27.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 72/2010

(2010. gada 26. janvāris),

ar ko nosaka procedūras Komisijas pārbaužu veikšanai aviācijas drošības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (1) un jo īpaši tās 15. pantu,

tā kā:

(1)

Lai pārraudzītu, kā dalībvalstis piemēro Regulu (EK) Nr. 300/2008, Komisijai ir jāveic pārbaudes. Pārbaužu organizēšana Komisijas uzraudzībā ir vajadzīga, lai pārliecinātos par valstu kvalitātes kontroles programmu efektivitāti.

(2)

Komisijai un dalībvalstīm ir jāsadarbojas, gatavojot un veicot Komisijas pārbaudes.

(3)

Komisijai jābūt iespējai pārbaužu veikšanas komandās iekļaut kvalificētus valsts kontrolierus, kurus izvirza dalībvalstis.

(4)

Komisijas pārbaudes jāveic un ziņojumi jāsniedz atbilstoši noteiktai procedūrai, kas ietver standarta metodes.

(5)

Dalībvalstīm ir ātri jānovērš trūkumi, kuri konstatēti Komisijas pārbaudēs.

(6)

Komisijai jābūt iespējai veikt pārbaudes par paveikto darbu, lai pārliecinātos par to, ka trūkumi ir novērsti.

(7)

Ir jānosaka rīcības metode tādu trūkumu gadījumā, kuri tiek uzskatīti par tik nopietniem, ka ievērojami ietekmē vispārējo aviācijas drošības līmeni Kopienā.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās komitejas atzinumu, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 19. panta 2. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

PRIEKŠMETS UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka procedūras Komisijas pārbaužu veikšanai, lai uzraudzītu, kā dalībvalstis piemēro Regulu (EK) Nr. 300/2008. Komisijas pārbaudēm jāaptver dalībvalstu pilnvarotās iestādes un izvēlētas lidostas, ekspluatanti un tiesību subjekti, kas piemēro aviācijas drošības standartus. Pārbaudes veic pārredzami, efektīvi, saskaņoti un konsekventi.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto šādas definīcijas:

1)

“pilnvarotā iestāde” ir valsts iestāde, ko izraudzījusies dalībvalsts saskaņā ar 9. pantu Regulā (EK) Nr. 300/2008;

2)

“Komisijas pārbaude” ir Komisijas inspektoru veikta esošo kvalitātes kontroles un civilās aviācijas drošības pasākumu, procedūru un struktūru pārbaude, lai noteiktu to atbilstības līmeni Regulai (EK) Nr. 300/2008;

3)

“Komisijas inspektors” ir Komisijas nodarbināta atbilstoši kvalificēta persona vai dalībvalsts nodarbināta persona, kas valsts līmenī veic atbilstības uzraudzību pilnvarotās iestādes uzdevumā un kas ir izraudzīta dalībai Komisijas pārbaudēs;

4)

“komiteja” ir komiteja, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 19. panta 1. punktu;

5)

“trūkums” ir neatbilstība Regulā (EK) Nr. 300/2008 noteiktajām prasībām;

6)

“valsts kontrolieris” ir dalībvalsts nodarbināta persona, kas valsts līmenī veic atbilstības uzraudzību pilnvarotās iestādes uzdevumā;

7)

“tests” ir aviācijas drošības pasākumu izmēģinājums, kurā tiek inscenēts nelikumīgas iejaukšanās mēģinājums ar mērķi pārbaudīt esošo drošības pasākumu īstenošanas efektivitāti;

8)

“kompensējošs pasākums” ir pagaidu pasākums vai pasākumu kopums ar mērķi pēc iespējas lielākā mērā ierobežot pārbaudes laikā konstatēta trūkuma ietekmi līdz šā trūkuma pilnīgai novēršanai.

II   NODAĻA

VISPĀRĪGAS PRASĪBAS

3. pants

Dalībvalstu sadarbība

1.   Neierobežojot Komisijas pienākumus, dalībvalstis sadarbojas ar Komisiju tās pārbaudes uzdevumu izpildē. Šāda sadarbība notiek sagatavošanās, uzraudzības un ziņošanas posmā.

