CPA 08.12.13:   Būvniecībai paredzēti izdedžu, sārņu vai tamlīdzīgu rūpniecības atkritumu maisījumi, kas satur vai nesatur oļus, granti, šķembas un drupinātus akmeņus

08.12.13.00

Būvniecībai paredzēti izdedžu, sārņu un tamlīdzīgu rūpniecības atkritumu maisījumi, kas satur vai nesatur oļus, granti, šķembas un kramu

2517 20 00

kg

S

 

CPA 08.12.21: Kaolīns un citi kaolīnu saturoši māli

08.12.21.40

Kaolīns

2507 00 20

kg

T

 

08.12.21.60

Kaolīna māli (lodveida gabalos un viendabīgi māli)

2507 00 80

kg

T

 

CPA 08.12.22: Citi māli, andaluzīts, kianīts un silimanīts; mulīts; šamots vai dinasmāls

08.12.22.10

Bentonīts

2508 10 00

kg

T

 

08.12.22.30

Ugunsizturīgais māls

2508 30 00

kg

T

 

08.12.22.50

Parastie māli un slānekļi izmantošanai celtniecībā (izņemot betonītu, ugunsizturīgo mālu, uzpūstos mālus, kaolīnu un kaolīna mālus); andaluzīts; kianīts; silimanīts; mullīts; šamots vai dinasa zemes

2508 [40 00 + 50 00 + 60 00 + 70 00]

kg

T

 

NACE 08.91: Ėimikāliju un minerālmēslu ražošanā izmantojamo minerālu ieguve

CPA 08.91.11: Dabiskā kalcija vai alumīnija–kalcija fosfāti

08.91.11.00

Dabiskie kalcija fosfāti, dabiskie alumīnija kalcija fosfāti un fosfātu krīts

2510 [10 00 + 20 00]

kg

T

 

CPA 08.91.12: Neapdedzināts dzelzs pirīts (kolčedāns); neapstrādāts vai neattīrīts sērs

08.91.12.00

Neapdedzinātie dzelzs pirīti; neapstrādāts vai nerafinēts sērs (ieskaitot reģenerētu sēru)

2502 00 00 + 2503 00 10

kg

T

 

CPA 08.91.19: Citi ķīmiskie minerāli un minerālmēsli

08.91.19.00

Citas minerālvielas, kas sastopamas ķīmiskajās vielās un minerālmēslos

2511 [10 00 + 20 00] + 2528 [10 00 + 90 00] + 2529 [21 00 + 22 00] + 2530 [20 00 + 90 00]

kg

T

 

NACE 08.93: Sāls ieguve

CPA 08.93.10: Sāls un tīrais nātrija hlorīds, jūras ūdens

08.93.10.00

Sāls (ieskaitot denaturēto sāli) (izņemot pārtikas sāli) un tīrs nātrija hlorīds, šķīdināts vai nē, ar vai bez pievienotām pretsacietēšanas un birstamību nodrošināšanas vielām

2501 [00 (31 + 51 + 99)]

kg

T

 

NACE 08.99: Citur neklasificēta pārējā ieguves rūpniecība

CPA 08.99.10: Dabiskais bitumens un asfalts; asfaltīti un asfalta ieži

08.99.10.00

Dabiskais bitumens un dabiskais asfalts; asfaltīti un asfalta ieži

2714 90 00

kg

T

 

CPA 08.99.21: Dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi (izņemot rūpnieciskos dimantus), neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, vai rupji sašķelti

08.99.21.00

Dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi (izņemot rūpnieciskos dimantus), neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, vai rupji sašķelti

7102 [10 00 + 31 00] + 10 00]

c/k @

T

 

CPA 08.99.22:   Rūpnieciskie dimanti, neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, sašķelti vai rupji apstrādāti; pumeks; smirģelis; dabiskais korunds, dabiskais granāts un citi dabiskie abrazīvie materiāli

08.99.22.00

Rūpnieciskie dimanti, neapstrādāti vai vienkārši sazāģēti, sašķelti vai rupji apstrādāti; pumeks; smirģelis; dabīgais korunds, dabīgais granāts un citi dabīgie abrazīvie materiāli

2513 [10 00 + 20 00] + 21 00]

kg

T

 

CPA 08.99.29: Citas minerālvielas

08.99.29.00

Citi minerāli

2504 [10 00 + 90 00] + 2506 10 00 + 2512 00 00 + 2519 [10 00 + 90 (10 + 30 + 90)] + 2524 [10 00 + 90 00] + 2525 [10 00 + 20 00 + 30 00] + 2526 [10 00 + 20 00] + 2529 [10 00 + 30 00] + 2530 10 00 + 2621 90 00

kg

T

 

NACE 10.11: Gaļas pārstrāde un konservēšana

CPA 10.11.11: Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa

10.11.11.40

Svaigi vai atdzesēti liellopu gaļas liemeņi, liemeņu puses un ceturtdaļas ar kauliem

0201 [10 00 + 20 (20 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.11.11.90

Svaigi vai atdzesēti liellopu gaļas izcirtņi

0201 [20 90 + 30 00]

kg

S

 

CPA 10.11.12: Svaiga vai atdzesēta cūkgaļa

10.11.12.30

Svaigi vai atdzesēti cūkgaļas liemeņi un liemeņu puses (ieskaitot svaigu gaļu ar sāli kā īslaicīgu konservantu)

0203 [11 (10 + 90)]

kg

S

 

10.11.12.50

Svaigi vai atdzesēti cūkgaļas šķiņķi, pleci un to izcirtņi ar kauliem (ieskaitot svaigu gaļu ar sāli kā īslaicīgu konservantu)

0203 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.11.12.90

Svaiga vai atdzesēta cūkgaļa (ieskaitot svaigu gaļu ar sāli kā īslaicīgu konservantu, bet izņemot liemeņus un liemeņu puses, šķiņķus, plecus un to izcirtņus ar kauliem)

0203 [19 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.13: Svaiga vai atdzesēta aitu gaļa

10.11.13.00

Svaigi vai atdzesēti jēra vai aitas gaļas liemeņi, liemeņu puses un izcirtņi

0204 [10 00 + 21 00 + 22 (10 + 30 + 50 + 90) + 00)]

kg

S

 

CPA 10.11.14: Svaiga vai atdzesēta kazu gaļa

10.11.14.00

Svaiga vai atdzesēta kazas gaļa

0204 [50 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 39)]

kg

S

 

CPA 10.11.15: Svaiga vai atdzesēta zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa

10.11.15.00

Svaiga vai atdzesēta zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa

0205 00 20

kg

S

 

CPA 10.11.20: Svaigi vai atdzesēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku pārtikas subprodukti

10.11.20.00

Svaigi, vai atdzesēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku subprodukti

0206 [10 (10 + 95 + 98) + 3000 + 80 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.11.31: Saldēta liellopu gaļa

10.11.31.00

Saldēti liellopu gaļas liemeņi, liemeņu puses, ceturtdaļas un izcirtņi

0202 [10 00 + 20 (10 + 30 + 50 + 90) + 30 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.32: Saldēta cūkgaļa

10.11.32.30

Saldēti cūkgaļas liemeņi un liemeņu puses

0203 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

10.11.32.50

Saldēti cūkgaļas šķiņķi, pleci un to izcirtņi ar kauliem

0203 [22 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.11.32.90

Saldēta cūkgaļa (izņemot liemeņus un liemeņu puses, šķiņķus, plecus un to izcirtņus ar kauliem)

0203 [29 (11 + 13 + 15 + 55 + 59 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.33: Saldēta aitas gaļa

10.11.33.00

Saldēti jēra vai aitas gaļas liemeņi, liemeņu puses un izcirtņi

0204 [30 00 + 41 00 + 42 (10 + 30 + 50 + 90) + 43 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.34: Saldēta kazu gaļa

10.11.34.00

Saldēta kazu gaļa

0204 [50 (51 + 53 + 55 + 59 + 71 + 79)]

kg

S

 

CPA 10.11.35: Saldēta zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa

10.11.35.00

Saldēta zirgu un zirgu dzimtas dzīvnieku gaļa

0205 00 80

kg

S

 

CPA 10.11.39: Cita svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un pārtikas subprodukti

10.11.39.10

Saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu un citu zirgu dzimtas dzīvnieku subprodukti

0206 [21 00 + 22 00 + 29 (10 + 91 + 99) + 41 00 + 49 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.11.39.30

Svaiga, atdzesēta vai saldēta pārtikas gaļa un subprodukti (ieskaitot trušus un zaķus, medījumus; izņemot mājputnus, liellopus un zirgus, cūkas, aitas un kazas, varžu kājiņas)

0208 [10 (10 + 90) + 30 00 + 40 (10 + 90) + 50 00 + 90 (10 + 30 + 55 + 60 + 70 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.11.41: Plūkta vilna, nemazgāta vai mazgāta pirms cirpšanas vai noņemšanas no ādas

10.11.41.00

Taukaina vilna, nekārsta vai neķemmēta (ieskaitot pirms cirpšanas mazgāto) (izņemot cirptu vilnu)

5101 19 00

kg

S

 

CPA 10.11.42: Veselas liellopu un zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas

10.11.42.00

Liellopu vai zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas, veselas

4101 [20 (10 + 30 + 50 + 90) + 50 (10 + 30 + 50 + 90)]

p/st

S

 

CPA 10.11.43: Citas liellopu un zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas

10.11.43.00

Liellopu vai zirgu dzimtas dzīvnieku jēlādas (izņemot veselas)

4101 90 00

kg

S

 

CPA 10.11.44: Aitu un jēru jēlādas

10.11.44.00

Aitu vai jēru ādas

4102 [10 (10 + 90) + 21 00 + 29 00]

p/st

S

 

CPA 10.11.45: Kazu un kazlēnu jēlādas

10.11.45.00

Kazu vai kazlēnu jēlādas, bet nemiecētas, svaigas vai konservētas

4103 90 10

p/st

S

 

CPA 10.11.50: Liellopu, aitu, kazu un cūku tauki

10.11.50.40

Cūku tauki bez liesas gaļas; svaigi; atdzesēti; saldēti; sālīti; sālījumā vai žāvēti (izņemot kausētus)

0209 [00 (11 + 19 + 30)]

kg

S

 

10.11.50.60

Cūku tauki vai cūku speķis; kausēts

1501 [00 (11 + 19)]

kg

S

 

10.11.50.70

Liellopu tauki, aitu vai kazu tauki; neapstrādāti vai kausēti

1502 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.11.60: Pārtikai nederīgi neapstrādāti subprodukti

10.11.60.30

Dzīvnieku zarnas, dzīvnieku pūšļi un kuņģi; veseli vai gabalos (izņemot zivju)

0504 00 00

kg

S

 

10.11.60.90

Cilvēku uzturā nederīgas dzīvnieku iekšas (izņemot zivju, zarnas, pūšļus un kuņģus)

0502 [10 00 + 90 00] + 0506 [10 00 + 90 00] + 0507 10 00 + 0510 00 00 + 0511 [99 (10 + 85)]

kg

S

 

NACE 10.12: Mājputnu gaļas pārstrāde un konservēšana

CPA 10.12.10: Svaiga vai dzesēta mājputnu gaļa

10.12.10.10

Svaigi vai atdzesēti cāļi, veseli

0207 [11 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.20

Svaigi vai atdzesēti tītari, veseli

0207 [24 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.30

Svaigas vai atdzesēti zosis, pīles un pērļu vistiņas, veselas

0207 [32 (11 + 15 + 19 + 51 + 59 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.40

Svaigas vai atdzesētas zosu un pīļu treknās aknas

0207 [34 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.10.50

Svaigi vai atdzesēti cāļu izcirtņi

0207 [13 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

 

10.12.10.60

Svaigi vai atdzesēti tītaru izcirtņi

0207 [26 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

 

10.12.10.70

Svaigi vai atdzesēti zosu, pīļu un pērļu vistiņu izcirtņi

0207 [35 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

 

CPA 10.12.20: Saldēta mājputnu gaļa

10.12.20.13

Saldēti cāļi, veseli

0207 [12 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.15

Saldēti tītari, veseli

0207 [25 (10 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.17

Saldētas zosis, pīles, un pērļu vistiņas, veselas

0207 [33 (11 + 19 + 51 + 59 + 90)]

kg

S

 

10.12.20.53

Saldēti cāļu izcirtņi

0207 [14 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)]

kg

S

 

10.12.20.55

Saldēti tītaru izcirtņi

0207 [27 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80)]

kg

S

 

10.12.20.57

Saldēti pīļu, zosu un pērļu vistiņu izcirtņi

0207 [36 (11 + 15 + 21 + 23 + 25 + 31 + 41 + 51 + 53 + 61 + 63 + 71 + 79)]

kg

S

 

10.12.20.80

Saldētas mājputnu aknas

0207 [14 91 + 27 91 + 36 (81 + 85 + 89)]

kg

S

 

CPA 10.12.30: Mājputnu tauki

10.12.30.00

Mājputnu tauki

0209 00 90 + 1501 00 90

kg

S

 

CPA 10.12.40: Mājputnu pārtikas subprodukti

10.12.40.20

Svaigi vai atdzesēti mājputnu subprodukti (izņemot zosu un pīļu treknās aknas)

0207 [13 (91 + 99) + 26 (91 + 99) + 35 (91 + 99)]

kg

S

 

10.12.40.50

Saldēti mājputnu subprodukti (izņemot aknas)

0207 [14 99 + 27 99 + 36 90]

kg

S

 

CPA 10.12.50: Putnu spalvas un ādas ar spalvām

10.12.50.00

Sagatavotas putnu ādas, ar spalvām vai noplūktas, putnu spalvas, …

6701 00 00

kg

S

 

NACE 10.13: Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana

CPA 10.13.11: Sālīta, žāvēta vai kūpināta cūkgaļa un izcirtņi (speķis un šķiņķis)

10.13.11.20

Cūkgaļas šķiņķi, pleci un to izcirtņi, ar kauliem, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti, vītināti

0210 [11 (11 + 19 + 31 + 39 + 90)]

kg

S

 

10.13.11.50

Cūkgaļas vēderdaļa un tās izcirtņi, sālīti, sālījumā, žāvēti vai kūpināti

0210 [12 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.13.11.80

Cūkgaļa: sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta (ieskaitot bekonu, ¾ sāni/pavēdere, priekškājas, filejas un to šķēles, izņemot ciskas, plečus un to izcirtņus ar kauliem, vēderdaļas un to izcirtņus)

0210 [19 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 81 + 89 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.12: Sālīta, žāvēta vai kūpināta liellopu gaļa

10.13.12.00

Liellopu gaļa, sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta

0210 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.13:   Cita sālīta, sālījumā, žāvēta vai kūpināta gaļa vai gaļas pārtikas subprodukti (izņemot cūku un liellopu gaļu); gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas milti un rupja maluma milti

10.13.13.00

Sālīta gaļa; gaļa sālījumā, žāvēta vai kūpināta; gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas milti un rupja maluma milti (izņemot cūkgaļu un liellopu gaļu, sālītu, sālījumā, žāvētu vai kūpinātu)

0210 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 (10 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 60 + 71 + 79 + 80 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.13.14: Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas pārtikas subproduktiem vai asinīm

10.13.14.30 z

Aknu desas un līdzīgi produkti un pārtika sagatavota uz to bāzes (izņemot sagatavotus produktus un gatavus ēdienus)

1601 00 10

kg

S

 

10.13.14.60 z

Desas un līdzīgi produkti no gaļas, subproduktiem vai asinīm un sagatavota pārtika uz to bāzes (izņemot aknu desu un no aknām sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1601 00 99

kg

S

 

CPA 10.13.15:   Citi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm, izņemot gatavus ēdienus no gaļas un gaļas subproduktiem

10.13.15.05 z

Sagatavotas vai konservētas zosu vai pīļu aknas (izņemot desas, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1602 20 10

kg

S

 

10.13.15.15 z

Sagatavotas vai konservētas citu dzīvnieku aknas (izņemot desas, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1602 20 90

kg

S

 

10.13.15.25 z

Tītara gaļa vai to pārtikas subprodukti, gatavu izstrādājumu vai konservu veidā (izņemot desas, izstrādājumus no aknām, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1602 [31 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.35 z

Cita sagatavota vai konservēta putnu gaļa (izņemot desas, izstrādājumus no aknām, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1602 [32 (11 + 19 + 30 + 90) + 39 (21 + 29 + 40 + 80)]

kg

S

 

10.13.15.45 z

Gatavi vai konservēti cūkgaļas šķiņķi un to izcirtņi (izņemot sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1602 [41 (10 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.55 z

Gatavi vai konservēti cūkgaļas pleci un to izcirtņi (izņemot sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1602 [42 (10 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.65 z

Gatava vai konservēta cūkgaļa, tās subprodukti un maisījumi, ieskaitot maisījumus, kas satur < 40 % gaļas vai jebkura veida subproduktus un jebkura veida taukus (izņemot desas un līdzīgus produktus, homogenizētus izstrādājumus, izstrādājumus no aknām, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1602 49 50

kg

S

 

10.13.15.75 z

Cita gatava vai konservēta cūkgaļa, tās subprodukti un maisījumi, ieskaitot maisījumus (izņemot desas un līdzīgus produktus, homogenizētus izstrādājumus, izstrādājumus no aknām, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1602 [49 (11 + 13 + 15 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.13.15.85 z

Gatava vai konservēta liellopu un teļa gaļa vai tās subprodukti (izņemot desas un līdzīgus produktus, homogenizētus izstrādājumus, izstrādājumus no aknām, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1602 [50 (10 + 31 + 95)]

kg

S

 

10.13.15.95 z

Cita gatava vai konservēta gaļa vai subprodukti, ieskaitot asinis (izŋemot desas un līdzīgus produktus, homogenizētus izstrādājumus, izstrādājumus no aknām, sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1602 [90 (10 + 31 + 51 + 61 + 69 + 72 + 74 + 76 + 78 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.13.16: Pārtikai nederīgi gaļas milti un granulas; dradži

10.13.16.00

Gaļas vai gaļas subproduktu milti, rupja maluma milti un granulas, kas nav piemēroti cilvēku pārtikai; dradži

2301 10 00

kg

S

 

CPA 10.13.91: Ēdienu gatavošana un līdzīgi pakalpojumi gaļas produktu ražošanai

10.13.91.00

Termiska gaļas apstrāde un citi gaļas produktu sagatavošanas pakalpojumi

I

 

NACE 10.20: Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana

CPA 10.20.11: Svaiga vai atdzesēta zivju fileja un cita veida zivju gaļa (sasmalcināta vai nesasmalcināta)

10.20.11.00

Svaigas vai atdzesētas zivju filejas, cita zivju gaļa bez asakām

0304 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 19 (01 + 03 + 13 + 15 + 17 + 18 + 31 + 33 + 35 + 39 + 91 + 97 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.12: Svaigas vai atdzesētas zivju aknas un ikri

10.20.12.00

Svaigas vai atdzesētas zivju aknas un ikri

0302 70 00

kg

S

 

CPA 10.20.13: Saldētas zivis

10.20.13.30

Saldētas sālsūdens zivis, veselas

0303 [11 00 + 19 00 + 21 (10 + 20 + 80) + 22 00 + 29 00 + 31 (10 + 30 + 90) + 32 00 + 33 00 + 39 (10 + 30 + 70) + 41 (10 + 90) + 42 (12 + 18 + 42 + 48 + 90) + 43 (10 + 90) + 44 (10 + 90) + 45 (10 + 90) + 46 (10 + 90) + 49 (30 + 80) + 51 00 + 52 (10 + 30 + 90) + 61 00 + 62 00 + 71 (10 + 30 + 80) + 72 00 + 73 00 + 74 (30 + 90) + 75 (20 + 50 + 60 + 95) + 76 00 + 77 00 + 78 (11 + 12 + 13 + 19 + 90) + 79 (20 + 31 + 35 + 37 + 41 + 45 + 51 + 55 + 58 + 65 + 71 + 75 + 81 + 83 + 85 + 91 + 92 + 93 + 94 + 98)]

kg

S

 

10.20.13.60

Saldētas saldūdens zivis, veselas

0303 [79 (11 + 19)]

kg

S

 

CPA 10.20.14: Saldētas zivju filejas

10.20.14.00

Saldēta zivju fileja

0304 [21 00 + 22 00 + 29 (01 + 03 + 05 + 13 + 15 + 17 + 18 + 21 + 29 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 45 + 51 + 53 + 55 + 56 + 58 + 59 + 61 + 65 + 68 + 71 + 73 + 75 + 79 + 83 + 85 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.15: Saldēta zivju gaļa (sasmalcināta vai nesasmalcināta)

10.20.15.00

Saldēta zivju gaļa bez asakām (izņemot fileju)

0304 [91 00 + 92 00 + 99 (10 + 21 + 23 + 29 + 31 + 33 + 39 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 65 + 71 + 75 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.20.16: Saldētas zivju aknas un ikri

10.20.16.00

Saldētas zivju aknas un ikri

0303 [80 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.21: Kaltēta, sālīta zivju fileja vai zivju fileja sālījumā, bet ne kūpināta

10.20.21.00

Zivju fileja, kaltēta, sālīta vai sālījumā, izņemot kūpinātu

0305 [30 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.22:   Kaltētas, kūpinātas, sālītas vai sālījumā zivju aknas un ikri; zivju milti, rupja maluma milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

10.20.22.00

Zivju milti, rupja maluma milti un granulas, cilvēku pārtikai; zivju aknas un ikri, žāvēti, kūpināti, sālīti vai sālījumā

0305 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.20.23: Kaltētas zivis, sālītas vai nesālītas, vai sālījumā

10.20.23.00

Kaltētas zivis; sālītas vai nesālītas zivis; sālītas, bet nekaltētas zivis; zivis sālījumā (izņemot fileju, kūpinātās)

0305 [51 (10 + 90) + 59 (10 + 30 + 50 + 70 + 80) + 61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 (10 + 30 + 50 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.20.24: Kūpinātas zivis, ietverot fileju

10.20.24.20

Kūpināti Klusā okeāna, Atlantijas un Donavas laši (ieskaitot fileju)

0305 41 00

kg

S

 

10.20.24.50

Kūpinātas siļķes (ieskaitot fileju)

0305 42 00

kg

S

 

10.20.24.80

Kūpinātas zivis (ieskaitot fileju) (izņemot kūpinātus Klusā okeāna, Atlantijas un Donavas lašus, siļķes)

0305 [49 (10 + 20 + 30 + 45 + 50 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.20.25: Citādi sagatavotas vai konservētas zivis, izņemot gatavus zivju ēdienus

10.20.25.10 z

Sagatavots vai konservēts lasis, vesels vai gabalos (izņemot maltu, iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1604 11 00

kg

S

 

10.20.25.20 z

Sagatavotas vai konservētas siļķes, veselas vai gabalos (izņemot maltas, iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1604 [12 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.20.25.30 z

Sagatavotas vai konservētas sardīnes, sardinellas, brētliņas, šprotes veselas vai gabalos (izņemot maltas, iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1604 [13 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.40 z

Sagatavots vai konservēts tunzivis, svītrainās vai bonito, veselas vai gabalos (izņemot maltas, iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1604 [14 (11 + 16 + 18 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.50 z

Sagatavotas vai konservētas skumbrijas (makreles), veselas vai gabalos (izņemot maltas, iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1604 [15 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.20.25.60 z

Sagatavoti vai konservēti anšovi, veseli vai gabalos (izņemot maltus, iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1604 16 00

kg

S

 

10.20.25.70 z

Zivju filejas mīklā vai rīvmaizē, ieskaitot zivju pirkstiņus (izņemot iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1604 19 91

kg

S

 

10.20.25.80 z

Citas sagatavotas vai konservētas zivis, veseli vai gabalos (izņemot maltus, iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1604 [19 (10 + 31 + 39 + 50 + 92 + 93 + 94 + 95 + 98)]

kg

S

 

10.20.25.90 z

Sagatavotas vai konservētas zivis, (izņemot veselas vai gabalos, iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1604 [20 (05 + 10 + 30 + 40 + 50 + 70 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.26: Kaviārs un kaviāra aizstājēji

10.20.26.30

Kaviārs (storu ikri)

1604 30 10

kg

S

 

10.20.26.60

Kaviāra aizstājēji

1604 30 90

kg

S

 

CPA 10.20.31: Saldēti vēžveidīgie

10.20.31.00

Saldēti vēžveidīgie; saldēti vēžveidīgo milti, rupja maluma milti un granulas cilvēku pārtikai

0306 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90) + 13 (10 + 30 + 40 + 50 + 80) + 14 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.32: Saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti mīkstmieši

10.20.32.00

Saldēti, žāvēti, kūpināti, salīti vai sālījumā mīkstmieši (ķemmīšgliemenes, ēdamgliemenes, sēpijas, kalmāri un astoņkāji)

0307 [29 (10 + 90) + 39 (10 + 90) + 49 (01 + 11 + 18 + 31 + 33 + 35 + 38 + 51 + 59 + 71 + 91 + 99) + 59 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.33: Citi ūdens bezmugurkaulnieki, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā,kūpināti

10.20.33.00

Citi saldēti, žāvēti, kūpināti, sālīti vai sālījumā ūdens bezmugurkaulnieki (svītrotās veneras, medūzas utt.); saldētu, žāvētu, kūpinātu, sālītu vai sālījumā ūdens bezmugurkaulnieku, kas nav vēžveidīgie, milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

0307 [99 (11 + 13 + 15 + 18 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.34: Citādi sagatavoti vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki

10.20.34.00 z

Gatavi vai konservēti vēžveidīgie, mīkstmieši un citi ūdens bezmugurkaulnieki (izņemot atdzesētus, saldētus, žāvētus, sālītus vai sālījumā, vēžveidīgos čaulās, gatavotus tvaikojot vai vārot) (izņemot iepriekš sagatavotus produktus un gatavos ēdienus)

1605 [10 00 + 20 (10 + 91 + 99) + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.20.41:   Pārtikai nederīgi milti, rupja maluma milti un granulas no zivīm, vēžveidīgajiem, mīkstmiešiem vai citiem ūdens bezmugurkaulniekiem

10.20.41.00

Zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku milti un granulas, cilvēku pārtikai nederīgi

2301 20 00

kg

S

 

CPA 10.20.42: Citi pārtikai nederīgi zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu un citu ūdens bezmugurkaulnieku produkti

10.20.42.00

Neēdami zivju produkti (ieskaitot zivju atlikumus; izņemot vaļa bārdu un tās matus, koraļļus un tamlīdzīgas vielas, gliemežvākus un tinteszivs bārdu, neapstrādātus vai vienkārši sagatavotus/dabiskus sūkļus)

0511 [91 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.31: Kartupeļu pārstrāde

CPA 10.31.11: Saldēti kartupeļi

10.31.11.10

Saldēti kartupeļi, nevārīti, tvaicēti vai vārīti ūdenī

0710 10 00

kg

S

 

10.31.11.30

Saldēti sagatavoti vai konservēti kartupeļi (ieskaitot ceptus vai eļļā apceptus un tad sasaldētus kartupeļus) (izņemot sagatavotus ar etiķi vai etiķskābi)

2004 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.31.12: Kaltēti kartupeļi, gabaliņos vai šķēlēs sagriezti vai nesagriezti, tālāk neapstrādāti

10.31.12.00

Žāvēti (kaltēti) kartupeļi, šķēlēs vai citādi sagriezti vai nesagriezti, bet tālāk neapstrādāti

0712 90 05

kg

S

 

CPA 10.31.13: Kaltēti kartupeļi miltu, rupja maluma miltu, pārslu un granulu veidā

10.31.13.00

Žāvēti (kaltēti) kartupeļi miltu, rupja maluma miltu, pārslu, granulu un lodīšu veidā

1105 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.31.14: Sagatavoti vai konservēti kartupeļi

10.31.14.30

Kartupeļi, kas sagatavoti vai konservēti miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā (izņemot saldētus, žāvētus, kraukšķīgus, kas sagatavoti ar etiķi vai etiķskābi)

2005 20 10

kg

S

 

10.31.14.60

Sagatavoti vai konservēti kartupeļi (ieskaitot kraukšķīgos) (izņemot saldētus, žāvētus, sagatavotus ar etiķi vai etiķskābi, miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā)

2005 [20 (20 + 80)]

kg

S

 

NACE 10.32: Augļu un dārzeņu sulas ražošana

CPA 10.32.11: Tomātu sula

10.32.11.00

Tomātu sula

2009 [50 (10 + 90)]

l @

S

 

CPA 10.32.12: Apelsīnu sula

10.32.12.10

Saldēta nekoncentrēta apelsīnu sula

2009 [11 (91 + 99)]

kg

S

 

10.32.12.20

Nekoncentrēta apelsīnu sula (izņemot saldētu)

2009 [12 00 + 19 (91 + 98)]

l @

S

 

10.32.12.30

Apelsīnu sula, citur neminēta

2009 [11 (11 + 19) + 19 (11 + 19)]

l @

S

 

CPA 10.32.13: Greipfrūtu sula

10.32.13.00

Greipfrūtu sula

2009 [21 00 + 29 (11 + 19 + 91 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.14: Ananāsu sula

10.32.14.00

Ananāsu sula

2009 [41 (10 + 91 + 99) + 49 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.15: Vīnogu sula

10.32.15.00

Vīnogu sula (ieskaitot vīnogu misu)

2009 [61 (10 + 90) + 69 (11 + 19 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90)]

l @

S

 

CPA 10.32.16: Ābolu sula

10.32.16.00

Ābolu sula

2009 [71 (20 + 99) + 79 (11 + 19 + 30 + 91 + 93 + 99)]

l @

S

 

CPA 10.32.17: Augļu un dārzeņu sulu maisījumi

10.32.17.00

Augļu un dārzeņu sulas maisījumi

2009 [90 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 41 + 49 + 51 + 59 + 71 + 73 + 79 + 92 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

l @

S

 

CPA 10.32.19: Citu augļu un dārzeņu sulas

10.32.19.10

Nekoncentrēta jebkuru atsevišķu citrusaugļu sula (izņemot apelsīnu un greipfrūtu)

2009 [31 (11 + 19 + 51 + 59 + 91 + 99) + 39 (31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 91 + 95 + 99)]

l @

S

 

