6.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 35/7


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 105/2010

(2010. gada 5. februāris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, attiecībā uz ohratoksīnu A

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 8. februāra Regulu (EEK) Nr. 315/93, ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1881/2006 (2) ir noteikta konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamā koncentrācija pārtikas produktos.

(2)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EPNI) zinātnes ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē, pēc Komisijas pieprasījuma, ņemot vērā jaunākos zinātnes atzinumus, 2006. gada 4. aprīlī pieņēma atjauninātu zinātnisko atzinumu saistībā ar ohratoksīnu A (OTA) pārtikā (3) un noteica pieļaujamo nedēļas devu (TWI) – 120 ng uz kg ķermeņa svara.

(3)

Regulā (EK) Nr. 1881/2006 ir paredzēts, ka, ņemot vērā jaunāko EFSA zinātnisko atzinumu, apsvērs, vai ir lietderīgi noteikt maksimāli pieļaujamo OTA koncentrāciju pārtikas produktos, piemēram, žāvētos augļos, izņemot rozīnēs, kakao un kakao produktos, garšaugos, gaļas produktos, negrauzdētā kafijā, alū un lakricā, un pārskatīt spēkā esošo maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, īpaši maksimāli pieļaujamo OTA koncentrāciju, rozīnēs un vīnogu sulā.

(4)

Pamatojoties uz EPNI pieņemto atzinumu, izrādās, ka spēkā esošā maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir atbilstoša, lai aizsargātu sabiedrības veselību, un tā ir jāsaglabā. Attiecībā uz Regulā (EK) Nr. 1881/2006 vēl neiekļautiem pārtikas produktiem uzskatīja par vajadzīgu un lietderīgu sabiedrības veselības aizsardzības nolūkos noteikt ohratoksīna A maksimāli pieļaujamo koncentrāciju tajos pārtikas produktos, kuri būtiski veicina OTA iedarbību (uz visiem iedzīvotājiem vai neaizsargāto iedzīvotāju grupu, vai ievērojamu iedzīvotāju daļu), vai tajos pārtikas produktos, kuri ne vienmēr būtiski veicina OTA iedarbību, taču pierādījumi liecina, ka šajos produktos var būt ārkārtīgi augsta OTA koncentrācija. Šajos gadījumos ir jānosaka maksimāli pieļaujamā koncentrācija, lai novērstu šo ļoti piesārņoto pārtikas produktu nonākšanu pārtikas apritē.

(5)

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, izrādās, ka sabiedrības veselības aizsardzības nolūkos nav jānosaka maksimāli pieļaujamā OTA koncentrācija žāvētos augļos, izņemot rozīnēs, kakao un kakao produktos, gaļas produktos, tostarp pārtikā lietojamos subproduktos un deserta vīnos, jo tie būtiski neveicina OTA iedarbību un šajos pārtikas produktos pavisam reti tika konstatēta augsta OTA koncentrācija. OTA klātbūtne negrauzdētā kafijā un alū jau tiek kontrolēta citā, atbilstošākā pārtikas aprites posmā (attiecīgi grauzdētā kafijā un iesalā).

(6)

Ārkārtīgi augsta OTA koncentrācija vairākkārt ir novērota garšaugos un lakricā. Tāpēc ir jānosaka maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecībā uz garšaugiem un lakricu.

