15.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 180/7


PADOMES REGULA (ES, EURATOM) Nr. 617/2010

(2010. gada 24. jūnijs)

par to, kā ziņot Komisijai par enerģētikas infrastruktūras investīciju projektiem Eiropas Kopienā, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 736/96

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 337. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 187. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu,

tā kā:

(1)

Lai Eiropas Komisija varētu veikt enerģētikas jomā uzticētos uzdevumus, ir būtiski gūt vispārēju priekšstatu par investīcijām Savienības enerģētikas infrastruktūrā. Komisija, ja tai būtu regulāri pieejami jaunākie dati un informācija, varētu izdarīt vajadzīgos salīdzinājumus un vērtējumus, kā arī ierosināt attiecīgus pasākumus, pamatojoties uz pareiziem datiem un analīzi, jo īpaši par energoresursu pieprasījuma un piedāvājuma bilanci nākotnē.

(2)

Pēdējos gados Savienībā un ārpus tās ir notikušas ievērojamas pārmaiņas enerģētikas jomā, un tādēļ, lai nodrošinātu Savienības energoapgādi un iekšējā tirgus funkcionēšanu, kā arī Savienības uzsākto pāreju uz tādu enerģētikas sistēmu, kas rada maz oglekļa dioksīda, investīcijas enerģētikas infrastruktūrā ir kļuvušas par ārkārtīgi svarīgu jautājumu.

(3)

Jaunā situācija enerģētikas jomā prasa ievērojamas investīcijas visu enerģētikas sektoru infrastruktūras veidos, kā arī prasa attīstīt jaunus infrastruktūru veidus un jaunas tehnoloģijas, kas vēl tikai ienāk tirgū. Enerģētikas nozares liberalizācija un lielāka iekšējā tirgus integrācija aizvien lielāku vietu atvēl uzņēmējiem, kas tajā investē. Vienlaikus jaunas politiskas prasības – piemēram, mērķi, kas paredz mainīt kopējo energoresursu bilanci – mainīs dalībvalstu politiku jaunu un/vai modernizētu infrastruktūru jomā.

(4)

Tādēļ Savienībā lielāka uzmanība būtu jāpievērš investīcijām enerģētikas infrastruktūrā, jo īpaši saistībā ar problēmu paredzēšanu, paraugprakses veicināšanu un lielāku informētību par turpmāko Savienības enerģētikas sistēmas attīstību.

(5)

Tālab Komisijai un jo īpaši tās Enerģētikas tirgus novērošanas centram būtu vajadzīgi precīzi dati un informācija par investīciju projektiem – arī tādiem, kas ir saistīti ar infrastruktūras elementu slēgšanu – svarīgākās Savienības enerģētikas sistēmas daļās.

(6)

Saņemt datus un informāciju par gaidāmām ražošanas, pārsūtīšanas un glabāšanas jaudu pārmaiņām, kā arī par dažādu enerģētikas nozares sektoru projektiem ir Savienības interesēs – un tā ir svarīga arī nākotnes investīcijām. Tālab būtu jānodrošina, lai Komisijai darītu zināmus investīciju projektus, kuros ir sākušies būvdarbi vai slēgšanas pasākumi, vai tādiem, kuros ir pieņemts galīgs lēmums par investīcijām.

(7)

Saskaņā ar Euratom līguma 41. un 42. pantu uzņēmumiem ir pienākums darīt zināmus savus investīciju projektus. Šāda informācija ir jāpapildina ar regulāriem, konkrētiem pārskatiem par investīciju projektu īstenošanas gaitu. Šādi papildu ziņojumi neskar Euratom līguma 41. līdz 44. pantu.

(8)

Lai Komisijai būtu pārskatāmas norises, kas gaidāmas Savienības enerģētikas sistēmā kopumā, ir vajadzīga saskaņota sistēma, kā dalībvalstīm sniegt pārskatus par investīciju projektiem, izmantojot atjauninātas oficiālu datu un informācijas kategorijas.