10.32.19.20

Nekoncentrēta jebkuru atsevišķu augļu/dārzeņu sula, nefermentēta un bez spirta piedevas (izņemot apelsīnu, greipfrūtu, ananāsu, vīnogu un ābolu sulas)

2009 [80 (50 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79 + 85 + 86 + 88 + 89 + 95 + 96 + 97 + 99)]

l @

S

 

10.32.19.30

Augļu un dārzeņu sulas, citur neminētas

2009 [39 (11 + 19) + 80 (11 + 19 + 34 + 35 + 36 + 38)]

l @

S

 

NACE 10.39: Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana

CPA 10.39.11: Saldēti dārzeņi

10.39.11.00

Saldēti dārzeņi un dārzeņu maisījumi; nevārīti vai pagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī (izņemot kartupeļus)

0710 [21 00 + 22 00 + 29 00 + 30 00 + 40 00 + 80 (10 + 51 + 59 + 61 + 69 + 70 + 80 + 85 + 95) + 00)]

kg

S

 

CPA 10.39.12: Īslaicīgai glabāšanai konservēti dārzeņi

10.39.12.00

Īslaicīgai glabāšanai ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citos konservējošos šķīdumos konservēti dārzeņi, bet kas nav pagatavoti tūlītējam patēriņam

0711 [20 (10 + 90) + 40 00 + 51 00 + 59 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 70 + 80 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.13: Kaltēti dārzeņi

10.39.13.30

Žāvēti, kaltēti sīpoli, veseli, šķēlēs vai citādi sagriezti, sasmalcināti vai pulverveidā, bet tālāk neapstrādāti

0712 20 00

kg

S

 

10.39.13.50

Žāvētas, kaltētas sēnes un trifeles, veselas, šķēlēs vai citādi sagrieztas, sasmalcinātas vai pulverveidā, bet tālāk neapstrādātas

0712 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

kg

S

 

10.39.13.90

Žāvēti, kaltēti dārzeņi, (izņemot kartupeļus, sīpolus, sēnes un trifeles) un dārzeņu maisījumi, veseli, šķēlēs vai citādi sagriezti, sasmalcināti vai pulverveidā, bet tālāk neapstrādāti

0712 [90 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.15: Konservētas pupas, kas nav sagatavotas etiķī vai etiķskābē, izņemot gatavus dārzeņu ēdienus

10.39.15.00 z

Konservētas pupas,(izņemot konservētus pupas, kas sagatavotas etiķī vai etiķskābē un gatavus dārzeņu ēdienus)

2005 [51 00 + 59 00]

kg

S

 

CPA 10.39.16: Konservēti zirņi, kas nav sagatavoti etiķī vai etiķskābē, izņemot gatavus dārzeņu ēdienus

10.39.16.00 z

Konservēti zirņi, (izņemot konservētus zirņus, kas sagatavoti etiķī vai etiķskābē un gatavus dārzeņu ēdienus)

2005 40 00

kg

S

 

CPA 10.39.17: Citi konservēti dārzeņi (izņemot kartupeļus), kas nav sagatavoti etiķī vai etiķskābē, izņemot gatavus dārzeņu ēdienus

10.39.17.10 z

Konservēti tomāti, veseli vai gabalos (izņemot konservētus tomātus, kas sagatavoti etiķī vai etiķskābē un gatavus dārzeņu ēdienus)

2002 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.39.17.21

Nekoncentrēts tomātu biezenis un pasta

2002 [90 (11 + 19)]

kg

S

 

10.39.17.25

Koncentrēts tomātu biezenis un pasta

2002 [90 (31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.39.17.30 z

Sagatavotas vai konservētas sēnes un trifeles (izņemot žāvētas, kaltētas,saldētas vai konservētas sēnes un trifeles, kas sagatavotas etiķī vai etiķskābē un gatavus dārzeņu ēdienus)

2003 [10 (20 + 30) + 20 00 + 90 00]

kg

S

 

10.39.17.40 z

Saldēti dārzeņi un dārzeņu maisījumi (izņemot gatavus dārzeņu ēdienus, saldētus dārzeņus un dārzeņu maisījumus, kas ir termiski neapstrādāti vai apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, vai konservēti etiķī vai etiķskābē)

2004 [90 (10 + 30 + 50 + 91 + 98)]

kg

S

 

10.39.17.50 z

Skābie kāposti (izņemot gatavus dārzeņu ēdienus un žāvētus (kaltētus), saldētus vai etiķī vai etiķskābē konservētus skābos kāpostus)

2005 99 60

kg

S

 

10.39.17.60 z

Konservēti sparģeļi (izņemot žāvētus, saldētus vai etiķī vai etiķskābē konservētus sparģeļus un gatavus dārzeņu ēdienus)

2005 60 00

kg

S

 

10.39.17.70 z

Sagatavotas vai konservētas olīvas (izņemot žāvētas, saldētas vai etiķī vai etiķskābē konservētas olīvas un gatavus dārzeņu ēdienus)

2005 70 00

kg

S

 

10.39.17.80 z

Sagatavota vai konservēta saldā kukurūza (izņemot gatavus dārzeņu ēdienus un žāvētu, saldētu vai etiķī vai etiķskābē konservētu saldo kukurūzu)

2005 80 00

kg

S

 

10.39.17.90 z

Dārzeņi un dārzeņu maisījumi, citur neminēti (izņemot gatavus dārzeņu ēdienus un saldētus dārzeņus un dārzeņu maisījumus)

2005 [91 00 + 99 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.18: Etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti dārzeņi (izņemot kartupeļus), augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas

10.39.18.00

Dārzeņi (izņemot kartupeļus), augļi, rieksti un citas ēdamas augu daļas, sagatavotas vai konservētas etiķī vai etiķskābē

2001 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 65 + 70 + 91 + 97)]

kg

S

 

CPA 10.39.21: Saldēti, ēšanai sagatavoti vai nesagatavoti augļi un rieksti

10.39.21.00

Saldēti augļi un rieksti, nevārīti vai sagatavoti tvaicējot vai vārot ūdenī

0811 [10 (11 + 19 + 90) + 20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 90) + 90 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 75 + 80 + 85 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.39.22: Augļu un riekstu biezeņi un pastas, augļu džemi un želejas

10.39.22.30

Citrusaugļu džemi, marmelādes, želejas, biezeņi vai pastas; termiski apstrādāti izstrādājumi (izņemot homogenizētos izstrādājumus)

2007 [91 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.39.22.90

Džemi, marmelādes, augļu želejas, augļu vai riekstu biezeņi un pastas; termiski apstrādāti izstrādājumi (izņemot citrusaugļus, homogenizētos izstrādājumus)

2007 [99 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 50 + 93 + 97)]

kg

S

 

CPA 10.39.23: Rieksti un zemesrieksti, grauzdēti, sālīti vai citādi sagatavoti

10.39.23.30

Sagatavoti vai konservēti zemesrieksti (ieskaitot zemesriekstu sviestu) (izņemot ar etiķi vai etiķskābi gatavotus, saldētus biezeņus un pastas)

2008 [11 (10 + 91 + 96 + 98)]

kg

S

 

10.39.23.90

Sagatavoti vai konservēti rieksti (izņemot zemesriekstus), un citas sēklas un maisījumi (izņemot ar etiķi vai etiķskābi gatavotus, ar cukuru konservētus saldētus biezeņus un pastas)

2008 [19 (11 + 13 + 19 + 91 + 93 + 95 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.39.24: Īslaicīgai glabāšanai konservēti augļi un rieksti, kas nav paredzēti tūlītējai lietošanai

10.39.24.10

Citrusaugļu vai meloņu miza, svaiga, saldēta, žāvēta vai konservēta īslaicīgai glabāšanai sālījumā, sērūdenī vai citos konservējošos šķīdumos

0814 00 00

kg

S

 

10.39.24.30

Citi īslaicīgai glabāšanai konservēti augļi un rieksti ar sēra dioksīda gāzi, sālījumā, sērūdenī vai citā konservējošā šķīdumā, bet nav paredzēti tūlītējam patēriņam

0812 [10 00 + 90 (10 + 20 + 30 + 40 + 70 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.39.25: Citi pārstrādāti vai konservēti augļi

10.39.25.10

Rozīnes

0806 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.39.25.20

Žāvēti augļi (izņemot banānus, dateles, vīģes, ananāsus, avokado, guavas, mango, mangostīni, citrusaugļus un vīnogas) riekstu vai žāvētu augļu maisījumi

0813 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 (10 + 30 + 50 + 65 + 95) + 50 (12 + 15 + 19 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.39.25.50

Sagatavoti vai konservēti augļi, citur neklasificēti (izņemot Müsli)

2008 [20 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 30 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 55 + 59 + 71 + 75 + 79 + 90) + 40 (11 + 19 + 21 + 29 + 31 + 39 + 51 + 59 + 71 + 79 + 90) + 50 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 94 + 99) + 60 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 60 + 70 + 90) + 70 (11 + 19 + 31 + 39 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71 + 79 + 92 + 98) + 80 (11 + 19 + 31 + 39 + 50 + 70 + 90) + 91 00 + 92 (12 + 14 + 16 + 18 + 32 + 34 + 36 + 38 + 51 + 59 + 72 + 74 + 76 + 78 + 92 + 93 + 94 + 96 + 97 + 98) + 99 (11 + 19 + 21 + 23 + 24 + 28 + 31 + 34 + 36 + 37 + 38 + 40 + 41 + 43 + 45 + 48 + 49 + 51 + 63 + 67 + 72 + 78 + 85 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.39.30: Augu materiāls un augu atkritumi, augu atliekas un blakusprodukti

10.39.30.00

Dārzeņu blakusprodukti un atkritumi lopbarībai, citur neklasificēti

2308 [00 (11 + 19 + 40 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.39.91: Termiska apstrāde un citi pakalpojumi augļu un dārzeņu konservēšanai

10.39.91.00

Termiskā apstrāde un pārējie sagatavošanas pakalpojumi (sabiezināšana u. c.) dārzeņu konservēšanai

I

 

NACE 10.41: Eļļu un tauku ražošana

CPA 10.41.11: Cūku tauku stearīns, cūku tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta vai nemaisīta, vai citādi nesagatavota

10.41.11.00

Cūku tauku stearīns, eļļa; oleostearīns, oleoeļļa un sveču tauku eļļa (izņemot emuļģētu, sajauktu vai citādi sagatavotu )

1503 [00 (11 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.12: Jūras dzīvnieku un zivju tauki un eļļas, un to frakcijas

10.41.12.00

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1504 [10 (10 + 91 + 99) + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.19: Citi dzīvnieku tauki un eļļas, un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.19.00

Pārējo dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1506 00 00

kg

S

 

CPA 10.41.21: Neattīrīta sojas pupiņu eļļa

10.41.21.00

Neattīrīta sojas pupu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1507 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.22: Neattīrīta zemesriekstu eļļa

10.41.22.00

Neattīrīta zemesriekstu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1508 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.23: Neattīrīta olīveļļa

10.41.23.10

Neapstrādāta olīveļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1509 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.41.23.30

Eļļas un to frakcijas, kas iegūtas tikai no olīvām, neapstrādāta eļļa (ieskaitot tās, kas sajauktas ar neapstrādātu olīveļļu, rafinētas) (izņemot neapstrādātu olīveļļu un eļļas ar ķīmiskā sastāva izmaiņām)

1510 00 10

kg

S

 

CPA 10.41.24: Neattīrīta saulespuķu eļļa

10.41.24.00

Neattīrīta saulespuķu sēklu eļļa un saflora eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1512 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.25: Neattīrīta kokvilnas eļļa

10.41.25.00

Neattīrīta kokvilnas sēklu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1512 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.26: Neattīrīta rapšu un sinepju eļļa

10.41.26.00

Neattīrīta rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1514 [11 (10 + 90) + 91 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.27: Neattīrīta palmu eļļa

10.41.27.00

Neattīrīta palmu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1511 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.28: Neattīrīta kokosriekstu eļļa

10.41.28.00

Neattīrīta kokosriekstu (kopras) eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1513 [11 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.29: Citas neattīrītas augu eļļas

10.41.29.00

Citas augu eļļas, neapstrādātas (izņemot ķīmiski mainītās)

1513 [21 (10 + 30 + 90)] + 1515 [11 00 + 50 (11 + 19) + 90 (21 + 29 + 40 + 59)]

kg

S

 

CPA 10.41.30: Jēlkokvilnas produkti

10.41.30.00

Jēlkokvilnas produkti

1404 20 00

kg

S

 

CPA 10.41.41: Eļļas rauši un citi augu tauku un eļļu spiešanas cietie atlikumi

10.41.41.30

Lopbarības rauši un citi cietie pārpalikumi, izspiežot sojas pupiņu eļļu

2304 00 00

kg

S

 

10.41.41.50

Lopbarības rauši un citi cietie pārpalikumi, izspiežot saulespuķu sēklu taukus vai eļļas

2306 30 00

kg

S

 

10.41.41.70

Lopbarības rauši un citi cietie pārpalikumi, izspiežot rapšu vai ripšu sēklu taukus vai eļļas

2306 [41 00 + 49 00]

kg

S

 

10.41.41.90

Lopbarības rauši un citi cietie pārpalikumi, izspiežot augu taukus/eļļas (ieskaitot kokvilnas sēklu, linsēklu, kokosriekstu, kopras un palmu riekstu vai kodolu eļļas) (izņemot sojas pupiņu, saulespuķu, rapšu vai ripšu sēklu eļļas)

2305 00 00 + 2306 [10 00 + 20 00 + 50 00 + 60 00 + 90 (05 + 11 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.42: Eļļas augu sēklu un eļļas augu augļu, izņemot sinepju, milti

10.41.42.00

Eļļas sēklu vai eļļas augļu milti un rupja maluma milti (izņemot sinepes)

1208 [10 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 10.41.51: Rafinēta sojas pupiņu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.51.00

Rafinēta sojas pupu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1507 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.52: Rafinēta zemesriekstu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.52.00

Rafinēta zemesriekstu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1508 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.53: Rafinēta olīveļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.53.10

Rafinēta olīveļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1509 90 00

kg

S

 

10.41.53.30

Eļļas un to frakcijas, kas iegūtas tikai no olīvām (ieskaitot tās, kas sajauktas ar neapstrādātu olīveļļu, rafinētas) (izņemot neapstrādātas eļļas, neapstrādātu olīveļļu un eļļas ar ķīmiskā sastāva izmaiņām)

1510 00 90

kg

S

 

CPA 10.41.54: Rafinēta saulespuķu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.54.00

Rafinēta saulespuķu sēklu un saflora eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1512 [19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.55: Rafinēta kokvilnas eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.55.00

Rafinēta kokvilnas sēklu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1512 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.56: Rafinētas rapšu un sinepju eļļas un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.56.00

Rafinēta rapšu, ripšu vai sinepju eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1514 [19 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.41.57: Rafinēta palmu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.57.00

Rafinēta palmu eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1511 [90 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.58: Rafinēta kokosriekstu eļļa un tās frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.58.00

Rafinēta kokosriekstu (kopras) eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1513 [19 (11 + 19 + 30 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.59:   Citas rafinētas eļļas un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām; negaistošie augu tauki un pārējās citur neklasificētas augu eļļas (izņemot kukurūzas eļļu) un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām

10.41.59.00

Citas rafinētas eļļas un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām; negaistošie augu tauki un citas augu eļļas (izņemot kukurūzas eļļu) un to frakcijas bez ķīmiskā sastāva izmaiņām, kas nav minētas citur

1513 [29 (11 + 19 + 30 + 50 + 90)] + 1515 [19 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 50 (91 + 99) + 90 (11 + 31 + 39 + 51 + 60 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.41.60: Tālāk nesagatavoti hidrogenēti vai esterificēti dzīvnieku un augu tauki vai eļļas un to frakcijas

10.41.60.30

Dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, daļēji vai pilnīgi hidrogenizēti, savstarpēji esterificēti, reesterificēti vai elaidinizēti, bet tālāk neapstrādāti (ieskaitot rafinēšanu)

1516 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.41.60.50

Augu tauki un eļļas un to frakcijas, daļēji vai pilnīgi hidrogenizēti, savstarpēji esterificēti, reesterificēti vai elaidinizēti, bet tālāk neapstrādāti (ieskaitot rafinēšanu)

1516 [20 (10 + 91 + 95 + 96 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.41.71: Augu vaski (izņemot triglicerīdus)

10.41.71.00

Augu vaski (ieskaitot rafinētos) (izņemot triglicerīdus)

1521 10 00

kg

S

 

CPA 10.41.72: Trāns; taukvielu un dzīvnieku vai augu vasku apstrādes atlikumi

10.41.72.00

Trāns, taukvielu un augu vai dzīvnieku vasku apstrādes atlikumi

1522 [00 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.42: Margarīna un līdzīgu pārtikas tauku ražošana

CPA 10.42.10: Margarīns un līdzīgi pārtikas tauki

10.42.10.30

Margarīns un samazināta un zema tauku satura pārtikas pastas (izņemot šķidro margarīnu)

1517 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.42.10.50

Citi tauku un eļļu pārtikas produkti, ieskaitot šķidro margarīnu

1517 [90 (10 + 91 + 93 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.51: Piena pārstrāde un siera ražošana

CPA 10.51.11: Pārstrādāts šķidrs piens

10.51.11.33

Piens un krējums ar tauku saturu ≤ 1 % no svara, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru ≤ 2 l

0401 10 10

kg

S

 

10.51.11.37

Piens un krējums ar tauku saturu ≤ 1 % no svara, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru > 2 l

0401 10 90

kg

S

 

10.51.11.42

Piens un krējums ar tauku saturu > 1 %, bet ≤ 6 % no svara, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru ≤ 2 l

0401 [20 (11 + 91)]

kg

S

 

10.51.11.48

Piens un krējums ar tauku saturu > 1 %, bet ≤ 6 % no svara, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar tīro svaru > 2 l

0401 [20 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.12: Piens un salds krējums ar tauku saturu > 6 %, neiebiezināts un nesaldināts

10.51.12.10

Piens un krējums ar tauku saturu > 6%, bet ≤ 21 % no svara, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar svaru ≤ 2 l

0401 30 11

kg

S

 

10.51.12.20

Piens un krējums ar tauku saturu > 6 %, bet ≤ 21 % no svara, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar svaru > 2 l

0401 30 19

kg

S

 

10.51.12.30

Piens un krējums ar tauku saturu > 21 % no svara, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar svaru ≤ 2 l

0401 [30 (31 + 91)]

kg

S

 

10.51.12.40

Piens un krējums ar tauku saturu > 21 % no svara, neiebiezināts un bez cukura vai cita saldinātāja piedevas, tiešajā iepakojumā, ar svaru > 2 l

0401 [30 (39 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.21: Sausais vājpiens

10.51.21.30

Sausā vājpiena pulveris (piens un krējums cietā veidā, ar tauku saturu ≤ 1,5 % no svara), tiešajā iepakojumā, ar svaru ≤ 2,5 kg

0402 [10 (11 + 91)]

kg

S

 

10.51.21.60

Sausā vājpiena pulveris (piens un krējums cietā veidā, ar tauku saturu ≤ 1,5 % no svara), tiešajā iepakojumā, ar svaru > 2,5 kg

0402 [10 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.22: Pilnpiena pulveris

10.51.22.30

Pilnpiena pulveris vai nekrejota saldā krējuma pulveris (piens un saldais krējums cietā veidā, ar tauku saturu > 1,5 % no svara), tiešajā iepakojumā, ar svaru ≤ 2,5 kg

0402 [21 (11 + 91) + 29 (11 + 15 + 91)]

kg

S

 

10.51.22.60

Pilnpiena pulveris vai nekrejota saldā krējuma pulveris (piens un saldais krējums cietā veidā, ar tauku saturu > 1,5 % no svara), tiešajā iepakojumā, ar svaru > 2,5 kg

0402 [21 (17 + 19 + 99) + 29 (19 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.30: Sviests un sviesta pastas

10.51.30.30

Sviests ar tauku saturu pēc svara ≤ 85 %

0405 [10 (11 + 19 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.51.30.50

Sviests ar tauku saturu pēc svara > 85 % un citi piena tauki un pastas (izņemot sviesta pastas ar tauku saturu pēc svara < 80 %)

0405 [10 90 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

10.51.30.70

Sviesta pastas ar tauku saturu pēc svara < 80 %

0405 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.40: Siers un biezpiens

10.51.40.30

Nenogatavināts vai negatavs siers (svaigs siers) (ieskaitot sieru no sūkalām un biezpienu)

0406 [10 (20 + 80)]

kg

S

 

10.51.40.50

Rīvēts, pulverveida, zilais (zilo dzīslu) un cits nekausētais siers (izņemot svaigu sieru, sieru no sūkalām un biezpienu)

0406 [20 (10 + 90) + 40 (10 + 50 + 90) + 90 (01 + 13 + 15 + 17 + 18 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 32 + 35 + 37 + 39 + 50 + 61 + 63 + 69 + 73 + 75 + 76 + 78 + 79 + 81 + 82 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88 + 93 + 99)]

kg

S

 

10.51.40.70

Kausētais siers (izņemot rīvētu vai pulverveida sieru)

0406 [30 (10 + 31 + 39 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.51:   Piens un saldais krējums, kas ir iebiezināts vai satur cukuru vai citu saldinātāju, izņemot pienu un saldo krējumu cietās formās

10.51.51.04

Iebiezināts vai iztvaicēts piens, nesaldināts

0402 [91 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.51.51.08

Iebiezināts vai iztvaicēts piens, saldināts

0402 [99 (10 + 31 + 39 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.51.52: Jogurts un citi fermentētie paskābināta piena vai krējuma produkti

10.51.52.41

Rūgušpiens, skābais krējums, jogurts un citi fermentētie (raudzētie) produkti

0403 [10 (11 + 13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59) + 90 (13 + 19 + 31 + 33 + 39 + 53 + 59 + 61 + 63 + 69 + 71 + 73 + 79)]

kg

S

 

10.51.52.45

Aromatizēts šķidrs jogurts vai paskābināts piens (rūgušpiens, skābais krējums, jogurts un citi fermentētie produkti, aromatizēti vai ar augļu, riekstu vai kokosriekstu piedevu)

0403 [10 (91 + 93 + 99) + 90 (91 + 93 + 99)]

kg

S

 

10.51.52.63

Paniņu pulveris

0403 90 11

kg

S

 

10.51.52.65

Paniņas

0403 90 51

kg

S

 

CPA 10.51.53: Kazeīns

10.51.53.00

Kazeīns un kazeināti

3501 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.51.54: Laktoze un laktozes sīrups

10.51.54.00

Laktoze un laktozes sīrups (ieskaitot ķīmiski tīru laktozi)

1702 [11 00 + 19 00]

kg

S

 

CPA 10.51.55: Sūkalas

10.51.55.30

Sūkalas un modificētas sūkalas pulverī, granulās vai citā cietā veidā; iebiezinātas vai neiebiezinātas, ar vai bez saldinātājvielām

0404 [10 (02 + 04 + 06 + 12 + 14 + 16 + 26 + 28 + 32 + 34 + 36 + 38)]

kg

S

 

10.51.55.60

Sūkalas un modificētas sūkalas šķidrā vai pastas veidā; iebiezinātas vai neiebiezinātas, ar vai bez saldinātājvielām

0404 [10 (48 + 52 + 54 + 56 + 58 + 62 + 72 + 74 + 76 + 78 + 82 + 84)]

kg

S

 

CPA 10.51.56: Citur neklasificēti piena produkti

10.51.56.00

Produkti, kas sastāv no dabiska piena sastāvdaļām, citur neklasificēti

0404 [90 (21 + 23 + 29 + 81 + 83 + 89)]

kg

S

 

NACE 10.52: Saldējuma ražošana

CPA 10.52.10: Saldējums un cits pārtikas ledus

10.52.10.00

Saldējums un cits pārtikā izmantojamais ledus (ieskaitot šerbetu, augļu saldējumus, saldumus uz kociņa) (izņemot maisījumus un izejvielas saldējumam)

2105 [00 (10 + 91 + 99)]

l @

S

 

NACE 10.61: Graudu malšanas produktu ražošana

CPA 10.61.11: Lobīti rīsi

10.61.11.00

Lobīti (brūnie) rīsi

1006 [20 (11 + 13 + 15 + 17 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

 

CPA 10.61.12: Daļēji slīpēti vai pilnīgi noslīpēti, vai drupināti rīsi

10.61.12.30

Daļēji drupināti vai pilnīgi samalti (balinātie) rīsi (ieskaitot camolino rīsus)

1006 [30 (21 + 23 + 25 + 27 + 42 + 44 + 46 + 48 + 61 + 63 + 65 + 67 + 92 + 94 + 96 + 98)]

kg

S

 

10.61.12.50

Drupinātie rīsi (ieskaitot bagātinātus un tvaicētus rīsus)

1006 40 00

kg

S

 

CPA 10.61.21: Kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma milti

10.61.21.00

Kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma (meslin) milti

1101 [00 (11 + 15 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.22: Citu graudaugu milti

10.61.22.00

Graudaugu milti (izņemot kviešu vai kviešu un rudzu maisījumu (meslin) miltus)

1102 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.23: Augu milti un rupja maluma milti

10.61.23.00

Milti un rupja maluma milti no žāvētiem zirņiem, pupām, lēcām, sāgo, manioka, saknēm, no kurām ražo cieti, salepa, topinambūriem, batātēm vai tamlīdzīgām saknēm/gumiem; ēdamu augļu, riekstu milti, rupja maluma milti, pulveris

1106 [10 00 + 20 (10 + 90) + 30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.24: Miltu maisījumi maizes izstrādājumu ražošanai

10.61.24.00

Maisījumi un mīklas maizes, kūku, konditorejas izstrādājumu, sausmaizīšu, biskvītu, vafeļu, vafeļu plātņu, sausiņu, grauzdiņu un tamlīdzīgu apceptu produktu un citu konditorejas izstrādājumu gatavošanai

1901 20 00

kg

S

 

CPA 10.61.31: Kviešu putraimi un rupja maluma milti

10.61.31.33

Putraimi un rupja maluma milti no cietajiem kviešiem

1103 11 10

kg

S

 

10.61.31.35

Putraimi un rupja maluma milti no parastajiem un plēkšņu kviešiem

1103 11 90

kg

S

 

CPA 10.61.32: Citur neklasificēti graudaugu putraimi, rupja maluma milti, pārslas un granulas

10.61.32.30

Putraimi un rupja maluma milti no auzām, kukurūzas, rīsiem, rudziem, miežiem un citiem graudaugiem (izņemot kviešus)

1103 [13 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

10.61.32.40

Kviešu granulas

1103 20 60

kg

S

 

10.61.32.50

Auzu, kukurūzas, rīsu, rudzu, miežu un pārējo graudaugu granulas (izņemot kviešus)

1103 [20 (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.61.33: Brokastu pārslas un citi graudaugu pārtikas produkti

10.61.33.33

Graudaugu graudi, sasmalcināti, pārslu veidā, lobīti, slīpēti, sadalīti vai daļēji sadalīti (izņemot rīsus)

1104 [12 (10 + 90) + 19 (10 + 30 + 50 + 61 + 69 + 91 + 99) + 22 (20 + 30 + 50 + 90 + 98) + 23 (10 + 30 + 90 + 99) + 29 (01 + 03 + 05 + 07 + 09 + 11 + 18 + 30 + 51 + 55 + 59 + 81 + 85 + 89)]

kg

S

 

10.61.33.35

Graudaugu dīgļi, veseli, sasmalcināti, pārslu veidā vai samalti (izņemot rīsus)

1104 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.33.51

Müsli veida izstrādājumi uz neapgrauzdēto graudu pārslu pamata

1904 20 10

kg

S

 

10.61.33.53

Citi gatavie pārtikas produkti, kas iegūti uzpūšot vai apgrauzdējot graudaugus

1904 [10 (10 + 30 + 90) + 20 (91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.61.33.55

Graudaugi graudu veidā, iepriekš vārīti vai citādi sagatavoti (izņemot kukurūzu)

1904 [30 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.61.40: Klijas, atsijas un citi labības pārstrādes atlikumi

10.61.40.10

Klijas, atsijas un citi pārpalikumi pēc kukurūzas sijāšanas, malšanas vai citas apstrādes

2302 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.40.30

Klijas, atsijas un citi pārpalikumi pēc rīsu sijāšanas, malšanas vai citas apstrādes

2302 [40 (02 + 08)]

kg

S

 

10.61.40.50

Klijas, atsijas un citi pārpalikumi pēc kviešu sijāšanas, malšanas vai citas apstrādes

2302 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

10.61.40.90

Klijas, atsijas un citi pārpalikumi pēc graudaugu sijāšanas, malšanas vai citas apstrādes (izņemot kukurūzu, rīsus, kviešus)

2302 [40 (10 + 90) + 00)]

kg

S

 

NACE 10.62: Cietes un cietes produktu ražošana

CPA 10.62.11: Cietes; inulīns; kviešu lipeklis; dekstrīni un citādi modificēta ciete

10.62.11.11

Kviešu ciete

1108 11 00

kg

S

 

10.62.11.13

Kukurūzas ciete

1108 12 00

kg

S

 

10.62.11.15

Kartupeļu ciete

1108 13 00

kg

S

 

10.62.11.19

Cietes (ieskaitot rīsu, manioka, sakņaugu un sāgo palmas serdes cieti (izņemot kviešu, kukurūzas un kartupeļu cieti)

1108 [14 00 + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.11.30

Inulīns

1108 20 00

kg

S

 

10.62.11.50

Kviešu lipeklis (izņemot kviešu lipekli, kas paredzēts līmēšanai vai pārklājumiem tekstilrūpniecībā)

1109 00 00

kg

S

 

10.62.11.70

Dekstrīni un citas modificētās cietes (ieskaitot esterus/ēterus, šķīstošo cieti, uzbriedinātu cieti, atūdeņotu cieti, cieti, kas bagātināta ar formaldehīdu/epihlorhidrīnu)

3505 [10 (10 + 50 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.62.12: Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu u. c. veidā

10.62.12.00

Tapioka un tās aizstājēji — pārslas, graudi, granulas, klijas vai tamlīdzīgi veidojumi, kas gatavoti no cietes

1903 00 00

kg

S

 

CPA 10.62.13: Glikoze un glikozes sīrups; fruktoze un fruktozes sīrups; invertcukurs; citur neklasificēti cukuri un cukura sīrupi

