24.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/23


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 641/2010

(2010. gada 7. jūlijs),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 42. pantu, 43. panta 2. punktu un 349. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulas (EK) Nr. 247/2006 (3) 4. panta 3. punktu ir atļauts četru gadu laikposmā no Azoru salām uz pārējo Savienības teritoriju sūtīt tādus cukura daudzumus, kas pārsniedz tradicionālās plūsmas. Atzīstot, ka Azoru salu lauksaimniecības diversifikācija varētu būt lietderīga, un lai tādējādi veicinātu šādu diversifikāciju, jo īpaši ņemot vērā piena kvotu sistēmas pakāpenisku atcelšanu, ir jāveic attiecīgi pasākumi, lai atbalstītu cukura nozares restrukturizāciju šajā reģionā. Šajā nolūkā, lai vietējo cukura pārstrādes nozari padarītu rentablu, ir piemēroti ļaut ierobežotā piecu gadu laikposmā sūtīt cukura daudzumus, kas pārsniedz tradicionālās plūsmas, pakāpeniski samazinot ikgadējos apjomus.

(2)

Ar Regulas (EK) Nr. 247/2006 5. panta 1. punktu, ievērojot prognozētās piegādes bilances apjomus, ir paredzēts atbrīvojums no ievedmuitas C cukura piegādei Azoru salām, Madeirai un Kanāriju salām uz laikposmu, kas noteikts 10. panta 1. punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 1260/2001 (2001. gada 19. jūnijs) par cukura tirgu kopīgo organizāciju (4). Pēc cukura nozares reformas un šīs nozares iekļaušanas Padomes Regulā (EK) Nr. 1234/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (5), būtu jāpielāgo Regulas (EK) Nr. 247/2006 5. panta 1. punkts. Proti, Azoru salām būtu jāatļauj izmantot atbrīvojumu no ievedmuitas par niedru jēlcukuru, ievērojot prognozētās piegādes bilances apjomus.

(3)

Regulas (EK) Nr. 247/2006 6. pantā ir paredzēts pārejas posms, kura laikā Kanāriju salas var turpināt saņemt rūpnieciskai pārstrādei paredzētu KN kodam 1901 90 99 un 2106 90 92 atbilstīgu uz piena bāzes ražotu produktu piegādes iepriekš noteiktā apjomā. Šis pārejas posms beidzās 2009. gada 31. decembrī. Tomēr produkts, kas atbilst KN kodam 1901 90 99 – vājpiena pulveris ar augu taukiem – ir kļuvis par tradicionālu produktu vietējo patērētāju, arī pašu trūcīgāko, uzturā. Tā piegāde ir radījusi īpašu vietējo nozari, kas nodrošina nodarbinātību un pievienoto vērtību. Tāpēc ir atbilstīgi saglabāt šā specifiskā produkta, ko izmanto tikai vietējam patēriņam, piegāde.

(4)

Regulas (EK) Nr. 247/200612. panta f) punktā ir minēti noteikumi par kontroli un sankcijām attālākajiem reģioniem paredzētajās Kopienas atbalsta programmās, kas dalībvalstīm jāiesniedz Komisijai apstiprināšanai. Ņemot vērā Komisijas gūto pieredzi un lai nodrošinātu šādu atbalsta programmu efektīvu un pareizu īstenošanu, ir jāsvītro minētās regulas 12. panta f) punktā iekļautās atsauces uz kontroli un sankcijām. Tomēr par šiem valsts pasākumiem arī turpmāk būs jāziņo Komisijai saskaņā ar minētās regulas 27. pantu.

(5)

Padomes Regulas (EK) Nr. 247/200618. pantā ir izklāstīti noteikumi par īpašu pasākumu piemērojamību vīna nozarei Eiropas Savienības attālākajos reģionos. Vīna tirgus kopīgā organizācija tika grozīta ar Padomes Regulu (EK) Nr. 479/2008 (2008. gada 29. aprīlis) par vīna tirgus kopējo organizāciju (6) un pēc tam iekļauta Regulā (EK) Nr. 1234/2007. Tāpēc jāatjaunina atsauces uz šiem pasākumiem. Turklāt Regulas (EK) Nr. 1234/200785.u panta 7. punktā ir iekļauts skaidrs atbrīvojums no izaršanas shēmas piemērošanas Azoru salām, Madeirai un Kanāriju salām. Tāpēc šāds atbrīvojums vairs nav jāpiemin Regulā (EK) Nr. 247/2006.