(9)

Dalībvalstīm tālab būtu jādara Komisijai zināmi dati un informācija par to teritorijā plānotiem vai notiekošiem enerģētikas infrastruktūras investīciju projektiem saistībā ar naftas, dabasgāzes, elektroenerģijas, tostarp elektroenerģijas no atjaunīgiem avotiem, biodegvielas ražošanu, glabāšanu un transportu un oglekļa dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu, tostarp pieslēgšanos trešo valstu tīkliem. Iesaistītajiem uzņēmumiem būtu jānosaka pienākums konkrētos datus un informāciju darīt zināmu attiecīgai dalībvalstij.

(10)

Ņemot vērā enerģētikas sektora investīciju projektu laika plānošanu, pietiktu, ja pārskatus sniegtu reizi divos gados.

(11)

Lai novērstu nesamērīgu administratīvo nastu un mazinātu izmaksas dalībvalstīm un uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, šajā regulā būtu jāparedz iespēja atbrīvot dalībvalstis un uzņēmumus no pienākuma sniegt pārskatus ar noteikumu, ka Komisija tādu pašu informāciju saņem saskaņā ar enerģētikas nozarē pieņemtiem Savienības iestāžu īpašiem tiesību aktiem, kuru mērķis ir izveidot Savienībā konkurētspējīgus enerģijas tirgus, panākt ilgtspējīgu Savienības enerģētikas sistēmu un drošu Savienības apgādi ar enerģiju. Tādēļ būtu jāizvairās no jebkādas tādu ziņošanas pienākumu dublēšanās, kuri paredzēti gāzes un elektroenerģijas iekšējā tirgus trešajā tiesību aktu kopumā.

(12)

Lai datus apstrādātu, kā arī lai vienkāršotu un darītu drošu datu paziņošanu, Komisijai un jo īpaši tās Enerģētikas tirgus novērošanas centram būtu jāspēj veikt visus vajadzīgos pasākumus, jo īpaši – izmantot integrētus IT instrumentus un procedūras.

(13)

Personu aizsardzību no dalībvalstu veiktas personas datu apstrādes viedokļa regulē ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1), bet Komisijas veiktas personas datu apstrādes gadījumā personu aizsardzību regulē ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (2). Šī regula neietekmē minētos noteikumus.

(14)

Dalībvalstīm vai to deleģētām iestādēm un Komisijai būtu jāievēro komerciāli diskrētu datu un informācijas konfidencialitāte. Tāpēc dalībvalstīm vai to deleģētām iestādēm būtu jākrāj dati un informācija attiecīgu valstu līmenī un pēc tam jāiesniedz Komisijai, izņemot datus un informāciju par pārrobežu pārsūtīšanas projektiem. Vajadzības gadījumā Komisijai vajadzētu arī turpmāk datus vākt tā, lai neatklātu sīkākas ziņas par konkrētiem uzņēmumiem un iekārtām un lai šādas ziņas nevarētu izsecināt.

(15)

Komisijai un jo īpaši tās Enerģētikas tirgus novērošanas centram vajadzētu veikt regulāru un starpnozaru analīzi par Savienības enerģētikas sistēmas strukturālajām pārmaiņām un perspektīvām, vajadzības gadījumos padziļināti analizējot šīs enerģētikas sistēmas konkrētus aspektus. Šai analīzei jo īpaši vajadzētu palīdzēt apzināt iespējamos infrastruktūras un investīciju trūkumus, ņemot vērā energoresursu piedāvājuma un pieprasījuma bilanci. Analīzei arī vajadzētu dot ieguldījumu Savienības mēroga diskusijā par enerģijas infrastruktūrām, un tālab tās būtu jānosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un jādara pieejamas ieinteresētām personām.

(16)

Lai rastu vienotu izpratni par potenciāliem infrastruktūras trūkumiem un saistītiem apdraudējumiem un veicinātu informētību par gaidāmām norisēm, Komisijai var palīdzēt eksperti no dalībvalstīm vai citi kompetenti eksperti.