10.62.13.10

Glikoze un glikozes sīrups (izņemot ar aromātiskām vai krāsvielu piedevām)

1702 [30 (10 + 50 + 90) + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.13.20

Ķīmiski tīra fruktoze cietā veidā; fruktoze un fruktozes sīrups, kas sausā veidā sastāv no >50 % fruktozes; izoglikoze, izņemot ar aromatizētāju vai krāsvielu piedevām

1702 [50 00 + 60 (10 + 80 + 95) + 30)]

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodekstrīns un maltodekstrīna sīrups (izņemot ar aromātiskām vai krāsvielu piedevām)

1702 90 50

kg

S

 

10.62.13.90

Ķīmiski tīrs iesala cukurs (maltoze), mākslīgais medus

1702 [90 (10 + 80 + 95)]

kg

S

 

CPA 10.62.14: Kukurūzas eļļa

10.62.14.30

Neattīrīta kukurūzas eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1515 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

10.62.14.60

Rafinēta kukurūzas eļļa un tās frakcijas (izņemot ķīmiski mainītās)

1515 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.62.20: Cietes ražošanas atlikumi un līdzīgi atlikumi

10.62.20.00

Cietes ražošanas atlikumi un tamlīdzīgi atlikumi

2303 [10 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.71: Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana

CPA 10.71.11: Svaiga maize

10.71.11.00

Svaiga maize, kas sausā veidā satur ≤ 5 % cukura un ≤ 5 % tauku (izņemot medus, olu, siera vai augļu piedevas)

1905 90 30

kg

S

 

CPA 10.71.12: Svaigi mīklas izstrādājumi un kūkas

10.71.12.00

Kūkas un mīklas izstrādājumi, citi konditorejas izstrādājumi ar pievienotām saldinātājvielām

1905 90 60

kg

S

 

NACE 10.72: Sausiņu un cepumu ražošana; ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana

CPA 10.72.11: Sausmaizītes, sausiņi, grauzdēta maize un līdzīgi grauzdēti produkti

10.72.11.30

Sausmaizītes

1905 10 00

kg

S

 

10.72.11.50

Sausiņi, grauzdiņi un tamlīdzīgi grauzdēti produkti

1905 [40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.72.12: Piparkūkas un līdzīgi izstrādājumi; saldie cepumi; vafeles un oblātas

10.72.12.30

Piparkūkas un tamlīdzīgi izstrādājumi

1905 [20 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

10.72.12.53

Saldie cepumi, vafeles un vafeļu plātnes, kas pilnīgi vai daļēji pārlietas ar šokolādi vai ar citiem kakao izstrādājumiem

1905 [31 (11 + 19) + 32 (11 + 19)]

kg

S

 

10.72.12.55

Saldie cepumi (ieskaitot cepumu kūkas) (izņemot tos, kas pilnīgi vai daļēji pārlieti ar šokolādi vai ar citiem šokolādes izstrādājumiem)

1905 [31 (30 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.72.12.57

Vafeles un vafeļu plātnes ar ūdens saturu > 10 % no gatava produkta (izņemot saldējuma vafeles, vafeļu kūkas, citus tamlīdzīgus izstrādājumus)

1905 32 05

kg

S

 

10.72.12.59

Vafeles un vafeļu plātnes (ieskaitot sāļās) (izņemot tās, kas pilnīgi vai daļēji pārlietas ar šokolādi vai ar citiem šokolādes izstrādājumiem)

1905 [32 (91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.72.19: Citi sausi vai ilgi uzglabājami maizes un konditorejas izstrādājumi

10.72.19.10

Maces

1905 90 10

kg

S

 

10.72.19.20

Dievmaizītes, komūnijas oblātas, tukšas kapsulas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un līdzīgi izstrādājumi

1905 90 20

kg

S

 

10.72.19.40

Cepumi (izņemot tādus, kas pilnīgi vai daļēji pārlieti ar šokolādi vai ar citiem kakao izstrādājumiem, saldos cepumus, vafeles un vafeļu plātnes)

1905 90 45

kg

S

 

10.72.19.50

Pikanti vai sālīti izspiesti vai uzpūsti produkti

1905 90 55

kg

S

 

10.72.19.90

Maizes izstrādājumi, bez saldinātājvielām (ieskaitot krepus/vafeles, pankūkas, pīrāgus, picas) (izņemot sviestmaizes, sausmaizītes, vafeles, vafeļu plātnes, sausiņus, grauzdētus, pikantus vai sālītus izspiestus/uzpūstus produktus)

1905 90 90

kg

S

 

NACE 10.73: Makaronu, nūdeļu, kuskusa un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana

CPA 10.73.11: Makaroni, nūdeles un līdzīgi miltu izstrādājumi

10.73.11.30

Nevārīti makaronu izstrādājumi, ar olu piedevu (izņemot pildītos vai citādi sagatavotos)

1902 11 00

kg

S

 

10.73.11.50

Nevārīti makaronu izstrādājumi (izņemot ar olu piedevu, pildītos vai citādi sagatavotos)

1902 [19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.73.12: Kuskuss

10.73.12.00

Vārīti vai citādi sagatavoti kuskusmakaroni (ieskaitot kopā ar gaļu, dārzeņiem un citām sastāvdaļām kā gatavs kuskusa ēdiens)

1902 [40 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.81: Cukura ražošana

CPA 10.81.11: Cukurniedru vai cukurbiešu jēlcukurs cietā formā

10.81.11.00

Cukurniedru un cukurbiešu jēlcukurs cietā stāvoklī, bez aromātiskām vai krāsvielu piedevām

1701 [11 (10 + 90) + 12 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.81.12:   Rafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā formā, kas nesatur aromatizējošas vielas vai krāsvielas

10.81.12.30

Rafinēts balts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs cietā stāvoklī

1701 99 10

kg

S

 

10.81.12.90

Rafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs cietā stāvoklī (izņemot balto cukuru)

1701 99 90

kg

S

 

CPA 10.81.13: Rafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs ar aromatizējošu vielu vai krāsvielu piedevām; kļavu cukurs un kļavu sīrups

10.81.13.00

Rafinēts cukurniedru vai cukurbiešu cukurs ar aromātiskām vai krāsvielu piedevām; kļavu cukurs un kļavu sīrups, bez aromātiskām vai krāsvielu piedevām

17019100 + 1702 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.81.14: Melase

10.81.14.30

Cukurniedru melase

1703 10 00

kg

S

 

10.81.14.50

Melases, kas iegūtas, cukuru ekstrahējot vai rafinējot (izņemot cukurniedru melasi)

1703 90 00

kg

S

 

CPA 10.81.20: Cukurbiešu graizījumi, izspaidas un citi cukura ražošanas atlikumi

10.81.20.00

Cukurbiešu pulpa (izspaidas), rauši un citi cukura ražošanas atlikumi (ieskaitot attīrīšanas sārņus un atliekas preses filtrā)

2303 [20 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 10.82: Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana

CPA 10.82.11: Attaukota vai neattaukota kakao pasta

10.82.11.00

Kakao pasta (izņemot ar cukura vai citu saldinātāju piedevu)

1803 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

CPA 10.82.12: Kakao sviests, tauki un eļļa

10.82.12.00

Kakao sviests, tauki un eļļa

1804 00 00

kg

S

 

CPA 10.82.13: Kakao pulveris bez cukura vai citu saldinātāju piedevas

10.82.13.00

Kakao pulveris (izņemot ar cukura vai citu saldinātāju piedevu)

1805 00 00

kg

S

 

CPA 10.82.14: Kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

10.82.14.00

Kakao pulveris ar cukura vai citu saldinātāju piedevu

1806 [10 (15 + 20 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.82.21: Šokolāde un pārtikas produkti, kas satur kakao (izņemot saldinātu kakao pulveri), neiesaiņoti

10.82.21.30

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu, briketēs, plāksnītēs vai tāfelītēs, ar svaru > 2 kg vai šķidrā pastas, pulvera, granulu veidā vai citādā nefasētā veidā konteineros vai tiešā iepakojumā ar ietilpību > 2 kg, un kas

1806 [20 (10 + 30 + 50)]

kg

S

 

10.82.21.50

Šokolādes piena skaidiņas, kuru svarā ir ≥ 18 % kakao sviesta, iepakojumos ar svaru > 2 kg

1806 20 70

kg

S

 

10.82.21.70

Aromatizēta šokolādes glazūra, kuras svarā ir ≥ 18 % kakao sviesta, iepakojumos ar svaru > 2 kg

1806 20 80

kg

S

 

10.82.21.90

Pārtikas produkti, kas satur < 18 % kakao sviesta, iepakojumos ar svaru > 2 kg (izņemot aromatizētu šokolādes glazūru, šokolādes piena skaidiņas)

1806 20 95

kg

S

 

CPA 10.82.22: Šokolāde un pārtikas produkti, kas satur kakao (izņemot saldinātu kakao pulveri), iesaiņoti

10.82.22.33

Pildītas šokolādes bloki, plātnes vai stieņi, kam vidū ir krēms, liķieris vai augļu pasta (izņemot šokolādes cepumus)

1806 31 00

kg

S

 

10.82.22.35

Šokolādes bloki, plātnes vai stieņi ar graudaugu, augļu vai riekstu piedevu (izņemot pildītus šokolādes cepumus)

1806 32 10

kg

S

 

10.82.22.39

Šokolādes bloki, plātnes vai stieŋi (izŋemot pildītus šokolādes cepumus ar graudaugu, augļu vai riekstu piedevu)

1806 32 90

kg

S

 

10.82.22.43

Šokolādes bloki, plātnes vai stieņi (izņemot pildītus šokolādes cepumus ar graudaugu, augļu vai riekstu piedevu)

1806 90 11

kg

S

 

10.82.22.45

Šokolādes konfektes (izņemot tādas, kas satur alkoholu; blokos, plātnēs vai stieņos)

1806 90 19

kg

S

 

10.82.22.53

Pildītas šokolādes konditorejas izstrādājumi (izņemot blokos, plātnēs vai stieņos, šokolādes cepumus, šokolādes konfektes)

1806 90 31

kg

S

 

10.82.22.55

Šokolādes konditorejas izstrādājumi (izņemot pildītos; blokos, plātnēs vai stieņos; šokolādes cepumus, šokolādes konfektes)

1806 90 39

kg

S

 

10.82.22.60

Cukura konditorejas izstrādājumi un to aizstājēji, kas izgatavoti no cukura aizstājējiem, ar kakao piedevu (ieskaitot šokolādes riekstu pastu) (izņemot balto šokolādi)

1806 90 50

kg

S

 

10.82.22.70

Šokolādes pārtikas pastas

1806 90 60

kg

S

 

10.82.22.80

Izstrādājumi dzērienu ražošanai, ar kakao piedevu

1806 90 70

kg

S

 

10.82.22.90

Pārtikas produkti ar kakao piedevu (izņemot kakao pastu, sviestu, pulveri, klučus, plātnes, stieņus, šķidrās pastas, šķīdināmie pulveri, granulas, citas apjoma formas > 2 kg iesaiņojumā, kas paredzētas dzērienu, šokolādes ēdienu gatavošanai)

1806 90 90

kg

S

 

CPA 10.82.23: Cukura konditorejas izstrādājumi (ietverot balto šokolādi) bez kakao piedevas

10.82.23.10

Košļājamā gumija

1704 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.82.23.20

Lakricas gabali, bloki, stieņi un tabletes, kuru svarā ir > 10 % saharozes, bet nav citu vielu

1704 90 10

kg

S

 

10.82.23.30

Baltā šokolāde

1704 90 30

kg

S

 

10.82.23.53

Cukura konditorejas pastas tiešā iepakojumā ar neto svaru ≥ 1 kg (ieskaitot marcipānu, karameli, pomādi, riekstu un mandeļu pastas)

1704 90 51

kg

S

 

10.82.23.55

Tabletes pret kakla iekaisumu un pretklepus karameles, kas pamatā sastāv no cukura un aromātiskām piedevām (izņemot tabletes vai pilienus ar farmaceitiskām aromātiskām piedevām)

1704 90 55

kg

S

 

10.82.23.63

Apcukurotas (apgrauzdētas) preces (ieskaitot cukurotas mandeles)

1704 90 61

kg

S

 

10.82.23.65

Gumijas, augļu želejas un augļu pastas cukura konditorejas izstrādājumu veidā (izņemot košļājamo gumiju)

1704 90 65

kg

S

 

10.82.23.73

Konfektes vārītas no kausēta cukura (cietās karameles, arī ar pildījumu, bez kakao piedevas)

1704 90 71

kg

S

 

10.82.23.75

Īrisi, mīkstās karameles un tamlīdzīgas konfektes

1704 90 75

kg

S

 

10.82.23.83

Cukura konditorejas izstrādājumi presētu tablešu veidā (ieskaitot elpas atsvaidzinātājus)

1704 90 81

kg

S

 

10.82.23.90

Cukura konditorejas izstrādājumi, citur neklasificēti

1704 90 99

kg

S

 

CPA 10.82.24: Augļi, rieksti, augļu mizas un citas augu daļas, konservētas cukurā

10.82.24.00

Augļi, rieksti, augļu mizas un citas augu daļas, konservētas cukurā

2006 [00 (10 + 31 + 35 + 38 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.83: Tējas un kafijas pārstrāde

CPA 10.83.11: Kafija ar samazinātu kofeīna daudzumu vai grauzdēta

10.83.11.30

Negrauzdēta kafija bez kofeīna

0901 12 00

kg

S

 

10.83.11.50

Grauzdēta kafija ar kofeīnu

0901 21 00

kg

S

 

10.83.11.70

Grauzdēta kafija bez kofeīna

0901 22 00

kg

S

 

CPA 10.83.12: Kafijas aizstājēji; kafijas vai kafijas aizstājēju ekstrakti, esences un koncentrāti; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki

10.83.12.10

Kafijas aizstājēji, kas satur kafiju

0901 90 90

kg

S

 

10.83.12.40

Kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču un koncentrātu bāzes vai uz kafijas bāzes

2101 [11 00 + 12 (92 + 98)]

kg

S

 

10.83.12.70

Apgrauzdēti cigoriņi un citi apgrauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti

2101 [30 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 10.83.13:   Zaļā tēja (nefermentēta), melnā tēja (fermentēta) un daļēji fermentēta tēja tiešajā iesaiņojumā ar svaru, kas nepārsniedz vai ir 3 kg

10.83.13.00

Iepakota tēja (nefermentēta) iesaiņojumā ar svaru ≤ 3 kg

0902 [10 00 + 30 00]

kg

S

 

CPA 10.83.14: Tējas vai mate ekstrakti, esences un koncentrāti

10.83.14.00

Tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti; izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču un koncentrātu pamata vai uz tējas vai mates pamata

2101 [20 (20 + 92 + 98)]

kg

S

 

NACE 10.84: Garšvielu un piedevu ražošana

CPA 10.84.11: Etiķis un etiķa aizstājēji, kas iegūti no etiķskābes

10.84.11.30

Vīna etiķis un tā aizstājēji

2209 [00 (11 + 19)]

l

S

 

10.84.11.90

Etiķis un etiķa aizstājēji (izņemot tos, kas iegūti no vīna)

2209 [00 (91 + 99)]

l

S

 

CPA 10.84.12: Mērces; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris, maltas sinepes un lietošanai gatavas sinepes

10.84.12.10

Sojas mērce

2103 10 00

kg

S

 

10.84.12.30

Tomātu kečups un citas tomātu mērces

2103 20 00

kg

S

 

10.84.12.53

Rupja un smalka maluma sinepju pulveris

2103 30 10

kg

S

 

10.84.12.55

Gatavas sinepes

2103 30 90

kg

S

 

10.84.12.70

Mērces un to izstrādājumi, jauktas piedevas un jauktas garšvielas (izņemot sojas mērci, tomātu kečupu un citas tomātu mērces, rupja un smalka maluma sinepju pulveri un gatavas sinepes)

2103 [90 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.84.30: Pārtikas sāls

10.84.30.00

Pārtikas sāls

2501 00 91

kg

T

 

NACE 10.85: Gatavu ēdienu ražošana

CPA 10.85.11: Gatavi ēdieni no gaļas, gaļas pārtikas subproduktiem vai asinīm

10.85.11.00 z

Sagatavoti produkti vai gatavi ēdieni uz gaļas, gaļas subproduktu vai asins bāzes

 

kg

S

 

CPA 10.85.12: Gatavi ēdieni no zivīm, vēžveidīgajiem un mīkstmiešiem

10.85.12.00 z

Sagatavoti produkti vai gatavi ēdieni uz zivju, ūdens mīkstmiešu un molusku bāzes

 

kg

S

 

CPA 10.85.13: Gatavi ēdieni no dārzeņiem

10.85.13.00 z

Sagatavoti produkti vai gatavi ēdieni uz dārzeņu bāzes

 

kg

S

 

CPA 10.85.14: Gatavi ēdieni no makaroniem

10.85.14.10

Vārīti vai nevārīti makaronu izstrādājumi, pildīti ar gaļu, zivīm, sieru vai citiem produktiem jebkurās proporcijās

1902 [20 (10 + 30 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.85.14.30

Kaltēti, nekaltēti un saldēti makaroni un makaronu izstrādājumi (ieskaitot gatavus ēdienus) (izņemot nevārītus makaronu izstrādājumus, pildītus makaronu izstrādājumus)

1902 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.85.19: Citi gatavi ēdieni (ietverot saldētu picu)

10.85.19.00

Citi sagatavoti produkti un gatavi ēdieni (ieskaitot saldētas picas)

2106 90 98

kg

S

 

NACE 10.86: Homogenizēto un diētisko pārtikas produktu ražošana

CPA 10.86.10: Homogenizēti pārtikas produkti un diētiskā pārtika

10.86.10.10

Homogenizētie gaļas, gaļas subproduktu vai asins izstrādājumi (izņemot desas un tamlīdzīgus gaļas izstrādājumus; gatavus ēdienus uz šo produktu bāzes)

1602 10 00

kg

S

 

10.86.10.30

Homogenizētie dārzeņi (izņemot saldētus, ar etiķi vai etiķskābi konservētus produktus)

2005 10 00

kg

S

 

10.86.10.50

Homogenizētie džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas

2007 [10 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

10.86.10.60

Homogenizētie jauktie pārtikas izstrādājumi mazbērnu uzturam vai diabētiķiem mazumtirdzniecībai safasēti iepakojumā ≤ 250 g

2104 20 00

kg

S

 

10.86.10.70

Pārtikas izstrādājumi bērnu uzturam, safasēti mazumtirdzniecībai (izņemot homogenizētos jauktos pārtikas izstrādājumus)

1901 10 00

kg

S

 

NACE 10.89: Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana

CPA 10.89.11: Zupas un buljoni, un izstrādājumi to pagatavošanai

10.89.11.00

Zupas un buljoni un izstrādājumi to sagatavošanai

2104 10 00

kg

S

 

CPA 10.89.12: Olas bez čaumalas, svaigi vai konservēti olu dzeltenumi; konservētas vai vārītas olas čaumalās; olu albumīns

10.89.12.30

Olu produkti, svaigi, žāvēti, kaltēti, ūdenī tvaicēti vai vārīti, sakulti, saldēti vai citādi konservēti (izņemot albumīnu, ar čaumalām)

0408 [11 (20 + 80) + 19 (20 + 81 + 89) + 91 (20 + 80) + 99 (20 + 80)]

kg

S

 

10.89.12.50

Olu albumīns

3502 [11 (10 + 90) + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 10.89.13: Raugi (aktīvi vai neaktīvi); citi nedzīvi vienšūnas mikroorganismi; gatavs cepamais pulveris

10.89.13.34

Maizes raugs

2102 [10 (31 + 39)]

kg

S

 

10.89.13.39

Aktīvais ieraugs (iznemot cepamo raugu)

2102 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

10.89.13.50

Neaktīvais raugs un citi neaktīvie vienšūnas mikroorganismi

2102 [20 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

10.89.13.70

Gatavi cepamie pulveri

2102 30 00

kg

S

 

CPA 10.89.14: Gaļas, zivju un ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas

10.89.14.00

Gaļas, zivju, vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku ekstrakti un sulas

1603 [00 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 10.89.19: Citur neklasificēti dažādi pārtikas produkti

10.89.19.10

Grauzdēts cukurs

1702 [90 (71 + 75 + 79)]

kg

S

 

10.89.19.25

Iesala ekstrakts

1901 [90 (11 + 19)]

kg

S

 

10.89.19.30

Miltu, rupja maluma miltu, cietes u. c. pārtikas produkti

1901 [90 (91 + 99)]

kg

S

 

10.89.19.35

Olbaltumvielu koncentrāti un aromatizēti vai krāsoti cukura sīrupi

2106 [10 (20 + 80) + 90 (30 + 51 + 55 + 59)]

kg

S

 

10.89.19.40

Siera fondī un citi pārtikas produkti, citur neklasificēti

2106 [90 (20 + 92)]

kg

S

 

NACE 10.91: Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana

CPA 10.91.10: Gatavā lopbarība, izņemot lucernas rupja maluma miltus un granulas

10.91.10.10 z

Lopbarības piedevas

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.33 z

Sagatavota barība mājlopu barošanai (izņemot piedevas): cūkām

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.35 z

Sagatavota barība mājlopu barošanai (izņemot piedevas): liellopiem

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.37 z

Sagatavota barība mājlopu barošanai (izņemot piedevas): mājputniem

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

10.91.10.39 z

Sagatavota barība mājlopu barošanai (izņemot piedevas): citur neklasificēta

2309 [90 (10 + 20 + 31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 91 + 95 + 99)]

kg

S

 

NACE 10.92: Mājdzīvnieku barības ražošana

CPA 10.92.10: Gatavā mājdzīvnieku barība

10.92.10.30

Suņu vai kaķu barība, kas iesaiņota mazumtirdzniecībai

2309 [10 (11 + 13 + 15 + 19 + 31 + 33 + 39 + 51 + 53 + 59 + 70 + 90)]

kg

S

 

10.92.10.60 z

Gatava barība mājdzīvniekiem (izņemot barību suņiem vai kaķiem, iesaiņotu mazumtirdzniecībai)

2309 [90 (31 + 33 + 35 + 39 + 41 + 43 + 49 + 51 + 53 + 59 + 70 + 95 + 99)]

kg

S

 

NACE 11.01: Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana

CPA 11.01.10: Destilēti alkoholiskie dzērieni

11.01.10.20

Stiprie alkoholiskie dzērieni, kas iegūti, destilējot vīnogu vīnu vai vīnogu čagu (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

2208 [20 (12 + 14 + 26 + 27 + 29 + 40 + 62 + 64 + 86 + 87 + 89)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.30

Viskijs (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

2208 [30 (11 + 19 + 30 + 41 + 49 + 61 + 69 + 71 + 79 + 82 + 88)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.40

Rums un citi alkoholiskie dzērieni, ko iegūst destilējot raudzētus cukurniedru produktus ( ievērot: bez alkohola nodokļa)

2208 [40 (11 + 31 + 39 + 51 + 91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.50

Džins un kadiķu degvīns (Geneva) (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

2208 [50 (11 + 19 + 91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.63

Degvīns ar spirta tilpumkoncentrāciju ≤ 45,4 % (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

2208 [60 (11 + 19)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.65

Destilēti augļu spirti (izņemot liķierus, džinu, kadiķu degvīnu, vīnogu vīnu vai vīnogu čagu uzlējumu) (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

2208 [90 (33 + 38 + 45 + 48 + 71)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.70

Tīri spirti (ievērot: izņemot alkohola nodokli

2208 [90 (91 + 99)]

l alc 100 %

S

 

11.01.10.80

Spirti, liķieri un citi spirtoti dzērieni (izņemot spirtus, kas destilēti no vīnogu vīna, vīnogu čagām vai augļiem/viskija, ruma, tafijas, džina un kadiķu degvīna, destilēti augļu spirti)

2208 [60 (91 + 99) + 70 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 41 + 52 + 54 + 56 + 69 + 75 + 77 + 78)]

l alc 100 %

S

 

NACE 11.02: Vīnu ražošana no vīnogām

CPA 11.02.11: Dzirkstošie svaigo vīnogu vīni

11.02.11.30

Šampanietis (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

2204 10 11

l

S

 

11.02.11.90

Dzirkstošie svaigu vīnogu vīni (izņemot šampanieti; alkohola nodokli)

2204 [10 (91 + 93 + 94 + 96 + 98)]

l

S

 

CPA 11.02.12: Svaigu vīnogu vīns, izņemot dzirkstošos vīnus; nenorūdzis vīnogu vīns

11.02.12.11

Baltie vīni, kas ražoti noteiktos reģionos (v.q.p.r.d.)

2204 [21 (11 + 12 + 13 + 17 + 18 + 19 + 22 + 23 + 24 + 26 + 27 + 28 + 32 + 34 + 36 + 37 + 38) + 29 (11 + 12 + 13 + 17 + 18)]

l

S

 

11.02.12.15

Vīni/vīnogu misa ar fermentāciju, kas aizkavēta vai apturēta, pievienojot alkoholu, kas iepildīts šķīdumā ar ≥ 1, bet < 3 bāru lielu CO2 spiedienu, 20 °C temperat ūrā (izņemot dzirkstošos vīnus)

2204 [21 (06 + 07 + 08 + 09) + 10)]

l

S

 

11.02.12.17

Augstākā labuma vīni/vīnogu misa ar fermentāciju, kas aizkavēta vai apturēta, pievienojot alkoholu; ar alkohola stiprumu ≤ 15 %, ražoti noteiktos reģionos (izņemot baltos vīnus un dzirkstošos vīnus)

2204 [21 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 62 + 66 + 67 + 68 + 69 + 71 + 74 + 76 + 77 + 78) + 29 (42 + 43 + 44 + 46 + 47 + 48 + 58)]

l

S

 

11.02.12.20

Vīni un vīnogu misa ar fermentāciju, kas aizkavēta vai apturēta, pievienojot alkoholu, ar spirta koncentrāciju ≤ 15 % (izņemot baltos vīnus un dzirkstošos vīnus ar apzīmējumu v.q.p.r.d.)