(6)

Regulas (EK) Nr. 247/200618. panta 2. punkta otrajā daļā ir paredzēts, ka vīna dārzus, kas Azoru salās un Madeirā apstādīti ar audzēšanai kultūrā aizliegtu ražojošo hibrīdšķirņu vīnogulājiem, pakāpeniski likvidē līdz 2013. gada 31. decembrim. Ar minētās regulas 18. panta 2. punkta trešo daļu Portugālei ir uzlikts pienākums katru gadu ziņot par panākumiem, kas gūti, pārveidojot un pārstrukturējot platības, kuras apstādītas ar šādām vīnogulāju šķirnēm. Šie noteikumi ir stingrāki par noteikumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 120.a panta 5. punktā, proti, aizliegto ražojošo hibrīdšķirņu vīnogulāji būtu jāizar, izņemot gadījumus, kad iegūtais vīns ir paredzēts vienīgi vīna ražotāju ģimeņu patēriņam. Tāpēc būtu jāsvītro Regulas (EK) Nr. 247/200618. panta 2. punktā minētais datums “2013. gada 31. decembris”, lai novērstu nevienlīdzīgu attieksmi pret Azoru salu un Madeiras reģioniem, no vienas puses, un pārējo Savienības teritoriju, no otras puses.

(7)

Neraugoties uz vietējās piena ražošanas neseno attīstību Francijas aizjūras departamentā Reinjonā, pašreizējais dzeramā piena pieprasījums salā nav pietiekami apmierināts. Turklāt šā reģiona attālais novietojums un izolētība liedz iegūt svaigu pienu no citiem avotiem. Tāpēc ar Regulas (EK) Nr. 247/200619. panta 4. punktu Madeirai piešķirtā atļauja ražot atjaunotu sterilizētu pienu no Savienības izcelsmes piena pulvera būtu jāattiecina arī uz Reinjonu.

(8)

Apstākļi vietējās piena ražošanas turpmākai paplašināšanai attālākajos reģionos, kuriem piešķirts Regulas (EK) Nr. 247/200619. panta 4. punkta pirmajā daļā paredzētais atbrīvojums, ir ļoti ierobežoti šo salu topogrāfijas dēļ. Lai gan pienākums nodrošināt vietējā piena savākšanu un noietu paliek spēkā, ir jāsvītro ar minētā punkta otro daļu paredzētais Komisijas pienākums noteikt vietēji ražota svaiga piena daudzumu pirms tā pārstrādes atjaunotajā sterilizētajā pienā.

(9)

Šīs regulas noteikumu piemērošanai ar atpakaļejošu spēku no 2010. gada 1. janvāra būtu jānodrošina īpašu lauksaimniecības pasākumu nepārtrauktība Savienības attālākajos reģionos, un tai būtu arī jāatbilst attiecīgo uzņēmēju pamatotām cerībām.

(10)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 247/2006,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 247/2006 groza šādi.

1)

Regulas 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Atkāpjoties no 2. punkta a) apakšpunkta, nākamo piecu gadu laikposmā no Azoru salām uz pārējo Savienības teritoriju katru gadu var nosūtīt šādus maksimālos cukura daudzumus (KN kods 1701):

:

2011. gadā

:

3 000 tonnu,

:

2012. gadā

:

2 500 tonnu,

:

2013. gadā

:

2 000 tonnu,

:

2014. gadā

:

1 500 tonnu,

:

2015. gadā

:

1 000 tonnu.”.

