12.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 118/65


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2010. gada 21. aprīlis)

par TARGET2 vērtspapīriem

(ECB/2010/2)

(2010/272/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus (tālāk tekstā – ECBS Statūti) un jo īpaši to 3.1., 12.1., 17., 18. un 22. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome 2006. gada 6. jūlijā nolēma sadarbībā ar centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CVD) un citiem tirgus dalībniekiem izpētīt iespēju izveidot jaunu Eurosistēmas pakalpojumu vērtspapīru norēķiniem, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, kura nosaukums būtu TARGET2 vērtspapīriem (T2V). Lai īstenotu daļu no Eurosistēmas uzdevumiem saskaņā ar ECBS Statūtu 17., 18. un 22. pantu, T2V mērķis ir atvieglot pēctirdzniecības integrāciju, sniedzot iespēju visā Eiropā neitrāli un bez robežām veikt naudas un vērtspapīru pamatnorēķinus, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus, tā, lai CVD saviem klientiem varētu integrētā tehniskā vidē ar pārrobežu iespējām sniegt saskaņotus un standartizētus norēķinu pakalpojumus saskaņā ar piegādes pret samaksu principu. T2V ir publiska pakalpojuma raksturs, jo centrālās bankas naudas līdzekļu nodrošināšana ir viens no Eurosistēmas pamatuzdevumiem. T2V ietvaros euro zonas NCB sniegs nodrošinājuma pārvaldības pakalpojumus un nodrošinās norēķinus, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus.

(2)

ECBS Statūtu 22. pants uzdod Eurosistēmai “Savienībā nodrošināt efektīvas un drošas klīringa un norēķinu sistēmas”. Turklāt norēķinu veikšana, izmantojot centrālās bankas naudas līdzekļus, sniedz iespēju izvairīties no likviditātes riskiem, un tāpēc tā ir būtiska drošai vērtspapīru pēctirdzniecībai, kā arī finanšu tirgum kopumā.

(3)

Padome 2008. gada 17. jūlijā nolēma uzsākt T2V projekta izveidi un nodrošināt nepieciešamos līdzekļus līdz tā pabeigšanai. Balstoties uz Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France un Banca d’Italia (tālāk tekstā – 4CB) piedāvājumu, Padome nolēma, ka 4CB izveidos un nodrošinās T2V darbību.

(4)

Padome 2009. gada 19. martā pieņēma Lēmumu ECB/2009/6 par TARGET2 vērtspapīriem programmas Valdes (TARGET2-Securities Programme Board) izveidi (1), kas ir vienkāršota Eurosistēmas vadības struktūra, kura izstrādās priekšlikumus Padomei par būtiskiem stratēģiskiem jautājumiem un pildīs tehniska rakstura uzdevumus. Lēmuma ECB/2009/6 pielikumā noteiktās T2V programmas Valdes pilnvaras ir viens no T2V pārvaldības stūrakmeņiem. Vienlaikus Eurosistēmas centrālās bankas T2V programmas Valdei ir uzticējušas veikt noteiktus īstenošanas uzdevumus, lai tā būtu pilnībā darboties spējīga un varētu rīkoties visas Eurosistēmas vārdā.

(5)

Šī pamatnostādne jo īpaši nosaka galvenos T2V programmas pamatus tās specifikācijas un izveides posmā. Tajā iekļauti minētie Padomes lēmumi, un tā nosaka T2V programmas Valdes un 4CB funkcijas un pienākumus, kā arī to savstarpējās attiecības. T2V programmas tālākās attīstības gaitā šo pamatnostādni papildinās citi tiesību akti un līgumiski pasākumi, par ko galīgo atbildību uzņemsies Padome.