2204 [21 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98) + 29 (79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98)]

l

S

 

11.02.12.31

Portvīns, madeira, heress un citi vīni ar spirta koncentrāciju > 15 %

2204 [21 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92) + 29 (85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92)]

l

S

 

11.02.12.50

Vīnogu misa (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

2204 [30 (10 + 92 + 94 + 96 + 98)]

l

S

 

NACE 11.03: Sidra un citu augļuvīnu ražošana

CPA 11.03.10: Citi raudzēti dzērieni (piemēram, sidrs, bumbieru sidrs, medalus); jaukti, alkoholu saturoši dzērieni

11.03.10.00

Raudzētie dzērieni un to maisījumi (ieskaitot bezalkoholiskos dzērienus, sidru, bumbieru sidru un medalu) (izņemot iesala alu, vīnogu vīnu, kam pievienoti augi vai aromatizētāji

2206 [00 (10 + 31 + 39 + 51 + 59 + 81 + 89)]

l

S

 

NACE 11.04: Citu nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētām izejvielām

CPA 11.04.10: Vermuts un citi aromatizēti svaigu vīnogu vīni

11.04.10.00

Vermuts un citi svaigu vīnogu vīni, aromatizēti ar augu vai aromātisko vielu piedevām (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

2205 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

l

S

 

NACE 11.05: Alus ražošana

CPA 11.05.10: Alus, izņemot drabiņas

11.05.10.00

No iesala ražots alus (izņemot bezalkoholisko alu, alu ar alkohola saturu ≤ 0,5 % tilpuma) (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

2203 [00 (01 + 09 + 10)]

l

S

 

CPA 11.05.20: Drabiņas vai šķiedenis

11.05.20.00

Raudzēšanas vai destilēšanas atlikumi (mieles) un atkritumi (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

2303 30 00

kg

S

 

NACE 11.06: Iesala ražošana

CPA 11.06.10: Iesals

11.06.10.30

Negrauzdēts iesals (ievērot: izņemot alkohola nodokli)

1107 [10 (11 + 19 + 91 + 99)]

kg

S

 

11.06.10.50

Grauzdēts iesals (izņemot alkohola nodokli) (izņemot produktus, kas tālāk apstrādāti, grauzdētu iesalu kā kafijas aizstājēju)

1107 20 00

kg

S

 

NACE 11.07: Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana

CPA 11.07.11: Nesaldināti un nearomatizēti minerālūdeņi un gāzēti ūdeņi

11.07.11.30

Minerālūdeņi un gāzētie ūdeņi, nesaldināti

2201 [10 (11 + 19 + 90)]

l

S

 

11.07.11.50

Nesaldināti un nearomatizēti ūdeņi, ledus un sniegs (izņemot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus)

2201 90 00

l @

S

 

CPA 11.07.19: Citi bezalkoholiskie dzērieni

11.07.19.30

Ūdeņi, ar cukura piedevu, ar citu saldinātāju vai aromatizēti, piemēram, bezalkoholiskie dzērieni (ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus)

2202 10 00

l

S

 

11.07.19.50

Bezalkoholiskie dzērieni, kas nesatur piena taukus (izņemot saldinātus vai nesaldinātus minerālūdeņus, gāzētos ūdeņus vai aromatizētus ūdeņus)

2202 90 10

l

S

 

11.07.19.70

Bezalkoholiskie dzērieni, kas satur piena taukus

2202 [90 (91 + 95 + 99)]

l

S

 

NACE 12.00: Tabakas izstrādājumu ražošana

CPA 12.00.11: Cigāri, Manilas cigāri, cigarellas un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem

12.00.11.30

Cigāri, Manilas cigāri un cigarilli, kas satur tabaku vai tabakas maisījumus un tabakas aizstājējus (ievērot: izņemot tabakas nodokli)

2402 10 00

p/st @

S

 

12.00.11.50

Cigaretes, kas satur tabaku vai tabakas maisījumus un tabakas aizstājējus (ievērot: izņemot tabakas nodokli)

2402 [20 (10 + 90)]

p/st @

S

 

12.00.11.70

Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes, kas satur tikai tabakas aizstājējus (ievērot: izņemot tabakas nodokli)

2402 90 00

kg

S

 

CPA 12.00.19: Citādi pārstrādāta tabaka un tabakas aizstājēji; homogenizēta vai atjaunota tabaka; tabakas ekstrakti un esences

12.00.19.30

Smēķējamā tabaka (ievērot: izņemot tabakas nodokli)

2403 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

12.00.19.90

Rūpnieciski apstrādāta tabaka, ekstrakti un esences, citāda homogenizētā vai atjaunotā tabaka, citur neklasificēta

2403 [91 00 + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 13.10: Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana

CPA 13.10.10: Vilnas tauki (ietverot lanolīnu)

13.10.10.00

Vilnas tauki un no tiem iegūtas taukvielas, ieskaitot lanolīnu

1505 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.21: Jēlzīds (nešķeterēts)

13.10.21.00

Jēlzīds (nešķeterēts)

5002 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.22: Attaukota vai attīrīta, nekārsta un neķemmēta vilna

13.10.22.00

Attaukota vai karbonizēta, nekārsta vai neķemmēta vilna

5101 [21 00 + 29 00 + 30 00]

kg

T

 

CPA 13.10.23: Vilnas vai dzīvnieku smalko spalvu izsukas

13.10.23.00

Vilnas vai smalkvilnas izsukas

5103 [10 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.24: Vilna un smalka vai rupja dzīvnieku spalva, kārsta vai ķemmēta

13.10.24.00

Kārsta vai ķemmēta vilna vai smalkvilna (ieskaitot vilnas atgriezumus)

5105 [10 00 + 21 00 + 29 00 + 31 00 + 39 00 + 40 00]

kg

T

 

CPA 13.10.25: Kārsta vai ķemmēta kokvilna

13.10.25.00

Kārsta vai ķemmēta kokvilna

5203 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.26: Džuta un citas tekstilšķiedras (izņemot linšķiedru, kaņepājus un rāmiju), apstrādātas, bet nevērptas

13.10.26.00

Džutas un citas tekstilšķiedras (izņemot lina, šķiedru kaņepju, ramijas), apstrādātas, bet nevērptas

5303 90 00

kg

T

 

CPA 13.10.29: Citas augu tekstilšķiedras, apstrādātas, bet nevērptas

13.10.29.00

Citas augu tekstilšķiedras, apstrādātas, bet nevērptas

5301 [21 00 + 29 00 + 30 00] + 5302 90 00 + 5305 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.31: Sintētiskās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai

13.10.31.00

Kārstas, ķemmētas, vai citādi vērpšanai apstrādātas sintētiskās štāpeļšķiedras

5506 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 13.10.32: Mākslīgās štāpeļšķiedras, kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai

13.10.32.00

Kārstas, ķemmētas, vai citādi vērpšanai apstrādātas mākslīgās štāpeļšķiedras

5507 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.40: Zīda dzija un dzija no zīda atkritumiem

13.10.40.10

Zīda dzija, neiesaiņota mazumtirdzniecībai (izņemot no zīda atlikām vērptu dziju)

5004 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.40.30

No zīda atlikām vērpta dzija, neiesaiņota mazumtirdzniecībai

5005 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.40.50

Zīda un zīda atliku dzija, iesaiņota mazumtirdzniecībai; zīdtārpiņu pavedieni

5006 [00 (10 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.50: Vilnas dzija, sagatavota vai nesagatavota mazumtirdzniecībai; dzija no rupjas dzīvnieku spalvas vai astriem

13.10.50.10

Kārstas vilnas vai smalkvilnas dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai

5106 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 91 + 99)] + 5108 [10 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.50.30

Ėemmētas vilnas vai smalkvilnas dzija, nesagatavota mazumtirdzniecībai

5107 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 30 + 51 + 59 + 91 + 99)] + 5108 [20 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.50.50

Vilnas vai smalkvilnas dzija, iesaiņota mazumtirdzniecībai

5109 [10 (10 + 90) + 00)]

kg

T

 

CPA 13.10.61: Kokvilnas dzija (izņemot diegus šūšanai)

13.10.61.32 z

Neķemmētu kokvilnas šķiedru dzija, mazumtirdzniecībai neiesaiņota, audumiem (izņemot dziju paklājiem un grīdu segumiem)

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.33 z

Neķemmētu kokvilnas šķiedru dzija, mazumtirdzniecībai neiesaiņota, adītiem audumiem un trikotāžas izstrādājumiem

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.35 z

Neķemmētu kokvilnas šķiedru dzija, mazumtirdzniecībai neiesaiņota, citām vajadzībām (ieskaitot paklājiem un grīdu segumiem)

5205 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 (10 + 90) + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00] + 5206 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 14 00 + 15 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00]

kg

T

 

13.10.61.52 z

Ķemmētu kokvilnas šķiedru dzija, mazumtirdzniecībai neiesaiņota, audumiem (izņemot dziju paklājiem un grīdu segumiem)

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.53 z

Ķemmētu kokvilnas šķiedru dzija, mazumtirdzniecībai neiesaiņota, adītiem audumiem un trikotāžas izstrādājumiem

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.55 z

Ėemmētu kokvilnas šķiedru dzija, mazumtirdzniecībai neiesaiņota, citām vajadzībām (ieskaitot paklājiem un grīdu segumiem)

5205 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 26 00 + 27 00 + 28 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 46 00 + 47 00 + 48 00] + 5206 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 45 00]

kg

T

 

13.10.61.60

Kokvilnas dzija, mazumtirdzniecībai iesaiņota (izņemot šujamos diegus)

5207 [10 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 13.10.62: Kokvilnas diegi šūšanai

13.10.62.00

Kokvilnas šujamie diegi

5204 [11 00 + 19 00 + 20 00]

kg

T

 

CPA 13.10.71: Linšķiedras dzija

13.10.71.10

Linšķiedru dzija, mazumtirdzniecībai neiesaiņota

5306 [10 (10 + 30 + 50) + 10)]

kg

T

 

13.10.71.20

Linu dzija, mazumtirdzniecībai iesaiņota

5306 [10 90 + 20 90]

kg

T

 

CPA 13.10.72: Džutas vai citas lūku tekstilšķiedras; dzija no citām augu tekstilšķiedrām; papīra pavedieni

13.10.72.00

Augu vai lūksnes šķiedru dzija (izņemot lina); papīra dzija

5307 [10 00 + 20 00] + 5308 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (12 + 19 + 50 + 90)]

kg

T

 

CPA 13.10.81:   Mazumtirdzniecībai nesagatavota daudzkārtu vai šķeterēta ķīmisko štāpeļšķiedru dzija (izņemot diegus, augstas stiprības poliestera pavedienus no poliamīdiem vai no viskozes dzijas); mazumtirdzniecībai sagatavota ķīmisko pavedienu dzija (izņemot diegus)

13.10.81.10

Daudzkārtu vai otrreizēji šķeterētu sintētisko pavedienu dzija, neiesaiņoti mazumtirdzniecībai

5402 [61 00 + 62 00 + 69 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.81.30

Daudzkārtu vai otrreizēji šķeterētu mākslīgo pavedienu dzija, neiesaiņoti mazumtirdzniecībai (izņemot šujamos diegus)

5403 [41 00 + 42 00 + 49 00]

kg

T

 

13.10.81.50

Sintētisko un mākslīgo pavedienu dzija, mazumtirdzniecībai iesaiņota (izņemot šujamos diegus)

5406 00 00

kg

T

 

CPA 13.10.82: Dzija, izņemot sintētisko štāpeļšķiedru diegus šūšanai, kas pēc masas satur ≥ 85 % šādas šķiedras

13.10.82.10

Dzija (izņemot šujamos diegus), ar sintētisko štāpeļšķiedru saturu ≥ 85 % no svara, nesagatavota mazumtirdzniecībai

5509 [11 00 + 12 00 + 21 00 + 22 00 + 31 00 + 32 00 + 41 00 + 42 00]

kg

T

 

13.10.82.50

Dzija (izņemot šujamos diegus), kas satur 85 % no svara vai vairāk sintētiskās štāpeļšķiedras, sagatavota mazumtirdzniecībai

5511 10 00

kg

T

 

CPA 13.10.83: Dzija, izņemot sintētisko štāpeļšķiedru šūšanas diegus, kas pēc masas satur < 85 % šādas šķiedras

13.10.83.20

Dzija (izņemot šujamos diegus), kas satur mazāk par 85 % no svara poliestera štāpeļšķiedru, un kam piejauktas mākslīgās šķiedras, nesagatavota mazumtirdzniecībai

5509 51 00

kg

T

 

13.10.83.33 z

Dzija (izņemot šujamos diegus) ar sintētisko štāpeļšķiedru saturu < 85 % no svara, ar kārstas vilnas vai smalkvilnas piejaukumu, nesagatavota mazumtirdzniecībai

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

kg

T

 

13.10.83.36 z

Dzija ar sintētisko štāpeļšķiedru saturu < 85 % no svara, ar ķemmētas vilnas vai smalkvilnas piejaukumu, nesagatavota mazumtirdzniecībai

5509 [52 00 + 61 00 + 91 00]

kg

T

 

13.10.83.40

Dzija (izņemot šujamos diegus), kas satur mazāk par 85 % no svara sintētiskās štāpeļšķiedras ar kokvilnas piejaukumu, nesagatavota mazumtirdzniecībai

5509 [53 00 + 62 00 + 92 00]

kg

T

 

13.10.83.80

Citas dzijas (izņemot šujamos diegus), kas satur mazāk par 85 % no svara sintētisko štāpeļšķiedru, nav citur minēta un nesagatavota mazumtirdzniecībai

5509 [59 00 + 69 00 + 99 00]

kg

T

 

13.10.83.90

Dzija (izņemot šujamos diegus), kas satur vairāk kā 85 % no svara sintētiskās štāpeļšķiedras, sagatavota mazumtirdzniecībai

5511 20 00

kg

T

 

CPA 13.10.84: Mākslīgo štāpeļšķiedru dzija (izņemot šūšanas diegus), nesagatavota mazumtirdzniecībai

13.10.84.10

Mākslīgo štāpeļšiedru dzija (izņemot šujamos diegus), nav sagatavota mazumtirdzniecībai

5510 [11 00 + 12 00 + 20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

T

 

13.10.84.30

Mākslīgo štāpeļšiedru dzija (izņemot šujamos diegus), sagatavota mazumtirdzniecībai

5511 30 00

kg

T

 

CPA 13.10.85: Diegi un dzijas šūšanai no mākslīgām un sintētiskāmšķiedrām

13.10.85.10

Sintētisko vai mākslīgo pavedienu šujamie diegi

5401 [10 (12 + 14 + 16 + 18 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

 

13.10.85.50

Sintētisko vai mākslīgo štāpeļšķiedru šujamie diegi

5508 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90)]

kg

T

 

NACE 13.20: Tekstilmateriālu aušana

CPA 13.20.11: Audumi no zīda vai zīda atlikām

13.20.11.00

Austie zīda vai zīda atliku audumi

5007 [10 00 + 20 (11 + 19 + 21 + 31 + 39 + 41 + 51 + 59 + 61 + 69 + 71) + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.12: Audumi no kārstas vai ķemmētas dzijas, vai no smalkas vai rupjas dzīvnieku spalvas, vai no astriem

13.20.12.30

Austie kārstas vilnas vai smalkvilnas audumi

5111 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)]

m2

T

 

13.20.12.60

Austie audumi no ķemmētas dzijas vai smakvilnas; austi audumi no rupjas dzīvnieku vilnas

5112 [11 00 + 19 (10 + 90) + 20 00 + 30 (10 + 30 + 90) + 90 (10 + 91 + 93 + 99)] + 00)]

m2

T

 

CPA 13.20.13: Linu audumi

13.20.13.30

Austie lina audumi, kur linu saturs ir ≥ 85 % no svara

5309 [11 (10 + 90) + 00)]

m2

T

 

13.20.13.60

Austie lina audumi, kur linu saturs ir < 85 % no svara

5309 [21 00 + 29 00]

m2

T

 

CPA 13.20.14: Audumi no džutas un citas lūku tekstilšķiedras (izņemot linus, kaņepājus un rāmiju)

13.20.14.00

Austie džutas vai citu tekstila lūksnes šķiedru audumi (izņemot linus, šķiedru kaņepājus, rāmijas)

5310 [10 (10 + 90) + 00)]

m2

T

 

CPA 13.20.19: Audumi no citām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra pavedieniem

13.20.19.00

Austie audumi no šķiedru kaņepāju, rāmijas, citām augu valsts šķiedrām (izņemot linu, džutas, citu tekstila lūksnes šķiedras); audumi no papīra dzijas

5311 [00 (10 + 90)]

m2

T

 

CPA 13.20.20: Austi kokvilnas audumi

13.20.20.14 z

Austie kokvilnas audumi no vienkrāsainas dzijas, ar masu ≤ 200 g/m2, apģērbiem

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]a + 5212.1a – 5208 [.11.10 + .21.10]a – 5212.14a

m2

T

 

13.20.20.17 z

Austie kokvilnas audumi no vienkrāsainas dzijas, ar masu ≤ 200 g/m2, mājsaimniecībā izmantojamai veļai vai mēbeļu apdares tekstilmateriāliem

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]b + 5212.1b – 5208 [.11.10 + .21.10]b – 5212.14b

m2

T

 

13.20.20.19 z

Austie kokvilnas audumi no vienkrāsainas dzijas, ar masu ≤ 200 g/m2, tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām (izņemot marli, medicīnas marli)

5208 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5210 [.1 + .2 + .3 + .5]c + 5212.1c – 5208 [.11.10 + .21.10]c – 5212.14c

m2

T

 

13.20.20.20

Austie kokvilnas audumi, ar masu ≤ 100 g/m2, medicīnas marlēm, bandāžām un pārsienamajiem materiāliem

5208 [11 10 + 21 10]

m2

S

 

13.20.20.31 z

Austie kokvilnas audumi, no dažādu krāsu dzijām, ar masu ≤ 200 g/m2, virskrekliem un blūzēm

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.42 z

Austie kokvilnas audumi, no vienkrāsainas dzijas, ar masu ≤ 200 g/m2, apģērbiem

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.44 z

Austie kokvilnas audumi no vienkrāsainas dzijas, ar masu > 200 g/m2, mājsaimniecībā izmantojamai veļai vai mēbeļu apdares tekstilmateriāliem

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.49 z

Austie kokvilnas audumi, no vienkrāsainas dzijas, ar masu > 200 g/m2, tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām

5209 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5211 [11 00 + 12 00 + 19 00 + 20 00 + 31 00 + 32 00 + 39 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00] + 5212 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 23 (10 + 90) + 25 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.60

Austie kokvilnas džinsa audumi, ar masu > 200 g/m2 (ieskaitot džinsa audumu citā, nevis zilā krāsā)

5209 42 00 + 5211 42 00

m2

S

 

13.20.20.72 z

Austie kokvilnas audumi, no dažādu krāsu dzijām, citiem apģērbiem

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.74 z

Austie kokvilnas audumi no dažādu krāsu dzijām mājsaimniecībā izmantojamai veļai vai mēbeļu apdares tekstilmateriāliem

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.20.79 z

Austie kokvilnas audumi, no dažādu krāsu dzijām, tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām

5208 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00] + 5209 [41 00 + 43 00 + 49 00] + 5210 [41 00 + 49 00] + 5211 [41 00 + 43 00 + 49 (10 + 90)] + 5212 [14 (10 + 90) + 24 (10 + 90)]

m2

T

 

CPA 13.20.31: Audumi no sintētisko pavedienu dzijas un mākslīgo šķiedru dzijas

13.20.31.30

Austie audumi no sintētisko un mākslīgo pavedienu dzijām, kas gatavoti no augstas stiprības dzijām, lentēm vai līdzīgiem materiāliem (ieskaitot neilonu, citus poliamīdus, poliesterus, mākslīgo viskozes zīdu)

5407 [10 00 + 20 (11 + 19 + 90) + 00)] + 10 00]

m2

S

 

13.20.31.50

Austie sintētisko pavedienu dziju audumi (izņemot no augstas stiprības dzijas, lentes un līdzīgiem materiāliem)

5407 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 51 00 + 52 00 + 53 00 + 54 00 + 61 (10 + 30 + 50 + 90) + 69 (10 + 90) + 71 00 + 72 00 + 73 00 + 74 00 + 81 00 + 82 00 + 83 00 + 84 00 + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 94 00]

m2

T

 

13.20.31.70

Austie mākslīgo pavedienu dzijas audumi (izņemot no augstas stiprības dzijas)

5408 [21 00 + 22 (10 + 90) + 23 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00]

m2

T

 

CPA 13.20.32: Audumi no sintētiskajām štāpeļšķiedrām

13.20.32.10

Austie sintētiskās štāpeļšķiedras audumi, kuru masā ir ≥ 85 % sintētiskās štāpeļšķiedras

5512 [11 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 29 (10 + 90) + 91 00 + 99 (10 + 90)]

m2

T

 

13.20.32.20

Austie sintētiskās štāpeļškiedras audumi, kuru masā ir ≤ 85 % sintētiskās štāpeļšķiedras, kam ir galvenokārt vai vienīgi vienkrāsainas kokvilnas dzijas piejaukums

5513 [11 (20 + 90) + 12 00 + 13 00 + 19 00 + 21 00 + 23 (10 + 90) + 29 00 + 41 00 + 49 00] + 5514 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 90) + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 29 00 + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

m2

T

 

13.20.32.30

Austie sintētiskās štāpeļškiedras audumi, kuru masā ir ≤ 85 % sintētiskās štāpeļšķiedras, kam ir galvenokārt vai vienīgi dažādu krāsu kokvilnas dziju piejaukums

5513 [31 00 + 39 00] + 5514 [30 (10 + 30 + 50 + 90)]

m2

T

 

13.20.32.40

Austie sintētiskās štāpeļšķiedras audumi, sajaukumā galvenokārt vai vienīgi ar kārstu vilnu vai smalkvilnu

5515 [13 (11 + 19) + 22 (11 + 19)]

m2

T

 

13.20.32.50

Austie sintētiskās štāpeļšķiedras audumi, sajaukumā galvenokārt vai vienīgi ar ķemmētu vilnu vai smalkvilnu

5515 [13 (91 + 99) + 22 (91 + 99)]

m2

T

 

13.20.32.90

Austie audumi no sintētiskajām štāpeļškiedrām ar citu šķiedru piejaukumu, izņemot vilnas, smalkvilnas vai kokvilnas

5515 [11 (10 + 30 + 90) + 12 (10 + 30 + 90) + 19 (10 + 30 + 90) + 21 (10 + 30 + 90) + 29 00 + 91 (10 + 30 + 90) + 99 (20 + 40 + 80)]

m2

T

 

CPA 13.20.33: Audumi no mākslīgām štāpeļšķiedrām

13.20.33.30

Austie mākslīgo štāpeļšķiedru audumi, no vienkrāsainas dzijas

5516 [11 00 + 12 00 + 14 00 + 21 00 + 22 00 + 24 00 + 31 00 + 32 00 + 34 00 + 41 00 + 42 00 + 44 00 + 91 00 + 92 00 + 94 00]

m2

T

 

13.20.33.50

Austie mākslīgo štāpeļšķiedru audumi no dažādas krāsas dzijām

5516 [13 00 + 23 (10 + 90) + 33 00 + 43 00 + 93 00]

m2

S

 

CPA 13.20.41: Austi plūksnoti audumi un šenila audumi (izņemot dvieļu frotē audumus un šaurus audumus)

13.20.41.00

Plūksnotie un uzkārstie audumi, šenila audumi (izņemot frotē dvieļu audumu un tamlīdzīgus kokvilnas frotē audumus ar šūtām plūksnām, šauros audumus)

5801 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 25 00 + 26 00 + 31 00 + 32 00 + 33 00 + 34 00 + 35 00 + 36 00 + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.42: Dvieļu frotē audumi un līdzīgi austi frotē audumi no kokvilnas (izņemot šauros audumus)

13.20.42.00

Frotē dvieļu audumi un tamlīdzīgi austie frotē audumi no kokvilnas

5802 [11 00 + 19 00]

m2

T

 

CPA 13.20.43: Citi dvieļu frotē audumi un līdzīgi austi frotē audumi (izņemot šauros audumus)

13.20.43.00

Frotē dvieļu audumi un tamlīdzīgi frotē audumi (izņemot kokvilnas audumus)

5802 20 00

m2

T

 

CPA 13.20.44: Marle (izņemot šauros audumus)

13.20.44.00

Marle (izņemot medicīnas marli, šauros audumus)

5803 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.20.45: Audumi ar šūtām plūksnām, izņemot paklājus

13.20.45.00

Audumi ar šūtām plūksnām (izņemot plūksnainus paklājus un citus tekstilmateriālu grīdas segumus)

5802 30 00

m2

S

 

CPA 13.20.46: Stiklšķiedras audumi (ietverot šauros audumus)

13.20.46.00

Austie stikla šķiedras audumi (ieskaitot šauros audumus, stikla vati)

7019 [40 00 + 51 00 + 52 00 + 59 00]

kg

S

 

NACE 13.30: Tekstilmateriālu apdare

CPA 13.30.11: Tekstilšķiedru un dziju balināšana un krāsošana

13.30.11.10

Šķiedru krāsošana

I

 

13.30.11.21

Zīda dzijas krāsošana

I

 

13.30.11.22

Vilnas dzijas, dzīvnieku vilnas vai smalkvilnas un zirgu astru krāsošana

I

 

13.30.11.23

Kokvilnas dzijas krāsošana (izņemot šujamos diegus)

I

 

13.30.11.24

Lina, džutas, citu tekstila lūksnes šķiedru, augu valsts šķiedru un papīra dzijas krāsošana

I

 

13.30.11.25

Sintētisko pavedienu diegu krāsošana (izņemot šujamos diegus)

I

 

13.30.11.26

Mākslīgo pavedienu diegu krāsošana (izņemot šujamos diegus)

I

 

13.30.11.27

Sintētisko štāpeļšķiedru dzijas krāsošana (izņemot šujamos diegus)

I

 

13.30.11.28

Mākslīgo štāpeļšķiedru dzijas krāsošana (izņemot šujamos diegus)

I

 

CPA 13.30.12: Audumu un tekstilizstrādājumu (to skaitā apģērbu) balināšana

13.30.12.10

Austo zīda audumu balināšana

I

 

13.30.12.20

Austo vilnas audumu, vilnas vai smalkvilnas un zirga astru balināšana

I

 

13.30.12.30

Austo kokvilnas audumu balināšana, ja auduma masā ir ≥ 85 % kokvilnas

I

 

13.30.12.40

Austo linu, džutas, citu tekstila lūksnes šķiedru, augu valsts šķiedru un papīra dzijas audumu balināšana

I

 

13.30.12.50

Austo sintētisko pavedienu dzijas vai sintētisko šķiedru audumu balināšana

I

 

13.30.12.60

Austo mākslīgo pavedienu dzijas vai mākslīgo šķiedru audumu balināšana

I

 

13.30.12.70

Austo uzkārsto audumu un šenila audumu balināšana (izņemot frotē dvieļu audumu un tamlīdzīgus kokvilnas frotē audumus; šauros audumus)

I

 

13.30.12.80

Frotē dvieļu audumu un tamlīdzīgu frotē audumu balināšana (izņemot audumus ar šūtām plūksnām)

I

 

13.30.12.90

Trikotāžas (adīto vai tamborēto) audumu balināšana

I

 

CPA 13.30.13: Audumu un tekstilizstrādājumu (to skaitā apģērbu) krāsošana

13.30.13.10

Austo zīda audumu vai zīda atliku krāsošana

I

 

13.30.13.20

Austo vilnas audumu, vilnas vai smalkvilnas vai zirgu astru krāsošana

I

 

13.30.13.30

Austo kokvilnas audumu krāsošana, ja auduma masā ir ≥ 85 % kokvilnas

I

 

13.30.13.40

Austo linu, džutas, citu tekstila lūksnes šķiedru, augu valsts šķiedru un papīra dzijas audumu krāsošana

I

 

13.30.13.50

Austo sintētisko pavedienu dzijas vai sintētisko šķiedru audumu krāsošana

I

 

13.30.13.60

Austo mākslīgo pavedienu dzijas vai mākslīgo šķiedru audumu krāsošana

I

 

13.30.13.70

Austo uzkārsto audumu un šenila audumu krāsošana (izņemot frotē dvieļu audumu un tamlīdzīgus kokvilnas frotē audumus; šauros audumus)

I

 

13.30.13.80

Frotē dvieļu audumu un tamlīdzīgu frotē audumu krāsošana (izņemot audumus ar šūtām plūksnām)

I

 

13.30.13.90

Trikotāžas audumu (adītu vai tamborētu) un neausto audumu krāsošana

I

 

CPA 13.30.14: Audumu un tekstilizstrādājumu (to skaitā apģērbu) apdrukāšana

13.30.14.10

Austo zīda audumu apdrukāšana

I

 

13.30.14.20

Austo vilnas audumu (no vilnas, smalkvilnas vai zirgu astriem) apdrukāšana

I

 

13.30.14.30

Austo kokvilnas audumu apdrukāšana, ja auduma masa satur ≥ 85 % kokvilnas

I

 

13.30.14.40

Austo linu, džutas, citu tekstila lūksnes šķiedru, augu valsts šķiedru un papīra dzijas audumu apdrukāšana

I

 

13.30.14.50

Austo sintētisko pavedienu dzijas vai sintētisko šķiedru audumu apdrukāšana

I

 

13.30.14.60

Austo mākslīgo pavedienu dzijas vai mākslīgo šķiedru audumu apdrukāšana

I

 

13.30.14.70

Austo uzkārsto audumu un šenila audumu apdrukāšana (izņemot frotē dvieļu audumu un tamlīdzīgus kokvilnas frotē audumus; šauros audumus)

I

 

13.30.14.80

Frotē dvieļu audumu un tamlīdzīgu frotē audumu apdrukāšana (izņemot audumus ar šūtām plūksnām)

I

 

13.30.14.90

Trikotāžas (adītu un tamborētu) audumu un neausto drānu apdrukāšana

I

 

CPA 13.30.19: Citi tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu (to skaitā apģērbu) apdares pakalpojumi

13.30.19.10

Austo zīda audumu beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

I

 

13.30.19.20

Austo vilnas audumu, vilnas, smalkvilnas vai zirgu astru beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

I

 

13.30.19.30

Austo kokvilnas audumu beigu apdare, ja auduma masā ir 85 % vai vairāk kokvilnas (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

I

 

13.30.19.40

Austo linu, džutas, citu tekstila lūksnes šķiedru, augu valsts šķiedru un papīra dzijas audumu beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

I

 

13.30.19.50

Austo sintētisko pavedienu dzijas vai sintētisko šķiedru audumu beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

I

 

13.30.19.60

Austo mākslīgo pavedienu dzijas vai mākslīgo šķiedru audumu beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

I

 

13.30.19.70

Austo uzkārsto audumu un šenila audumu beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu; frotē dvieļu audumu un tamlīdzīgus kokvilnas frotē audumus; šauros audumus)

I

 

13.30.19.80

Frotē dvieļu auduma un tamlīdzīgu frotē audumu (izņemot audumus ar šūtām plūksnām) beigu apdare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

I

 

13.30.19.90

Trikotāžas (adītu vai tamborētu) audumu un neausto drānu beigu padare (izņemot balināšanu, krāsošanu, apdrukāšanu)

I

 

13.30.19.95

Apģērba beigu apdare

I

 

NACE 13.91: Adīti vai tamborēti plūksnotie audumi un frotē audumi

CPA 13.91.11: Adīto un tamborēto audumu ražošana

13.91.11.00

Trikotāžas (adīti vai tamborēti) samta, plūksnotie un frotē audumi

6001 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 29 00 + 91 00 + 92 00 + 99 00]

kg

T

 

CPA 13.91.19: Citi adītie vai tamborētie audumi, ietverot adītus audumus, kas imitē kažokādu

13.91.19.10

Trikotāžas (adīti vai tamborēti) audumi (izņemot samta un plūksnotos audumus)

6002 [40 00 + 90 00] + 6003 [10 00 + 20 00 + 30 (10 + 90) + 40 00 + 90 00] + 6004 [10 00 + 90 00] + 6005 [21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 50 + 90) + 32 (10 + 50 + 90) + 33 (10 + 50 + 90) + 34 (10 + 50 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 (10 + 90)] + 6006 [10 00 + 21 00 + 22 00 + 23 00 + 24 00 + 31 (10 + 90) + 32 (10 + 90) + 33 (10 + 90) + 34 (10 + 90) + 41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 90 00]

kg

T

 

13.91.19.20

Mākslīgās kažokādas un to izstrādājumi

4304 00 00

S

 

NACE 13.92: Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu

CPA 13.92.11: Segas un pledi, izņemot elektrosildītājsegas

13.92.11.30

Vilnas vai smalkvilnas segas un ceļotāju pledi (izņemot elektrosildītājsegas)

6301 [20 (10 + 90)]

p/st

S

 

13.92.11.50

Sintētiskās šķiedras segas un ceļotāju pledi (izņemot elektrosildītājsegas)

6301 [40 (10 + 90)]

p/st

S

 

13.92.11.90

Segas (izņemot elektrosildītājsegas) un ceļotāju pledi no tekstilmateriāliem (izņemot vilnas vai smalkvilnas, sintētiskās šķiedras)

6301 [30 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 13.92.12: Gultasveļa

13.92.12.30

Trikotāžas (adīta vai tamborēta) gultas veļa

6302 10 00

kg

S

 

13.92.12.53

Kokvilnas gultas veļa (izņemot trikotāžas – adītu vai tamborētu)

6302 [21 00 + 31 00]

kg

S

 

13.92.12.55

Lina vai rāmiju gultas veļa (izņemot trikotāžas – adītu vai tamborētu)

6302 [29 10 + 39 20]

kg

S

 

13.92.12.59

Austa tekstila gultas veļa (izņemot kokvilnas, lina vai rāmijas veļu)

6302 [22 90 + 29 90 + 32 90 + 39 90]

kg

S

 

13.92.12.70

Neausto mākslīgo šķiedru gultas veļa (izņemot trikotāžas – adītu vai tamborētu)

6302 [22 10 + 32 10]

kg

S

 

CPA 13.92.13: Galdauti un salvetes

13.92.13.30

Trikotāžas (adīta vai tamborēta) galda veļa

6302 40 00

kg

S

 

