21.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 336/63


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2010. gada 13. decembris),

ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām

(ECB/2010/30)

(2010/794/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.1. pantu un 14.3. pantu saistībā ar 3.1. panta pirmo ievilkumu, 18.2. pantu un 20. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Vienotas monetārās politikas īstenošanai jānosaka instrumenti un procedūras, kas jāizmanto Eurosistēmai, ko veido dalībvalstu, kuru valūta ir euro (tālāk tekstā –“iesaistītās dalībvalstis”), nacionālās centrālas bankas (NCB) un Eiropas Centrālā banka (ECB), lai visās iesaistītajās dalībvalstīs šādu politiku īstenotu vienoti.

(2)

ECB ir tiesības izstrādāt nepieciešamās pamatnostādnes, lai īstenotu Eurosistēmas vienoto monetāro politiku, un NCB pienākums ir darboties saskaņā ar šādām pamatnostādnēm.

(3)

2000. gada 31. augusta Pamatnostādne ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (1) jāgroza, lai atspoguļotu pārmaiņas Eurosistēmas monetārās politikas regulējumā, jo īpaši, lai: a) noteiktu atbilstības kritērijus tam, kā izmantot pašu izdotas PVKIU neatbilstošas nodrošinātās banku obligācijas, kuru pamatā esošais aktīvs ir komercsektora hipotēkas; b) termiņnoguldījumus noteiktu par atbilstošu nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijām un dienas kredītam; c) grozītu I pielikuma 5. papildinājumu, lai ņemtu vērā euro ieviešanu Igaunijā 2011. gada 1. janvārī, kā arī to, ka ir mainījies Central Bank and Financial Services Authority of Ireland nosaukums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Grozījumi I pielikumā

Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikumu groza saskaņā ar šīs pamatnostādnes pielikumu.

2. pants

Pārbaude

1.   Ne vēlāk kā 2010. gada 31. decembrī NCB nosūta ECB sīku pārskatu par dokumentiem un līdzekļiem, ar kuru palīdzību tās plāno panākt atbilstību šīs pamatnostādnes pielikuma 1., 3. un 4. punktam.

2.   Ne vēlāk kā 2011. gada 8. janvārī NCB nosūta ECB sīku pārskatu par dokumentiem un līdzekļiem, ar kuru palīdzību tās plāno panākt atbilstību šīs pamatnostādnes pielikuma 2. punktam.

3. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā divas dienas pēc tās pieņemšanas.

2.   Šīs pamatnostādnes pielikuma 1., 3. un 4. punktu piemēro no 2011. gada 1. janvāra.

3.   Šīs pamatnostādnes pielikuma 2. punktu piemēro no 2011. gada 1. februāra.

4. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta iesaistīto dalībvalstu NCB.

Frankfurtē pie Mainas, 2010. gada 13. decembrī

ECB Padomes vārdā –

ECB priekšsēdētājis

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 310, 11.12.2000., 1. lpp.


PIELIKUMS

Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikumu groza šādi.

1.

Ar šādu daļu aizstāj 6.2.2. sadaļas pirmo daļu:

“Atbilstošo aktīvu vienotajā sistēmā kā nodrošinājums atbilstoši ir trīs veidu netirgojamie aktīvi – atbilstošu darījuma partneru termiņnoguldījumi, kredītprasības un netirgojami neliela apjoma ar hipotēku nodrošināti parāda instrumenti (RMBD) (1).

2.

Šādi groza 6.2.3. sadaļu:

a)

Septīto daļu (piekto daļu pēc virsraksta “Atbilstošo aktīvu izmantošanas noteikumi”) aizstāj ar šādu:

“Nosacījums par ciešām saiknēm nav piemērojams: a) ciešām saiknēm starp darījuma partneri un EEZ valsts iestādēm, kurām ir tiesības iekasēt nodokļus, vai gadījumos, ja EEZ valsts sektora iestāde, kurai ir tiesības iekasēt nodokļus, garantē kādu parāda instrumentu; b) nodrošinātām banku obligācijām, kas emitētas saskaņā ar PVKIU Direktīvas 22. panta 4. punktā izklāstītajiem kritērijiem; vai c) gadījumiem, kuros parāda instrumentus aizsargā īpaši tiesiskās aizsardzības pasākumi, ko var pielīdzināt b) punktā minētajiem instrumentiem, piemēram: i) netirgojami neliela apjoma ar hipotēku nodrošināti parāda instrumenti, kas nav vērtspapīri; vai ii) ar dzīvojamā sektora nekustamā īpašuma kredītu nodrošinātas strukturētas nodrošinātās banku obligācijas vai ar komercsektora hipotekāro kredītu nodrošinātas strukturētas nodrošinātās banku obligācijas, t. i., dažas nodrošinātās banku obligācijas, ko Eiropas Komisija nav atzinusi par PVKIU atbilstošām, kas atbilst visiem kritērijiem, ko piemēro ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, kas izklāstīti 6.2. un 6.3. sadaļā, un šādiem papildu kritērijiem (2):