(7)

Jaunākie pierādījumi liecina, ka dažās galvenajās garšaugu ražotājvalstīs, kuras tos eksportē uz Savienību, nav novēršanas pasākumu un oficiālu pārbaudes pasākumu, ar kuriem tiktu kontrolēta ohratoksīna A klātbūtne garšaugos. Lai aizsargātu sabiedrības veselību, ir nekavējoties jānosaka ohratoksīna A maksimāli pieļaujamā koncentrācija garšaugos. Lai ražotājvalstis varētu ieviest novēršanas pasākumus un lai ievērojami netraucētu tirdzniecību, uz laiku tiek noteikta lielāka maksimāli pieļaujamā koncentrācija, kas piemērojama, paziņojot par to īsu brīdi iepriekš, pirms stājas spēkā maksimāli pieļaujamā koncentrācija, kas atspoguļo līmeni, kāds sasniedzams, piemērojot labu praksi. Pirms zemākas koncentrācijas piemērošanas ir jānovērtē iespēja sasniegt ohratoksīna A koncentrāciju, ko dažādos garšaugu ražošanas reģionos pasaulē varētu sasniegt, piemērojot labu praksi.

(8)

Arī turpmāk jāuzrauga OTA klātbūtne pārtikas produktos, attiecībā uz kuriem nav noteikta maksimāli pieļaujamā koncentrācija, un gadījumā, ja regulāri tiek konstatēta neparasti augsta OTA koncentrācija, var apsvērt nepieciešamību noteikt OTA maksimāli pieļaujamo koncentrāciju minētajos pārtikas produktos.

(9)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1881/2006.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikumu groza šādi.

1.

Pielikuma 2.2.11. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“2.2.11.

Garšaugi

 

Capsicum spp. (to žāvēti augļi, veseli vai malti, ieskaitot čilli, čilli pulveri, Kajennes piparus un papriku)

 

Piper spp. (to augļi, ieskaitot baltos un melnos piparus)

 

Myristica fragrans (muskatrieksts)

 

Zingiber officinale (ingvers)

 

Curcuma longa (garā kurkuma)

Tādu garšaugu maisījumi, kuros ir viens vai vairāki iepriekšminētie garšaugi

no 1.7.2010. līdz 30.6.2012. – 30 μg/kg

no 1.7.2012. – 15 μg/kg

2.2.12.

Lakrica (Glycyrrhiza glabra, Glycyrrhiza inflate un citas sugas)

 

2.2.12.1.

Lakricas sakne, zāļu uzlējuma sastāvdaļa

20 μg/kg

2.2.12.2.

Lakricas ekstrakts (42) lietošanai pārtikā, īpaši dzērienos un konditorejas izstrādājumos

80 μg/kg”

2.

Pievieno šādu zemsvītras piezīmi:

“(42)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz tīru un neatšķaidītu ekstraktu, ja 1 kg ekstrakta iegūts no 3 līdz 4 kg lakricas saknes.”

2. pants

Ieinteresētās personas paziņo Komisijai izmeklēšanas rezultātus, arī sastopamības datus, un jaunāko informāciju par novēršanas pasākumu piemērošanu, lai izvairītos no ohratoksīna A piesārņojuma garšaugos.

Dalībvalstīm regulāri jāiesniedz Komisijai informācija par konstatējumiem attiecībā uz ohratoksīna A klātbūtni garšaugos.

Pirms zemākas koncentrācijas piemērošanas Komisija šo informāciju darīs pieejamu dalībvalstīm, ņemot vērā zemākas ohratoksīna A koncentrācijas sasniedzamības novērtējumu garšaugos dažādos ražošanas reģionos pasaulē, piemērojot labu praksi.

3. pants

Šo regulu nepiemēro produktiem, kas laisti tirgū pirms 2010. gada 1. jūlija, atbilstoši šajā dienā piemērojamajiem noteikumiem.

Pielikuma 2.2.11. punktā noteikto maksimāli pieļaujamo ohratoksīna A koncentrāciju, kas piemērojama no 2012. gada 1. jūlija, nepiemēro produktiem, kas laisti tirgū pirms 2012. gada 1. jūlija, atbilstoši šajā dienā piemērojamajiem noteikumiem.

Pienākumu pierādīt, kad produkti ir laisti tirgū, uzņemas pārtikas apritē iesaistītais tirgus dalībnieks.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 5. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp.

(2)  OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/contam_op_ej365_ochratoxin_a_food_en.pdf