13.92.13.53

Kokvilnas galda veļa (izņemot trikotāžas – adītu vai tamborētu)

6302 51 00

kg

S

 

13.92.13.55

Lina galda veļa (izņemot trikotāžas – adītu vai tamborētu)

6302 59 10

kg

S

 

13.92.13.59

Austu mākslīgo vai sintētisko šķiedru un citu austa vai neausta tekstila galda veļa (izņemot kokvilnas, linu veļu)

6302 [53 90 + 59 90]

kg

S

 

13.92.13.70

Neausta mākslīgo vai sintētisko šķiedru galda veļa

6302 53 10

kg

S

 

CPA 13.92.14: Tualetes un virtuves dvieļi

13.92.14.30

Tualetes un virtuves veļa no frotē dvieļu auduma vai tamlīdzīga kokvilnas frotē auduma

6302 60 00

kg

S

 

13.92.14.50

Austā tekstila tualetes veļa un virtuves veļa (izņemot frotē dvieļu audumu vai tamlīdzīgus kokvilnas frotē audumus)

6302 [91 00 + 93 90 + 99 (10 + 90)]

kg

S

 

13.92.14.70

Tualetes un virtuves veļa no neaustām mākslīgām vai sintētiskajām šķiedrām

6302 93 10

kg

S

 

CPA 13.92.15: Aizkari (ietverot drapērijas) un ritināmās žalūzijas; gultas aizkari vai baldahīni

13.92.15.30

Aizkari un iekštelpu žalūzijas, portjeras, priekškari vai gultu baldahīni, no trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) materiāliem

6303 [12 00 + 19 00]

m2

S

 

13.92.15.50

Aizkari un iekštelpu žalūzijas, portjeras, priekškari vai gultu baldahīni, no austiem materiāliem

6303 [91 00 + 92 90 + 99 90]

m2

S

 

13.92.15.70

Aizkari un iekštelpu žalūzijas, portjeras, priekškari vai gultu baldahīni, no neaustiem materiāliem

6303 [92 10 + 99 10]

m2

S

 

CPA 13.92.16: Citur neklasificēts mājas aprīkojums; audumu un dzijas komplekti grīdsegu, gobelēnu u. c. tekstilizstrādājumu izgatavošanai

13.92.16.20

Ar rokām austi gobelēnveida audumi (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais) un izšūti gobelēni, apdarināti vai neapdarināti (ieskaitot sīkdūrienā, krustdūrienā)

5805 00 00

S

 

13.92.16.40

Gultu pārklāji (izņemot dūnu segas)

6304 [11 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

 

13.92.16.60

Apdares izstrādājumi, ieskaitot furnitūru un polsterētas pārklājus kā arī izstrādājumus auto sēdekļiem (izņemot segas, ceļojuma pledus, gultas veļu, galda veļu, virtuves veļu, aizkarus, žalūzijas, portjeras, priekškarus un gultas pārklājus)

6304 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

S

 

13.92.16.80

Austo audumu un dziju komplekti pārsegu, gobelēnu, izšūtu galdautu, salvešu vai tamlīdzīgu tekstilizstrādājumu izgatavošanai, iesaiņoti mazumtirdzniecībai

6308 00 00

S

 

CPA 13.92.21: Maisi un somas (tašas) preču iesaiņošanai

13.92.21.30

Kokvilnas maisi un somas preču iesaiņošanai

6305 20 00

kg

S

 

13.92.21.50

Trikotāžas (adīti vai tamborēti) polietilēna vai polipropilēna slokšņu maisi un somas preču iesaiņošanai

6305 [32 11 + 33 10]

kg

S

 

13.92.21.70

Polietilēna vai polipropilēna slokšņu maisi un somas, preču iesaiņošanai (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

6305 [32 19 + 33 90]

kg

S

 

13.92.21.90

Maisi un somas preču iesaiņošanai (izņemot kokvilnas, polietilēna vai polipropilēna slokšņu maisus un somas)

6305 [10 (10 + 90) + 32 90 + 39 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 13.92.22:   Nojumes, markīzes un sauljumi; buras laivām, jahtām vai sauszemes burāšanas līdzekļiem; teltis un tūrisma piederumi (ietverot piepūšamos matračus)

13.92.22.10

Brezenta pārsegi, markīzes un sauljumi (izņemot tentus piekabēm)

6306 [12 00 + 19 00]

kg

S

 

13.92.22.30

Teltis (ieskaitot tentus piekabēm)

6306 [22 00 + 29 00]

kg

S

 

13.92.22.50

Buras

6306 30 00

kg

S

 

13.92.22.70

Piepūšamie matrači un citi kempinga piederumi (izņemot tentus piekabēm, teltis, guļammaisus)

6306 [40 00 + 91 00 + 99 00]

kg

S

 

CPA 13.92.23: Izpletņi (ietverot vadāmus izpletņus) un rotējošie izpletņi; to daļas

13.92.23.00

Izpletņi un rotošūti, daļas un piederumi (ieskaitot vadāmos izpletņus)

8804 00 00

kg

S

 

CPA 13.92.24:   Segas, vatētas segas, dīvāna spilveni, grīdas spilveni, gultas spilveni, guļammaisi un līdzīgi izstrādājumi, ar atsperēm vai polsterēti, vai piebāzti ar kādu materiālu, vai izgatavoti no porainās gumijas vai plastmasas

13.92.24.30

Guļammaisi

9404 30 00

p/st

S

 

13.92.24.93

Gultas piederumi no spalvām vai dūnām (ieskaitot vatētas segas un dūnu segas, dīvānspilvenus, pufus, spilvenus) (izņemot matračus, guļammaisus)

9404 90 10

p/st @

S

 

13.92.24.99

Gultas piederumi, kas nav pildīti ar spalvām un dūnām (ieskaitot segas, dīvānspilvenus, pufus, spilvenus) (izņemot matračus un guļammaisus)

9404 90 90

p/st @

S

 

CPA 13.92.29:   Citi gatavi tekstilizstrādājumi (ietverot grīdlupatas, trauklupatas, putekļlupatas un tamlīdzīgus izstrādājumus tīrīšanai, glābšanas vestes un glābšanas jostas)

13.92.29.53

Grīdas lupatas, trauku lupatas, putekļu lupatas un tamlīdzīgas tīrāmās lupatas no neausta tekstila

6307 10 30

kg

S

 

13.92.29.57

Grīdas lupatas, trauku lupatas, putekļu lupatas un tamlīdzīgas tīrāmās lupatas (izņemot trikotāžas (adītas vai tamborētas) un neausta tekstila)

6307 10 90

kg

S

 

13.92.29.90

Grīdas lupatas, trauku lupatas, putekļu lupatas un tamlīdzīgas tīrāmās lupatas, trikotāžas (adītas vai tamborētas); glābšanas vestes, jostas un citi izstrādājumi

6307 [10 10 + 20 00 + 90 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

NACE 13.93: Paklāju un grīdsegu ražošana

CPA 13.93.11: Paklāji un citas mezglojuma tehnikā darinātas grīdsegas

13.93.11.00

Mezgloti paklāji un citi mezgloti tekstila grīdas segumi

5701 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.93.12: Austi paklāji un citi tekstilmateriālu grīdas segumi, bez plūksnām un bārkstīm

13.93.12.00

Austi paklāji un citi tekstila grīdas segumi (izņemot bārkšainos un plūksnotos)

5702 [10 00 + 20 00 + 31 (10 + 80) + 32 (10 + 90) + 39 00 + 41 (10 + 90) + 42 (10 + 90) + 49 00 + 50 (10 + 31 + 39 + 90) + 91 00 + 92 (10 + 90) + 00)]

m2

S

 

CPA 13.93.13: Paklāji un citi tekstilmateriālu grīdas segumi ar šūtām plūksnām

13.93.13.00

Bārkšu paklāji un citi bārkšu tekstilmateriālu grīdas segumi

5703 [10 00 + 20 (12 + 18 + 92 + 98) + 30 (12 + 18 + 82 + 88) + 90 (20 + 80)]

m2

S

 

CPA 13.93.19: Citi paklāji un grīdas segumi (ietverot filca)

13.93.19.30

Šūtie filca paklāji un citi šūtie veltā tekstila grīdas segumi (izņemot bārkšainos vai plūksnotos)

5704 [10 00 + 90 00]

m2

S

 

13.93.19.90

Paklāji un citi tekstilmateriālu grīdas pārklāji (izņemot mezglotos, austos, bārkšainos, šūtos filca)

5705 [00 (10 + 30 + 90)]

m2

S

 

NACE 13.94: Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana

CPA 13.94.11: Auklas, tauvas, virves un troses no džutas vai citāmlūku tekstilšķiedrām

13.94.11.30

Auklas, tauvas, virves, troses no sizala vai citām agaves, džutas vai citām tekstila lūksnes šķiedrām un cietlapu šķiedrām (izņemot kūlīšu vai ķīpu siešanas auklas)

5607 [29 00 + 90 20]

kg

S

 

13.94.11.53

Sizala auklas kūlīšu vai ķīpu siešanai (lauksaimniecībā)

5607 21 00

kg

S

 

13.94.11.55

Polietilēna vai polipropilēna auklas kūlīšu vai ķīpu siešanai (lauksaimniecībā)

5607 41 00

kg

S

 

13.94.11.60

Tauvas, virves, troses no polietilēna, polipropilēna, neilona vai citiem poliamīdiem vai poliesteriem, ar lineāro blīvuma rādītāju > 50 000 deciteksu, no citām sintētiskajām šķiedrām (izņemot kūlīšu vai ķīpu siešanas auklas)

5607 [49 (11 + 19) + 50 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

13.94.11.70

Polietilēna vai polipropilēna, neilona vai citu poliamīdu vai poliesteru auklas ar lineāro blīvuma rādītāju ≤ 50 000 deciteksu (5 g/m) (izņemot kūlīšu vai ķīpu siešanas auklas)

5607 [49 90 + 50 30]

kg

S

 

13.94.11.90

Auklas, tauvas, virves un troses no tekstilmateriāliem (izņemot džutas un citu tekstila lūksnes šķiedras, sizala, abakas vai citu cietlapu šķiedras, sintētiskās šķiedras)

5607 90 90

kg

S

 

CPA 13.94.12:   Tīkli, kas pīti no auklas, tauvas, virves, gatavi tīkli no tekstilmateriāliem; citur neklasificēti izstrādājumi no dzijas un sloksnēm

13.94.12.33

Gatavi zvejnieku tīkli no auklām, tauvām vai virvēm, no mākslīgām vai sintētiskām šķiedrām (izņemot zivju ķeseles)

5608 11 20

kg

S

 

13.94.12.35

Gatavi zvejnieku tīkli no mākslīgo un sintētisko šķiedru dzijas (izņemot zivju ķeseles)

5608 11 80

kg

S

 

13.94.12.53

Gatavi tīkli no auklām, trosēm vai tauvām, no neilona vai citiem poliamīdiem (izņemot tamborētus tīkla gabalus, matu tīkliņus, sporta un zvejnieku tīklus)

5608 19 11

kg

S

 

13.94.12.55

Gatavi tīkli no neilona vai citiem poliamīdiem (izņemot tamborētus tīkla gabalus, matu tīkliņus, sporta un zvejnieku tīklus; tos, kas izgatavoti no auklām, trosēm vai tauvām)

5608 19 19

kg

S

 

13.94.12.59

Mezgloti tīkla izstrādājumi no tekstilmateriāliem (izņemot gatavus zvejnieku tīklus no mākslīgiem tekstiliem, citus gatavos tīklus no neilona vai citiem poliamīdiem)

5608 [19 (30 + 90) + 00)]

kg

S

 

13.94.12.80

Auklu, tauvu, virvju vai trošu izstrādājumi

5609 00 00

kg

S

 

NACE 13.95: Neaustu drānu un to izstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu

CPA 13.95.10: Neausti materiāli un šādu materiālu izstrādājumi, izņemot apģērbu

13.95.10.10

Neaustie materiāli, kuru masa ≤ 25 g/m2 (ieskaitot neausto materiālu izstrādājumus) (izņemot apģērbus, pārklātus vai segtus)

5603 [11 90 + 91 90]

kg

S

 

13.95.10.20

Neaustie materiāli, kuru masa > 25 g/m2, bet ≤ 70 g/m2 (ieskaitot neausto materiālu izstrādājumus) (izņemot apģērbus, pārklātus vai segtus)

5603 [12 90 + 92 90]

kg

S

 

13.95.10.30

Neaustie materiāli kuru masa > 70 g/m2, bet ≤ 150 g/m2 (ieskaitot neausto materiālu izstrādājumus) (izņemot apģērbus, pārklātus vai segtus)

5603 [13 90 + 93 90]

kg

S

 

13.95.10.50

Neaustie materiāli, kuru masa > 150 g/m2 (ieskaitot neausto materiālu izstrādājumus) (izņemot apģērbus, pārklātus vai segtus)

5603 [14 90 + 94 90]

kg

S

 

13.95.10.70

Neaustie materiāli, ar pārklājumu vai segumu (ieskaitot neausto materiālu izstrādājumus) (izņemot apģērbus)

5603 [11 10 + 12 10 + 13 10 + 14 10 + 91 10 + 92 10 + 93 10 + 94 10]

kg

S

 

NACE 13.96: Tehniski un rūpnieciski izmantojamu tekstilmateriālu ražošana

CPA 13.96.11: Metalizēti pavedieni vai metalizēta pozamenta dzija

13.96.11.00

Metalizēta dzija, sloksnes un tamlīdzīgi izstrādājumi no mākslīgiem vai sintētiskiem tekstilmateriāliem, kombinēti ar metāla diegu, sloksnes vai pulvera veidā, vai pārklāti ar metālu

5605 00 00

kg

S

 

CPA 13.96.12: Citur neklasificēti austi audumi ar metāla pavedienu un austi audumi ar metalizētu dziju

13.96.12.00

Austi metāla diega vai metalizētas dzijas materiāli izmantošanai apģērbos, auduma apdarei vai tamlīdzīgiem mērķiem

5809 00 00

kg

S

 

CPA 13.96.13: Gumijas pavedieni un kordas diegi ar tekstilmateriālu pārklājumu; tekstildzija un sloksnes, impregnētas vai pārklātas ar gumiju vai plastikātu

13.96.13.00

Gumijas diegi un kords, ar tekstilmateriāla pārklājumu; tekstila dzija un sloksnes, piesūcinātas, apklātas, pārklātas vai apšūtas ar gumiju vai plastmasu

5604 [10 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 13.96.14: Citur neklasificēti tekstilmateriāli, impregnēti, ar pārklājumu vai uzklājumu

13.96.14.00

Tekstilmateriāli ar pārklājumu, piesūcināti, citur neminēti

5901 [10 00 + 90 00] + 5903 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 91 + 99)] + 00)]

m2

S

 

CPA 13.96.15: Riepu kordas audumi no augstas stiprības neilona vai citu poliamīdu, poliesteru vai viskozes mākslīgā zīda dzijas

13.96.15.00

Augstizturīgu neilona, citu poliamīdu, poliesteru vai mākslīgā viskozes zīda pavedienu korda audums riepām

5902 [10 (10 + 90) + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 13.96.16:   Tekstilizstrādājumi un preces tehniskām vajadzībām (ietverot daktis, gāzes degļu apvalkus, cauruļu oderējumu, transmisijas siksnas vai transportiera lentas, sietaudumus un filtraudumus)

13.96.16.20

Tekstilmateriāla šļūtenes un tamlīdzīgas tekstilmateriāla caurules, piesūcinātas vai nepiesūcinātas, ar oderējumu vai bez tā, bruņas (ūdenslīdēju tērpi) vai piederumi no citiem materiāliem

5909 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

13.96.16.50

Tekstilmateriāla daktis, konveijeru lentes, tekstilmateriāla caurules (ieskaitot pastiprinātus ar metālu vai citiem materiāliem)

5908 00 00 + 5910 00 00 + 5911 [10 00 + 20 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

13.96.16.80

Tekstilmateriāli un filcs papīrmašīnām vai tamlīdzīgām mašīnām (ieskaitot celulozes vai azbestcementa vajadzībām)

5911 [31 (11 + 19 + 90) + 32 (11 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 13.96.17: Šaurie austie audumi; šaurie audumi no līmētiem pavedieniem bez šķiedrām; apdares materiāli un tiem līdzīgi

13.96.17.30

Šaurie austie audumi, izņemot etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgus izstrādājumus

5806 [10 00 + 20 00 + 31 00 + 32 (10 + 90) + 39 00 + 40 00]

S

 

13.96.17.50

No tekstilmateriāliem ražotas etiķetes, emblēmas un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot izšūtos)

5807 [10 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

S

 

13.96.17.70

Pīnes, treses gabalos; pušķi un bumbuļi, dekoratīvi rotājumi (izņemot trikotāžas – ,adītos vai tamborētos)

5808 [10 00 + 90 00]

S

 

NACE 13.99: Citur neklasificētu tekstilizstrādājumu ražošana

CPA 13.99.11:   Tills un citi tīklveida audumi, izņemot austus, adītus un tamborētus audumus; mežģīnes gabalos, lentēs vai atsevišķu izstrādājumu veidā

13.99.11.30

Tills un citi tīkla audumi (izņemot austos, trikotāžas – adītos vai tamborētos)

5804 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.50

Rūpnieciski ražotas mežģīnes gabalos, sloksnēs vai motīvos (atsevišķu izstrādājumu veidā)

5804 [21 (10 + 90) + 29 (10 + 90)]

S

 

13.99.11.70

Rokām darinātas mežģīnes gabalos, lentēs, sloksnēs vai motīvos (atsevišķu izstrādājumu veidā)

5804 30 00

S

 

CPA 13.99.12: Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu izšuvumu veidā

13.99.12.30

Izšuvumi (bez redzamas pamatnes) gabalos, sloksnēs vai motīvos (atsevišķu izstrādājumu veidā)

5810 [10 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.50

Kokvilnas izšuvumi gabalos, sloksnēs vai motīvos (atsevišķu izstrādājumu veidā)

5810 [91 (10 + 90)]

S

 

13.99.12.70

Tekstilmateriālu izšuvumi gabalos, sloksnēs vai motīvos (atsevišķu izstrādājumu veidā) (izņemot izšuvumus bez redzamas pamatnes, kokvilnas)

5810 [92 (10 + 90) + 99 (10 + 90)]

S

 

CPA 13.99.13: Filcs un tūba, apretēta, impregnēta vai laminēta

13.99.13.00

Filcs, piesūcināts vai nepiesūcināts, apklāts, pārklāts vai laminēts citur neklasificēts

5602 [10 (11 + 19 + 31 + 38 + 90) + 21 00 + 29 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 13.99.14: Tekstilšķiedras, kuru garums ir ≤ 5 mm (pūkas), tekstilputekļi un mezgliņi

13.99.14.00

Tekstila izsukas, atkritumi un saveltie mezgliņi

5601 30 00

kg

S

 

CPA 13.99.15: Pozamenta dzija un lente; šenilpavedieni; cilpainie pavedieni

13.99.15.00

Zeltīta vai sudrabota (pozamenta) dzija un zeltīta vai sudrabota (pozamenta) lente un tamlīdzīgi izstrādājumi no mākslīgiem vai sintētiskiem tekstilmateriāliem ar platumu ≤ 5 mm, šenildzija, buklē rievdzija

5606 [00 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 13.99.16: Vatēti tekstilizstrādājumi gabalos

13.99.16.00

Vatēti tekstilizstrādājumi gabalos (izņemot izšuvumus)

5811 00 00

m2

S

 

CPA 13.99.19: Pārējās citur neklasificētas tekstilpreces un tekstilizstrādājumi

13.99.19.00

Pūderslotiņas un spilventiņi kosmētikas vai personiskās higiēnas līdzekļu lietošanai

9616 20 00

p/st @

S

 

NACE 14.11: Ādas apģērbu ražošana

CPA 14.11.10: Apģērbi no ādas vai jauktām ādām

14.11.10.00

Ādas vai mākslīgās ādas apģērbi (ieskaitot ādas žaketes un mēteļus) (izņemot apģērba piederumus, galvassegas, apavus)

4203 10 00

p/st @

S

 

NACE 14.12: Darba apģērbu ražošana

CPA 14.12.11: Vīriešu apģērba komplekti, žaketes, vējjakas, darba apģērbi un aizsargtērpi

14.12.11.20

Vīriešu vai zēnu komplekti no kokvilnas vai sintētiskām vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

6203 [22 10 + 23 10 + 29 11]

p/st

S

 

14.12.11.30

Vīriešu vai zēnu žaketes un bleizeri no kokvilnas vai sintētiskām vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

6203 [32 10 + 33 10 + 39 11]

p/st

S

 

CPA 14.12.12: Vīriešu garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm un īsās bikses, darba apģērbi un aizsargtērpi

14.12.12.40

Vīriešu vai zēnu garās bikses un pusgarās bikses no kokvilnas vai sintētiskām vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

6203 [42 11 + 43 11 + 49 11]

p/st

S

 

14.12.12.50

Vīriešu vai zēnu kombinezonbikses ar lencēm (dungriņi) no kokvilnas vai sintētiskām vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

6203 [42 51 + 43 31 + 49 31]

p/st

S

 

CPA 14.12.21: Sieviešu apģērba komplekti, žaketes, vējjakas, darba apģērbi un aizsargtērpi

14.12.21.20

Sieviešu un meiteņu komplekti no kokvilnas vai sintētiskām vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

6204 [22 10 + 23 10 + 29 11]

p/st

S

 

14.12.21.30

Sieviešu un meiteņu žaketes un bleizeri no kokvilnas vai sintētiskām vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

6204 [32 10 + 33 10 + 39 11]

p/st

S

 

CPA 14.12.22: Sieviešu garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm un īsās bikses, darba apģērbi un aizsargtērpi

14.12.22.40

Sieviešu un meiteņu garās bikses un pusgarās bikses no kokvilnas vai sintētiskām vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

6204 [62 11 + 63 11 + 69 11]

p/st

S

 

14.12.22.50

Sieviešu un meiteņu kombinezonbikses ar lencēm (dungriņi) no kokvilnas vai sintētiskām vai mākslīgām šķiedrām, darba un ražošanas apģērbiem

6204 [62 51 + 63 31 + 69 31]

p/st

S

 

CPA 14.12.30: Citi darba apģērbi

14.12.30.13

Citi vīriešu vai zēnu apģērbi no kokvilnas vai sintētiskās vai mākslīgās šķiedras, valkāšanai ražošanā vai aroddarbā

6211 [32 10 + 33 10]

p/st @

S

 

14.12.30.23

Citi sieviešu vai meiteņu apģērbi no kokvilnas vai sintētiskās vai mākslīgās šķiedras, valkāšanai ražošanā vai aroddarbā

6211 [42 10 + 43 10]

p/st @

S

 

NACE 14.13: Pārējo virsdrēbju ražošana

CPA 14.13.11: Vīriešu vai zēnu mēteļi, virsjakas, apmetņi, lietusmēteļi, vējjakas un līdzīgi apģērbi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.13.11.10

Vīriešu un zēnu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi , mantijas un tamlīdzīgi trikotāžas tekstilizstrādājumi (izņemot žaketes un bleizerus, siltās vējjakas ar kapuci; dažāda veida vējjakas)

6101 [20 10 + 30 10 + 90 20]

p/st

S

 

14.13.11.20

Vīriešu un zēnu siltās vējjakas ar kapuci, slēpotāju virsjakas, dažāda veida vējjakas un tamlīdzīgi trikotāžas tekstilizstrādājumi (izņemot žaketes un bleizerus)

6101 [20 90 + 30 90 + 90 80]

p/st

S

 

CPA 14.13.12:   Vīriešu vai zēnu uzvalki, komplekti, žaketes, bleizeri, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm un īsās bikses no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.13.12.30

Vīriešu un zēnu žaketes un bleizeri no trikotāžas

6103 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.13.12.60

Vīriešu vai zēnu uzvalki un kostīmi, no trikotāžas

6103 [10 (10 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.13.12.70

Vīriešu vai zēnu bikses, pusgarās bikses, īsās bikses – šorti, kombinezonbikses ar lencēm (dungriņi) no trikotāžas

6103 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 49 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.13:   Sieviešu vai meiteņu mēteļi, virsjakas, apmetņi, lietusmēteļi, vējjakas un līdzīgi apģērbi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.13.13.10

Sieviešu un meiteņu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, mantijas un tamlīdzīgi trikotāžas tekstilizstrādājumi (izņemot žaketes un bleizerus)

6102 [10 10 + 20 10 + 30 10 + 90 10]

p/st

S

 

14.13.13.20

Sieviešu un meiteņu siltās vējjakas ar kapuci; slēpotāju jakas; dažāda veida vējjakas un tamlīdzīgi trikotāžas tekstilizstrādājumi (izņemot žaketes un bleizerus)

6102 [10 90 + 20 90 + 30 90 + 90 90]

p/st

S

 

CPA 14.13.14:   Sieviešu vai meiteņu kostīmi, komplekti, žaketes, bleizeri, kleitas, svārki, bikšusvārki, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm, pusgarās bikses un šorti no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.13.14.30

Sieviešu un meiteņu žaketes vai bleizeri no trikotāžas

6104 [31 00 + 32 00 + 33 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.13.14.60

Sieviešu vai meiteņu kostīmi un komplekti no trikotāžas

6104 [13 00 + 19 (20 + 90) + 22 00 + 23 00 + 29 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.14.70

Sieviešu vai meiteņu kleitas no trikotāžas

6104 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 00]

p/st

S

 

14.13.14.80

Sieviešu vai meiteņu svārki un bikšusvārki no trikotāžas

6104 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 00]

p/st

S

 

14.13.14.90

Sieviešu vai meiteņu bikses, pusgarās bikses, īsās bikses – šorti, kombinezonbikses ar lencēm (dungriņi) no trikotāžas

6104 [61 00 + 62 00 + 63 00 + 69 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.21:   Vīriešu vai zēnu mēteļi, lietusmēteļi, virsjakas, apmetņi, siltās virsjakas, vējjakas un līdzīgi apģērbi no trikotāžas auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.21.10

Vīriešu un zēnu lietusmēteļi

6201 [12 10 + 13 10]

p/st

S

 

14.13.21.20

Vīriešu un zēnu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi utt.

6201 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

p/st

S

 

14.13.21.30

Vīriešu vai zēnu siltās virsjakas, slēpotāju jakas, vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot žaketes un bleizerus, adītus vai tamborētus, impregnētus, ar pārklājumu, pārklātus, laminētus vai gumijotus)

6201 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.22: Vīriešu vai zēnu uzvalki un komplekti no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.22.10

Vīriešu un zēnu kostīmi ( izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

6203 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 30 + 90)]

p/st

S

 

14.13.22.20

Vīriešu un zēnu komplekti (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

6203 [22 80 + 23 80 + 29 (18 + 30 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.23: Vīriešu vai zēnu jakas un bleizeri no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.23.00

Vīriešu un zēnu žaketes un bleizeri (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

6203 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.24: Vīriešu vai zēnu garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm un īsās bikses no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.24.42

Vīriešu vai zēnu džinsa bikses un pusgarās bikses (izņemot darba un ražošanas apģērbus)

6203 42 31

p/st

S

 

14.13.24.44

Vīriešu un zēnu vilnas vai smalkvilnas bikses, pusgarās bikses un īsās bikses – šorti (izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas, darba un ražošanas apģērbus)

6203 [41 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.24.45

Vīriešu un zēnu sintētisko vai mākslīgo šķiedru bikses, pusgarās bikses un īsās bikses – šorti (izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas, darba un ražošanas apģērbus)

6203 [43 19 + 49 19]

p/st

S

 

14.13.24.48

Vīriešu un zēnu kokvilnas garās un pusgarās bikses (izņemot džinsa, trikotāžas – adītas vai tamborētas)

6203 [42 (33 + 35)]

p/st

S

 

14.13.24.49

Vīriešu vai zēnu bikses, pusgarās bikses, īsās bikses – šorti, kombinezonbikses ar lencēm (dungriņi) (izņemot vilnas, kokvilnas, sintētisko vai mākslīgo šķiedru, trikotāžas – adītas vai tamborētas)

6203 49 90

p/st

S

 

14.13.24.55

Vīriešu vai zēnu kombinezonbikses ar lencēm (dungriņi) (izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas, darba vai ražošanas apģērbus)

6203 [41 30 + 42 59 + 43 39 + 49 39]

p/st

S

 

14.13.24.60

Vīriešu vai zēnu īsās bikses – šorti no kokvilnas, sintētiskām vai mākslīgām šķiedrām (izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas)

6203 [42 90 + 43 90 + 49 50]

p/st

S

 

CPA 14.13.31:   Sieviešu vai meiteņumēteļi, virsjakas, apmetņi, lietusmēteļi, vējjakas un līdzīgi apģērbi no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.31.10

Sieviešu un meiteņu lietusmēteļi

6202 [12 10 + 13 10]

p/st

S

 

14.13.31.20

Sieviešu un meiteņu mēteļi utt.