(6)

Saskaņā ar minētajiem Padomes lēmumiem T2V programmas pārvaldība balstās uz trim līmeņiem. Pirmajā pārvaldības līmenī galīgos lēmumus pieņem Padome, kas uzņemas vispārēju atbildību par T2V programmu un saskaņā ar ECBS Statūtu 8. pantu ir visas Eurosistēmas lēmējinstitūcija. Otrajā pārvaldības līmenī izveidota T2V programmas Valde, lai palīdzētu ECB lēmējinstitūcijām nodrošināt veiksmīgu un savlaicīgu T2V programmas pabeigšanu. Visbeidzot, trešo pārvaldības līmeni veido 4CB.

(7)

T2V pakalpojumi tiek piedāvāti CVD, tāpēc ir svarīgi veidot attiecības ar tiem T2V izveides posmā, migrācijas posmā un darbības laikā. Šim nolūkam tiks izveidota CVD Kontaktgrupa. Nacionālās lietotāju grupas ir forums saziņai un mijiedarbībai ar attiecīgās valsts vērtspapīru tirgus vērtspapīru norēķinu pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem. T2V Konsultatīvā grupa ir forums komunikācijai un mijiedarbībai starp Eurosistēmu un T2V ārējām ieinteresētajām pusēm.

(8)

T2V nav komerciāls pasākums, un tā mērķis nav konkurēt ar CVD vai citiem tirgus dalībniekiem. Tāpēc, lai gan T2V finanšu režīma mērķis ir pilnīga izmaksu atgūšana, T2V pakalpojumi netiek sniegti peļņas gūšanas nolūkā. Par kopējo summu, ko Eurosistēma ieguldīs T2V, tiks pieņemts iekšējs lēmums, savukārt lēmuma par T2V pakalpojumu izcenojumu mērķis būs pilnībā atgūt izmaksas. Turklāt attiecībā uz CVD Eurosistēma stingri piemēros diskriminācijas aizlieguma principu un nodrošinās vienlīdzīgus konkurences noteikumus starp CVD, kas ārpakalpojuma veidā T2V nodos savas norēķinu platformas.

(9)

T2V ir tehniska iekārta, kas būs pieejama gan norēķiniem euro, gan atvērta arī ārpus euro zonas esošām NCB un citām centrālajām bankām, kas vēlēsies tajā piedalīties, nodrošinot savas valūtas pieejamību norēķiniem T2V, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus, kā noteikts šajā pamatnostādnē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1.   T2V balstīsies uz vienotu tehnisku platformu, kas tiks integrēta centrālo banku reālā laika bruto norēķinu sistēmās. Tas būs pakalpojums, ko Eurosistēma sniegs CVD, ļaujot visā Eiropā neitrāli un bez robežām veikt naudas un vērtspapīru pamatnorēķinus, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus, saskaņā ar piegādes pret samaksu principu.

2.   Šī pamatnostādne nosaka T2V programmas pārvaldības noteikumus. Tā paredz arī galvenās T2V programmas pazīmes, nosakot T2V programmas Valdes un 4CB funkcijas un pienākumus, un attiecības starp tām specifikācijas un izveides posmā. Tā nosaka arī galvenos lēmumus, kas Padomei jāpieņem attiecībā uz T2V. Saistībā ar T2V šī pamatnostādne nosaka arī galvenos principus šādiem jautājumiem: a) finanšu režīmam, tiesībām un garantijām; b) to, kā tiek noteikta CVD piekļuve un līgumiskās attiecības ar CVD; c) to, kā valūtas, kas nav euro, kļūst par atbilstošām lietošanai T2V; un d) T2V programmas izveidi.

2. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

“centrālais vērtspapīru depozitārijs” (CVD) (central securities depository (CSD)) ir iestāde, kas: a) ļauj apstrādāt vērtspapīru darījumus un veikt norēķinus dematerializētā veidā; b) sniedz uzskaites un glabāšanas pakalpojumus, piemēram, vērtspapīru notikumu apkalpošanu un vērtspapīru dzēšanu; un c) aktīvi darbojas vērtspapīru emisijas integritātes nodrošināšanā,

“piegāde pret samaksu” (delivery versus payment) ir mehānisms, kas saista vērtspapīru pārvedumu un naudas līdzekļu pārvedumu, nodrošinot, ka vērtspapīru piegāde notiek tikai pēc maksājuma veikšanas,

“euro zonas NCB” (euro area NCB) ir tādas dalībvalsts nacionālā centrālā banka (NCB), kuras valūta ir euro,

“Eurosistēmas centrālā banka” (Eurosystem central bank) atkarībā no situācijas ir euro zonas NCB vai ECB,

“Pamatlīgums” (Framework Agreement) ir līgumiskais regulējums, kuru slēdz CVD un Eurosistēma par izveides un darbības posmu,

“vispārējās funkcionālās specifikācijas” (VFS) (General functional specifications (GFS)) ir vispārējs funkcionālā risinājuma apraksts, ko izveido, lai apmierinātu T2V lietotāju prasības. Tas ietvers tādus elementus kā funkcionālā arhitektūra (domēni, moduļi un mijiedarbības), konceptuālie modeļi, datu modeļi vai datu plūsmas procesi,

“2. līmeņa–3. līmeņa līgums” (Level 2-Level 3 agreement) ir piegādes un darbības nodrošināšanas līgums, par ko ir panākta vienošanās starp T2V programmas Valdi un 4CB, ko ir apstiprinājusi Padome un ko pēc tam ir parakstījušas Eurosistēmas centrālās bankas un 4CB. Tas satur papildu detaļas par 4CB, T2V programmas Valdes un Eurosistēmas centrālo banku uzdevumiem un pienākumiem,

“dalībvalsts” (Member State) ir valsts, kas ir Savienības dalībvalsts,

“ārpus euro zonas esoša NCB” (non-euro area NCB) ir tādas dalībvalsts NCB, kuras valūta nav euro,

“darbības posms” (operational phase) ir laika periods, kas sākas no brīža, kad pirmais CVD ir migrējis uz T2V,

“cita centrālā banka” (other central bank) ir ārpus Savienības esošas valsts centrālā banka,

“maksājumu grafiks” (payment schedule) ir grafiks, kas nosaka kārtību, kādā tiek izmaksāta atlīdzība 4CB,

“pakalpojumu līmeņa līgums” (service level agreement) ir gan līgums, kas nosaka ar T2V saistīto pakalpojumu līmeni, ko 4CB sniedz Eurosistēmai, gan līgums, kas nosaka ar T2V saistīto pakalpojumu līmeni, ko Eurosistēma sniedz CVD,

“specifikāciju un izveides posms” (specification and development phase) ir laika posms, kas sākas ar brīdi, kad Padome apstiprina LPD, un beidzas darbības posma uzsākšanas brīdī,

“T2V lietojumprogramma” (T2S business application) ir programmatūra, kuru Eurosistēmas vārdā izveidojusi un kuras darbību nodrošina 4CB, lai ļautu Eurosistēmai nodrošināt T2V pakalpojumus, izmantojot T2V platformu,

“T2V pārmaiņu un versiju vadības procedūra” (T2S Change and Release Management Procedure) ir noteikumu un procedūru kopums, ko piemēro, ja tiek ierosinātas pārmaiņas T2V pakalpojumos,

“T2V finansējuma robeža” (T2S financial envelope) ir T2V kopējo izmaksu atmaksas augšējā robeža. Finansējuma robeža nosaka: a) maksimālo summu, ko iesaistītās NCB maksā par T2V; un b) summu, ko 4CB, pamatojoties uz maksājumu grafiku, atgūst no iesaistītajām NCB pēc sistēmas izveides,