(17)

Pēc iespējas izmantojot to pašu paziņojumu formātu, kuru izmanto saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2386/96 (3), ar ko piemēro Padomes Regulu (EK) Nr. 736/96 (1996. gada 22. aprīlis) par Komisijas informēšanu par Kopienu interesējošu investīciju projektu naftas, dabasgāzes un elektroenerģijas sektoros piemērošanu (4), un pēc apspriešanās ar attiecīgo valstu ekspertiem Komisijai vajadzētu pieņemt šīs regulas īstenošanai vajadzīgos tehniskos pasākumus.

(18)

Ņemot vērā grozījumu apmēru, kas ir vajadzīgi Regulas (EK) Nr. 736/96 pielāgošanai mūsdienu enerģētikas problēmām un kas būtu jāveic lielākas skaidrības labad, minētā regula būtu jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Ar šo regulu ir izveidota vienota sistēma, kā Komisijai dara zināmus datus un informāciju par enerģētikas infrastruktūras investīciju projektiem naftas, dabasgāzes, elektroenerģijas, tostarp elektroenerģijas no atjaunīgiem avotiem, un biodegvielas sektorā, kā arī par investīciju projektiem saistībā ar minētajos sektoros saražotā oglekļa dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu.

2.   Šī regula attiecas uz tādiem pielikumā minētiem investīciju projektu veidiem, kuru būve vai slēgšana ir sākusies vai kuros ir pieņemti galīgi lēmumi par investīcijām.

Turklāt dalībvalstis var iesniegt jebkurus aplēses datus vai sākotnēju informāciju par pielikumā minēto investīciju projektu veidiem, kurus plānots sākt piecu gadu laikā, un projektiem, kuru ekspluatāciju plānots izbeigt triju gadu laikā, bet kuros nav pieņemti galīgi lēmumi par investīcijām.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā ir šādas definīcijas:

1)

“infrastruktūra” ir visas iekārtas vai iekārtu daļas, kas ir saistītas ar ražošanu, pārsūtīšanu un glabāšanu;

2)

“investīciju projekti” ir projekti, kuros paredzēts:

i)

būvēt jaunas infrastruktūras;

ii)

pārveidot un modernizēt esošās infrastruktūras, palielināt vai samazināt to jaudas;

iii)

daļēji vai pilnībā slēgt pastāvošu infrastruktūru;

3)

“galīgs lēmums par investīcijām” ir uzņēmuma līmenī pieņemts lēmums noteikti atvēlēt līdzekļus kāda projekta investīciju fāzei, un investīciju fāze ir fāze, kurā notiek būvēšana vai slēgšana un tiek veikti kapitālieguldījumi. Investīciju fāzē neietilpst plānošanas fāze, kurā sagatavo projekta īstenošanu un kurā pēc vajadzības ietilpst tehniski saimniecisku iespēju ekspertīze, sagatavošanas darbi un tehniska izpēte, atļauju un pilnvarojumu saņemšana, un tiek veikti kapitālieguldījumi;

4)

“būvējamie investīciju projekti” ir investīciju projekti, saskaņā ar kuriem ir sākti būvdarbi un veikti kapitālieguldījumi;

5)

“slēgšana” ir fāze, kurā infrastruktūru padara neizmantojamu uz visiem laikiem;

6)

“ražošana” ir elektrības ģenerācija un kurināmā un degvielas – arī biodegvielu – apstrāde;

7)

“pārsūtīšana” ir enerģijas avotu vai enerģijas ražojumu, vai oglekļa dioksīda transportēšana pa tīkliem, konkrēti:

i)

pa cauruļvadiem, kas nav ieguves un apstrādes posma cauruļvadu tīkli un tāda cauruļvadu daļa, kura galvenokārt pieder pie vietējas sadales tīkliem; vai

ii)

pa savstarpēji savienotām īpaša augstsprieguma un augstsprieguma sistēmām, kas nav sistēmas, kuras galvenokārt pieder pie vietējas sadales tīkliem;

8)

“uzglabāšana” ir enerģijas vai enerģijas avotu pastāvīga vai pagaidu uzkrāšana virszemes vai pazemes infrastruktūras objektos vai ģeoloģiskos objektos vai oglekļa dioksīda ietvērums ģeoloģiskos pazemes veidojumos;