6202 [11 00 + 12 90 + 13 90 + 19 00]

p/st

S

 

14.13.31.30

Sieviešu un meiteņu siltās vējjakas ar kapuci (anoraki) , slēpošanas jakas, vējjakas un tamlīdzīgi trikotāžas izstrādājumi (izņemot žaketes un bleizerus, adītus vai tamborētus, impregnētus, ar pārklājumu, pārklātus, laminētus vai gumijotus)

6202 [91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.13.32: Sieviešu vai meiteņu kostīmi un komplekti no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.32.10

Sieviešu un meiteņu kostīmi (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

6204 [11 00 + 12 00 + 13 00 + 19 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.32.20

Sieviešu un meiteņu vai tamborētus) komplekti (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

6204 [21 00 + 22 80 + 23 80 + 29 (18 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.33: Sieviešu vai meiteņu jakas un bleizeri no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.33.30

Sieviešu un meiteņu žaketes un bleizeri (izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas)

6204 [31 00 + 32 90 + 33 90 + 39 (19 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.34: Sieviešu vai meiteņu kleitas, svārki un bikšusvārki no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.34.70

Sieviešu un meiteņu kleitas (izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas)

6204 [41 00 + 42 00 + 43 00 + 44 00 + 49 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.13.34.80

Sieviešu un meiteņu svārki un bikšusvārki (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

6204 [51 00 + 52 00 + 53 00 + 59 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.13.35:   Sieviešu vai meiteņu bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm, pusgarās bikses un īsās bikses no auduma, kas nav adīts vai tamborēts

14.13.35.42

Sieviešu vai meiteņu bikses un pusgarās bikses no džinsa auduma (izņemot darba un ražošanas apģērbus)

6204 62 31

p/st

S

 

14.13.35.48

Sieviešu un meiteņu garās bikses un pusgarās bikses no kokvilnas (izņemot džinsa; darba un ražošanas apģērbus)

6204 [62 (33 + 39)]

p/st

S

 

14.13.35.49

Sieviešu un meiteņu garās bikses un pusgarās bikses no vilnas, smalkvilnas, sintētiskājām vai mākslīgajām šķiedrām (izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas; darba un ražošanas apģērbus)

6204 [61 10 + 63 18 + 69 18]

p/st

S

 

14.13.35.51

Sieviešu vai meiteņu kokvilnas kombinezonbikses ar lencēm (dungriņi) (izņemot trikotāžas – adītas vai tamborētas; darba un ražošanas apģērbus)

6204 62 59

p/st

S

 

14.13.35.61

Sieviešu vai meiteņu kokvilnas īsās bikses – šorti (izņemot trikotāžas – adītas un tamborētas)

6204 62 90

p/st

S

 

14.13.35.63

Sieviešu un meiteņu kombinezonbikses ar lencēm no tekstila (izņemot kokvilnas, adītas vai tamborētas; darba un ražošanas apģērbus) un sieviešu un meiteņu īsās bikses – šorti no vilnas vai smalkvilnas (izņemot adītas vai tamborētas)

6204 [61 85 + 63 39 + 69 39]

p/st

S

 

14.13.35.65

Sieviešu vai meiteņu sintētisko un mākslīgo šķiedru īsās bikses – šorti (izņemot trikotāžas – adītas un tamborētas)

6204 [63 90 + 69 50]

p/st

S

 

14.13.35.69

Sieviešu vai meiteņu bikses, pusgarās bikses, kombinzonbikses ar lencēm (izņemot kokvilnas, vilnas vai smalkvilnas, sintētisko un mākslīgo šķiedru, trikotāžas – adītas vai tamborētas)

6204 69 90

p/st

S

 

NACE 14.14: Apakšveļas ražošana

CPA 14.14.11: Vīriešu vai zēnu trikotāžas virskrekli

14.14.11.00

Vīriešu vai zēnu virskrekli, apakškrekli no trikotāžas materiāliem

6105 [10 00 + 20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.12: Vīriešu vai zēnu garās un īsās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un līdzīgi izstrādājumi no trikotāžas

14.14.12.20

Vīriešu vai zēnu garās un īsās apakšbikses no trikotāžas (ieskaitot pusgarās sporta bikses – bokseršortus)

6107 [11 00 + 12 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.12.30

Vīriešu vai zēnu naktskrekli un pidžamas no trikotāžas drānas

6107 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.12.40

Vīriešu vai zēnu mājas halāti, peldmēteļi un tamlīdzīgi izstrādājumi no trikotāžas drānas

6107 [91 00 + 99 00]

p/st

S

 

CPA 14.14.13: Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes no trikotāžas

14.14.13.10

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes no trikotāžas drānas

6106 [10 00 + 20 00 + 90 (10 + 30 + 50 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.14:   Sieviešu vai meiteņu kombinē, apakšsvārki, apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, rītasvārki, peņuāri, peldmēteļi un līdzīgi izstrādājumi no trikotāžas

14.14.14.20

Sieviešu vai meiteņu biksītes un stilbbikses no trikotāžas drānas (ieskaitot pusgarās sporta bikses – bokseršortus)

6108 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.14.30

Sieviešu vai meiteņu naktskrekli un pidžamas no trikotāžas drānas

6108 [31 00 + 32 00 + 39 00]

p/st

S

 

14.14.14.40

Sieviešu vai meiteņu peldmēteļi, peņuāri, rītakleitas un tamlīdzīgi izstrādājumi no trikotāžas drānas

6108 [91 00 + 92 00 + 99 00]

p/st

S

 

14.14.14.50

Sieviešu vai meiteņu kombinē un apakšsvārki no trikotāžas drānas

6108 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

CPA 14.14.21: Vīriešu vai zēnu krekli no austiem audumiem

14.14.21.00

Vīriešu un zēnu krekli (izņemot adītus vai tamborētus)

6205 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 80)]

p/st

S

 

CPA 14.14.22:   Vīriešu vai zēnu sporta krekliņi un citi apakškrekli, garās un īsās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki no austiem audumiem

14.14.22.20

Vīriešu un zēnu garās un īsās apakšbikses (ieskaitot bokseršortus) (izņemot adītos vai tamborētos)

6207 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.22.30

Vīriešu un zēnu naktskrekli un pidžamas (izņemot adītos vai tamborētos)

6207 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.22.40

Vīriešu un zēnu sporta krekli bez piedurknēm – U-kekliņi, apakškrekli, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot adītus vai tamborētus)

6207 [91 00 + 99 (10 + 90)]

p/st @

S

 

CPA 14.14.23: Sieviešu vai meiteņu auduma blūzes, krekli un kreklblūzes

14.14.23.00

Sieviešu un meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes (izņemot adītas vai tamborētas)

6206 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 (10 + 90)]

p/st

S

 

CPA 14.14.24:   Sieviešu vai meiteņu krekliņi un līdzīgi izstrādājumi, kombinē, apakšsvārki, apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un līdzīgi izstrādājumi no austiem audumiem

14.14.24.30

Sieviešu un meiteņu naktskrekli un pidžamas (izņemot adītus vai tamborētus)

6208 [21 00 + 22 00 + 29 00]

p/st

S

 

14.14.24.50

Sieviešu un meiteņu kombinē un apakšsvārki (izņemot adītus vai tamborētus)

6208 [11 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.14.24.60

Sieviešu un meiteņu kokvilnas sporta krekliņi bez piedurknēm -U-krekliņi un citi apakškrekli, biksītes, stilbbikses, peņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot adītus vai tamborētus)

6208 91 00

p/st @

S

 

14.14.24.80

Sieviešu vai meiteņu peņuāri, peldmēteļi, rītakleitas, sporta krekli, apakškrekli, biksītes un stilbbikses (ieskaitot pusgarās sporta bikses – bokseršortus) no šķiedras, kas nav kokvilna (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

6208 92 00

p/st @

S

 

14.14.24.89

Sieviešu vai meiteņu sporta krekli bez piedurknēm, apakškrekli, biksītes, stilbbikses, peņuāri, peldmēteļi, rītakleitas un tamlīdzīgi izstrādājumi no tekstilmateriāliem (izņemot kokvilnas, sintētisko vai mākslīgo šķiedru, trikotāžas – adītus vai tamborētus)

6208 99 00

p/st @

S

 

CPA 14.14.25: Krūšturi, zeķturi, grācijas, bikšturi, zeķu prievītes un līdzīgi izstrādājumi un to daļas no auduma vai trikotāžas

14.14.25.30

Krūšturi

6212 [10 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.14.25.50

Zeķturi, zeķturbiksītes un korsetes (ieskaitot torsa triko tipa (bodi) ar regulējamām lencēm)

6212 [20 00 + 30 00]

p/st

S

 

14.14.25.70

Bikšturi, vīriešu zeķturi, zeķu prievītes un tamlīdzīgi izstrādājumi un to daļas

6212 90 00

S

 

CPA 14.14.30: T-krekli, sporta krekli un citi apakškrekli no trikotāžas

14.14.30.00

T-krekliņi, sporta krekli bez piedurknēm – U-krekliņi, un citi apakškrekli, adīti vai tamborēti

6109 [10 00 + 90 (20 + 90)]

p/st

S

 

NACE 14.19: Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana

CPA 14.19.11: Mazu bērnu apģērbi un apģērbu piederumi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.19.11.00

Zīdaiņu apģērbi un to aksesuāri (ieskaitot apakškreklus, kombinezonus, apakšbikses, elastīgos lācīšus, autiņus, cimdus vai dūraiņus, trikotāžas āra apģērbus (bērniem augumā ≤ 86 cm))

6111 [20 (10 + 90) + 30 (10 + 90) + 90 (11 + 19 + 90)]

S

 

CPA 14.19.12: Treniņtērpi, slēpošanas apģērbs, peldkostīmi, peldbikses un citi apģērbi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.19.12.10

Siltie treniņtērpi no trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) materiāliem

6112 [11 00 + 12 00 + 19 00]

p/st

S

 

14.19.12.30

Slēpošanas apģērbi no trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) materiāliem

6112 20 00

p/st @

S

 

14.19.12.40

Vīriešu vai zēnu peldbikses no trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) materiāliem

6112 [31 (10 + 90) + 39 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.19.12.50

Sieviešu vai meiteņu peldkostīmi no trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) materiāliem

6112 [41 (10 + 90) + 49 (10 + 90)]

p/st

S

 

14.19.12.90

Citi trikotāžas (adīti vai tamborēti) apģērbi, (ieskaitot torsa triko tipa (bodi), ar atbilstošām piedurknēm)

6114 [20 00 + 30 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 14.19.13: Trikotāžas cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

14.19.13.00

Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi, no trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) materiāliem

6116 [10 (20 + 80) + 91 00 + 92 00 + 93 00 + 99 00]

pa

S

 

CPA 14.19.19: Citi gatavi apģērba piederumi un apģērba daļas vai piederumi no adīta vai tamborēta trikotāžas auduma

14.19.19.30

Šalles, lakatiņi, silti kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi no trikotāžas (adītiem vai tamborētiem) materiāliem

6117 10 00

p/st @

S

 

14.19.19.60

Apģērba piederumi un to daļas no trikotāžas drānas (izņemot cimdus, dūraiņus, šalles, kaklautus un siltos kaklautus un mantiļas)

6117 [80 (10 + 80) + 00)]

S

 

CPA 14.19.21: Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi no austa auduma

14.19.21.00

Bērnu apģērbi un to piederumi no tekstilmateriāliem, izņemot trikotāžas (bērniem augumā ≤ 86 cm) (ieskaitot apakškreklus, kombinezonus, apakšbikses, rāpulīšus, autiņus, cimdus, dūraiņus, virsdrēbes)

6209 [20 00 + 30 00 + 90 (10 + 90)]

S

 

CPA 14.19.22: Treniņtērpi, slēpošanas kostīmi, peldkostīmi un peldbikses; citi apģērbi no austa auduma

14.19.22.10

Citi citur neminēti vīriešu vai zēnu apģērba gabali, ieskaitot vestes, treniņtērpus (izņemot slēpotāju tērpus, adītus vai tamborētus)

6211 [32 (31 + 41 + 42 + 90) + 33 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

p/st @

S

 

14.19.22.20

Citi citur neminēti sieviešu vai meiteņu apģērba gabali, ieskaitot vestes, treniņtērpus (izņemot slēpotāju tērpus, adītus vai tamborētus)

6211 [41 00 + 42 (31 + 41 + 42 + 90) + 43 (31 + 41 + 42 + 90) + 00)]

p/st @

S

 

14.19.22.30

Slēpošanas kostīmi (izņemot trikotāžas – adītiem vai tamborētiem materiāliem)

6211 20 00

p/st

S

 

14.19.22.40

Vīriešu vai zēnu peldbikses (izņemot trikotāžas – adītiem vai tamborētiem materiāliem)

6211 11 00

p/st

S

 

14.19.22.50

Sieviešu vai meiteņu peldkostīmi (izņemot trikotāžas – adītiem vai tamborētiem materiāliem)

6211 12 00

p/st

S

 

CPA 14.19.23:   Kabatlakatiņi, šalles, lakati, plīvuri, kaklasaites, kravates, cimdi un citi gatavi apģērba piederumi; citur neklasificētas apģērbu vai to piederumu daļas no austiem audumiem

14.19.23.10

Kabatas lakatiņi, mutautiņi (kabatlakatiņi)

6213 [20 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.33

Šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot izstrādājumus no zīda un zīda atlikumiem, adītus vai tamborētus)

6214 [20 00 + 30 00 + 40 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.38

Zīda vai zīda atlikuma šalles, lakatiņi, silti kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus)

6214 10 00

p/st

S

 

14.19.23.53

Kaklasaites, tauriņi un kravates (izņemot izstrādājumus no zīda un zīda atlikumiem, adītus vai tamborētus)

6215 [20 00 + 90 00]

p/st

S

 

14.19.23.58

Zīda vai zīda atlikuma kaklasaites, tauriņi un kravates (izņemot trikotāžas – adīti vai tamborēti)

6215 10 00

p/st

S

 

14.19.23.70

Cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi (izņemot trikotāžas – adīti vai tamborēti)

6216 00 00

pa

S

 

14.19.23.93

Apģērbu piederumi no tekstilmateriāliem (izņemot trikotāžasadītas, tamborētas šalles, lakatiņus un siltos kaklautus, mantiļas un plīvurus, kaklasaites, tauriņus un kravates, cimdus,)

6217 10 00

S

 

14.19.23.95

Apģērbu vai apģērbu piederumu daļas no tekstilmateriāliem (izņemot trikotāžas – adītus vai tamborētus krūšturus, korsetes, bikšturus, zeķturus un prievītes)

6217 90 00

S

 

CPA 14.19.31: Citi apģērba piederumi, kas izgatavoti no ādas vai mākslīgās ādas, izņemot sporta cimdus

14.19.31.75

Ādas vai mākslīgās ādas cimdi, pirkstaiņi un dūraiņi (izņemot sportam paredzētos, aizsargcimdus dažādiem darbiem)

4203 [29 (91 + 99)]

pa

S

 

14.19.31.80

Ādas vai mākslīgās ādas jostas, siksnas un jostas somas (patronsomas)

4203 30 00

p/st @

S

 

14.19.31.90

Ādas vai mākslīgās ādas apģērbu aksesuāri (izņemot cimdus, pirkstaiņus un dūraiņus, jostas, siksnas un jostas somas (patronsomas))

4203 40 00

S

 

CPA 14.19.32:   Apģērbs, kas izgatavots no filca vai neaustajiem tekstilmateriāliem, vai impregnētiem tekstilaudumiem vai audumiem ar pārklājumu

14.19.32.00

Apģērbs, kas izgatavots no filca vai neaustajiem tekstilmateriāliem, vai impregnētiem tekstilaudumiem vai audumiem ar segumu

6113 [00 (10 + 90)] + 6210 [10 (10 + 90) + 20 00 + 30 00 + 40 00 + 50 00]

p/st @

S

 

CPA 14.19.41:   Cepuru pusfabrikāti, veidņi un kapuces no filca; plakanas un cilindriskas sagataves no filca; cepuru pusfabrikāti, pīti vai izgatavoti, savienojot dažādu materiālu sloksnes

14.19.41.30

Filca sagataves, cepuru korpusi un kapuces, plakanas un cilindriskas filca sagataves (ieskaitot sagrieztas sagataves) (izņemot cepuru pusfabrikātus ar ieveidotām malām)

6501 00 00

p/st

S

 

14.19.41.50

Cepuru pusfabrikāti; pīti vai veidoti no dažādu materiālu sloksnēm (izņemot no cepuru veidņiem izgatavotos, ar ieveidotām malām, ar oderi vai apdari)

6502 00 00

p/st

S

 

CPA 14.19.42:   Cepures un citas galvassegas no filca, pītas vai izgatavotas, savienojot dažādu materiālu sloksnes, vai adītas vai tamborētas, vai izgatavotas no mežģīnēm vai cita tekstilauduma vienā gabalā; tīkliņi matiem

14.19.42.30

Filca cepures un citas filca galvassegas, izgatavotas no filca cepuru korpusiem, sagatavēm, kapucēm

6505 90 05 + 6506 99 10

p/st

S

 

14.19.42.50

Cepures un citas galvassegas; pītas vai veidotas no dažādu materiālu sloksnēm

6504 00 00

p/st

S

 

14.19.42.70

Cepures un citas galvassegas, trikotāžas vai izgatavotas no mežģīnēm, filca vai citiem tekstilmateriāliem, no viena gabala (bet ne no sloksnēm); jebkura materiāla matu tīkliņi

6505 [10 00 + 90 (10 + 30 + 80)]

p/st @

S

 

CPA 14.19.43:   Citas galvassegas, izņemot galvassegas no gumijas vai plastmasas, aizsargājošās galvassegas un galvassegas no azbesta; galvassegu starplikas, oderes, pārvalki, cepuru pamatnes, karkasi, nagi un zoda siksnas

14.19.43.00

Citas galvassegas (izņemot galvassegas no gumijas vai plastmasas, aizsargājošās galvassegas un galvassegas no azbesta); galvassegu starplikas, oderes, pārvalki, cepuru pamatnes, karkasi, cepuru nagi un zoda siksnas

6506 99 90 + 6507 00 00

S

 

NACE 14.20: Kažokādu izstrādājumu ražošana

CPA 14.20.10: Apģērbi, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām, izņemot galvassegas

14.20.10.30

Apģērbu kažokādu izstrādājumi un piederumi (izņemot cepures un galvassegas)

4303 [10 (10 + 90)]

S

 

14.20.10.90

Kažokādu izstrādājumi (izņemot apģērbu, apģērba piederumus, cepures un galvassegas)

4303 90 00

S

 

NACE 14.31: Trikotāžas zeķu ražošana

CPA 14.31.10: Trikotāžas zeķbikses, garās zeķes, pusgarās zeķes, īsās zeķes un citi zeķu izstrādājumi

14.31.10.33

Zeķbikses un vingrbikses, trikotāžas no sintētiskajām šķiedrām, ar lineāro blīvumu vienam pavedienam < 67 deciteksi

6115 21 00

p/st

S

 

14.31.10.35

Zeķbikses un vingrbikses, trikotāžas no sintētiskajām šķiedrām, ar lineāro blīvumu vienam pavedienam ≥ 67 deciteksi vai vairāk

6115 22 00

p/st

S

 

14.31.10.37

Zeķbikses un vingrbikses no tekstilmateriāliem (izņemot no sintētiskajām šķiedrām trikotāžas)

6115 29 00

p/st

S

 

14.31.10.50

Garās vai pusgarās sieviešu zeķes no trikotāžas, ar lineāro blīvumu vienam pavedienam < 67 deciteksi

6115 [30 (11 + 19 + 90)]

pa

S

 

14.31.10.90

Trikotāžas – adītas vai tamborētas zeķes un apavi (ieskaitot zeķes, izņemot sieviešu garās/ pusgarās zeķes ar lineāro blīvumu < 67 deciteksi, zeķbikses un vingrbikses, apavus ar pieliktām pazolēm)

6115 [10 (10 + 90) + 94 00 + 95 00 + 96 (10 + 91 + 99) + 00)]

pa

S

 

NACE 14.39: Pārējo trikotāžas izstrādājumu ražošana

CPA 14.39.10: Svīteri, džemperi, vilnas jakas, vestes un līdzīgi trikotāžas izstrādājumi

14.39.10.31

Vilnas vai smalkvilnas vīriešu un zēnu svīteri, puloveri, sporta krekli, vestes, jakas (izņemot svīterus un puloverus, kuru masā ir ≥ 50 % vilnas un masa ir ≥ 600 g)

6110 [11 30 + 12 10 + 19 10]

p/st

S

 

14.39.10.32

Vilnas vai smalkvilnas sieviešu vai meiteņu svīteri, puloveri, sporta krekli, vestes, jakas (izņemot svīterus un puloverus, kuru masā ir ≥ 50 % vilnas un masa ir ≥ 600 g)

6110 [11 90 + 12 90 + 19 90]

p/st

S

 

14.39.10.33

Svīteri un puloveri, kuru masā ≥ 50 % vilnas un viena gabala masa ir ≥ 600 g

6110 11 10

p/st

S

 

14.39.10.53

Viegli smalkadījuma kokvilnas džemperi un puloveri ar atlokāmu apkakli, augstu atlokāmu apkakli vai augstu apkakli

6110 20 10

p/st

S

 

14.39.10.55

Viegli smalkadījuma sintētisko vai mākslīgo šķiedru džemperi un puloveri ar atlokāmu apkakli, augstu atlokāmu apkakli vai augstu apkakli

6110 30 10

p/st

S

 

14.39.10.61

Vīriešu un zēnu kokvilnas svīteri, puloveri, sporta krekli, vestes un jakas (izņemot vieglus smalkadījuma džemperus un puloverus ar atlokāmu apkakli, augstu atlokāmu apkakli vai augstu apkakli)

6110 20 91

p/st

S

 

14.39.10.62

Sieviešu un meiteņu kokvilnas svīteri, puloveri, sporta krekli, vestes un jakas (izņemot vieglus smalkadījuma džemperus un puloverus ar atlokāmu apkakli, augstu atlokāmu apkakli vai augstu apkakli)

6110 20 99

p/st

S

 

14.39.10.71

Vīriešu un zēnu sintētisko un mākslīgo šķiedru svīteri, puloveri, sporta krekli, vestes un jakas (izņemot vieglus smalkadījuma džemperus un puloverus ar atlokāmu apkakli, augstu atlokāmu apkakli vai augstu apkakli)

6110 30 91

p/st

S

 

14.39.10.72

Sieviešu vai meiteņu sintētisko un mākslīgo šķiedru svīteri, puloveri, sporta krekli, vestes un jakas (izņemot, vieglus smalkadījuma džemperus un puloverus ar atlokāmu apkakli, augstu atlokāmu apkakli vai augstu apkakli)

6110 30 99

p/st

S

 

14.39.10.90

Svīteri, puloveri, sporta krekli, vestes un jakas no tekstilmateriāliem (izņemot vilnas vai smalkvilnas, kokvilnas, sintētisko un mākslīgo šķiedru izstrādājumus)

6110 [90 (10 + 90)]

p/st

S

 

NACE 15.11: Ādu miecēšana un apstrāde; kažokādu apstrāde un krāsošana

CPA 15.11.10: Miecētas vai apdarinātas zvērādas

15.11.10.30

Miecētas vai ģērētas veselas trušādas, zaķādas vai jērādas, kopā nesavienotas

4302 [19 (35 + 75 + 80)]

p/st

S

 

15.11.10.50

Miecētas vai ģērētas kažokādas vai ādas (izņemot trušādas, zaķādas vai jērādas)

4302 [11 00 + 19 (10 + 20 + 30 + 41 + 49 + 50 + 60 + 70 + 95) + 20 00 + 30 (10 + 21 + 25 + 31 + 41 + 45 + 51 + 55 + 61 + 71 + 95)]

S

 

CPA 15.11.21: Zamšāda

15.11.21.00

Zamšāda un mākslīgā zamšāda

4114 [10 (10 + 90)]

m2 @

S

 

CPA 15.11.22: Lakāda un lakādas imitācija; metalizēta āda

15.11.22.00

Lakāda; lakādas pārklājums un metalizēta āda

4114 20 00

m2

T

 

CPA 15.11.31: Veselas liellopu ādas bez apmatojuma

15.11.31.00

Veselas liellopu (ragu lopu) ādas bez apmatojuma

4104 [11 (10 + 51) + 19 (10 + 51) + 41 (11 + 19 + 51) + 49 (11 + 19 + 51)] + 4107 [11 (11 + 19) + 12 (11 + 19 + 91) + 10)]

kg

T

 

CPA 15.11.32: Liellopu ādas bez apmatojuma (izņemot veselas)

15.11.32.00

Liellopu (ragu lopu) ādas bez apmatojuma, izņemot veselas

4104 [11 59 + 19 59 + 41 59 + 49 59] + 4107 [91 (10 + 90) + 92 10 + 99 10]

kg

T

 

CPA 15.11.33: Zirgu dzimtas lopu ādas bez apmatojuma

15.11.33.00

Zirgu dzimtas dzīvnieku ādas bez apmatojuma

4104 [11 90 + 19 90 + 41 90 + 49 90] + 4107 [11 90 + 12 99 + 19 90 + 92 90 + 99 90]

kg

T

 

CPA 15.11.41: Aitu vai jēru āda bez vilnas

15.11.41.30

Aitāda vai jērāda bez apmatojuma, kas miecēta, bet nav tālāk sagatavota (izņemot zamšādu)

4105 [10 (10 + 90) + 30 (10 + 91 + 99)]

kg

T

 

15.11.41.50

Aitāda vai jērāda bez apmatojuma; pergamentēta vai pēc miecēšanas tālāk sagatavota (izņemot zamšādu, lakādu, lakādas pārklājumu un metalizētu ādu)

4112 00 00

m2

T

 

CPA 15.11.42: Kazu un kazlēnu ādas bez apmatojuma

15.11.42.30

Kazu vai kazlēnu ādas bez apmatojuma; miecētas vai izmiecētas, bet tālāk neapstrādātas (izņemot zamšādu)

4106 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90)]

kg

T

 

15.11.42.50

Kazu vai kazlēnu ādas bez apmatojuma; pergamentētas vai pēc miecēšanas tālāk apstrādātas (izņemot zamšādu, lakādu, lakādas pārklājumu vai metalizētu ādu)

4113 10 00

m2

T

 

CPA 15.11.43: Cūkāda

15.11.43.30

Cūkāda bez apmatojuma, kas pēc miecēšanas nav tālāk sagatavota

4106 [31 (10 + 90) + 32 (10 + 90)]

kg

T

 

15.11.43.50

Cūkāda bez apmatojuma; pergamentēta vai pēc miecēšanas tālāk apstrādāta (izņemot zamšādu, lakādu, lakādas pārklājumu un metalizētu ādu)

4113 20 00

m2

T

 

CPA 15.11.51: Citu dzīvnieku āda bez apmatojuma

15.11.51.00

Citu dzīvnieku āda bez apmatojuma

4106 [40 (10 + 90) + 91 00 + 92 00] + 4113 [30 00 + 90 00]

kg

T

 

CPA 15.11.52: Mākslīgā āda ar ādas vai ādas šķiedras pamatni

15.11.52.00

Mākslīgā āda uz dabiskās ādas vai ādas šķiedru pamatnes gabalos, loksnēs

4115 10 00

m2 @

T

 

NACE 15.12: Ceļojuma piederumu, somu un līdzīgu izstrādājumu, zirglietu piederumu ražošana

CPA 15.12.11: Zirglietas un iejūga piederumi dažādiem dzīvniekiem no dažādiem materiāliem

15.12.11.00

Jebkura materiāla iejūga un seglu piederumi jebkuram dzīvniekam (ieskaitot atsaites, pavadas, ceļgalu sargus, uzpurņus, seglu segas, seglu somas, suņu segas un tamlīdzīgus izstrādājumus)

4201 00 00

S

 

CPA 15.12.12:   Ceļojuma somas, rokassomas un līdzīgi izstrādājumi no ādas, mākslīgās ādas, plastmasas plēves, tekstilmateriāliem, vulkanizētas šķiedras vai kartona; ceļojuma komplekti ķermeņa kopšanas piederumiem, šūšanai, apģērba vai apavu tīrīšanai

15.12.12.10

Ceļasomas, koferi, rokassomiņas, mapes, skolassomas un tamlīdzīgi izstrādājumi no ādas, ādas gabaliņiem, lakādas, plastmasas, tekstila, alumīnija vai citiem materiāliem

4202 [11 (10 + 90) + 12 (11 + 19 + 50 + 91 + 99) + 19 (10 + 90)]

p/st @

S

 

15.12.12.20

Rokassomas no ādas, ādas gabaliņiem, lakādas, plastmasas aizsargpārklājuma, drānas vai citiem materiāliem (ieskaitot tādas, kam nav roktura)

4202 [21 00 + 22 (10 + 90) + 00)]

p/st

S

 

15.12.12.30

Izstrādājumi, ko parasti nēsā kabatā vai rokassomā

4202 [31 00 + 32 (10 + 90) + 00)]

S

 

15.12.12.50

Mugursomas, ceļojumu somas, sporta piederumu somas, kosmētikas piederumu somas, apvalki vai futrāļi mūzikas instrumentiem

4202 [91 (10 + 80) + 92 (11 + 15 + 19 + 91 + 98) + 00)]

S

 

15.12.12.70

Ceļojumu komplekti personiskās higiēnas vajadzībām, šūšanai, apavu vai apģērbu tīrīšanai (izņemot manikīra piederumu komplektus)

9605 00 00

p/st @

S

 

CPA 15.12.13: Pulksteņu siksniņas (izņemot metāla), aproces, rokassprādzes un to detaļas

15.12.13.00

Pulksteņu siksniņas, ķēdes, sprādzes un to detaļas gabaliņiem (ieskaitot no ādas, mākslīgās ādas vai plastmasas; izņemot no dārgmetāla, metāla vai parasta metāla, kas apstrādāts/klāts ar dārgmetālu)

9113 [90 (10 + 80)]

p/st @

S

 

CPA 15.12.19:   Pārējie citur neklasificēti izstrādājumi no ādas vai mākslīgās ādas (ietverot iekārtās vai mehāniskajās ierīcēs, vai citiem tehniskiem nolūkiem izmantojamos izstrādājumus).

