29.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 132/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 437/2010

(2010. gada 19. maijs),

ar ko Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu groza attiecībā uz nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu atbalstam paredzētas mājokļu intervences atbilstību

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 178. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Lai veicinātu Savienības ekonomisko un sociālo kohēziju, ir jāatbalsta ierobežotas intervences tādu esošu ēku atjaunošanai, kuras izmanto kā mājokļus dalībvalstīs, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā vai vēlāk. Šīs intervences var veikt saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti 7. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1080/2006 (2006. gada 5. jūlijs) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (3).

(2)

Izdevumi būtu jāplāno saskaņā ar integrētu pilsētu attīstības darbību vai prioritārajiem virzieniem attiecībā uz apgabaliem, kuros vērojama vai draud fiziska stāvokļa pasliktināšanās un sociāla atstumtība. Skaidrības labad būtu jāvienkāršo nosacījumi, izpildot kurus var veikt mājokļu intervences pilsētās. Tāpēc izdevumi par mājokļu intervencēm būtu jāplāno, ņemot vērā dažādus parametrus neatkarīgi no finansējuma avota. Turklāt par atbilstīgiem izdevumiem būtu jāuzskata vienīgi izdevumi par intervencēm attiecībā uz esošām ēkām.

(3)

Vairākās dalībvalstīs nelabvēlīgos apstākļos esošām kopienām, kuras dzīvo pilsētās vai lauku rajonos, mājoklis ir viens no noteicošajiem integrācijas faktoriem. Tādēļ visās dalībvalstīs ir jāpaplašina izdevumu atbilstība, to attiecinot uz mājokļu intervenču izdevumiem kopienām pilsētās vai lauku rajonos.

(4)

Neatkarīgi no tā, vai kopienas atrodas pilsētās vai lauku rajonos, ņemot vērā to ārkārtīgi nabadzīgos mājokļu apstākļus, par atbilstīgiem izdevumiem būtu jāuzskata arī izdevumi par esošu mājokļu remontu vai aizstāšanu, tostarp ar jaunceltiem mājokļiem.

(5)

Atbilstoši Kopējo romu iekļaušanas pamatprincipu 2. principam, ko Padome atkārtoti uzsvēra savos 2009. gada 8. jūnija secinājumos par romu iekļaušanu, mājokļu intervences, kas vērstas uz kādu konkrētu grupu, nedrīkstētu izslēgt citus cilvēkus līdzīgā sociālekonomiskā situācijā.

(6)

Saskaņā ar minēto kopējo pamatprincipu 1. principu, lai ierobežotu segregācijas risku, mājokļu intervences nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu labā būtu jāveic kā daļa no integrētas pieejas, kas jo īpaši ietver darbības izglītības, veselības, sociālo lietu, nodarbinātības un drošības jomā un segregācijas novēršanas pasākumus.

(7)

Būtu jānodrošina vienādi īstenošanas nosacījumi, lai pieņemtu sarakstu ar kritērijiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu apgabalus, kuros vērojama vai draud fiziska stāvokļa pasliktināšanās un sociāla atstumtība, un lai pieņemtu atbilstīgu intervenču sarakstu. Līguma par Eiropas Savienības darbību 291. pantā paredzēts, ka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kas attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu, nosaka jau iepriekš ar regulu, ko pieņem saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Līdz šādas regulas pieņemšanai un nolūkā novērst jebkādus traucējumus Eiropas Savienības likumdošanas darbā būtu jāturpina piemērot Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (4).

(8)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1080/2006,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1080/2006 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“2.   Izdevumi saistībā ar mājokļiem, izņemot izdevumus saistībā ar energoefektivitāti un atjaunojamas enerģijas izmantošanu, kā izklāstīts 1.a punktā, ir atbilstīgi izdevumi šādos gadījumos:

a)

dalībvalstīm, kas pievienojās Eiropas Savienībai 2004. gada 1. maijā vai vēlāk, un saistībā ar integrētu pilsētu attīstības pieeju apgabaliem, kuros vērojama vai draud fiziska stāvokļa pasliktināšanās un sociāla atstumtība;

b)

visām dalībvalstīm tikai saskaņā ar integrētu pieeju attiecībā uz nelabvēlīgos apstākļos esošām kopienām.

Līdzekļi mājokļu izdevumiem ir augstākais 3 % no ERAF piešķīruma attiecīgajām darbības programmām vai 2 % no ERAF kopējā piešķīruma.

2.a   Šā panta 2. punkta a) un b) apakšpunkta nolūkā, tomēr neskarot šā punkta otro daļu, izdevumi var būt tikai par šādām intervencēm:

a)

esošu vairāku ģimeņu mājokļu koplietošanas platību atjaunošana;

b)

valsts iestādēm vai bezpeļņas organizācijām piederošu ēku atjaunošana un izmantošanas veida maiņa, lai izmitinātu ģimenes ar nelieliem ienākumiem vai cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

Šā panta 2. punkta b) apakšpunkta nolūkā intervences var ietvert esošu mājokļu remontu vai aizstāšanu.

Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 103. panta 3. punktā minēto procedūru pieņem sarakstu ar kritērijiem, kas vajadzīgi, lai noteiktu apgabalus, kuri minēti 2. punkta a) apakšpunktā, un atbilstīgu intervenču sarakstu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2010. gada 19. maijā

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  2009. gada 5. novembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2010. gada 10. februāra Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2010. gada 26. aprīļa Lēmums.

(3)  OV L 210, 31.7.2006., 1. lpp.

(4)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.