9)

“uzņēmumi” ir visas fiziskas personas, privātas vai publiskas juridiskas personas, kas pieņem lēmumus par investīciju projektiem vai tos īsteno;

10)

“enerģijas avoti” ir:

i)

primāri enerģijas avoti, piemēram, nafta, dabasgāze vai ogles;

ii)

pārveidotas enerģijas avoti, piemēram, elektrība;

iii)

atjaunīgi enerģijas avoti, tostarp hidroelektrostacijas, biomasa, biogāze, vējš, saule, paisums un bēgums, viļņi, kā arī ģeotermiska enerģija;

iv)

enerģijas ražojumi, piemēram, naftas pārstrādes produkti un biodegvielas;

11)

“īpaša struktūra” ir struktūra, kam ar kādu Savienības tiesību aktiem īpaši enerģētikas sektorā ir uzticēts sagatavot un pieņemt enerģētikas infrastruktūras tīklu attīstības un investīciju daudzgadu plānus visas Savienības mērogā, piemēram, Elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam (“ENTSO-E”), kas minēts 4. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 714/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā (5), un Eiropas Gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīklam (“ENTSO-G”), kas minēts 4. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 715/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem (6).

3. pants

Datu paziņošana

1.   Ievērojot samērību no datu vākšanas un pārskatu sniegšanas radītās nastas viedokļa, dalībvalstis vai iestādes, kurām tās šo uzdevumu ir deleģējušas, no 2011. gada 1. janvāra un pēc tam reizi divos gados apkopo visus šajā regulā noteiktos datus un informāciju.

Regulā paredzētos datus un informāciju par attiecīgiem projektiem tās dara zināmu Komisijai 2011. gadā, un tas ir pirmais pārskata sniegšanas gads, bet pēc tam – reizi divos gados. Datus sniedzamajā paziņojumā apkopo, izņemot datus un attiecīgu informāciju par pārrobežu pārsūtīšanas projektiem.

Dalībvalstis vai to deleģētas iestādes apkopotos datus un informāciju par konkrētiem projektiem dara zināmus līdz attiecīgā pārskata sniegšanas gada 31. jūlijam.

2.   Dalībvalstis vai to deleģētas iestādes ir atbrīvotas no 1. punktā noteiktā pienākuma – ja un ciktāl saskaņā ar enerģētikas sektoram īpaši pieņemtiem Savienības tiesību aktiem vai Euratom līgumu:

a)

attiecīga dalībvalsts vai tās deleģēta iestāde šīs regulas prasībām atbilstīgus datus vai informāciju jau ir darījusi Komisijai zināmus un ir norādījusi attiecīgā paziņojuma datumu un konkrēto tiesību aktu; vai

b)

īpašai struktūrai ir uzticēts Savienības mērogā sagatavot enerģētikas infrastruktūras daudzgadu investīciju plānu, un šī struktūra minētajām vajadzībām apkopo šīs regulas prasībām atbilstīgus datus un informāciju. Tādā gadījumā un, kā šajā regulā paredzēts, īpaša struktūra dara Komisijai zināmus visus attiecīgos datus un informāciju.

4. pants

Datu avoti

Līdz katra pārskata sniegšanas gada 1. jūnijam attiecīgie uzņēmumi, kas plāno dalībvalstu teritorijā īstenot investīciju projektus, dalībvalstīm vai to deleģētām iestādēm dara zināmus 3. pantā minētos datus vai informāciju. Dati vai informācija, kas ir darīta zināma, atspoguļo investīciju projektu stāvokli attiecīgā pārskata sniegšanas gada 31. martā.

Tomēr punkta pirmā daļa uz uzņēmumiem neattiecas, ja attiecīgā dalībvalsts pieņem lēmumu izmantot citus līdzekļus, lai Komisijai sniegtu 3. pantā minētos datus vai informāciju.

