24.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 104/37


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 351/2010

(2010. gada 23. aprīlis),

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību saistībā ar dzimšanas valsts grupu, iepriekšējās parastās dzīvesvietas valsts grupu, nākamās parastās dzīvesvietas valsts grupu un pilsonības grupu kategoriju definīcijām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību, kā arī lai atceltu Padomes Regulu (EEK) Nr. 311/76 attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu darba ņēmējiem (1) un jo īpaši tās 10. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu, ka dati no dažādiem statistikas un administratīviem avotiem dalībvalstīs būtu salīdzināmi un visās dalībvalstīs būtu iespējams vienādi sagatavot Kopienas mēroga pārskatus, jādefinē dzimšanas valsts grupas, iepriekšējās parastās dzīvesvietas valsts grupas, nākamās parastās dzīvesvietas valsts grupas un pilsonības grupu kategorijas. Tāpēc Regulā (EK) Nr. 862/2007 noteikta prasība par to, ka iepriekš minētās kategorijas definē Komisija.

(2)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šī regula nosaka dzimšanas valsts grupu, iepriekšējās parastās dzīvesvietas valsts grupu, nākamās parastās dzīvesvietas valsts grupu un pilsonības grupu kategorijas, kā prasīts Regulā (EK) Nr. 862/2007.

2. pants

Iepriekš minētās kategorijas definē šādi:

a)

“iepriekšējās parastās dzīvesvietas valsts” ir valsts, kurā persona parasti uzturējās tieši pirms imigrācijas neatkarīgi no personas pilsonības vai dzimšanas valsts;

b)

“nākamās parastās dzīvesvietas valsts” ir valsts, kurā persona parasti uzturas pēc emigrācijas neatkarīgi no personas pilsonības vai dzimšanas valsts;

c)

“attīstības līmenis” ir relatīvais valsts attīstības līmenis, kuru nosaka pēc statistikas mērījumiem – dzīves ilguma, rakstpratības, izglītības līmeņa un iekšzemes kopprodukta (IKP) uz vienu iedzīvotāju;

d)

“valstī dzimusi persona” ir persona, kas dzimusi pašreizējās parastās dzīvesvietas valstī neatkarīgi no personas pilsonības;

e)

“ārvalstīs dzimusi persona” ir persona, kas dzimusi ārpus pašreizējās parastās dzīvesvietas valsts neatkarīgi no personas pilsonības.

3. pants

Dzimšanas valsts grupas, iepriekšējās parastās dzīvesvietas valsts grupas, nākamās parastās dzīvesvietas valsts grupas un pilsonības grupas, par kurām dalībvalstīm ir pienākums nosūtīt datus Komisijai, ir uzskaitītas pielikumā.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 199, 31.7.2007., 23. lpp.


PIELIKUMS

Šādas ir valstu grupas un pilsonības grupas:

pamatgrupas,

papildgrupas citām ārpuskopienas valstīm un citu ārpuskopienas valstu pilsonībām.

1.   VALSTU PAMATGRUPAS

1.1.   Pilsonības grupas

Jēdzienu “pilsonība” definē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 862/2007 2. panta 1. punkta d) apakšpunktu.

Personai, kurai ir divas vai vairākas pilsonības, piešķir tikai vienas valsts pilsonību, kas nosakāma šādā secībā:

1)

ziņotājvalsts; vai, ja personai nav ziņotājvalsts pilsonības;

2)

cita ES dalībvalsts; vai, ja personai nav citas ES dalībvalsts pilsonības;

3)

cita ārpuskopienas valsts.

Ja personai ir divu vai vairāku ES dalībvalstu pilsonība, bet neviena no tām nav ziņotājvalsts, dalībvalstis nosaka, kura ir pilsonības valsts.

Ja personai ir divu vai vairāku ārpuskopienas valstu pilsonība, dalībvalstis nosaka, kura ir pilsonības valsts.

Regulas (EK) Nr. 862/2007 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā un c) apakšpunkta i) punktā sniegtos datus dala pēc šādām pilsonības grupām:

ziņotājvalsts pilsonība (valsts pilsoņi),

citas ES dalībvalsts pilsonība (citi ES pilsoņi),

ārpuskopienas valstu pilsonība (trešo valstu pilsoņi), proti:

EBTA valstu pilsonība,

kandidātvalstu pilsonība,

citu ārpuskopienas valstu pilsonība,

pilsonība nav zināma.

Regulas (EK) Nr. 862/2007 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā sniegtos datus dala pēc šādām pilsonības grupām:

ziņotājvalsts pilsonība (valsts pilsoņi),

citas ES dalībvalsts pilsonība (citi ES pilsoņi),

ārpuskopienas valstu pilsonība (trešo valstu pilsoņi),

pilsonība nav zināma.

1.2.   Dzimšanas valsts grupas

Jēdzienu “dzimšanas valsts” definē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 862/2007 2. panta 1. punkta e) apakšpunktu.

Regulas (EK) Nr. 862/2007 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā un c) apakšpunkta ii) punktā sniegtos datus dala pēc šādām dzimšanas valsts grupām:

ziņotājvalsts (valstī dzimusi persona),

citas ES dalībvalstis (ārpus ES valstīm dzimusi persona),

ārpus ES (nav ārpus ES valstīm dzimusi persona), proti:

EBTA valstis,

kandidātvalstis,

citas ārpuskopienas valstis,

dzimšanas valsts nav zināma.

1.3.   Iepriekšējās parastās dzīvesvietas valsts grupas

Regulas (EK) Nr. 862/2007 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punktā sniegtos datus dala pēc šādām iepriekšējās parastās dzīvesvietas valsts grupām:

citas ES dalībvalstis,

ārpus ES, proti:

EBTA valstis,

kandidātvalstis,

citas ārpuskopienas valstis,

iepriekšējā parastās dzīvesvietas valsts nav zināma.

1.4.   Nākamās parastās dzīvesvietas valsts grupas

Regulas (EK) Nr. 862/2007 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta iv) punktā sniegtos datus dala pēc šādām nākamās parastās dzīvesvietas valsts grupām:

citas ES dalībvalstis,

ārpus ES,

nākamā dzīvesvietas valsts nav zināma.

2.   CITU ĀRPUSKOPIENAS VALSTU UN ĀPUSKOPIENAS VALSTU PILSONĪBAS PAPILDGRUPAS PĒC ATTĪSTĪBAS LĪMEŅA

Regulas (EK) Nr. 862/2007 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta i), ii) un iii) punktā un c) apakšpunkta i) un ii) punktā sniegtos datus par ārpuskopienas valstīm un ārpuskopienas valsts pilsonību dala pēc šādām attīstības līmeņa grupām:

visattīstītākās valstis,

vidēji attīstītās valstis,

mazāk attīstītās valstis.

3.   VALSTU UN PILSONĪBU GRUPU SARAKSTS

Dzimšanas valsts, iepriekšējās parastās dzīvesvietas valsts un nākamās parastās dzīvesvietas valsts ir valstis, kas definētas pēc atsauces gada 1. janvārī esošajām starptautiskajām robežām.

ES, EBTA un kandidātvalstu sastāvs ir tāds, kā noteikts atsauces gada 1. janvārī.

Komisija sniegs dalībvalstīm valstu un pilsonību sarakstu, kas iekļaujams katrā pamatgrupā. Minētos pamatgrupu sarakstus pēc vajadzības atjaunina.

Komisija sniegs dalībvalstīm valstu un pilsonību sarakstu, kas iekļaujams katrā attīstības līmeņa papildgrupā. Minētos papildgrupu sarakstus pēc vajadzības atjaunina.