“T2V platforma” (T2S platform) šajā pamatnostādnē, neskarot jēdziena “T2V platforma” lietojumu citos ar T2V saistītos dokumentos, ir datoraparatūra un visi sistēmas programmatūras komponenti (t. i., visa lietotā programmatūra, izņemot T2V lietojumprogrammu), kas nepieciešami, lai uzsāktu un nodrošinātu T2V lietojumprogrammas darbību,

“T2V programma” (T2S Programme) ir saistītu darbību un īstenojamu rezultātu kopums, kas nepieciešams, lai izveidotu T2V, līdz notiek visu CVD, kas noslēguši Pamatlīgumu ar Eurosistēmu, migrācija,

“T2V programmas Valde” (T2S Programme Board) ir Eurosistēmas vadības struktūra, kas izveidota, pamatojoties uz Lēmumu ECB/2009/6, kuras uzdevums ir izstrādāt priekšlikumus Padomei par būtiskākajiem stratēģiskajiem jautājumiem un pildīt tehniska rakstura uzdevumus saistībā ar T2V,

“T2V projekta konts” (T2S project account) ir T2V konts, ko izmanto iemaksu, atmaksu un maksājumu vākšanai un sadalei. Projekta kontam var būt subkonti, lai nošķirtu dažādu veidu naudas plūsmas. Tam nav budžeta rakstura,

“T2V pakalpojumi” (T2S services) ir pakalpojumi, ko Eurosistēma sniedz CVD, pamatojoties uz Pamatlīgumu,

“T2V lietotāji” (T2S users) ir juridiskās personas, kas T2V ietvaros stājušās līgumiskās attiecībās ar tādiem CVD, kuri ir noslēguši Pamatlīgumu ar Eurosistēmu. Šis jēdziens ietver arī maksājumu bankas, kam ir līgumiskas attiecības ar centrālajām bankām un kas, izmantojot reālā laika bruto norēķinu sistēmas kontu, nodrošina likviditāti finanšu institūcijai, kura veic norēķinus T2V, nodalītā T2V naudas kontā,

“Detalizētās lietotāju darbības specifikācijas” (DLDS) (User detailed functional specifications (UDFS)) ir sīki izstrādāti funkciju apraksti T2V ārējo datu plūsmu vadībai (no lietojumprogrammas uz lietojumprogrammu). Tās ietver visu informāciju, kas lietotājiem nepieciešama, lai pielāgotu vai izveidotu savu iekšējo informācijas sistēmu ar nolūku to pievienot T2V,

“Lietotāja rokasgrāmata” (User Handbook) ir dokuments, kurā aprakstīts, kā T2V lietotāji var izmantot virkni T2V programmatūras funkciju, kas pieejamas lietotāja – lietojumprogrammas (ekrāna) režīmā,

“Lietotāja prasību dokuments” (LPD) (User requirements document (URD)) ir dokuments, kas nosaka lietotāju prasības T2V, ko ECB publicējusi 2008. gada 3. jūlijā, ņemot vērā grozījumus, kuri veikti, izmantojot T2V Pārmaiņu un versiju vadības procedūru.

II   NODAĻA

T2V PROGRAMMAS PĀRVALDĪBA

3. pants

Pārvaldības līmeņi

T2V programmas pārvaldība ir balstīta trijos līmeņos, kā paredzēts šajā pamatnostādnes nodaļā. Pārvaldības 1. līmeni veido Padome, 2. līmeni veido T2V programmas Valde, un 3. līmeni veido 4CB.

4. pants

Padome

1.   Padome atbild par T2V programmas virzību, vispārējo vadību un kontroli. Tā ir atbildīga arī par galīgo lēmumu pieņemšanu saistībā ar T2V programmu un lemj par to uzdevumu sadalījumu, kas nav īpaši noteikti 2. vai 3. līmenī.