5. pants

Paziņojumu saturs

1.   Par pielikumā minētajiem investīciju projektu veidiem 3. pantā paredzētajā paziņojumā pēc vajadzības attiecīgi norāda:

a)

plānoto vai būvējamo jaudu apjomu;

b)

plānotās vai būvējamās infrastruktūras vai jaudu tipu un galvenos parametrus, arī pārrobežu pārsūtīšanas projektu atrašanās vietas, ja vajadzīgs;

c)

paredzamo ekspluatācijā nodošanas gadu;

d)

izmantoto enerģijas avotu veidu;

e)

iekārtas, kas spēj reaģēt uz piegādes drošības krīzēm, piemēram, iekārtas, kas ļauj plūsmas pavērst pretējā virzienā vai pāriet uz citu kurināmo; un

f)

iekārtas oglekļa dioksīda uztveršanas sistēmām vai oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas mehānismu uzstādīšana pēc nodošanas ekspluatācijā.

2.   Par paredzēto jaudu slēgšanu 3. pantā paredzētajā paziņojumā norāda:

a)

attiecīgās infrastruktūras būtību un jaudu; un

b)

iespējamo slēgšanas gadu.

3.   Visos paziņojumos saskaņā ar 3. pantu vajadzības gadījumā norāda uzstādīto ražošanas, pārsūtīšanas un uzglabāšanas jaudu kopējo tilpumu, kas ir pieejams attiecīgā pārskata sniegšanas gada sākumā vai kuru darbība ir pārtraukta ilgāk par trim gadiem.

Dalībvalstis, to deleģētas iestādes vai 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētā īpašā struktūra var paziņojumus papildināt ar attiecīgām piebildēm, piemēram, piebildes par investīciju projektu īstenošanas kavējumiem un šķēršļiem.

6. pants

Datu kvalitāte un publicēšana

1.   Dalībvalstis, to deleģētas iestādes vai attiecīgos gadījumos īpašās struktūras tiecas nodrošināt, lai Komisijai paziņotie dati un informācija būtu kvalitatīva, svarīga, precīza, skaidra, laicīga un saskaņota.

Saistībā ar īpašajām struktūrām dalībvalstis var pievienot attiecīgas piebildes paziņotajiem datiem un informācijai.

2.   Komisija var publicēt datus un informāciju, kas tai ir pārsūtīta saskaņā ar šo regulu, jo īpaši 10. panta 3. punktā minētās analīzes, ar noteikumu, ka datus un informāciju publicē apkopoti tā, lai neatklātu sīkākas ziņas par konkrētiem uzņēmumiem un iekārtām vai lai šādas ziņas nevarētu izsecināt.

3.   Visas dalībvalstis, Komisija vai to deleģētas iestādes ievēro to rīcībā esošu komerciāli diskrētu datu vai informācijas konfidencialitāti.

7. pants

Īstenošanas noteikumi

Ievērojot šīs regulas ierobežojumus, Komisija līdz 2010. gada 31. oktobrim pieņem vajadzīgos noteikumus, lai īstenotu šo regulu attiecībā uz formu un citiem tehniskiem aspektiem saistībā ar 3. un 5. pantā minēto datu un informācijas paziņošanu.

8. pants

Datu apstrāde

Komisija atbild par to IT resursu izstrādi, izvietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu, kas vajadzīgi saskaņā ar šo regulu Komisijai paziņoto enerģijas infrastruktūru datu vai informācijas saņemšanai, glabāšanai un apstrādei.

9. pants

Fizisku personu aizsardzība no datu apstrādes viedokļa

Šī regula neskar Savienības tiesības un jo īpaši negroza ar Direktīvu 95/46/EK noteiktos dalībvalstu pienākumus personas datu apstrādē vai pienākumus, kas Savienības iestādēm un struktūrām ir noteikti ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, veicot uzticētos pienākumus.