15.12.19.30

Izstrādājumi no dabiskās ādas vai mākslīgās ādas, ko izmanto tehniskās iekārtās un mehāniskās ierīcēs vai citām tehniskām vajadzībām

4205 [00 (11 + 19)]

kg

S

 

15.12.19.60

Ādas vai mākslīgās ādas izstrādājumi, citur neklasificēti

4205 00 90

S

 

NACE 15.20: Apavu ražošana

CPA 15.20.11: Ūdensnecaurlaidīgi apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu, izņemot apavus ar metāla aizsargplāksnīti purngalā

15.20.11.00

Ūdens necaurlaidīgi apavi ar gumijas vai plastmasas augšdaļu (izņemot apavus ar aizsargājošu metāla purngalu)

6401 [92 (10 + 90) + 00)]

pa

S

 

CPA 15.20.12: Apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu, izņemot ūdensnecaurlaidīgus apavus vai sporta apavus

15.20.12.10

Sandales ar gumijas vai plastmasas ārējām zolēm un virsu (ieskaitot sandales ar siksniņām, vaļējās gumijas sandales ar siksniņu pirkststarpā)

6402 [20 00 + 99 (31 + 39)]

pa

S

 

15.20.12.31

Ielas apavi ar gumijas vai plastmasas virsu

6402 [91 90 + 99 (10 + 91 + 93 + 96 + 98)]

pa

S

 

15.20.12.37

Čības un pārējie istabas apavi ar gumijas vai plastmasas ārējām zolēm un plastmasas virsu (ieskaitot guļamistabas un baleta čības, rītakurpes)

6402 99 50

pa

S

 

CPA 15.20.13: Apavi ar ādas virsu, izņemot sporta apavus, apavus ar metāla aizsargplāksnīti purngalā un dažādus speciālos apavus

15.20.13.30

Apavi ar koka pamatni un ar ādas virsu (ieskaitot koka tupeles) (izņemot apavus ar iekšējo zoli vai ar aizsargājošu metāla purngalu)

6403 [51 05 + 59 05 + 91 05 + 99 05]

pa

S

 

15.20.13.51

Vīriešu ielas apavi ar ādas virsu (ieskaitot zābakus un kurpes) (izņemot ūdensizturīgus apavus, apavus ar aizsargājošu metāla purngalu)

6403 [51 (15 + 95) + 59 95 + 91 (16 + 96) + 96)]

pa

S

 

15.20.13.52

Sieviešu ielas apavi ar ādas virsu (ieskaitot zābakus un kurpes) (izņemot ūdensizturīgus apavus, apavus ar aizsargājošu metāla purngalu)

6403 [51 (19 + 99) + 59 99 + 91 (13 + 18 + 93 + 98) + 99 (93 + 98)]

pa

S

 

15.20.13.53

Bērnu ielas apavi ar ādas virsu (ieskaitot zābakus un kurpes) (izņemot ūdensizturīgus apavus, apavus ar aizsargājošu metāla purngalu)

6403 [51 (11 + 91) + 59 91 + 91 (11 + 91) + 91)]

pa

S

 

15.20.13.61

Vīriešu sandales ar ādas virsu (ieskaitot sandales ar siksniņām, vaļējas sandales ar siksniņu pirkststarpā)

6403 [59 35 + 99 36]

pa

S

 

15.20.13.62

Sieviešu sandales ar ādas virsu (ieskaitot sandales ar siksniņām, vaļējas sandales ar siksniņu pirkststarpā)

6403 [59 (11 + 39) + 99 (11 + 33 + 38)]

pa

S

 

15.20.13.63

Bērnu sandales ar ādas virsu (ieskaitot sandales ar siksniņām, vaļējas sandales ar siksniņu pirkstststarpā)

6403 [59 31 + 99 31]

pa

S

 

15.20.13.70

Čības un pārējie istabas apavi ar gumijas, plastmasas vai ādas ārējām zolēm un ādas virsu (ieskaitot baleta un guļamistabas čības, rītakurpes)

6403 [59 50 + 99 50]

pa

S

 

15.20.13.80

Apavi ar koka, korķa vai cita materiāla ārējo zoli un ar ādas virsu (izņemot gumijas, plastmasas vai ādas ārējās zoles)

6405 10 00

pa

S

 

CPA 15.20.14: Apavi ar tekstilmateriālu virsu, izņemot sporta apavus

15.20.14.44

Čības un pārējie istabas apavi (ieskaitot baleta un guļamistabas čības, rītakurpes)

6404 [19 10 + 20 10] + 20 91]

pa

S

 

15.20.14.45

Apavi ar gumijas, plastmasas vai ādas ārējām zolēm un auduma virsu (izņemot čības un pārējos istabas apavus, sporta apavus)

6404 [19 90 + 20 90]

pa

S

 

15.20.14.46

Apavi ar tekstilmateriāla virsu (izņemot čības un citus telpās valkājamos apavus, kā arī apavus ar gumijas, plastmasas, ādas vai mākslīgās ādas ārējo zoli)

6405 [20 (10 + 99)]

pa

S

 

CPA 15.20.21: Tenisa, basketbola, vingrošanas apavi, treniņapavi un līdzīgi apavi

15.20.21.00

Sporta apavi ar gumijas vai plastmasas ārējām zolēm un auduma virsu (ieskaitot tenisa kurpes, basketbola kedas, vingrošanas čības, treniņkurpes un tamlīdzīgus apavus)

6404 11 00

pa

S

 

CPA 15.20.29: Citi sporta apavi, izņemot distanču slēpju, slaloma, sniegadēļazābakus un slidzābakus

15.20.29.00

Citi sporta apavi (izņemot distanču slēpjzābakus, slaloma zābakus, sniegadēļa zābakus un slidzābakus)

6402 19 00 + 6403 19 00

pa

S

 

CPA 15.20.31: Apavi ar iestrādātu metāla aizsargplāksnīti purngalā

15.20.31.20

Apavi (ieskaitot ūdensnecaurlaidīgus apavus) ar aizsargājošu metāla purngalu un plastmasas vai gumijas ārējo zoli un virsu

6401 10 00 + 6402 [91 10 + 99 05]

pa

S

 

15.20.31.50

Apavi ar gumijas, plastmasas vai ādas ārējām zolēm un ādas virsu un ar aizsargājošu metāla purngalu

6403 40 00

pa

S

 

CPA 15.20.32: Citur neklasificēti apavi no koka, dažādi speciālie apavi un citi apavi

15.20.32.00

Citur neminēti apavi no koka, dažādi speciālie apavi un citi apavi

6403 20 00 + 6405 [90 (10 + 90)]

pa

S

 

CPA 15.20.40:   Apavu daļas no ādas; izņemamas starpzoles, papēžu spilventiņi un līdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un līdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas

15.20.40.20

Ādas apavu virsdaļas un to daļas (izņemot cietās daļas)

6406 10 10

S

 

15.20.40.50

Apavu virsas un daļas (izņemot ādas cietās daļas)

6406 10 90

S

 

15.20.40.80

Cita materiāla apavu daļas (izņemot virsdaļas)

6406 [99 (30 + 50 + 60 + 85)]

S

 

NACE 16.10: Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

CPA 16.10.10:   Koksne, zāģēta vai plēsta garenvirzienā,šķelta vai lobīta, kuras biezums > 6 mm; dzelzceļa vai tramvaja gulšņi no koka, neimpregnēti

16.10.10.10

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu koka gulšņi (šķērskoki); nepiesūcināti

4406 10 00

m3

S

 

16.10.10.33

Skujkoku koksne, sazāģēta vai cirsta garenvirzienā; šķelta vai lobīta; biezums > 6 mm, galos savienota, slīpēta vai ēvelēta

4407 [10 (15 + 31 + 33 + 38)]

m3

S

 

16.10.10.35

Egles koksne (Picea abies Karst.), baltegles koksne (Abies alba Mill.), zāģēta vai cirsta garenvirzienā; šķelta vai lobīta ar biezumu >6 mm, neēvelēta, neslīpēta, nesavienota galos

4407 10 91

m3

S

 

16.10.10.37

Priedes koksne (Pinus silvestris L.), zāģēta vai cirsta garenvirzienā; šķelta vai lobīta ar biezumu > 6 mm, neēvelēta, neslīpēta, nesavienota galos

4407 10 93

m3

S

 

16.10.10.39

Skujkoku koksne, sazāģēta vai cirsta garenvirzienā, šķelta/lobīta, biezums > 6 mm, ieskaitot līstītes zīmuļu ražošanai — kokmateriāli ≤ 125 cm garumā, < 12,5 mm biezumā, izņemot garumā saaudzētu — ēvelētu/slīpētu, egle/priede

4407 10 98

m3

S

 

16.10.10.50

Koksne, zāģēta vai cirsta garenvirzienā, šķelta vai lobīta, biezums > 6 mm; izņemot skujkoku un tropisko koku koksni un ozola bluķus, sloksnes un frīzes (lapu koku, izņemot ozolu)

4407 [91 (15 + 39 + 90) + 92 00 + 93 (10 + 91 + 99) + 94 (10 + 91 + 99) + 95 (10 + 91 + 99) + 99 (20 + 25 + 40 + 91 + 96 + 98)]

m3 @

S

 

16.10.10.71

Tropisko koku sugu koksne, zāģēta vai cirsta garenvirzienā, šķelta vai lobīta, galos savienota vai ēvelēta/slīpēta; biezums > 6 mm

4407 [21 (10 + 91 + 99) + 22 (10 + 91 + 99) + 25 (10 + 30 + 50 + 90) + 26 (10 + 30 + 50 + 90) + 27 (10 + 91 + 99) + 28 (10 + 91 + 99) + 29 (15 + 20 + 25 + 45 + 61 + 68 + 83 + 85 + 95)]

m3 @

S

 

16.10.10.77

Ozola koksnes sagataves, līstes un apmales parketam vai grīdas blokiem; slīpētas, bet nesamontētas (izņemot nepārtraukta profila), biezums > 6 mm

4407 91 31

m2

S

 

CPA 16.10.21:   Kokmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no šķautnēm vai skaldnēm (ietverot nesamontētus dēlīšus un joslas parketam vai koka grīdas segumam, un seglīstes)

16.10.21.10

Skujkoku koksne ar nepārtrauktu profilu (ieskaitot nesamontētus parketa dēlīšus un frīzes – joslas)

4409 [10 (11 + 18)]

kg

S

 

16.10.21.50

Lapkoku koksne ar nepārtrauktu profilu (ieskaitot nesamontētus parketa dēlīšus un frīzes – joslas)

4409 [21 00 + 29 (10 + 91 + 99)]

kg

S

 

CPA 16.10.22: Koka vilna; koksnes milti

16.10.22.00

Koksnes vilna, koksnes milti

4405 00 00

kg

S

 

CPA 16.10.23: Koksnes šķelda vai skaidas

16.10.23.03

Skujkoku šķeldas vai skaidas

4401 21 00

kg

S

 

16.10.23.05

Lapkoku šķeldas vai skaidas

4401 22 00

kg

S

 

CPA 16.10.31: Neapstrādāti kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem

16.10.31.16

Rupji apstrādāti skujkoku stabi , piesūcināti vai citādi impregnēti ar krāsu, krāsvielām, kreozotu vai citiem konservantiem

4403 10 00

m3

S

 

CPA 16.10.32: Impregnēti dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka

16.10.32.00

Dzelzceļa vai tramvaja sliežu koka gulšņi no piesūcinātas koksnes

4406 90 00

m3

S

 

CPA 16.10.39: Citi neapstrādāti kokmateriāli, ietverot šķeltus stabus, kārtis un mietus

16.10.39.00

Citi, rupji apstrādāti kokmateriāli, ieskaitot šķeltus stabus, kārtis un mietus

4404 [10 00 + 20 00]

m3 @

S

 

CPA 16.10.91: Koksnes žāvēšana, piesūcināšana vai ķīmiskā apstrāde

16.10.91.00

Apstrāde; koksnes piesūcināšana un aizsardzība (ieskaitot izturēšanu un kaltēšanu)

I

 

NACE 16.21: Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana

CPA 16.21.11: Saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli no bambusa

16.21.11.00

Saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīga līmēta slāņainā koksne no bambusa

4412 10 00

m3

S

 

CPA 16.21.12: Cita veida saplāksnis, finierēti paneļi un līdzīgi laminēti materiāli no koksnes

16.21.12.11

Saplāksnis vienīgi no koksnes loksnēm (izņemot bambusu), katras kārtas biezums ne vairāk kā 6 mm, ar vismaz vienu ārējo kārtu no tropu koku koksnes

4412 [31 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.14

Saplāksnis vienīgi no koksnes loksnēm (izņemot bambusu), katras kārtas biezums ne vairāk kā 6 mm, ar vismaz vienu ārējo kārtu no lapu koku koksnes (izņemot tropu koku koksni)

4412 [32 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.17

Saplāksnis vienīgi no koksnes loksnēm (izņemot bambusu), katras kārtas biezums ne vairāk kā 6 mm (izņemot izstrādājumus ar vismaz vienu ārējo kārtu no tropu koku koksnes vai lapu koku koksnes)

4412 39 00

m3

S

 

16.21.12.21

Saplākšņu plātnes, finierētas koka plātnes kā galdniekplātnes, plātnes ar stateniski līmētiem finieriem, līstīšu plātnes

4412 [94 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.12.24

Saplākšņu plātnes un tamlīdzīgas finierēta koka plātnes (izņemot galdniekplātnes, saplākšņus ar starpkārtu no stateniski līmētiem finieriem vai līstīšu plātnes)

4412 [99 (30 + 40 + 50 + 85)]

m3

S

 

CPA 16.21.13: Skaidu plātnes un līdzīgas plātnes no koksnes vai citiem koksnveida materiāliem

16.21.13.13

Kokskaidu plātnes

4410 [11 (10 + 30 + 50 + 90)]

m3

S

 

16.21.13.16

Orientētas kokskaidu plātnes (OSB)

4410 [12 (10 + 90)]

m3

S

 

16.21.13.19

Vafeļplātnes un tamlīdzīgas plātnes no koksnes (izņemot skaidu plātni un orientētu skaidu plātni (OSB))

4410 19 00

m3

S

 

16.21.13.50

Skaidu plātnes un tamlīdzīgas plātnes no koksnveida materiāliem (izņemot koksni)

4410 90 00

m3

S

 

CPA 16.21.14: Kokšķiedru vai citu koksnveida materiālu plātnes

16.21.14.23

Vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF) no koksnes vai citiem koksnveida materiāliem, kas saistītas vai arī nav saistītas ar sveķiem vai citam organiskām vielām, ne biezākas par 5 mm

4411 [12 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.26

Vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF) no koka vai citiem koksnveida materiāliem, kas saistītas vai arī nav saistītas ar sveķiem vai citām organiskām vielām, biezākas par 5 mm, bet ne biezāka par 9 mm

4411 [13 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.29

Vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF) no koka vai citiem koksnveida materiāliem, kas saistītas vai arī nav saistītas ar sveķiem vai citām organiskām vielām, biezākas par 9 mm

4411 [14 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.43

Kokšķiedru plātnes no koka vai citiem koksnveida materiāliem (izņemot vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF)), kas saistītas vai nav saistītas sveķiem vai citām organiskām vielām, ar blīvumu vairāk nekā 0,8 g/cm3

4411 [92 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.46

Kokšķiedru plātnes no koka vai citiem koksnveida materiāliem (izņemot vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF)), kas saistītas vai nav saistītas sveķiem vai citām organiskām vielām, ar blīvumu vairāk nekā 0,5 g/cm3, bet ne vairāk kā 0,8 g/cm3

4411 [93 (10 + 90)]

m2

S

 

16.21.14.49

Kokšķiedru plātnes no koka vai citiem koksnveida materiāliem (izņemot vidēja blīvuma kokšķiedru plātnes (MDF)), kas saistītas vai nav saistītas sveķiem vai citām organiskām vielām, ar blīvumu ne vairāk kā 0,5 g/cm3

4411 [94 (10 + 90)]

m2

S

 

CPA 16.21.21: Finiera loksnes un loksnes saplāksnim un citi gareniski zāģēti kokmateriāli, griezti vai lobīti, ≤ 6 mm

16.21.21.13

Vienslāņa finierētas plātnes, plātnes finierim un citai koksnei, kas ir zāģētas garenvirzienā, šķelta/lobīta, ≤ 6 mm biezumā, galos savienota, ēvelēta, slīpēta/mazās platēs zīmuļu ražošanai

4408 [10 (15 + 91) + 31 (11 + 21 + 25) + 39 (15 + 21 + 55 + 70) + 90 (15 + 35)]

m3 @

S

 

16.21.21.18

Skujkoku un tropisko koku koksnes finierētas plātnes un plātnes finierim; zāģētas garenvirzienā; šķeltas vai lobītas biezumā ≤ 6 mm; izņemot ar tapām savienotas; ēvelētas vai slīpētus

4408 [10 (93 + 99) + 31 30 + 39 (31 + 35 + 85 + 95) + 90 (85 + 95)]

m3

S

 

CPA 16.21.22: Blīvināti kokmateriāli kluču, plātņu, līstu vai profilētu izstrādājumu veidā

16.21.22.00

Blīvēta koksne blokos; plātnēs; brusās vai profilētu izstrādājumu veidā

4413 00 00

m3

S

 

NACE 16.22: Parketa paneļu ražošana

CPA 16.22.10: Saliktas parketa plātnes

16.22.10.30

Koka parketa paneļi mozaīkas grīdai

4418 71 00

m2

S

 

16.22.10.60

Koka parketa paneļi (izņemot mozaīku grīdām)

4418 [72 00 + 79 00]

m2

S

 

NACE 16.23: Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana

CPA 16.23.11: Logi, divviru balkona durvis un to rāmji, koka durvis un to rāmji un sliekšņi

16.23.11.10

Logi, franču logi (divviru logi līdz grīdai), balkonu stiklotas durvis, un to koka rāmji

4418 [10 (10 + 50 + 90)]

p/st

S

 

16.23.11.50

Koka durvis, to rāmji un sliekšņi

4418 [20 (10 + 50 + 80)]

p/st

S

 

CPA 16.23.12: Koka veidņi būvdarbiem, izmantojot betonu, koka jumstiņi un jumta skaidas

16.23.12.00

Koka veidņi betonēšanas būvdarbiem, koka lubiņas, jumstiņi un jumta skaidas

4418 [40 00 + 50 00]

kg

S

 

CPA 16.23.19: Citur neklasificēti namdaru un galdnieku izstrādājumi no koka

16.23.19.00

Ar būvniecību saistīti namdaru un galdniecības darbi no koka (izņemot logus, divviru logus un durvis, to rāmjus/sliekšņus, parketa plātnes, koka veidņus betonēšanas būvdarbiem, lubiņas, jumstiņus, jumta skaidas)

4418 [60 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 16.23.20: Saliekamas būvkonstrukcijas

16.23.20.00

Rūpnieciski izgatavotas saliekamās koka būvkonstrukcijas

9406 [00 (11 + 20)]

S

 

NACE 16.24: Koka taras ražošana

CPA 16.24.11: Paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi no koka

16.24.11.33

Koka plakanie paliktņi un paliktņu apmales

4415 20 20

p/st

S

 

16.24.11.35

Koka paliktņi kastēm un kravas stiprināšanas plates (izņemot plakanos paliktņus)

4415 20 90

p/st @

S

 

CPA 16.24.12: Koka mucas un mucinieku darinājumi

16.24.12.00

Koka mucas, muciņas, kubli, toveri, mucinieku izstrādājumi un to detaļas (ieskaitot mucu dēlīšus)

4416 00 00

kg

S

 

CPA 16.24.13: Citi koka konteineri un to daļas

16.24.13.20

Koka lādes, kastes, redeļu kastes, koka spoles un tamlīdzīgi iesaiņošanas materiāli (izņemot kabeļu spoles)

4415 10 10

kg

S

 

16.24.13.50

Koka kabeļu spoles

4415 10 90

kg

S

 

NACE 16.29: Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana

CPA 16.29.11:   Koka instrumenti, to korpusi un rokturi, slotu un suku koka daļas, koka pirmsagataves pīpju izgatavošanai, koka kurpju liestes un apavu izstiepēji

16.29.11.30

Instrumenti; instrumentu korpusi un rokturi no koka; slotas vai sukas un to rokturi no koka; zābaku vai kurpju liestes un izstiepēji no koka

4417 00 00

kg

S

 

16.29.11.80

Rupja koka vai koka saknes sagataves pīpju izgatavošanai

9614 00 10

kg

S

 

CPA 16.29.12: Galda un virtuves piederumi no koka

16.29.12.00

Galda un virtuves piederumi no koka

4419 [00 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 16.29.13:   Koka izstrādājumi ar mozaīku vai inkrustāciju, lādītes un kārbiņas juvelierizstrādājumiem un līdzīgi koka izstrādājumi, koka statuetes un citi dekoratīvie izstrādājumi no koka

16.29.13.00

Koka intarsijas, inkrustācijas; šķirstiņi/futlāri dārglietām, galda piederumiem un tamlīdzīgiem izstrādājumiem, statuetes un citi rotājumi, mēteļu/cepuru statīvi, biroju vēstuļu paplātes, pelnu trauki, spalvu ieliktņi, tintnīcas

4420 [10 (11 + 19) + 90 (10 + 91 + 99)]

S

 

CPA 16.29.14: Koka ietvari gleznām, fotogrāfijām, spoguļiem un līdzīgiem priekšmetiem un citi izstrādājumi no koka

16.29.14.10

Apavu koka daļas (izņemot virsdaļas un cietās daļas)

6406 91 00

S

 

16.29.14.20

Koka ietvari gleznām, fotogrāfijām, spoguļiem un tamlīdzīgiem priekšmetiem

4414 [00 (10 + 90)]

m @

S

 

16.29.14.90

Citi koka izstrādājumi (pārnēsājamas trepes, spriesļi, arkas, teknes, mietiņi, tapas, zārki utt.) (izņemot paliktņu sastāvdaļas)

4421 [10 00 + 90 (91 + 98)] + 10)]

S

 

CPA 16.29.21:   Dabiskais korķis, mizots vai sadalīts kvadrātveida vai taisnstūra blokos plašu, lokšņu vai slokšņu veidā; sasmalcināts, granulēts vai malts korķis; korķa atkritumi

16.29.21.30

Korķa atlikumi; sasmalcināts, granulēts vai malts korķis (izņemot dabisko korķi, neapstrādātā vai vienkārši apstrādātā veidā)

4501 90 00

kg

S

 

16.29.21.50

Dabiskais korķis, mizots vai rupji apstrādāts; taisnstūra vai kvadrātveida blokos, plātnēs, loksnēs vai sloksnēs

4502 00 00

kg

S

 

CPA 16.29.22: Dabiskā korķa izstrādājumi

16.29.22.50

Korķi un dabiskā korķa aizbāžņi

4503 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

16.29.22.90

Citi dabiskā korķa izstrādājumi

4503 90 00

kg

S

 

CPA 16.29.23: Bloki, plātnes, loksnes un sloksnes, dažādu formu flīzes un viengabala cilindri no aglomerēta korķa

16.29.23.20

Korķi un aizbāžņi; no aglomerēta korķa; korķi dzirkstošajiem vīniem, kas ražoti specifiskos reģionos (ieskaitot korķus ar dabiskām korķa ripiņām)

4504 10 11

kg

S

 

16.29.23.50

Korķi un aizbāžņi; no aglomerēta korķa; korķi vīnam (izņemot dzirkstošajiem vīniem, kas ražoti specifiskos reģionos)

4504 10 19

kg

S

 

16.29.23.80

Aglomerēta korķa izstrādājumi — kluči, plātes, loksnes, sloksnes, dažādas formas plāksnītes, cieti cilindri vai ripas, ieskaitot aglomerētu valcētu korķi vai zīmogotu korķi, izņemot korķus un tapas

4504 [10 (91 + 99)]

kg

S

 

CPA 16.29.24: Aglomerēts korķis; citur neklasificēti izstrādājumi no aglomerēta korķa

16.29.24.00

Aglomerētais korķis; pārējie aglomerētā korķa izstrādājumi, kas nav klasificēti citur

4504 [90 (20 + 80)]

kg

S

 

CPA 16.29.25: Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pinamiem materiāliem; grozi un pinumi

16.29.25.00

Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pinamiem materiāliem; grozi un pinumi (izņemot mēbeles)

4601 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 29 (10 + 90) + 92 (05 + 10 + 90) + 93 (05 + 10 + 90) + 94 (05 + 10 + 90) + 99 (05 + 10 + 90)] + 4602 [11 00 + 12 00 + 19 (10 + 91 + 99) + 00)]

kg

S

 

NACE 17.11: Celulozes (papīrmasas) ražošana

CPA 17.11.11: Ķīmiskā koksnes celuloze, šķīstošās šķirnes

17.11.11.00

Ķīmiskā koksnes masa, šķīstošās šķirnes

4702 00 00

kg 90 % sdt

T

 

CPA 17.11.12: Kīmiskā koksnes celuloze, natronceluloze vai sulfātceluloze, izņemot šķīstošās šķirnes

17.11.12.00

Ķīmiskā koksnes masa, sodas vai sulfātu, izņemot šķīstošās šķirnes

4703 [11 00 + 19 00 + 21 00 + 29 00]

kg 90 % sdt

T

 

CPA 17.11.13: Kīmiskā sulfītceluloze, izņemot šķīstošās šķirnes

17.11.13.00

Ķīmiskā koksnes masa, sulfīta, izņemot šķīstošās šķirnes

4704 [11 00 + 19 00 + 21 00 + 29 00]

kg 90 % sdt

T

 

CPA 17.11.14:   Mehāniskā koksnes celuloze; pusķīmiskā koksnes celuloze; papīra masa no citiem celulozi saturošiem šķiedrmateriāliem, izņemot koksni

17.11.14.00

Mehāniskā koksnes masa; pusķīmiskā koksnes masa; kosnes masa no citiem šķiedru celulozi saturošiem materiāliem, izņemot koksni

4701 [00 (10 + 90)] + 4705 00 00 + 4706 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 91 00 + 92 00 + 93 00]

kg 90 % sdt @

T

 

NACE 17.12: Papīra un kartona ražošana

CPA 17.12.11: Avīžpapīrs ruļļos vai loksnēs

17.12.11.00

Avīžu papīrs, ruļļos vai loksnēs

4801 00 00

kg

S

 

CPA 17.12.12: Rokas lējuma papīrs un kartons

17.12.12.00

Roklējuma papīrs un kartons, ruļļos vai loksnēs (izņemot avīžu papīru)

4802 10 00

kg

S

 

CPA 17.12.13:   Papīrs un kartons, kas izmantojams kā fotojutīga, termojutīga vai elektrojutīga papīra pamats; kopēšanas papīra pamats; tapešu pamats

17.12.13.00

Papīrs un kartons, kas izmantojams kā fotojūtīga, termojūtīga vai elektrojūtīga papīra pamats; kopējamā papīra pamats; tapešu pamats

4802 [20 00 + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.14: Cita veida papīrs un kartons grafiskiem nolūkiem

17.12.14.10

Papīrs, kartons grafikas darbiem; mehāniskās šķiedras ≤ 10 %, masa < 40 g/m2

4802 54 00

kg

S

 

17.12.14.35

Papīrs, kartons grafikas darbiem; mehāniskās šķiedras ≤ 10 %, svars ≥ 40 g/m2 bet ≤ 150 g/m2, ruļļos

4802 [55 (15 + 25 + 30 + 90)]

kg

S

 

17.12.14.39

Papīrs, kartons grafikas darbiem; mehāniskās šķiedras ≤ 10 %, svars ≥ 40 g/m2 bet ≤ 150 g/m2, loksnēs

4802 [56 (20 + 80) + 00)]

kg

S

 

17.12.14.50

Papīrs, kartons grafikas darbiem; mehāniskās šķiedras ≤ 10 %, masa > 150 g/m2

4802 [58 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.14.70

Papīrs, kartons grafikas darbiem; mehāniskās šķiedras > 10 %

4802 [61 (15 + 80) + 62 00 + 69 00]

kg

S

 

CPA 17.12.20: Tualetes papīra, sejas salvešu, dvieļu un mutautiņu sagataves, celulozes vate un audumi no celulozes šķiedrām

17.12.20.30

Celulozes vate mājsaimniecības vai sanitārās higiēnas vajadzībām, ruļļos ar platumu > 36 cm vai taisnstūra loksnēs (ieskaitot kvadrātu), kur vismaz viena nesalocītā mala > 36 cm

4803 00 10

kg

S

 

17.12.20.55

Celulozes šķiedras kreppapīrs un plēvpapīrs mājsaimniecības/sanitārās higiēnas vajadzībām ruļļos ar platumu > 36 cm, taisnstūra loksnēs, kur vismaz viena nesalocītā mala > 36 cm, svars ≤ 25 g/m2/slānim

4803 00 31

kg

S

 

17.12.20.57

Celulozes šķiedras kreppapīrs un plēvpapīrs mājsaimniecības/sanitārās higiēnas vajadzībām ruļļos ar platumu > 36 cm, taisnstūra loksnēs, kur vismaz viena nesalocītā mala > 36 cm, svars > 25 g/m2/slānim

4803 00 39

kg

S

 

17.12.20.90

Citi papīra veidi, kas izgatavoti mājsaimniecības vajadzībām

4803 00 90

kg

S

 

CPA 17.12.31: Nebalināts kraftpapīrs bez pārklājuma

17.12.31.00

Nekrītots, nebalināts saiņpapīrs, ruļļos vai loksnēs (izņemot rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem, sagataves perforētām kartēm un perforētām papīra lentēm)

4804 [11 (11 + 15 + 19 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.32: Balināts kraftpapīrs ar pārklājumu

17.12.32.00

Nekrītots saiņpapīrs, ruļļos vai loksnēs (izņemot nebalinātu, rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem, sagataves perforētām kartēm un perforētām papīra lentēm)

4804 [19 (12 + 19 + 30 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.33: Pusķīmisko šķiedru gofrētais papīrs

17.12.33.00

Pusķīmisko šķiedru gofrētais papīrs

4805 11 00

kg

S

 

CPA 17.12.34: Pārstrādāts gofrētais papīrs un cits gofrētais papīrs

17.12.34.00

Pārstrādāts gofrētais papīrs un cits gofrētais papīrs

4805 [12 00 + 19 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.35: Testlainers (pārstrādāts papīrs gofrētā kartona virsmām)

17.12.35.20

Nekrītots testlainers (makulatūras kartons), masa ≤ 150 g/m2, ruļļos vai loksnēs

4805 24 00

kg

S

 

17.12.35.40

Nekrītots testlainers (makulatūras kartons), masa > 150 g/m2, ruļļos vai loksnēs

4805 25 00

kg

S

 

CPA 17.12.41: Kraftpapīrs bez pārklājuma; maisu kraftpapīrs, krepēts vai krokots

17.12.41.20

Nekrītots, nebalināts maispapīrs (izņemot rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem, sagataves perforētām kartēm un perforētām papīra lentēm)

4804 [21 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.41.40

Nekrītots maispapīrs (izņemot nebalinātu, rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem, sagataves perforētām kartēm un perforētām papīra lentēm)

4804 [29 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.41.60

Nekrītots saiņpapīrs un kartons, masa ≤ 150 g/m2 (izņemot saiņpapīru, maispapīru, papīru un kartonu rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem u. c.)

