10.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 90/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 297/2010

(2010. gada 9. aprīlis)

par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 272/2009, ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošības pamatstandartus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (1), un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Papildus civilās aviācijas drošības kopīgajiem pamatstandartiem ir jāpieņem vispārējie pasākumi attiecībā uz pārbaudēm, iekļuves kontroli un citām drošības kontrolēm, kā arī aizliegtajiem priekšmetiem, trešo valstu standartu līdzvērtības atzīšanu, darbinieku pieņemšanu, apmācību, īpašām drošības procedūrām un atbrīvojumiem no drošības kontrolēm.

(2)

Minētie vispārējie pasākumi ir vajadzīgi, lai Eiropas Savienībā panāktu kopēju aviācijas drošības līmeni, lai pasažierus aizsargātu no nelikumīgas iejaukšanās darbībām. ES tiesību aktos noteiktais galvenais elements šā procesa atvieglošanai ir tā sauktās “vienas pieturas” drošības kontroles. Tādēļ ir svarīgi saskaņot pārbaudes metodes, lai ES nodrošinātu “vienas pieturas” drošības kontroles, cita starpā šķidrumu, aerosolu un gelu pārbaudi, neierobežojot vienotā aviācijas tirgus sniegtās priekšrocības ES iedzīvotājiem.

(3)

Pielikumā A daļas 3. punktā Komisijas 2009. gada 2. aprīļa Regulā (EK) Nr. 272/2009, ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošības pamatstandartus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 300/2008 pielikumā (2), ir sīki izklāstītas atļautās pārbaudes metodes bagāžai, kravai un pastam, ko pieņem pārvadāšanai gaisa kuģa kravas nodalījumā. Laiku pa laikam ir jānosaka pārbaudes papildmetodes, kuras ir izrādījušās efektīvas dažu vai visu veidu kravu pārbaudei, un ir jānodrošina juridiskais pamats sīkāk izstrādātu īstenošanas pasākumu ieviešanai. Metālu detektori tiek uzskatīti par efektīvu pārbaudes metodi dažu veidu kravām.

(4)

Regulā (EK) Nr. 272/2009 nav noteikts, ka šķidrumi, aerosoli un geli ir jāuzskata par tādas kategorijas vielām, kuras var aizliegt ienest ierobežotas iekļuves drošības zonā un gaisa kuģa salonā. Regula (EK) Nr. 272/2009 tā vietā nosaka, ka iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 2010. gada 29. aprīlī, visās ES lidostās ir jāievieš metodes, cita starpā tehnoloģijas, šķidro sprāgstvielu atklāšanai.

(5)

Tagad ir pienācis laiks atcelt ierobežojumus attiecībā uz šķidrumiem, aerosoliem un geliem, pakāpeniski pārejot no aizlieguma, kas skar lielāko daļu šķidrumu, uz sistēmu šķidro sprāgstvielu atklāšanai. Tādēļ ir jānosaka pārejas pasākumi pēc 2010. gada aprīļa, lai, nemazinot aviācijas drošību, visās ES lidostās pakāpeniski ieviestu atklāšanas metodes, cita starpā tehnoloģijas. Ņemot vērā tiesībsargājošo iestāžu intereses, kuru mērķis ir nākotnē iespējamu terorisma draudu novēršana, ir jāievieš efektīvs mehānisms līdz laikam, kad lidostas varēs uzstādīt uzticamus detektorus. Tāpēc ir vajadzīga jauna pieeja. Tas ir jāpanāk līdz 2013. gada 29. aprīlim, kad visām lidostām ir jāspēj pārbaudīt šķidrumus, aerosolus un gelus.

(6)

Tomēr šāda pieeja nedrīkst liegt lidostām iespēju aprīkojumu izvietot un izmantot agrāk ar nosacījumu, ka aprīkojums atbilst normām, kas definētas Komisijas pieņemtajos īstenošanas noteikumos. Šādi lidostas varētu izlidojošiem pasažieriem atvieglot šķidrumu, aerosolu un gelu ienešanu, piemēram, vienā drošības kontroles punktā izvietojot iekārtu šķidro sprāgstvielu atklāšanai. Turklāt dažas lidostas var izvēlēties ātrāk uzstādīt specifiskas iekārtas.

(7)

Tā kā ir vajadzīga elastīga pieeja drošības pasākumu piemērošanai lidostās, tiek saglabāta stingra civilās aviācijas drošības kopējo pamatstandartu neitralitāte tehnoloģiju ziņā. Dalībvalstis un lidostas var izvēlēties tehnoloģijas, kuras visefektīvāk un lietderīgāk ieviest un izmantot lidostās, izvēloties no tām iespējām, kas minētas Regulā (EK) Nr. 272/2009, kuru groza ar šo regulu.