Ar dzīvojamā sektora nekustamā īpašuma kredītiem nodrošinātu strukturēto nodrošināto banku obligāciju gadījumā:

dzīvojamā sektora nekustamā īpašuma kredītiem, kas ir strukturētu nodrošināto obligāciju pamatā, jābūt euro, to emitentam (un debitoram un garantijas devējam, ja tie ir juridiskas personas) jābūt reģistrētam dalībvalstī, pamatā esošajiem aktīviem jāatrodas dalībvalstī, un kredītu noteicošajiem tiesību aktiem jābūt kādas dalībvalsts tiesību aktiem,

dzīvojamā sektora nekustamā īpašuma kredīti ir atbilstoši attiecīgo strukturēto nodrošināto obligāciju nodrošinājuma pūlam, ja tos nodrošina atbilstoša garantija vai hipotēka. Atbilstošai garantijai jābūt tādai, ko izmaksā 24 mēnešu laikā no saistību neizpildes. Šādu garantēto kredītu atbilstošās garantijas var sniegt dažādu līgumu formā, t.sk. apdrošināšanas līgumu formā, ar nosacījumu, ka tās sniedz valsts sektora iestāde vai valsts uzraudzīta finanšu iestāde. Garantijas devējam šādos garantētajos kredītos nedrīkst būt ciešu saikņu ar nodrošināto bankas obligāciju emitentu, un viņam uz darījuma laiku jābūt apstiprināta ECAI piešķirtam [A+/A1/AH] kredītreitingam,

līdz 10 % nodrošinājuma pūla var aizstāt ar augstas kvalitātes citu nodrošinājumu. Šo ierobežojumu var pārsniegt tikai pēc padziļināta attiecīgās NCB novērtējuma,

katra atsevišķā atbilstošā kredīta maksimālā daļa, kurai līdzekļus var iegūt ar strukturēto nodrošināto bankas obligāciju emisiju, ir 80 % no kredīta pret nodrošinājuma (loan-to-value (LTV)) vērtības. LTV aprēķinam jābalstās uz konservatīvu tirgus novērtējumu,

nodrošinājumam obligāti jābūt vismaz 8 % lielākam par aizdevumu,

maksimālā kredīta summa dzīvojamā sektora nekustamā īpašuma kredītiem ir 1 milj. euro,

nodrošinājuma pūla atsevišķajam kredītnovērtējumam jāatbilst 10 bāzes punktu NV līmenim viena gada periodā, kas atbilst “A” kredītreitingam (sk. 6.3.1. sadaļu),

emitentam un saistītajiem uzņēmumiem, kas ir daļa no darījuma vai uz kuriem attiecas darījums ar strukturētajām nodrošinātajām bankas obligācijām, piemērojamais mazākais kredītreitings ir “A” (Fitch vai Standard & Poor’s “A–” vai Moody’s “A3”, vai DBRS “AL”).

Ar komercsektora hipotekāro kredītu nodrošinātu strukturēto nodrošināto banku obligāciju gadījumā:

komercsektora hipotekārajiem kredītiem, kas ir strukturētu nodrošināto obligāciju pamatā, jābūt euro, to emitentam (un debitoram un garantijas devējam, ja tie ir juridiskas personas) jābūt reģistrētam dalībvalstī, pamatā esošajiem aktīviem jāatrodas dalībvalstī, un kredītu noteicošajiem tiesību aktiem jābūt kādas dalībvalsts tiesību aktiem,

līdz 10 % nodrošinājuma pūla var aizstāt ar augstas kvalitātes citu nodrošinājumu. Šo ierobežojumu var pārsniegt tikai pēc padziļināta attiecīgās NCB novērtējuma,

katra atsevišķā atbilstošā kredīta maksimālā daļa, kurai līdzekļus var iegūt ar strukturēto nodrošināto bankas obligāciju emisiju, ir 60 %. LTV aprēķinam jābalstās uz konservatīvu tirgus novērtējumu,

nodrošinājumam obligāti jābūt vismaz 10 % lielākam par aizdevumu,

katra atsevišķā aizņēmēja daļa kopējā nodrošinājuma pūlā pēc attiecīgā aizņēmēja neatmaksāto summu apkopošanas nevar pārsniegt 5 % no nodrošinājuma pūla kopsummas,

nodrošinājuma pūla atsevišķajam kredītnovērtējumam jāatbilst 1. kredītspējas līmenim pēc Eurosistēmas reitingu skalas (sk. 6.3.1. sadaļu),

emitentam un saistītajiem uzņēmumiem, kas ir daļa no darījuma vai uz kuriem attiecas darījums ar strukturētajām nodrošinātajām bankas obligācijām, piemēro 2. kredītspējas līmeni,