2.   Padomei jo īpaši ir šādas kompetences:

a)

atbildība par T2V programmas pārvaldi visu šo darbību laikā:

i)

pieņemot lēmumus par visiem jautājumiem attiecībā uz T2V pārvaldību, uzņemoties atbildību par visu T2V programmu un tādējādi esot pēdējai lēmējinstancei strīda gadījumā;

ii)

uz ad hoc pamata pieņemot lēmumus par T2V programmas Valdes vai 4CB uzdevumiem;

iii)

lemjot par to, kam – T2V programmas Valdei un/vai 4CB – uzdot vēlāk radušos uzdevumu vai īpašu papilduzdevumu izpildi, kas attiecas uz T2V programmu, vienlaikus nosakot, kurus lēmumus tā saglabā savā kompetencē;

iv)

pieņemot visus lēmumus par T2V programmas Valdes organizāciju;

b)

izskatīt T2V Konsultatīvās grupas locekļu pieprasījumus, kas iesniegti saskaņā ar T2V Konsultatīvās grupas darbību regulējošajiem noteikumiem;

c)

lemt par T2V finanšu pamatrežīmu, proti:

i)

T2V pakalpojumu cenu politiku;

ii)

T2V izmaksu metodoloģiju;

iii)

finansējumu saskaņā ar 12. pantu;

d)

lemt par CVD piekļuves nosacījumiem;

e)

apstiprināt un pieņemt T2V programmas plānu, pārraudzīt T2V programmas īstenošanas gaitu un lemt par pasākumiem, lai mazinātu jebkādus kavējumus T2V ieviešanā;

f)

lemt par T2V galvenajiem darbības aspektiem, proti:

i)

T2V darbības principiem, ieskaitot darbības traucējumu un krīzes vadības stratēģiju;

ii)

T2V informācijas drošības sistēmu;

iii)

T2V pārmaiņu un versiju vadības procedūru;

iv)

stratēģiju T2V pārbaudei;

v)

T2V migrācijas stratēģiju;

vi)

T2V riska vadības sistēmu;

g)

apstiprināt galveno līgumisko regulējumu, proti:

i)

līgumus starp 2. un 3. līmeni;

ii)

pakalpojumu līmeņa līgumus, par ko notikusi vienošanās starp T2V programmas Valdi un CVD un Eurosistēmas centrālajām bankām, kā arī ar 4CB;

iii)

līgumus ar CVD, par ko notikusi vienošanās starp T2V programmas Valdi kopā ar Eurosistēmas centrālajām bankām, no vienas puses, un CVD, no otras puses;

iv)

līgumus, ieskaitot attiecīgos pakalpojumu līmeņa līgumus, ar ārpus euro zonas esošām NCB, citām centrālajām bankām un citām kompetentajām monetārajām iestādēm;

h)

pienākums veikt pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu pārraudzības noteikumu un principu ievērošanu;

i)

lemt par datumu, kad sākt CVD migrāciju uz T2V.

5. pants

T2V programmas Valde

1.   T2V programmas Valdes sastāvs un pilnvaras ir noteiktas Lēmumā ECB/2009/6. T2V programmas Valde ir atbildīga par Padomes noteiktā vispārīgā regulējuma ietvaros 2. līmenim piešķirtajiem uzdevumiem.

2.   T2V programmas Valdes pilnvaras ietver arī:

a)

VFS, DLDS un Lietotāja rokasgrāmatas apspriešanu un apstiprināšanu;

b)

T2V darbības sistēmas, ieskaitot darbības traucējumu un krīzes pārvaldības stratēģiju, ieviešanu Padomes noteiktajos parametros;

c)

sarunu vešanu par valūtas dalības līgumu, kas minēti 18. panta 1. un 2. punktā, noslēgšanu;

d)

informācijas sniegšanu attiecīgajām kompetentajām regulatīvajām un pārraudzības iestādēm;

e)

sarunu vešanu par 2. līmeņa–3. līmeņa līguma slēgšanu ar 4CB, ko apstiprinās Padome.

