17.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/3


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 317/2010

(2010. gada 16. aprīlis),

ar ko pieņem 2011. gada ad hoc moduļa specifikācijas par personu ar invaliditāti nodarbinātību darbaspēka izlases veida apsekojumam saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 9. marta Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Kopienas un visu tās dalībvalstu parakstītās ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk “ANO konvencija”) 31. pantā par statistiku un datu vākšanu teikts, ka dalībvalstis apņemas vākt atbilstošu informāciju, tostarp statistikas un pētījumu datus, lai tās varētu izstrādāt un īstenot stratēģijas šīs konvencijas, tostarp 27. panta noteikumu par darbu un nodarbinātību, īstenošanai.

(2)

Padome 2008. gada 17. marta rezolūcijā par personu ar invaliditāti situāciju Eiropas Savienībā (2) uzsvēra, ka ir vajadzīga statistika par invaliditāti, lai būtu pārskats par personu ar invaliditāti vispārējo situāciju Eiropā un, pateicoties šādai statistikai un pētījumu datiem, varētu sagatavot pamatotu politiku invaliditātes jomā, kas jāizstrādā un jāīsteno dažādos vadības līmeņos. Padome aicina dalībvalstis un Komisiju atbilstoši kompetencēm nodrošināt, lai tiktu sākts darbs pie Eiropas stratēģijas invaliditātes jomā, kas nomainīs pašreizējo Eiropas rīcības plānu invaliditātes jomā 2004. līdz 2010. gadam, tostarp novērtējot, kā valstu pasākumos atspoguļotas Eiropas Kopienas un dalībvalstu saistības, lai pilnībā īstenotu ANO konvenciju Eiropas mērogā, apsverot šim nolūkam saskaņotu un salīdzināmu valstu mērķu noteikšanu.

(3)

Vajadzīga visaptveroša un salīdzināma datu kopa par personu ar invaliditāti nodarbinātību, lai uzraudzītu progresu, īstenojot ANO konvencijas 27. pantu, Eiropas nodarbinātības stratēģijas un Eiropas invaliditātes jomas stratēģijas mērķus, kā arī noteiktu personu ar invaliditāti dalības pārmaiņas darba tirgū.

(4)

Komisijas 2008. gada 23. aprīļa Regulā (EK) Nr. 365/2008, ar ko pieņem 2010., 2011. un 2012. gada ad hoc moduļu programmu darbaspēka izlases veida apsekojumam, kas paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 577/98 (3), ir iekļauts ad hoc modulis par personu ar invaliditāti nodarbinātību. Jādefinē mainīgo lielumu saraksts šim modulim.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā norādīts detalizēts to mainīgo lielumu saraksts, kas 2011. gadā jāvāc ad hoc modulī par personu ar invaliditāti nodarbinātību.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 16. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 77, 14.3.1998., 3. lpp.

(2)  OV C 75, 26.3.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 112, 24.4.2008., 22. lpp.


PIELIKUMS

DARBASPĒKA IZLASES VEIDA APSEKOJUMS

2011. gada ad hoc moduļa par personu ar invaliditāti nodarbinātību specifikācijas

1.

Attiecīgās dalībvalstis un reģioni: visi.

2.

Mainīgajiem lielumiem piešķir šādus kodus.

Darbaspēka izlases veida apsekojuma mainīgo lielumu kodi slejā “Filtrs” attiecas uz III pielikumu Komisijas 2008. gada 25. aprīļa Regulā (EK) Nr. 377/2008, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 par darbaspēka izlases veida apsekojuma organizēšanu Kopienā attiecībā uz datu nosūtīšanai izmantojamo kodēšanu, sākot ar 2009. gadu, izlases grupas izmantošanu statistikas datu vākšanai par strukturālajiem mainīgajiem lielumiem un pārskata ceturkšņu definēšanu (1).