2.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka paziņojums par pārbaudi ir konfidenciāls, un lai nodrošinātu to, ka pārbaudes process netiek ietekmēts.

4. pants

Komisijas pilnvaru īstenošana

1.   Katra dalībvalsts nodrošina, ka Komisijas inspektori var īstenot savas pilnvaras pārbaudīt civilās aviācijas drošības pasākumus, ko saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 300/2008 veic pilnvarotās iestādes vai jebkura lidosta, ekspluatanti un tiesību subjekti, uz kuriem attiecas minētā regula.

2.   Katra dalībvalsts nodrošina, ka pēc pieprasījuma Komisijas inspektoriem ir piekļuve visai dokumentācijai, kas vajadzīga, lai novērtētu atbilstību kopējiem standartiem.

3.   Katru reizi, kad Komisijas inspektori sastopas ar grūtībām savu pienākumu izpildē, attiecīgās dalībvalstis ar jebkādiem līdzekļiem savu tiesību aktos noteikto tiesību ietvaros palīdz Komisijai pilnībā veikt tās uzdevumu.

5. pants

Komisijas inspektoru kvalifikācijas kritēriji

Lai kvalificētos Komisijas pārbaudēm, Komisijas inspektoriem ir jābūt atbilstošai teorētiskai un praktiskai pieredzei un ir sekmīgi jāiziet apmācības.

Šīs apmācības:

a)

ir jārīko Komisijas dienestiem;

b)

tām jābūt sākotnējām un periodiskām;

c)

tām jānodrošina darba veikšanas standarts, kas atbilst kontroles mērķiem, lai noteiktu, vai drošības pasākumi tiek īstenoti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 300/2008.

Sākotnējā apmācībā jābūt pārbaudījumam.

6. pants

Valsts kontrolieru dalība Komisijas pārbaudēs

1.   Dalībvalstis Komisijai dara pieejamus savus kontrolierus, kas var piedalīties Komisijas pārbaudēs, kā arī ar tām saistītos sagatavošanās un ziņošanas posmos.

2.   Dalībvalstis Komisijai sniedz informāciju par vismaz vienu, bet ne vairāk kā pieciem valsts kontrolieriem, kurus var uzaicināt piedalīties Komisijas pārbaudēs.

3.   Dalībvalstis katru gadu komitejai iesniedz sarakstu ar valsts kontrolieriem, kurus izvirzījusi dalībvalsts un kuri atbilst 5. pantā noteiktajiem kritērijiem.

4.   Valsts kontrolieris nepiedalās Komisijas pārbaudēs tajā dalībvalstī, kurā viņš ir nodarbināts.

5.   Pieprasījums valsts kontrolieriem piedalīties Komisijas pārbaudēs pilnvarotajā iestādē jāiesniedz savlaicīgi, proti, parasti tas jāizdara vismaz divus mēnešus, pirms paredzēts veikt pārbaudi.

6.   Izmaksas, kas rodas sakarā ar valsts kontrolieru dalību Komisijas pārbaudēs, atbilstoši Kopienas noteikumiem sedz Komisija.

III   NODAĻA

PROCEDŪRAS KOMISIJAS PĀRBAUŽU VEIKŠANAI

7. pants

Paziņošana par pārbaudēm

1.   Komisija vismaz divus mēnešus iepriekš paziņo par pārbaudi tai pilnvarotajai iestādei, kuras teritorijā pārbaude tiks veikta.

2.   Vajadzības gadījumā, paziņojot par pārbaudi, pilnvarotajai iestādei aizpildīšanai nosūta pirmspārbaudes anketu un pieprasījumu sniegt visu vajadzīgo dokumentāciju. Aizpildīto anketu un pieprasīto dokumentāciju Komisijai iesniedz vismaz divas nedēļas pirms plānotās pārbaudes sākuma.