4804 [31 (51 + 58 + 80) + 39 (51 + 58 + 80)]

kg

S

 

17.12.41.80

Krepēts vai burzīts (krokots) maispapīrs, ruļļos vai loksnēs

4808 20 00

kg

S

 

CPA 17.12.42:   Sulfītcelulozes ietinamais papīrs un cits papīrs bez pārklājuma (kas nav lietojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem)

17.12.42.20

Ietinamais sulfītcelulozes papīrs, ruļļos vai loksnēs

4805 [30 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.42.40

Cits nekrītots papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, masa ≤ 150 g/m2, (izņemot HS 48.02 pozīcijā minētos ražojumus, gofrētu papīru, ietinamo sulfītcelulozes papīru, filtra vai filca papīru un kartonu)

4805 91 00

kg

S

 

17.12.42.60

Cits nekrītots papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, masa > 150 g/m2 un < 225 g/m2, (izņemot HS 48.02 pozīcijā minētos ražojumus, gofrētu papīru, ietinamo sulfītcelulozes papīru, filtra vai filca papīru un kartonu)

4805 92 00

kg

S

 

17.12.42.80

Cits nekrītots papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, masa > 225 g/m2, (izņemot HS 48.02 pozīcijā minētos ražojumus, gofrētu papīru, ietinamo sulfītcelulozes papīru, filtra vai filca papīru un kartonu)

4805 [93 (20 + 80)]

kg

S

 

CPA 17.12.43: Filtrpapīrs un filtrēšanas kartons; pape

17.12.43.30

Nekrītots filtrpapīrs un kartons, ruļļos vai loksnēs

4805 40 00

kg

S

 

17.12.43.60

Nekrītots filca papīrs un kartons, ruļļos vai loksnēs

4805 50 00

kg

S

 

CPA 17.12.44: Cigarešu papīrs, kas nav sagriezts grāmatiņās vai čaulītēs

17.12.44.00

Cigarešu čaulīšu papīrs (izņemot grāmatiņu veidā vai stobriņos), ruļļos ar platumu > 5 cm

4813 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.51: Iekšēji pelēks kartons bez pārklājuma

17.12.51.10

Nekrītots, nepārklāts pelēkais kartons

4804 59 90

kg

S

 

CPA 17.12.59: Cits kartons bez pārklājuma

17.12.59.10

Nekrītots, nepārklāts kartons, izņemot pelēko

4804 [41 (91 + 98) + 42 00 + 49 00 + 51 00 + 52 00 + 59 10]

kg

S

 

CPA 17.12.60:   Pergamentpapīrs, taukvielas necaurlaidīgs papīrs, pauspapīrs un pergamīns, un citi glazēti caurspīdīgi vai puscaurspīdīgi papīri

17.12.60.00

Augu pergaments, tauknecaurlaidīgs papīrs, pauspapīrs, pergamīns un citi glazētie caurspīdīgie papīri

4806 [10 00 + 20 00 + 30 00 + 40 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.71: Daudzslāņains papīrs un kartons, bez virsmas pārklājuma vai neimpregnēts

17.12.71.00

Mākslīgais papīrs un kartons ruļļos vai loksnēs (ieskaitot salmu papīru un kartonu) (izņemot ar pārklātu vai impregnētu virsmu)

4807 [00 (30 + 80)]

kg

S

 

CPA 17.12.72: Krokots, ciļņots, gofrēts vai perforēts papīrs un kartons

17.12.72.00

Krepēts, krokots vai burzīts, gofrēts vai perforēts papīrs un kartons

4808 [30 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 17.12.73:   Papīrs un kartons, kas izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem, krītots ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām

17.12.73.35

Krītots papīrs kā pamats (..), fotojutīgam, siltumjutīgam, elektrojutīgam papīram, masa ≤ 150 g/m2, mehāniskās šķiedras ≤ 10 %

4810 [13 20 + 14 20 + 19 10]

kg

S

 

17.12.73.37

Krītots papīrs rakstīšanai, iespiešanai, grafiskiem darbiem (izņemot krītota, masa ≤ 150 g/m2)

4810 [13 80 + 14 80 + 19 90]

kg

S

 

17.12.73.60

Viegli krītots papīrs rakstīšanai, iespiešanai, grafiskiem darbiem, mehāniskās šķiedras > 10 %

4810 [22 (10 + 90)]

kg

S

 

17.12.73.75

Cits krītots mehāniskais grafiskais papīrs rakstīšanai, iespiešanai, grafiskiem darbiem, mehāniskās šķiedras > 10 %, ruļļos

4810 29 30

kg

S

 

17.12.73.79

Cits krītots mehāniskais grafiskais papīrs rakstīšanai, iespiešanai, grafiskiem darbiem, mehāniskās šķiedras > 10 %, loksnēs

4810 29 80

kg

S

 

CPA 17.12.74:   Kraftpapīrs (kas nav izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem), krītots ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām

17.12.74.00

Saiņpapīrs pārklāts ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām (izņemot rakstīšanai, iespiešanai un citiem grafiskiem darbiem)

4810 31 00

kg

S

 

CPA 17.12.75:   Kraftpapīrs (kas nav izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem), krītots ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām

17.12.75.00

Saiņošanas kartons pārklāts ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām (izņemot rakstīšanai, iespiešanai un citiem grafiskiem darbiem)

4810 [32 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.76: Koppapīrs, paškopējošais papīrs un cits kopējamais vai novelkamais papīrs ruļļos un loksnēs

17.12.76.00

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un cits kopējamais vai novelkamais papīrs ruļļos un loksnēs

4809 [20 (10 + 90) + 90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.12.77:   Papīrs, kartons, celulozes vate un celulozes šķiedru tīmekļi, ar pārklājumu, impregnēti, ar apdari, krāsotu vai iespiestu virsmu, ruļļos vai loksnēs

17.12.77.10

Ar darvu, bitumenu vai asfaltu pārklāts vai piesūcināts papīrs un kartons, ruļļos vai loksnēs

4811 10 00

kg

S

 

17.12.77.33

Gumijots vai pašlīmējošs papīrs un kartons, ruļļos vai loksnēs

4811 [41 (20 + 90)]

kg

S

 

17.12.77.35

Gumijots papīrs un kartons, ruļļos vai loksnēs (izņemot pašlīmējošo)

4811 49 00

kg

S

 

17.12.77.55

Balināts papīrs un kartons, ruļļos vai loksnēs, krītots, piesūcināts vai laminēts ar plastmasām, masa > 150 g/m2 (izņemot līmējošo)

4811 51 00

kg

S

 

17.12.77.59

Papīrs un kartons, ruļļos vai loksnēs, krītots, piesūcināts vai laminēts ar plastmasām (izņemot līmējošos, balinātos un ar masu > 150 g/m2)

4811 59 00

kg

S

 

17.12.77.70

Papīrs un kartons, ruļļos vai loksnēs, krītots, piesūcināts vai pārklāts ar vasku, parafīna vasku, stearīnu, eļļu vai glicerīnu

4811 60 00

kg

S

 

17.12.77.80

Cits papīrs, kartons, krītots (..), citur neklasificēts

4811 90 00

kg

S

 

CPA 17.12.78:   Iekšēji pelēks kartons (kas nav izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem), krītots ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām

17.12.78.20

Saiņpapīrs un kartons, kas no vienas vai abām pusēm pārklāts ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām jebkura lieluma ruļļos vai taisnstūrveida vai kvadrātveida loksnēs (izņemot papīru un kartonu rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem; papīrs un kartons vienmērīgi balināts visā masā un kurā vairāk nekā 95 % no kopējā šķiedru satura ir ķīmiskā procesā iegūtas koksnes šķiedras)

4810 39 00

kg

S

 

17.12.78.50

Daudzslāņu papīrs un kartons, pārklāts; pārējais

4810 92 90

kg

S

 

CPA 17.12.79:   Cita veida kartons (kas nav izmantojams rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem), krītots ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām

17.12.79.53

Daudzslāņu papīrs un kartons, pārklāts, kur katrs slānis balināts

4810 92 10

kg

S

 

17.12.79.55

Daudzslāņu papīrs un kartons, pārklāts, ar vienu balinātu ārējo slāni

4810 92 30

kg

S

 

17.12.79.70

Papīrs/kartons ruļļos vai loksnēs, pārklāts no vienas/abām pusēm ar kaolīnu vai citām neorganiskām vielām, izņemot tādu, kas tiek lietots jebkuriem grafiskiem mērķiem, daudzslāņu papīrs/kartons

4810 [99 (10 + 30 + 90)]

kg

S

 

NACE 17.21: Gofrētā papīra un kartona ražošana; papīra un kartona taras ražošana

CPA 17.21.11: Gofrēts kartons ruļļos vai loksnēs

17.21.11.00

Gofrēts papīrs un kartons, ruļļos vai loksnēs

4808 10 00

kg

S

 

CPA 17.21.12: Papīra maisiņi un maisi

17.21.12.30

Papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru tīklveida auduma maisi un somas, ar pamatnes platumu ≥ 40 cm

4819 30 00

kg

S

 

17.21.12.50

Papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru tīklveida auduma maisi un somas (izņemot ar pamatnes platumu ≥ 40 cm un skaņuplašu apvalkus)

4819 40 00

kg

S

 

CPA 17.21.13: Kastes un kārbas no gofrēta papīra vai kartona

17.21.13.00

Gofrēta papīra vai kartona kārbas, kastes un ietvari

4819 10 00

kg

S

 

CPA 17.21.14: Salokāmas kastes un kārbas no negofrēta papīra vai kartona

17.21.14.00

Salokāmas negofrēta papīra vai kartona kārbas un ietvari

4819 20 00

kg

S

 

CPA 17.21.15: Mapes, vēstuļu saturētāji, dokumentu glabāšanas kastes un līdzīgi papīra izstrādājumi izmantošanai iestādēs, veikalos utt.

17.21.15.30

Citi iesaiņojuma izstrādājumi, ieskaitot skaņu plašu apvalkus, citur neklasificēti

4819 50 00

kg

S

 

17.21.15.50

Kastveida mapes, vēstuļu turētāji, glabāšanas kastes un tamlīdzīgi izstrādājumi no papīra vai kartona izmantošanai birojos, veikalos vai tamlīdzīgās iestādēs

4819 60 00

kg

S

 

NACE 17.22: Sadzīves, higiēnisko priekšmetu un tualetes piederumu ražošana

CPA 17.22.11:   Tualetes papīrs, mutautiņi, sejas salvetes un dvieļi, galdauti un salvetes no papīra masas, celulozes vates vai celulozes šķiedrām

17.22.11.20

Tualetes papīrs

4818 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

17.22.11.40

Papīra, papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedru tīklveida auduma kabatas lakatiņi un kosmētikas vai sejas tīrīšanas salvetes

4818 20 10

kg

S

 

17.22.11.60

Papīra, papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedru tīklveida auduma roku dvieļi

4818 [20 (91 + 99)]

kg

S

 

17.22.11.80

Papīra, papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedru tīklveida auduma galdauti un galda salvetes

4818 30 00

kg

S

 

CPA 17.22.12:   Higiēnas dvieļi un tamponi, bērnu autiņi un līdzīgi higiēnas piederumi, apģērba gabali un apģērba piederumi no papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedras audumiem

17.22.12.10

Higiēnas dvieļi un tamponi, salvetes un autiņi zīdaiņiem un tamlīdzīgi higiēnas izstrādājumi no vates

5601 [10 (10 + 90)]

kg

S

 

17.22.12.20

Papīra, papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedru tīklveida auduma higiēniskie dvieļi, tamponi un tamlīdzīgi izstrādājumi

4818 [40 (11 + 13 + 19)]

kg

S

 

17.22.12.30

Zīdaiņu papīra autiņi, autiņu oderējumi un tamlīdzīgi higiēnas izstrādājumi no papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedru tīklveida auduma, izņemot tualetes papīru, higiēniskos dvieļus, tamponus un tamlīdzīgus izstrādājumus

4818 [40 (91 + 99)]

kg

S

 

17.22.12.40

Vate; pārējie vates izstrādājumi

5601 [21 (10 + 90) + 22 (10 + 90) + 00)]

kg

S

 

17.22.12.50

Papīra, papīra masas, papīra, celulozes vates vai celulozes šķiedru tīklveida auduma apģērba rotājumi un aksesuāri (izņemot kabatas lakatiņus un galvassegas)

4818 50 00

kg

S

 

17.22.12.90

Papīra izstrādājumi mājsaimniecības, higiēnas vai slimnīcu vajadzībām u. c., citur neklasificēti

4818 [90 (10 + 90)]

kg

S

 

CPA 17.22.13: Paplātes, šķīvji, bļodas, tases un līdzīgi izstrādājumi no papīra vai kartona

17.22.13.00

Papīra vai kartona paplātes, trauki, šķīvji, tases un tamlīdzīgi izstrādājumi

4823 [61 00 + 69 (10 + 90)]

kg

S

 

NACE 17.23: Rakstāmpapīra ražošana

CPA 17.23.11   Koppapīrs, paškopējošais papīrs un citu veidu kopējamais vai novelkamais papīrs; trafaretspiedes papīrs un ofseta plates no papīra; gumijots vai lipīgs papīrs

17.23.11.00

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un citu veidu kopējamais vai novelkamais papīrs; trafaretspiedes papīrs un ofseta plates no papīra; gumijots vai lipīgs papīrs

4816 [20 00 + 90 00]

kg

S

 

CPA 17.23.12:   Papīra vai kartona aploksnes, slēgtas vēstules, pastkartes bez zīmējumiem un sarakstes kartītes; kārbas, pasta maisiņi, kabatas grāmatiņas no papīra vai kartona, papīra kancelejas piederumi

17.23.12.30

Papīra vai kartona aploksnes

4817 10 00

kg

S

 

17.23.12.50

Papīra vai kartona atklātnes, pastkartes bez zīmējuma un sarakstes kartītes

4817 20 00

kg

S

 

17.23.12.70

Papīra vai kartona kārbas, mapes, kabatas grāmatiņas un rakstāmpiederumu komplekti, ar papīra kancelejas piederumu sortimentu

4817 30 00

kg

S

 

CPA 17.23.13: Reģistrācijas žurnāli, grāmatvedības uzskaites žurnāli, apvākojumi, veidlapas un citas kancelejas preces no papīra vai kartona

17.23.13.13

Papīra/kartona reģistrācijas žurnālu, grāmatvedības grāmatu, orderu grāmatu un kvīšu grāmatu ražošana

4820 10 10

kg

S

 

17.23.13.15

Papīra/kartona klažu, vēstuļu bloku, piemiņas bloku ražošana

4820 10 30

kg

S

 

17.23.13.17

Papīra/kartona piezīmju grāmatiņu, blociņu un dienasgrāmatu (ar kalendāru) ražošana

4820 10 50

kg

S

 

17.23.13.19

Papīra/kartona tikšanos grāmatiņu, adrešu grāmatiņu, tālruņu grāmatiņu un burtnīcu iespiešana (izņemot dienasgrāmatas) ražošana

4820 10 90

S

 

17.23.13.30

Papīra/kartona burtnīcu ražošana

4820 20 00

kg

S

 

17.23.13.50

Papīra/kartona vāku, lietu vāku un ātršuvēju ražošana (izņemot grāmatu vākus)

4820 30 00

kg

S

 

17.23.13.70

Papīra vai kartona paškopējošas lietvedības veidlapas un nepārtrauktas formas paškopējošu lapu komplekti

4820 40 00

kg

S

 

17.23.13.80

Papīra/kartona paraugu vai kolekciju albumu (pastmarkām vai fotogrāfijām) ražošana

4820 50 00

kg

S

 

17.23.13.90

Papīra/kartona dzēšpapīra bloku un grāmatu vāku ražošana

4820 90 00

S

 

CPA 17.23.14: Cits papīrs un kartons rakstīšanai, iespiešanai vai citiem grafiskiem darbiem, iespiests, gofrēts vai perforēts

17.23.14.00

Papīrs vai kartons rakstīšanai, iespieddarbiem vai citiem grafiskiem nolūkiem

4823 90 40

kg

S

 

NACE 17.24: Tapešu ražošana

CPA 17.24.11: Tapetes un līdzīgi sienu pārklājumi; caurspīdīgi papīra pārklājumi logiem

17.24.11.00

Tapetes un līdzīgi sienu pārklājumi; caurspīdīgi papīra pārklājumi logiem

4814 [10 00 + 20 00 + 90 (10 + 80)]

kg

S

 

CPA 17.24.12: Sienu pārklājumi no tekstilmateriāla

17.24.12.00

Tekstilmateriālu sienu pārklājumi ar platumu ≥ 45 cm

5905 [00 (10 + 30 + 50 + 70 + 90)]

kg

S

 

NACE 17.29: Cita veida papīra un kartona izstrādājumu ražošana

CPA 17.29.11: Etiķetes no papīra vai kartona

17.29.11.20

Pašlīmējošas iespiestas papīra vai kartona etiķetes

4821 10 10

kg

S

 

17.29.11.40

Iespiestas papīra vai kartona etiķetes (izņemot pašlīmējošās)

4821 10 90

kg

S

 

17.29.11.60

Pašlīmējošas papīra vai kartona etiķetes (izņemot iespiestās)

4821 90 10

kg

S

 

17.29.11.80

Papīra vai kartona etiķetes (izņemot iespiestās, pašlīmējošās)

4821 90 90

kg

S

 

CPA 17.29.12: Papīra masas filtru bloki, plātnes un plāksnes

17.29.12.00

Papīra masas filtrēšanas bloki, plātnes un plāksnes

4812 00 00

kg

S

 

CPA 17.29.19:   Cigarešu papīrs; spoles, saivas, rullīši un līdzīgi izstrādājumi; filtrpapīrs un kartons; pārējie citur neklasificēti papīra un kartona izstrādājumi

17.29.19.10

Cigarešu čaulīšu papīrs ruļļos, ar platumu ≤ 5 cm vai grāmatiņu vai stobriņu veidā

4813 [10 00 + 20 00]

kg

S

 

17.29.19.20

Spoles, rullīši, saivas un tamlīdzīgi turētāji no papīra masas, papīra vai kartona, tekstildzijas uztīšanai

4822 10 00

kg

S

 

17.29.19.30

Spoles, rullīši, saivas un tamlīdzīgi turētāji no papīra masas, papīra vai kartona (izņemot tādus, kas lietojami tekstildzijas uztīšanai)

4822 90 00

kg

S

 

17.29.19.51

Filtrpapīrs un filtrēšanas kartons, piegriezts pēc formas

4823 20 00

kg

S

 

17.29.19.55

Papīra vai kartona ruļļi, loksnes un ripas, kas iespiestas pašreģistrējošo aparātu vajadzībām

4823 40 00

kg

S

 

17.29.19.57

Veidoti vai presēti papīra masas izstrādājumi

4823 [70 (10 + 90)]

kg

S

 

17.29.19.85

Citi papīra un kartona izstrādājumi, citur neminēti

4823 90 85

kg

S

 

NACE 18.11: Laikrakstu iespiešana

CPA 18.11.10: Laikrakstu iespiešanas pakalpojumi

18.11.10.00

Iespiestas avīzes, žurnāli un periodiskie izdevumi, kas iznāk vismaz četrreiz nedēļā

kg

S

P

NACE 18.12: Cita veida izdevumu iespiešana

CPA 18.12.11:   Pastmarku, zīmogmarku, ģerboņpapīra, viedkaršu, čeku un citu pret viltojumiem drošu un līdzīgu papīru iespiešanas pakalpojumi

18.12.11.00

Iespiestas jaunas (nedzēstas) pastmarkas, ģerboņpapīrs, čeku veidlapas, banknotes utt.

kg

S

P

CPA 18.12.12: Reklāmas katalogu, prospektu, plakātu un citu drukātu reklāmas materiālu iespiešana

18.12.12.30

Iespiesti preču katalogi

kg

S

P

18.12.12.50

Iespiesti tirdzniecības reklāmas materiāli un tamlīdzīgi iespieddarbi (izņemot preču katalogus)

kg

S

P

CPA 18.12.13: Retāk nekā četras reizes nedēļā iznākošu žurnālu un citu periodisko izdevumu iespiešanas pakalpojumi

18.12.13.00

Iespiestas avīzes, žurnāli un periodiskie izdevumi, kas iznāk retāk kā četrreiz nedēļā

kg

S

P

CPA 18.12.14: Grāmatu, karšu, hidrogrāfisko vai visu veidu līdzīgu karšu, attēlu, plānu, fotogrāfiju un pastkaršu iespiešanas pakalpojumi

18.12.14.07

Iespiestas grāmatas, brošūras, vienlapes un līdzīgi iespiesti izdevumi atsevišķu lapu veidā

kg

S

P

18.12.14.14

Iespiestas grāmatas, brošūras, informācijas lapas (bukleti) un līdzīgi iespiesti izdevumi (izņemot vienlapes)

kg

S

P

18.12.14.21

Iespiestas bērnu bilžu grāmatas, zīmēšanas vai krāsošanas grāmatas

kg

S

P

18.12.14.28

Iespiestas vārdnīcas, enciklopēdijas un to turpinājumi

kg

S

P

18.12.14.35

Drukātas kartes, hidrogrāfiskās un tamlīdzīgas kartes, grāmatu formātā

kg

S

P

18.12.14.42

Drukātas kartes, hidrogrāfiskās un tamlīdzīgas kartes (izņemot grāmatu formātā)

kg

S

P

18.12.14.49

Iespiestas kā arī, ilustrētas vai nē, pastkartes

kg

S

P

18.12.14.56

Iespiestas vai ilustrētas pastkartes; iespiestas kartītes ar personiskiem sveicieniem, vēstījumiem vai paziņojumiem, ilustrētas vai neilustrētas, ar aploksnēm vai bez tām, ar rotājumiem vai bez tiem

kg

S

P

18.12.14.63

Iespiestas reprodukcijas, gravīras un fotogrāfijas

kg

S

P

CPA 18.12.19: Pārējie citur neklasificēti iespiešanas pakalpojumi

18.12.19.10

Jebkura veida kalendāri, iespiesti, ieskaitot kalendāru blokus

kg

S

P

18.12.19.20

Iespiestas notis (ieskaitot Braila rakstā)

kg

S

P

18.12.19.30

Iespiestas novelkamās bildītes (ieskaitot ar caurspīdīgu virskārtu)

kg

S

P

18.12.19.90

Citi iespieddarbi, citur neklasificēti

S

P

NACE 18.13: Salikšana un iespiedformu izgatavošana

CPA 18.13.10: Salikšanas un iespiedformu izgatavošanas pakalpojumi

18.13.10.00

Salikšanas, iespiedformu izgatavošanas pakalpojumi, salikums un fotosalikums

I

 

CPA 18.13.20: Iespiedplates vai cilindri un citi iespieddarbu izgatavošanai domāti materiāli

18.13.20.00

Tipogrāfijas elementi

8442 [50 (20 + 80)]

S

 

CPA 18.13.30: Citi ar iespieddarbiem saistītie pakalpojumi

18.13.30.00

Pārējie grafisko darbu pakalpojumi

I

 

NACE 18.14: Iesiešana un ar to saistītas palīgdarbības

CPA 18.14.10: Iesiešana un saistītie pakalpojumi

18.14.10.10

Grāmatu un tamlīdzīgu izstrādājumu iesiešana un apdare (salocīšana, sakomplektēšana, iešūšana, sabrošēšana, līmēšana, apgriešana, apvākošana)

I

 

18.14.10.30

Brošūru, žurnālu, katalogu, paraugu un reklāmas materiālu iesiešana/apdare, ieskaitot salocīšanu, sakomplektēšanu, iešūšanu, sabrošēšanu, līmēšanu, apgriešanu, apvākošanu

I

 

18.14.10.50

Iesiešana/apdare, ieskaitot apdrukāta papīra/kartona apdari, izņemot grāmatu, brošūru, žurnālu, katalogu, šablonu, reklāmas materiālu apdari

I

 

NACE 18.20: Ierakstu reproducēšana

CPA 18.20.10: Skaņu ierakstu reproducēšanas pakalpojumi

18.20.10.10

Skaņuplašu ierakstu reproducēšana (pavairošana)

I

 

18.20.10.30

Ierakstu reproducēšana (pavairošana) uz magnētiskām lentēm, ar platumu ≤ 4 mm

I

 

18.20.10.50

Ierakstu reproducēšana (pavairošana) uz magnētiskām lentēm, ar platumu > 4 mm bet ≤ 6,5 mm.

I

 

18.20.10.70

Ierakstu reproducēšana (pavairošana) kompaktdiskos

I

 

CPA 18.20.20: Videoierakstu reproducēšanas pakalpojumi

18.20.20.50

Skaņas un attēlu videoierakstu reproducēšana (pavairošana) magnētiskajās lentēs ar lenšu platumu > 6.5 mm

I

 

18.20.20.70

Skaņu un attēlu reproducēšana (pavairošana) video diskos un pārējos informācijas nesējos (izņemot magnētiskās lentes)

I

 

CPA 18.20.30: Programmatūras reproducēšanas pakalpojumi

18.20.30.30

Automatizētās datu apstrādes iekārtās lietojamo magnētisko lenšu datu vai instrukciju ierakstu reproducēšana (pavairošana), lenšu platums ≤ 4 mm (izņemot skaņu vai attēlu ierakstus)

I

 

18.20.30.50

Automatizētās datu apstrādes iekārtās lietojamo magnētisko lenšu datu vai instrukciju ierakstu reproducēšana (pavairošana), lenšu platums > 4 mm (izņemot skaņu vai attēlu ierakstus)

I

 

18.20.30.70

Automatizētās datu apstrādes iekārtās lietojamo datoru informācijas nesēju datu vai instrukciju ierakstu reproducēšana (pavairošana) (izņemot magnētiskās lentes, skaņu vai attēlu ierakstus)

I

 

NACE 19.10: Koksēšanas produktu ražošana

CPA 19.10.30: Piķis un piķa kokss

19.10.30.00

Piķis un piķa kokss, kas iegūts no akmeņogļu darvas vai citām minerāldarvām

2708 [10 00 + 20 00]

kg

T

 

NACE 20.11: Rūpniecisko gāzu ražošana

CPA 20.11.11: Ūdeņradis, argons, inertās gāzes, slāpeklis un skābeklis

20.11.11.20

Argons

2804 21 00

m3

T

 

20.11.11.30

Inertās gāzes (izņemot argonu)

2804 [29 (10 + 90)]

m3

T

 

20.11.11.50

Ūdeņradis

2804 10 00

m3

T

 

20.11.11.60

Slāpeklis

2804 30 00

m3

T

 

20.11.11.70

Skābeklis

2804 40 00

m3

T

 

CPA 20.11.12: Oglekļa dioksīds un citi neorganiskie nemetālu savienojumi ar skābekli

20.11.12.30

Oglekļa dioksīds (ogļskābā gāze)

2811 21 00

kg

T

 

20.11.12.50

Sēra trioksīds (sēra anhidrīds), diarsēna trioksīds

2811 29 10

kg

T

 

20.11.12.70

Slāpekļa oksīdi

2811 29 30

kg

T

 

20.11.12.90

Neorganiskie skābekļa savienojumi ar nemetāliem (izņemot sēra trioksīdu (sēra anhidrīdu), diarsēna trioksīdu, slāpekļa oksīdus, silīcija dioksīdu, sēra dioksīdu, oglekļa dioksīdu)

2811 29 90

kg

T

 

CPA 20.11.13: Sašķidrināts gaiss un saspiests gaiss

20.11.13.00

Šķidrs gaiss; saspiests gaiss

2853 00 30

kg

T

 

NACE 20.12: Krāsvielu un pigmentu ražošana

CPA 20.12.11: Cinka oksīds un peroksīds; titāna oksīds

20.12.11.30

Cinka oksīds; cinka peroksīds

2817 00 00

kg

T

 

20.12.11.50

Titāna oksīdi

2823 00 00

kg TiO2 @

T

 

CPA 20.12.12: Hroma, mangāna, svina, vara oksīdi un peroksīdi

20.12.12.00

Hroma, mangāna, svina, vara oksīdi un hidroksīdi

2819 [10 00 + 90 (10 + 90)] + 2820 [10 00 + 90 (10 + 90)] + 2824 [10 00 + 90 (10 + 90)] + 00)]

kg

T

 

CPA 20.12.19: Citi oksīdi, peroksīdi un hidroksīdi

20.12.19.10

Dzelzs oksīdi un hidroksīdi; krāszemes, kas satur 70 % no kopējās masas vai vairāk saistītās dzelzs, kas izteikta kā Fe2O3

2821 [10 00 + 20 00]

kg

T

 

20.12.19.30

Kobalta oksīdi un hidroksīdi; tehniskie (komerciālie) kobalta oksīdi

2822 00 00

kg

T

 

20.12.19.50

Litija oksīds un hidroksīds; vanādija oksīdi un hidroksīdi; niķeļa oksīdi un hidroksīdi; germānija oksīdi un cirkonija dioksīds

2825 [20 00 + 30 00 + 40 00 + 60 00]

kg

T

 

20.12.19.73

Molibdēna oksīdi un hidroksīdi

2825 70 00

kg

T

 

20.12.19.75

Antimona oksīdi

2825 80 00

kg

T

 

20.12.19.90

Citas neorganiskās bāzes, citi metālu oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi, kas nav citur klasificēti

2825 [90 (11 + 19 + 20 + 40 + 60 + 85)]

kg

T

 

CPA 20.12.21:   Sintētiskās organiskās krāsvielas un preparāti uz to bāzes; sintētiskie organiskie produkti, ko izmanto par fluorescējošiem balinātājiem vai kā luminoforus; lakas un preparāti uz to bāzes

20.12.21.10

Dispersijas krāsvielas un līdzekļi uz to bāzes

3204 11 00

kg

T

 

20.12.21.20

Skābās krāsvielas un kodināmās krāsvielas, kā arī līdzekļi uz to bāzes

3204 12 00

kg

T

 

20.12.21.30

Bāziskās krāsvielas un līdzekļi uz to bāzes

3204 13 00

kg

T

 

20.12.21.40

Tiešās krāsvielas un līdzekļi uz to bāzes

3204 14 00

kg

T

 

20.12.21.50

Citas sintētiskās organiskās krāsvielas

3204 [15 00 + 16 00 + 17 00 + 19 00 + 90 00]

kg

T

 

20.12.21.60

Sintētiskie organiskie produkti, kurus izmanto kā fluorescējoši spīdošus reaktīvus

3204 20 00

kg