Nosaukums

Sleja

Kods

Apraksts

Filtrs

HEALTHMA

197–198

 

Ilgstošas veselības stāvokļa problēmas vai slimības veids (pirmā galvenā veida kods)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem

01

Problēmas ar rokām vai plaukstām (tostarp artrīts vai reimatisms)

02

Problēmas ar kājām vai pēdām (tostarp artrīts vai reimatisms)

03

Problēmas ar muguru vai kaklu (tostarp artrīts vai reimatisms)

04

Vēzis

05

Ādas problēmas, tostarp alerģiskas reakcijas un nopietni bojājumi

06

Sirds, asinsspiediena vai asinsrites problēmas

07

Plaušu vai elpošanas problēmas, tostarp astma un bronhīts

08

Kuņģa, aknu, nieru vai gremošanas problēmas

09

Diabēts

10

Epilepsija (tostarp lēkmes)

11

Lielas galvassāpes, piemēram, migrēna

12

Mācīšanās grūtības (nespēja iemācīties lasīt, rakstīt vai veikt matemātiskas darbības)

13

Hroniskas bailes

14

Depresija

15

Citas garīgas, nervu vai emocionālas problēmas

16

Citas progresējošas slimības (tostarp izkaisītā skleroze, HIV, Alcheimera slimība, Parkinsona slimība)

17

Citas ilgstošas veselības problēmas

18

Nav ilgstošu veselības stāvokļa problēmu vai slimību

99

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

HEALTHSE

199–200

 

Ilgstošas veselības stāvokļa problēmas vai slimības veids (otrā galvenā veida kods)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un HEALTHMA = 1–17

01

Problēmas ar rokām vai plaukstām (tostarp artrīts vai reimatisms)

02

Problēmas ar kājām vai pēdām (tostarp artrīts vai reimatisms)

03

Problēmas ar muguru vai kaklu (tostarp artrīts vai reimatisms)

04

Vēzis

05

Ādas problēmas, tostarp alerģiskas reakcijas un nopietni bojājumi

06

Sirds, asinsspiediena vai asinsrites problēmas

07

Plaušu vai elpošanas problēmas, tostarp astma un bronhīts

08

Kuņģa, aknu, nieru vai gremošanas problēmas

09

Diabēts

10

Epilepsija (tostarp lēkmes)

11

Lielas galvassāpes, piemēram, migrēna

12

Mācīšanās grūtības (nespēja iemācīties lasīt, rakstīt vai veikt matemātiskas darbības)

13

Hroniskas bailes

14

Depresija

15

Citas garīgas, nervu vai emocionālas problēmas

16

Citas progresējošas slimības (tostarp izkaisītā skleroze, HIV, Alcheimera slimība, Parkinsona slimība)

17

Citas ilgstošas veselības problēmas

18

Nav citu ilgstošu veselības stāvokļa problēmu vai slimību

99

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

DIFFICMA

201–202

 

1. pamatdarbības grūtība (pirmās lielākās grūtības kods)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem

01

Redzēt, pat ja tiek izmantotas brilles

02

Dzirdēt, pat ja tiek izmantots dzirdes aparāts

03

Staigāt, kāpt pa kāpnēm

04

Sēdēt vai stāvēt

05

Atcerēties, koncentrēties

06

Sazināties, piemēram, saprast vai tikt saprastam

07

Aizsniegt vai izstiepties

08

Celt un nest

09

Liekties

10

Turēt, tvert vai griezties

11

Nav

99

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

DIFFICSE

203–204

 

2. pamatdarbības grūtība (otrās lielākās grūtības kods)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un DIFFICMA = 1–10

01

Redzēt, pat ja tiek izmantotas brilles

02

Dzirdēt, pat ja tiek izmantots dzirdes aparāts

03

Staigāt, kāpt pa kāpnēm

04

Sēdēt vai stāvēt

05

Atcerēties, koncentrēties

06

Sazināties, piemēram, saprast vai tikt saprastam

07

Aizsniegt vai izstiepties

08

Celt un nest

09

Liekties

10

Turēt, tvert vai griezties

11

Nav

99

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

LIMHOURS

205

 

Veselības stāvokļa problēma(-as) vai slimība(-as), vai grūtības ierobežo to nedēļas stundu skaitu, kurās persona var strādāt

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un (HEALTHMA = 1–17 vai DIFFICMA = 1–10)