pamatā esošie komercsektora hipotekārie kredīti jāpārvērtē vismaz reizi gadā. Pārvērtēšanai pilnībā jāatspoguļo īpašumu cenas samazinājums. Cenas pieauguma gadījumā piemēro 15 % diskontu. Kredīti, kas neatbilst LTV ierobežojuma prasībai, jāaizstāj ar jauniem kredītiem vai ar attiecīgās NCB piekrišanu jānodrošina ar papildu nodrošinājumu. Galvenā piemērotā novērtēšanas metode ir novērtēšana pēc tirgus vērtības, t. i., aprēķinātā cena, kas tiktu iegūta aktīvus ar pienācīgu rūpību pārdodot tirgū. Šajos aprēķinos balstās uz viskonservatīvākajiem pieņēmumiem. Kā sekundāro novērtēšanas metodi var izmantot arī statistisko metodi,

vienmēr jānodrošina likviditātes rezerve atbilstošajā darījuma partnerī noguldītas euro skaidras naudas veidā, lai segtu ar nodrošinātajām banku obligācijām saistītos procentu maksājumus nākošajiem sešiem mēnešiem,

ja pamatā esošā komercsektora hipotekārā kredīta aizņēmēja īstermiņa kredītreitings ir zemāks par 2. kredītspējas līmeni to deviņu mēnešu laikā, kas ir pirms termiņa iestāšanās nodrošinātajai banku obligācijai ar garantētu pamatsummas atmaksu termiņa beigās, šādam aizņēmējam jāiesniedz euro summa, kas ir pietiekama, lai segtu attiecīgo nodrošinātas banku obligācijas pamatsummas daļu, ka arī saistītos izdevumus, kas emitentam saskaņā ar nodrošināto banku obligāciju jāiemaksā likviditātes rezervē,

likviditātes nepietiekamības gadījumā sākotnējo termiņu var pagarināt par 12 mēnešiem, lai kompensētu termiņu neatbilstības starp nodrošinājuma pūla amortizējošajiem kredītiem un nodrošinātās banku obligācijas atmaksu termiņa beigās. Tomēr pēc sākotnējā termiņa beigām nenodrošinātā banku obligācija būs neatbilstoša izmantošanai pašu vajadzībām.

b)

Astoto daļu (sesto daļu pēc virsraksta “Atbilstošo aktīvu izmantošanas noteikumi”) aizstāj ar šādu:

“Turklāt ar dzīvojamā sektora nekustamā īpašuma kredītu nodrošinātas strukturētas nodrošinātās banku obligācijas vai ar komercsektora hipotekāro kredītu nodrošinātas strukturētas nodrošinātās banku obligācijas gadījumā darījuma partneriem jāsniedz pazīstamas juridiskās firmas juridisks apstiprinājums, kas apstiprina, ka ievēroti šādi nosacījumi:

nodrošināto banku obligāciju emitents ir ES dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde un nav īpaša mērķa uzņēmums pat tad, ja šīs nodrošinātas banku obligācijas garantējusi ES dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde,

saskaņā ar dalībvalsts, kurā reģistrēts emitents vai emitētas nodrošinātas banku obligācijas, likumiem uz nodrošināto banku obligāciju emitentu/emisiju attiecas īpaša valsts uzraudzība, kuras mērķis ir nodrošināto banku obligāciju turētāju aizsardzība,

emitenta maksātnespējas gadījumā, nodrošināto banku obligāciju turētājiem ir prioritāte attiecībā uz pamatsummas atmaksu un procentu maksājumiem, kas izriet no (pamatā esošajiem) atbilstošajiem aktīviem,

no nodrošināto banku obligāciju emisijas iegūtās summas tiek (atbilstoši nodrošināto banku obligāciju dokumentācijā izklāstītajiem ieguldījumu noteikumiem) investētas saskaņā ar attiecīgajiem nacionālajiem nodrošināto banku obligāciju tiesību aktiem vai citiem šiem aktīviem piemērojamiem tiesību aktiem.”

3.

Šādu apakšsadaļu pievieno 6.4.3. sadaļai:

Termiņnoguldījumiem novērtējuma diskontu nepiemēro.”

4.

Ar šādu tabulu tiek aizstāta 5. papildinājuma tabula:

Eurosistēmas interneta lapas

Centrālā banka

Interneta lapa

Eiropas Centrālā banka

www.ecb.europa.eu

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be vai www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Eesti Pank

www.eestipank.ee

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Národná banka Slovenska

www.nbs.sk

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi”


(1)  No 2007. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim kredītprasībām tiek noteikts starprežīms, kas ļauj katrai NCB izvēlēties minimālo apjomu kredītprasībām, kas ir atbilstošas kā nodrošinājums, izņemot izmantošanu pārrobežu darījumos, un lemt, vai tiks piemērota maksa par apkalpošanu. Ar 2012. gada 1. janvāri tiks noteikts vienots režīms.”

(2)  Ar dzīvojamā sektora nekustamā īpašuma kredītu nodrošinātas strukturētas nodrošinātās banku obligācijas, kas iesniegtas pirms 2010. gada 10. oktobra un kas neatbilst šiem kritērijiem, var tikt izmantotas līdz 2011. gada 31. martam. Ar komercsektora hipotekārajiem kredītiem nodrošinātas strukturētas nodrošinātās banku obligācijas, kas iesniegtas pirms 2011. gada 1. februāra un kas neatbilst šiem kritērijiem, var tikt izmantotas līdz 2011. gada 31. martam.”