3.   Ja Komisijai ir informācija, kas norāda uz to, ka lidostā varētu būt trūkumi, kas ievērojami ietekmē vispārējo aviācijas drošības līmeni Kopienā, ir jāapspriežas ar attiecīgās dalībvalsts pilnvaroto iestādi, un šādā gadījumā termiņš iepriekšējam paziņojumam par pārbaudi var tikt saīsināts līdz divām nedēļām. Šajā gadījumā nepiemēro šā panta 1. un 2. punktu.

8. pants

Pārbaužu sagatavošana

1.   Komisijas inspektori veic sagatavošanas pasākumus, lai nodrošinātu pārbaužu efektivitāti, precizitāti un konsekvenci.

2.   Komisija pilnvarotajai iestādei dara zināmus to Komisijas inspektoru vārdus un uzvārdus, kas pilnvaroti veikt pārbaudi, kā arī citu informāciju pēc vajadzības.

3.   Katras pārbaudes vajadzībām pilnvarotā iestāde ieceļ koordinatoru, kurš veic praktiskus pasākumus saistībā ar veicamo pārbaudi. Dalībvalstis trīs nedēļu laikā pēc tam, kad saņemts paziņojums par pārbaudi, Komisijai dara zināmu koordinatora vārdu un uzvārdu, un kontaktinformāciju.

9. pants

Pārbaužu veikšana

1.   Komisijas inspektori veic pārbaudes efektīvi un iedarbīgi, pienācīgi ievērojot savu un citu drošību. Komisijas inspektorus, kuru izturēšanās pārbaužu laikā neatbilst šiem standartiem, var izslēgt no turpmākām Komisijas pārbaudēm.

2.   Lai uzraudzītu atbilstību Regulā (EK) Nr. 300/2008 noteiktajām civilās aviācijas drošības prasībām, izmanto standarta metodes.

Pārbaudes veic, pamatojoties uz sistemātisku informācijas vākšanu, izmantojot vienu vai vairākas turpmāk minētās tehnikas:

a)

novērojumi;

b)

verifikācija;

c)

pārrunas;

d)

dokumentu pārbaude; un

e)

testi.

3.   Pārbaudes veikšanas laikā Komisijas inspektorus pavada pilnvarotās iestādes pārstāvis. Pavadoņu izturēšanās nedrīkst ietekmēt pārbaužu efektivitāti un iedarbīgumu.

4.   Komisijas inspektoriem ir dienesta apliecība, kas tiem dod tiesības Komisijas vārdā veikt pārbaudes, un lidostas dienesta apliecība, kas dod piekļuvi visām teritorijām, kas nepieciešamas pārbaudes nolūkos. Lidostas dienesta apliecības formāts nedrīkst ietekmēt pārbaužu efektivitāti un iedarbīgumu.

5.   Testi jāveic tikai pēc iepriekšēja paziņojuma sniegšanas pilnvarotajai iestādei un ciešā sadarbībā ar šo iestādi.

6.   Dalībvalstis nodrošina, ka Komisijas inspektoriem visās teritorijās, uz kurām tie dodas pārbaudes laikā, kā arī, ierodoties uz pārbaudi un dodoties prom no pārbaudes, saskaņā ar pieņemtajiem protokoliem ir tiesības ņemt līdzi priekšmetus, ko izmanto pārbaudēs, tostarp arī priekšmetus, kuri ir aizliegti vai izskatās pēc aizliegtiem priekšmetiem.

7.   Pilnvaroto iestādi pēc iespējas drīz informē par visiem nopietnajiem trūkumiem, kas konstatēti Komisijas pārbaudes laikā. Turklāt, neskarot 10. pantu, Komisijas inspektori, kad tas ir iespējams, pārbaudes beigās uz vietas sniedz mutisku kopsavilkumu par saviem izdarītajiem atzinumiem.

10. pants

Pārbaudes ziņojums

1.   Sešu nedēļu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas Komisija pilnvarotajai iestādei dara zināmu pārbaudes ziņojumu.