(8)

Lai ekspluatētu aprīkojumu, ar kuru var atklāt šķidrās sprāgstvielas, lidostām vai citām par civilās aviācijas drošību atbildīgajām struktūrām ir jāiegādājas un jāizvieto aprīkojums, kas atbilst tehniskajiem standartiem, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 3. punktu. Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka tiek noteiktas visas reglamentējošās prasības, lai varētu izvietot šādu aprīkojumu, ievērojot šajā regulā noteiktos termiņus.

(9)

Pārejas posmā pasažieriem ir jābūt skaidri informētiem par ES lidostām, kurās pārbauda šķidrumus. Lidostām un aviokompānijām ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu, ka šķidrumu, aerosolu un gelu konfiskācija tiek izmantota tikai kā galējais līdzeklis.

(10)

Regulā (EK) Nr. 272/2009 noteiktie vispārējie pasākumi ir jāgroza, lai ieviestu noteikumus, kas ļauj attiecīgā gadījumā izmantot metālu detektorus rokas bagāžas, kravas un pasta pārbaudei un, lai nemazinātu drošības standartus, atļauj pakāpeniski ieviest noteikumus, kas noteiktā laikposmā atļauj ienest šķidrumus, aerosolus un gelus ierobežotas iekļuves drošības zonā vai gaisa kuģa salonā.

(11)

Tāpēc ir attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 272/2009.

(12)

Tehnoloģiska vai reglamentējoša rakstura izmaiņas ES un starptautiskajā līmenī var ietekmēt šajā regulā noteiktos termiņus. Attiecīgā gadījumā Komisija var sniegt priekšlikumus pārskatīšanai, jo īpaši ņemot vērā aprīkojuma darbībasspēju un ērtības pasažieriem.

(13)

Regulu (EK) Nr. 300/2008 pilnībā piemēro no dienas, kas noteikta īstenošanas noteikumos, kuri pieņemti saskaņā ar minētās regulas 4. panta 2. un 3. punktā norādīto procedūru, bet ne vēlāk kā 2010. gada 29. aprīlī. Tāpēc šī regula ir jāpiemēro no 2010. gada 29. aprīļa kopā ar Regulu (EK) Nr. 300/2008 un tiesību aktiem, kuri to papildina vai īsteno.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 19. panta 1. punktu izveidotā Civilās aviācijas drošības komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 272/2009 pielikumu groza atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 29. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 9. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.

(2)  OV L 91, 3.4.2009., 7. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 272/2009 pielikumu groza šādi.

1)

A daļas 3. punkta f) un g) apakšpunktu aizstāj ar šādiem apakšpunktiem:

“f)

sprāgstvielu palieku detektori (ETD);

g)

imitācijas kamera; un

h)

metālu detektori.”

2)

Pēc B daļas pievieno B1 daļu:

“B1   DAĻA

Šķidrumi, aerosoli un geli

Šķidrumus, aerosolus un gelus ir atļauts ienest ierobežotas iekļuves drošības zonās un gaisa kuģa salonā ar nosacījumu, ka tie ir pārbaudīti vai ir atbrīvoti no pārbaudes atbilstoši prasībām īstenošanas noteikumos, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 3.punktu.

1.

No 2011. gada 29. aprīļa ierobežotas iekļuves drošības zonās un gaisa kuģa salonā atļauj ienest trešās valsts lidostā vai ārpuskopienas gaisa pārvadātāja gaisa kuģa salonā iegādātos šķidrumus, aerosolus un gelus ar nosacījumu, ka tie ir ievietoti maisiņā, kas atbilst Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas ierosinātajām drošības kontroles vadlīnijām, un ka ir pietiekami pierādījumi tam, ka pirkums veikts lidostā vai gaisa kuģa salonā iepriekšējo trīsdesmit sešu stundu laikā. Tos pārbauda atbilstoši prasībām īstenošanas noteikumos, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 3. punktu.

2.

No 2013. gada 29. aprīļa visās lidostās jāpārbauda šķidrumi, aerosoli un geli atbilstoši prasībām īstenošanas noteikumos, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 3. punktu.

3.

Dalībvalstīm ir jānodrošina, ka tiek noteiktas visas reglamentējošās prasības, lai, ievērojot 1. un 2. punktā minētos termiņus, varētu izvietot aprīkojumu šķidro sprāgstvielu atklāšanai, kurš atbilst īstenošanas noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 3. punktu.

Pasažieriem ir jābūt skaidri informētiem par ES lidostām, kurās ir atļauts ierobežotas iekļuves drošības zonā vai gaisa kuģī ienest šķidrumus, aerosolus un gelus, un par visiem nosacījumiem saistībā ar to.”