1

Jā, veselības stāvokļa problēma(-as) vai slimība(-as)

2

Jā, grūtības veikt darbību

3

Jā, abi, veselības stāvokļa problēma(-as)/slimība(-as) un grūtības veikt darbību

4

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

LIMTYPEW

206

 

Veselības stāvokļa problēma(-as) vai slimība(-as), vai grūtības ierobežo tā darba veidu, kuru persona var veikt (piemēram, problēmas ar smagumu nešanu, darbu ārpus telpām, ilgstošu sēdēšanu)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un (HEALTHMA = 1–17 vai DIFFICMA = 1–10)

1

Jā, veselības stāvokļa problēma(-as) vai slimība(-as)

2

Jā, grūtības veikt darbību

3

Jā, abi, veselības stāvokļa problēma(-as)/slimība(-as) un grūtības veikt darbību

4

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

LIMTRANS

207

 

Veselības stāvokļa problēma(-as) vai slimība(-as), vai grūtības ierobežo personas iespējas nokļūt darbā un no darba

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un (HEALTHMA = 1–17 vai DIFFICMA = 1–10)

1

Jā, veselības stāvokļa problēma(-as) vai slimība(-as)

2

Jā, grūtības veikt darbību

3

Jā, abi, veselības stāvokļa problēma(-as)/slimība(-as) un grūtības veikt darbību

4

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

NEEDHELP

208

 

Veselības stāvokļa problēmas(-u)/slimības(-u) vai darbības veikšanas grūtību dēļ personai nepieciešams personisks atbalsts (nenodarbinātas personas)/persona izmanto personisku atbalstu (nodarbinātas personas), lai tā varētu strādāt

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un (HEALTHMA = 1–17 vai DIFFICMA = 1–10)

1

2

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

NEEDADAP

209

 

Veselības stāvokļa problēmas(-u)/slimības(-u) vai darbības veikšanas grūtību dēļ personai nepieciešamas īpašas ierīces (nenodarbinātas personas)/persona izmanto īpašas ierīces (nodarbinātas personas) vai nepieciešams pielāgot personas darbavietu (nenodarbinātas personas)/ir pielāgota personas darbavieta (nodarbinātas personas), lai tā varētu strādāt

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un (HEALTHMA = 1–17 vai DIFFICMA = 1–10)

1

2

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

NEEDORGA

210

 

Veselības stāvokļa problēmas(-u)/slimības(-u) vai darbības veikšanas grūtību dēļ personai nepieciešami īpaši pasākumi (nenodarbinātas personas)/ir veikti īpaši pasākumi (nodarbinātas personas), lai tā varētu strādāt (piemēram, sēdošs darbs, tāldarbs, elastīgas darba stundas vai ne pārāk grūts darbs)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem un (HEALTHMA = 1–17 vai DIFFICMA = 1–10)

1

2

9

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes

LIMREAS

211–212

 

Galvenais darba ierobežojuma iemesls (stundu skaits, veids, nokļūšana darbā un no darba), kura iemesls nav ilgstošas veselības stāvokļa problēmas/slimības vai pamatdarbību veikšanas grūtības

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem

01

Nepietiekama kvalifikācija/pieredze

02

Nav piemērotu darba iespēju

03

Nav transporta vai slikts transports uz darbavietu un no tās

04

Nepietiekams darba devēja elastīgums

05

Ietekmē priekšrocību izmantošanu

06

Ģimenes/aprūpes pienākumi

07

Personiski iemesli

08

Cits iemesls

09

Nav darba ierobežojumu

99

Nav piemērojams (nav iekļauts filtrā)

Tukšs

Nav atbildes


Nosaukums

Sleja

Kods

Apraksts

Filtrs

 

213/218

 

Svaru koeficients 2010. gada ad hoc modulim (fakultatīvs)

Visas personas vecumā no 15 līdz 64 gadiem

0000–9999

213.–216. slejā atspoguļoti veseli skaitļi

00–99

217.–218. slejā atspoguļoti decimāldaļskaitļi


(1)  OV L 114, 26.4.2008., 57. lpp.