Pilnvarotā iestāde par attiecīgajiem atzinumiem nekavējoties informē pārbaudīto lidostu, ekspluatantus un tiesību subjektus.

2.   Ziņojumā jāizklāsta inspektoru secinājumi un konstatētie trūkumi. Ziņojumā var iekļaut ieteikumus stāvokļa uzlabošanai.

3.   Izvērtējot Regulas (EK) Nr. 300/2008 īstenošanu, piemēro šādu klasifikāciju:

a)

atbilst pilnībā;

b)

atbilst, bet ir vēlami uzlabojumi;

c)

neatbilst;

d)

neatbilst, ir nopietni trūkumi;

e)

nav piemērojams;

f)

nav apstiprināts.

11. pants

Pilnvarotās iestādes atbilde

1.   Trīs mēnešu laikā pēc pārbaudes ziņojuma nosūtīšanas pilnvarotā iestāde rakstiskā veidā iesniedz Komisijai atbildi uz ziņojumu, kurā:

a)

aplūko konstatējumus un ieteikumus;

b)

iesniedz darbības plānu, kurā precizē veicamās darbības un termiņus, lai labotu jebkādus konstatētos trūkumus.

2.   Paveiktā darba pārbaudes gadījumā pilnvarotās iestādes atbilde jāiesniedz sešu nedēļu laikā pēc pārbaudes ziņojuma nosūtīšanas.

3.   Ja pārbaudes ziņojumā nav norādīti nekādi trūkumi, tad atbilde nav nepieciešama.

12. pants

Trūkumu novēršana

1.   Pārbaudes laikā konstatētie trūkumi jānovērš nekavējoties. Ja nav iespējams trūkumus novērst nekavējoties, jāīsteno kompensējoši pasākumi.

2.   Pilnvarotā iestāde Komisijai rakstiski apstiprina trūkumu novēršanu. Šā apstiprinājuma pamatā ir jābūt atbilstības uzraudzības pasākumiem, ko veic pilnvarotā iestāde.

3.   Ja pārbaudes ziņojumā netiek pieprasīti turpmāki pasākumi, par to ir jāinformē pilnvarotā iestāde.

13. pants

Pārbaudes par paveikto darbu

1.   Pēc pilnvarotās iestādes atbildes un nepieciešamo paskaidrojumu saņemšanas Komisija var rīkot paveiktā darba pārbaudi.

2.   Pilnvarotajai iestādei vismaz divas nedēļas iepriekš nosūta paziņojumu par paveiktā darba pārbaudi, kas tiks veikta tās teritorijā.

3.   Galvenā uzmanība paveiktā darba pārbaudē jāvērš uz jomām, kurās sākotnējās Komisijas pārbaudes laikā ir konstatēti trūkumi.

IV   NODAĻA

VISPĀRĒJI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

14. pants

Informācija komitejai

Komiteja regulāri jāinformē par Komisijas pārbaužu programmas īstenošanu un par novērtējuma rezultātiem.

15. pants

Pilnvaroto iestāžu informēšana par nopietniem trūkumiem

1.   Ja, pārbaudot kādu no pilnvarotās iestādes teritorijā esošām lidostām, tiek atklāti nopietni trūkumi, kas ievērojami ietekmē vispārējo aviācijas drošības līmeni Kopienā, nekavējoties jāinformē pilnvarotā iestāde. Šī informācija nekavējoties jānosūta arī pilnvarotajām iestādēm visās pārējās dalībvalstīs.

2.   Pilnvarotās iestādes nekavējoties jāinformē arī tad, ja Komisijai ir uzticama informācija par pasākumiem trūkumu novēršanai, tostarp kompensējošiem pasākumiem, kas apstiprina, ka saskaņā ar šo pantu paziņotajiem trūkumiem vairs nav ievērojamas ietekmes uz vispārējo aviācijas drošības līmeni Kopienā.

16. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no dienas, kas norādīta īstenošanas noteikumos, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 4. panta 3. punktā minēto procedūru, taču ne vēlāk kā no 2010. gada 29. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.