21.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/2


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 428/2010

(2010. gada 20. maijs),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/16/EK 14. pantu attiecībā uz kuģu paplašinātajām inspekcijām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/16/EK par ostas valsts kontroli (1) un jo īpaši tās 14. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Veicot kuģa paplašinātu inspekciju, ostas valsts inspektors vadās pēc konkrēto pārbaudāmo punktu saraksta, ievērojot to nepilnību praktisko iespējamību vai ierobežojumus, kas attiecas uz cilvēku, kuģa vai ostas drošību.

(2)

Attiecībā uz to konkrēto punktu noteikšanu, kas pārbaudāmi paplašinātas inspekcijas gaitā Direktīvas 2009/16/EK VII pielikumā uzskaitītajās riska zonās, ir jāpaplašina Parīzes Saprašanās memoranda par ostas valsts kontroli pieredze.

(3)

Ostas valsts inspektori pieņem profesionālu lēmumu, nosakot katra konkrētā punkta piemērojamību un pārbaudes pamatīgumu.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kuģošanas drošības un kuģu izraisītā piesārņojuma novēršanas komitejas (COSS) atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Konkrētie paplašinātajā inspekcijā pārbaudāmie punkti

Direktīvas 2009/16/EK 14. pantā minētajā paplašinātajā inspekcijā attiecīgos gadījumos ietilpst vismaz šīs regulas pielikumā uzskaitīto punktu pārbaude.

Gadījumā, kad konkrēta veida kuģim, kas definēts Direktīvā 2009/16/EK, nav norādītas īpašas zonas, inspektors profesionāli novērtē un izlemj, kuri punkti un cik pamatīgi ir inspicējami, lai pārbaudītu vispārējo stāvokli šajās zonās.

2. pants

Spēkā stāšanās un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2011. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 20. maijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 131, 28.5.2009., 57. lpp.


PIELIKUMS

KONKRĒTIE PAPLAŠINĀTAJĀ INSPEKCIJĀ PĀRBAUDĀMIE PUNKTI

(minēti Direktīvas 2009/16/EK 14. panta 4. punktā)

A.   Visu tipu kuģi

a)   Konstrukcijas stāvoklis

Korpusa un klāja stāvoklis

b)   Hermētiskums pret ūdeni/laikapstākļiem

Ūdensdrošas/pret laikapstākļiem drošas durvis

Ventilatori, gaisa caurules un apvalki

Lūkas

c)   Avārijas sistēmas

Elektrības padeves pārtraukuma imitācija/avārijas ģeneratora ieslēgšanās

Avārijas apgaismojums

Sateču sūkņu sistēmas pārbaude

Aizvēršanas ierīču/ūdensdrošo durvju pārbaude

Stūres iekārtas pārbaude, ieskaitot avārijas stūres iekārtu

d)   Radiosakari

Rezerves enerģijas avota pārbaude

Galvenās iekārtas pārbaude, ieskaitot ierīces jūras drošības informācijas saņemšanai

Vispasaules jūras avāriju un drošības sistēmas (GMDSS) portatīvās ultraīsviļņu iekārtas (VHF) pārbaude

e)   Ugunsdrošība

Ugunsdzēsības apmācība, ieskaitot prasmi izmantot ugunsdzēsēju apģērbu un ugunsdzēsības inventāru un ierīces

Avārijas ugunsdzēsības sūkņa pārbaude (ar divām šļūtenēm)

Ventilācijas avārijas tālvadības apstādināšanas un attiecīgo ugunsdrošības aizbīdņu pārbaude

Degvielas sūkņu avārijas tālvadības apstādināšanas pārbaude

Ātrslēdzošo vārstu tālvadības pārbaude

Ugunsdrošas durvis

Stacionārās ugunsdzēšanas iekārtas un ar tām saistītā signalizācija

f)   Signalizācija

Ugunsgrēka signalizācijas pārbaude

g)   Dzīves un darba apstākļi

Pietauvošanās ierīču stāvoklis, ieskaitot mehānismu pamatus

h)   Glābšanas līdzekļi

Glābšanas peldlīdzekļu nolaišanas sistēma (ja ir liecības, ka peldlīdzekļi nav lietoti, tie jānolaiž ūdenī)

i)   Piesārņojuma novēršana

Eļļas filtrēšanas ierīču pārbaude

B.   Beramkravu kuģis/OBO (ja ved beramkravu)

Paplašinātajā beramkravu kuģu inspekcijā papildus A iedaļā uzskaitītajiem pārbauda arī šādus elementus:

a)   Dokumentācija

Pārbaudīt, vai uz kuģa ir šādi pilnīgi un karoga valsts vai atzītas organizācijas apstiprināti dokumenti:

Paplašinātā apsekošanas programma (ESP), ieskaitot:

i)

ziņojumus par strukturāliem apsekojumiem

ii)

ziņojumus par biezuma mērījumiem

iii)

ziņojumus par kondīcijas novērtējumu

Pārbaudīt, vai vedamā krava ir atļauta bīstamo kravu dokumentā par atbilstību

Iekraušanas instrumentu apstiprinājums

b)   Konstrukcijas stāvoklis

Starpsienu un lūkmalu kondīcija

Balasta tilpnes

Jāpārbauda vismaz viena balasta tilpne kravas tilpņu rajonā no tilpnes lūkas/piekļuves vietas no klāja, un tajā jāieiet, ja inspektors konstatē pamatotu iemeslu turpmākai pārbaudei, balstoties uz novērojumiem vai ESP ierakstiem.