2)

Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“5. pants

Cukurs

1.   Laikposmā, kas noteikts 204. panta 2. un 3. punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 1234/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (7), ievērojot šīs regulas 2. pantā minētās prognozētās piegādes bilances apjomus, no ievedmuitas atbrīvo šādu tās pašas regulas 61. pantā minēto saražoto cukuru, kurš pārsniedz kvotu un kurš:

a)

ievests patēriņam Madeirā vai Kanāriju salās kā baltais cukurs atbilstīgi KN kodam 1701;

b)

rafinēts un patērēts Azoru salās kā jēlcukurs atbilstīgi KN kodam 1701 12 10 (biešu jēlcukurs).

2.   Azoru salās rafinēšanas vajadzībām 1. punktā minētos daudzumus var papildināt ar jēlcukura daudzumiem atbilstīgi KN kodam 1701 11 10 (niedru jēlcukurs), ievērojot prognozētās piegādes bilances apjomus. Nosakot Azoru salām vajadzīgā jēlcukura daudzumu, ņem vērā vietējās cukurbiešu ražošanas attīstību. Daudzumus, uz kuriem attiecas piegādes režīms, nosaka tā, lai nodrošinātu, ka Azoru salās rafinētā cukura gada kopapjoms nepārsniedz 10 000 tonnu.

3)

Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“6. pants

Uz piena bāzes ražoti produkti

Atkāpjoties no 2. panta, Kanāriju salas var turpināt nodrošināties ar rūpnieciskai pārstrādei paredzētiem uz piena bāzes ražotiem produktiem atbilstīgi KN kodam 1901 90 99 (vājpiena pulveris ar augu taukiem), nepārsniedzot 800 tonnu gadā. Atbalsts, ko piešķir par šā produkta piegādi no Savienības, nedrīkst pārsniegt EUR 210 par tonnu, un to iekļauj 23. pantā noteiktajā maksimālajā apjomā. Šo produktu izmanto tikai vietējam patēriņam.”.

4)

Regulas 12. panta f) punktu aizstāj ar šādu punktu:

“f)

noteikumus, lai nodrošinātu efektīvu un pareizu programmu īstenošanu, tostarp reklāmas, uzraudzības un izvērtēšanas pasākumus, kā arī kvantitatīvu izvērtēšanas rādītāju definīciju;”.

5)

Regulas 18. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“18. pants

Vīns

1.   Azoru salām un Madeirai nepiemēro pasākumus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.v, 103.w, 103.x un 182.a pantā.

2.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 1234/2007 120.a panta 2. punktu, vīnogas no aizliegtajām ražojošajām vīnogulāju hibrīdšķirnēm (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton, Herbemont), kas novāktas Azoru salās un Madeirā, var izmantot, lai ražotu vīnu, ko drīkst izplatīt tikai minētajos reģionos.

Portugāle pakāpeniski likvidē vīna dārzus, kas apstādīti ar aizliegtu ražojošo hibrīdšķirņu vīnogulājiem, vajadzības gadījumā izmantojot atbalstu, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.q pantā.

3.   Pasākumus, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.v, 103.w un 103.y pantā, nepiemēro Kanāriju salām.”.

6)

Regulas 19. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Neskarot Regulas (EK) Nr. 1234/2007 114. panta 2. punktu, no Savienības izcelsmes piena pulvera atjaunota sterilizēta piena ražošanu Madeirā un Francijas aizjūras departamentā Reinjonā atļauj atbilstīgi vietējā patēriņa vajadzībām, ciktāl šis pasākums nodrošina, ka uz vietas ražoto pienu savāc, un tam ir noiets. Šo produktu izmanto tikai vietējam patēriņam.

Metodi, ar kuru ir iegūts šāds atjaunotais sterilizētais piens, skaidri norāda pārdošanas marķējumā.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2010. gada 7. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

O. CHASTEL


(1)  2010. gada 17. marta atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2010. gada 18. maija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2010. gada 29. jūnija lēmums.

(3)  OV L 42, 14.2.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 178, 30.6.2001., 1. lpp.

(5)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(6)  OV L 148, 6.6.2008., 1. lpp.

(7)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.”.