10. pants

Uzraudzība un pārskatu sniegšana

1.   Pamatojoties uz piesūtītajiem datiem un informāciju un attiecīgos gadījumos uz citiem datu avotiem, tostarp uz datiem, ko Komisija ir iegādājusies, un ņemot vērā attiecīgas analīzes, piemēram, gāzes un elektrības tīklu attīstības daudzgadu plānus, Komisija Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai pārsūta un reizi divos gados publicē visu Savienības enerģijas sistēmas sektoru struktūru attīstības analīzi un perspektīvas. Šīs analīzes mērķi ir šādi:

a)

apzināt nākotnē iespējamas atšķirības starp enerģijas pieprasījumu un piedāvājumu, kas būtu nozīmīgs Savienības enerģijas politikas perspektīvā;

b)

apzināt šķēršļus investīcijām un veicināt paraugpraksi, lai tos novērstu; un

c)

vairot pārskatāmību tirgus dalībnieku un potenciālu jaunu tirgus dalībnieku interesēs.

Pamatojoties uz tādiem datiem un informāciju, Komisija var veikt arī īpašu analīzi, ja atzīst to par vajadzīgu vai lietderīgu.

2.   Gatavojot 1. punktā minētās analīzes, Komisijai var palīdzēt eksperti no dalībvalstīm un/vai citi attiecīgā jomā kompetenti eksperti un profesionālās apvienības.

Komisija nodrošina visas dalībvalstis ar iespēju izteikt piebildes par analīžu projektiem.

3.   Komisija pārrunā analīzes ar ieinteresētām pusēm, piem., ENTSO-E, ENTSO-G, Gāzes jautājumu koordinācijas grupu (Gas Coordination Group) un Naftas piegādes grupu (Oil Supply Group).

11. pants

Pārskatīšana

Līdz 2015. gada 23. jūlijam Komisija pārskatīs šīs regulas īstenošanu un Eiropas Parlamentam un Padomei iesniegs ziņojumu par pārskatīšanas rezultātiem. Pārskata ziņojumā Komisija inter alia izskatīs iespēju paplašināt darbības jomu un aptvert arī gāzes, naftas un ogļu ieguvi.

12. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 736/96 atceļ.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2010. gada 24. jūnijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(2)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(3)  OV L 326, 17.12.1996., 13. lpp.

(4)  OV L 102, 25.4.1996., 1. lpp.

(5)  OV L 211, 14.8.2009., 15. lpp.

(6)  OV L 211, 14.8.2009., 36. lpp.


PIELIKUMS

INVESTĪCIJU PROJEKTI

1.   NAFTA

1.1.   Pārstrāde

Pārtvaices iekārtas ar jaudu vismaz 1 milj. tonnu gadā,

pārtvaices jaudu palielināšana, pārsniedzot 1 milj. tonnu gadā,

konversijas/krekinga iekārtas ar jaudu vismaz 500 tonnu dienā,

mazuta/gāzeļļu/naftas pārstrādes izejvielu/citu naftas pārtvaices produktu nogulšņu atsērošanas iekārtas.

Tas neattiecas uz ķīmiskām rūpnīcām, kas neražo kurināmo un/vai motordegvielas vai ražo tos tikai kā blakusproduktus.

1.2.   Transports

Jēlnaftas cauruļvadi ar jaudu vismaz 3 milj. tonnu gadā, un tādu cauruļvadu tīklu pagarināšana vismaz par 30 vai vairāk km,

naftas produktu cauruļvadi ar jaudu vismaz 1,5 milj. tonnu gadā, un tādu cauruļvadu pagarināšana vismaz par 30 vai vairāk kilometriem,

cauruļvadi, kas ir būtiski svarīgi savstarpēji savienotos valstu vai starptautiskos tīklos, kā arī cauruļvadi un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (“LESD”) 171. pantu (1) izstrādātajās pamatnostādnēs noteikti vispārējas intereses projekti.

Tas neattiecas uz militārām vajadzībām izbūvētiem cauruļvadiem un cauruļvadiem izejvielu piegādei pārstrādes iekārtām, kas neietilpst 1.1. punktā noteiktajā jomā.

1.3.   Uzglabāšana

Jēlnaftas un naftas produktu uzglabāšanas iekārtas (iekārtas ar 150 000 m3 un lielāku jaudu vai tvertnes ar tilpumu vismaz 100 000 m3).

