10.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/4


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 298/2010

(2010. gada 9. aprīlis)

par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1451/2007 attiecībā uz termiņu pagarināšanu atkāpēm, ar kurām biocīdos produktus atļauj laist tirgū

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

II pielikumā Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), ir sniegts pilnīgs to esošo aktīvo vielu saraksts, kuras jānovērtē atbilstīgi darba programmai to aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kas jau ir laistas tirgū (turpmāk “pārbaudes programma”), un ar minēto regulu aizliedz laist tirgū biocīdos produktus, kuri satur aktīvās vielas, kas nav uzskaitītas minētajā pielikumā vai Direktīvas 98/8/EK I vai IA pielikumā.

(2)

Tomēr Regulā (EK) Nr. 1451/2007 ir paredzēts, ka Komisija var piešķirt atkāpi no aizlieguma gadījumos, ja dalībvalsts uzskata, ka aktīvā viela ir būtiska veselības, drošības vai kultūras mantojuma aizsardzības apsvērumu dēļ vai ir ļoti nozīmīga sabiedrības funkcionēšanai, un nav pieejami citi tehniskā un ekonomiskā ziņā īstenojami risinājumi vai aizvietotāji, kas būtu pieņemami no vides un veselības viedokļa, un ir noteikts, ka dalībvalstis var ļaut laist tirgū aktīvās vielas, kas sastāv tikai no pārtikas un barības, kuru paredzēts izmantot kā 19. produktu veida repelentus vai atraktantus.

(3)

Patlaban šīs atkāpes drīkst izmantot līdz 2010. gada 14. maijam, jo sākotnēji bija paredzēts, ka programma būs spēkā tikai līdz minētajam datumam.

(4)

Ar Direktīvu 98/8/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2009/107/EK (3), pārbaudes programmas termiņš ir pagarināts līdz 2014. gada 14. maijam.

(5)

Konsekvences labad ir lietderīgi saskaņot to atkāpju termiņus, kas paredzētas Regulas (EK) Nr. 1451/2007 5. un 6. pantā, ar pārbaudes programmas termiņu.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1451/2007.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1451/2007 groza šādi.

1.

Regulas 5. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Ņemot vērā saņemtās atsauksmes, Komisija var piešķirt atkāpi no 4. panta 1. punkta, atļaujot šo vielu laist pieprasījumu iesniegušo dalībvalstu tirgū vēlākais līdz datumam, kas minēts Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punkta pirmajā daļā, ar nosacījumu, ka dalībvalstis:

a)

nodrošina, lai vielas turpmāka izmantošana būtu iespējama tikai tad, ja šo vielu saturošie produkti ir apstiprināti paredzētajam būtiskajam lietojumam;

b)

secina, ka, ņemot vērā visu pieejamo informāciju, ir pamatoti uzskatīt, ka ilgstoša lietošana nerada nepieņemamu ietekmi uz cilvēku vai dzīvnieku veselību vai vidi;

c)

piešķirot apstiprinājumu, uzliek par pienākumu veikt visus vajadzīgos riska samazināšanas pasākumus;

d)

nodrošina, ka šādus apstiprinātos biocīdos produktus, kas paliek tirgū pēc 2006. gada 1. septembra, pārmarķē, lai tie atbilstu dalībvalstu paredzētajiem izmantošanas nosacījumiem saskaņā ar šo punktu; un

e)

nodrošina, ka vajadzības gadījumā apstiprinājuma turētāji vai attiecīgās dalībvalstis meklē alternatīvus risinājumus šādiem lietojumiem vai saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 11. pantā noteikto procedūru tiek sagatavota dokumentācija iesniegšanai vēlākais līdz datumam, kas minēts Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punkta otrajā daļā.”

2.

Regulas 6. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Atkāpjoties no 4. panta 1. punkta, dalībvalstis var vēlākais līdz datumam, kas minēts Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punkta otrajā daļā, atļaut laist tirgū aktīvās vielas, kuras sastāv tikai no pārtikas vai barības un kuras paredzētas izmantošanai par 19. produktu veida repelentiem vai atraktantiem.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 9. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.

(3)  OV L 262, 6.10.2009., 40. lpp.