C.   Gāzes tankkuģis, ķīmisko vielu tankkuģis

Paplašinātajā gāzu un ķīmisku vielu tankkuģu inspekcijā papildus A iedaļā uzskaitītajiem pārbauda arī šādus elementus:

a)   Dokumentācija

Pārbaudīt, vai vedamais produkts ir attiecīgajā piemērotības apliecībā

b)   Kravas operācijas

Kravas tilpņu uzraudzīšanas un drošības iekārtas, kas attiecas uz temperatūru, spiedienu un nepiepildītu tilpumu

Skābekļa analīzes iekārtas un eksplozimetru iekārtas, ieskaitot to kalibrāciju. Ķīmisko vielu detektoriekārtu (silfonu) pieejamība ar pietiekamu skaitu gāzes detektoru konkrētai kravai

Klāja dušas pārbaude

c)   Ugunsdrošība

Stacionāro ugunsdzēšanas iekārtu uz klāja pārbaude (ko prasa produkta pārvadātājs)

d)   Dzīves un darba apstākļi

Glābšanas komplekti ar elpceļu un acu aizsargiem kajītēs, ja tos prasa attiecīgajā piemērotības apliecībā uzskaitītie produkti

D.   Ģenerālkravu kuģis, konteinerkuģis, refrižeratorkuģis, zivju apstrādes kuģis, lielas kravnesības kuģis, piekrastes zonas apkalpes kuģis, speciālais kuģis, mobilā piekrastes urbšanas platforma, peldošas ražošanas un uzglabāšanas sistēmas (FPSO), cita veida kuģis

Paplašinātajā šīs iedaļas virsrakstā minēto veidu kuģu inspekcijā papildus A iedaļā uzskaitītajiem pārbauda arī šādus elementus:

a)   Hermētiskums pret ūdeni/laikapstākļiem

Lūku vāku kondīcija

Piekļuve kravas tilpnēm/tvertnēm

b)   Kravas operācijas

Iekraušanas iekārtas

Nostiprināšanas sistēma

E.   Naftas tankkuģis/OBO (ja sertificēts kā naftas tankkuģis)

Paplašinātajā naftas tankkuģu inspekcijā papildus A iedaļā uzskaitītajiem pārbauda arī šādus elementus:

a)   Dokumentācija

Pārbaude, vai uz kuģa ir šādi pilnīgi un karoga valsts vai atzītas organizācijas apstiprināti dokumenti:

Paplašinātā apsekošanas programma (ESP), ieskaitot:

i)

ziņojumus par strukturāliem apsekojumiem

ii)

ziņojumus par biezuma mērījumiem

iii)

ziņojumus par kondīcijas novērtējumu

Putu apliecība putu sistēmai uz klāja

b)   Konstrukcijas stāvoklis

Balasta tilpnes

Jāpārbauda vismaz viena balasta tilpne kravas tilpņu rajonā no tilpnes lūkas/piekļuves vietas no klāja, un tajā jāieiet, ja inspektors konstatē pamatotu iemeslu turpmākai pārbaudei, balstoties uz novērojumiem vai ESP ierakstiem.

c)   Ugunsdrošība

Ugunsdzēšanas putu stacionārā sistēma uz klāja

Inertās gāzes spiediena un tās skābekļa satura kontrole

F.   Pasažieru ātrgaitas kuģis, pasažieru kuģis, ro-ro pasažieru kuģis

Paplašinātajā pasažieru kuģu inspekcijā papildus A iedaļā uzskaitītajiem pārbauda arī šādus elementus.

Ja tas tiek atzīts par vajadzīgu, Padomes Direktīvā 1999/35/EK (1) minētās ro-ro prāmju un pasažieru ātrgaitas kuģu inspekcijas daļas ar kapteiņa vai operatora piekrišanu var turpināt kuģa reisā no dalībvalsts ostas vai uz to, lai pierādītu, ka prāmis vai kuģis joprojām atbilst visām nepieciešamajām drošas ekspluatācijas prasībām. Ostas valsts inspektori nedrīkst kavēt kuģa darbību un izraisīt situācijas, kas pēc kuģa kapteiņa domām varētu apdraudēt pasažieru, komandas vai kuģa drošību.

a)   Dokumentācija

Dokumentāras liecības par:

Apmācību pasažieru pūļa vadībā

Kuģa iepazīšanas apmācību

Drošības apmācību personālam, kas ārkārtas gadījumā sniedz tiešu palīdzību pasažieriem telpās, kuras tiem ir paredzētas, jo īpaši vecākiem cilvēkiem un invalīdiem

Apmācību krīzes pārvarēšanā un cilvēku uzvedībā

b)   Hermētiskums pret ūdeni/laikapstākļiem

Attiecīgi priekšgala un pakaļgala durvis

Starpsienu ūdensdrošo durvju tālvadības un vietējās vadības pārbaude

c)   Avārijas sistēmas

Komandas zināšanas par bojājumu kontroles plānu

d)   Kravas operācijas

Attiecīgā nostiprināšanas sistēma

e)   Ugunsdrošība

Ugunsdrošības aizbīdņu noslēgšanas tālvadības un vietējas vadības pārbaude

f)   Signalizācija

Skaļruņu sistēmas pārbaude

Ugunsdetektoru un trauksmes sistēmas pārbaude

g)   Glābšanas līdzekļi

Kuģa pamešanas apmācība (ieskaitot glābšanas kutera un glābšanas laivas nolaišanu ūdenī)

G.   Ro-ro kravas kuģis

Paplašinātajā ro-ro kravas kuģu inspekcijā papildus A iedaļā uzskaitītajiem pārbauda arī šādus elementus:

a)   Hermētiskums pret ūdeni/laikapstākļiem

Priekšgala un pakaļgala durvis

b)   Kravas operācijas

Nostiprināšanas sistēma


(1)  OV L 138, 1.6.1999., 1. lpp.