Tas neattiecas uz militārām vajadzībām paredzētām tvertnēm un tvertnēm izejvielu piegādei pārstrādes iekārtām, kas neietilpst 1.1. punktā noteiktajā jomā.

2.   GĀZE

2.1.   Pārsūtīšana

Gāzes, arī dabasgāzes un biogāzes pārsūtīšanas cauruļvadi, kas pieder pie tīkla, kurā ir galvenokārt augstspiediena cauruļvadi, bet pie kā nepieder cauruļvadi, kas ir daļa no ieguves un apstrādes posma cauruļvadu tīkla un kas nepieder pie tās augstspiediena cauruļvadu tīkla daļas, ko galvenokārt izmanto, izplatot dabasgāzi vietējam patēriņam,

cauruļvadi, kā arī saskaņā ar LESD 171. pantu (2) izstrādātajās pamatnostādnēs noteikti vispārējas intereses projekti.

2.2.   Sašķidrinātas dabasgāzes termināli

Sašķidrinātas dabasgāzes importa termināli, kā regazifikācijas jaudas ir 1 miljards m3 gadā vai vairāk.

2.3.   Uzglabāšana

Uzglabāšanas iekārtas, kas ir pievienotas 2.1. punktā minētajiem transporta cauruļvadiem.

Tas neattiecas uz gāzes cauruļvadiem, termināliem un iekārtām, kas ir paredzētas militārām vajadzībām, un tādu ķīmisko rūpnīcu apgādei ar gāzi, kuri neražo enerģijas ražojumus vai ražo tos tikai kā blakusproduktus.

3.   ELEKTRĪBA

3.1.   Ražošana

Termoelektrostacijas un kodolspēkstacijas (ģeneratori ar 100 MWe vai lielāku jaudu),

iekārtas elektroenerģijas ģenerācijai no biomasas/biošķidrumiem/atkritumiem (ģeneratori ar 20 MW vai lielāku jaudu),

elektrostacijas un lietderīgi izmantojamas siltumenerģijas koģenerācijas stacijas (elektrības ražošanas iekārtas ar 20 MW vai lielāku jaudu),

hidroelektrostacijas (iekārtas ar 30 MW vai lielāku jaudu),

vēja spēkstacijas ar 20 MW vai lielāku jaudu,

koncentrētas saules siltumenerģijas un ģeotermiskas iekārtas (ar 20 MW un lielāku jaudu),

fotoelementu iekārtas (ar 10 MW vai lielāku jaudu).

3.2.   Pārsūtīšana

Virszemes pārvades līnijas, ja tās ir konstruētas spriegumam, ko valsts mērogā parasti lieto starpsavienojumiem, un ja tās ir konstruētas 220 kV vai lielākam spriegumam,

pazemes un zemūdens kabeļu pārvades līnijas, ja tās ir konstruētas 150 kV vai lielākam spriegumam,

saskaņā ar LESD 171. pantu (3) izstrādātajās pamatnostādnēs noteikti vispārējas intereses projekti.

4.   BIODEGVIELA

4.1.   Ražošana

Iekārtas, kas var ražot vai pārstrādāt biodegvielas (iekārtas, kas gadā var saražot 50 000 tonnu vai vairāk).

5.   OGLEKĻA DIOKSĪDS

5.1.   Transports

Ar 1.1. un 3.1. punktā minētām ražošanas iekārtām saistīti CO2 cauruļvadi.

5.2.   Uzglabāšana

Uzglabāšanas iekārtas (glabātavas vai kompleksi ar 100 kilotonnu un lielāku jaudu).

Tas neattiecas uz pētniecībai vai tehnoloģiju attīstīšanai paredzētām uzglabāšanas iekārtām.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1364/2006/EK (2006. gada 6. septembris), ar ko nosaka pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem (OV L 262, 22.9.2006., 1. lpp.), ir pieņemts saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma155. pantu.

(2)  Lēmums Nr. 1364/2006/EK ir pieņemts saskaņā ar EK līguma 155. pantu.

(3)  Lēmums Nr. 1364/2006/EK ir pieņemts saskaņā ar EK līguma 155. pantu.