6. pants

4CB

1.   4CB izstrādā un nodrošina T2V darbību un sniedz informāciju par savu iekšējo organizāciju un darba sadalījumu T2V programmas Valdei.

4CB jo īpaši veic visus šos uzdevumus:

a)

balstoties uz LPD un T2V programmas Valdes norādījumiem, sagatavo VFS, DLDS un Lietotāja rokasgrāmatu saskaņā ar T2V programmas plānu;

b)

izveido un izstrādā T2V Eurosistēmas vārdā un nodrošina T2V tehniskos komponentus saskaņā ar T2V programmas plānu, ievērojot LPD, VFS un DLDS, un citas specifikācijas un pakalpojumu līmeņus;

c)

dara T2V pieejamu T2V programmas Valdei saskaņā ar apstiprinātajiem termiņiem, specifikācijām un pakalpojumu līmeņiem;

d)

lai saskaņā ar 12. pantu noteiktu T2V finansējumu, iesniedz T2V programmas Valdei šādus dokumentus:

i)

tāmi par izmaksām, kas tām radīsies saistībā ar T2V izveidi un tehniskās darbības nodrošināšanu formā, kuru attiecīgajai Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) vai Eurosistēmas komitejai un/vai ārējiem revidentiem ir iespējams izvērtēt un/vai revidēt;

ii)

finansiālo piedāvājumu, t. sk. piedāvājuma veidu, maksājumu laika plānu, kā arī laika posmu, uz kuru tas attiecas;

e)

iegūst visas nepieciešamās licences, lai izveidotu T2V un nodrošinātu tās darbību, un ļautu Eurosistēmai sniegt T2V pakalpojumus CVD;

f)

ievieš pārmaiņas T2V saskaņā ar T2V pārmaiņu un versiju vadības procedūru;

g)

sniedz atbildes savas kompetences jomā par pieprasījumiem, ko iesniegusi Padome vai T2V programmas Valde;

h)

nodrošina mācības, tehnisku un operacionālu atbalstu testu veikšanai un migrācijai, ko koordinē T2V programmas Valde;

i)

ved sarunas par 2. līmeņa–3. līmeņa līgumu ar T2V programmas Valdi.

2.   4CB par savu uzdevumu izpildi ir solidāri atbildīgas attiecībā pret Eurosistēmu. Atbildība attiecas uz viltu, tīšu nodarījumu un rupju neuzmanību. Atbildības regulējums tiek sīkāk noteikts 2. līmeņa–3. līmeņa līgumā.

3.   Minēto uzdevumu nodošana ārpakalpojumā vai nodošana apakšuzņēmējam neskar 4CB atbildību pret Eurosistēmu un citām ieinteresētajām pusēm, un tā ir pārredzama T2V programmas Valdei.

7. pants

Attiecības ar ārējām ieinteresētajām pusēm

1.   T2V Konsultatīvā grupa ir forums komunikācijai un mijiedarbībai starp Eurosistēmu un T2V ārējām ieinteresētajām pusēm. T2V Konsultatīvā grupa ziņo T2V programmas Valdei un izņēmuma gadījumos var informēt Padomi.

T2V Konsultatīvo grupu vada T2V programmas Valdes priekšsēdētājs. T2V Konsultatīvās grupas sastāvs un pilnvaras noteiktas šīs pamatnostādnes pielikumā.

Konsultatīvā grupa darbojas saskaņā ar Reglamentu, ko apstiprina Padome.

2.   CVD Kontaktgrupa ir forums komunikācijai un mijiedarbībai ar CVD. Tā veicina Pamatlīguma sagatavošanu un sarunas, kas vērstas uz tā noslēgšanu, starp Eurosistēmu, no vienas puses, un CVD, kas vēlas piedalīties T2V, no otras puses. CVD Kontaktgrupu vada T2V programmas Valdes priekšsēdētājs. CVD Kontaktgrupas sastāvs un pilnvaras noteiktas pielikumā.

3.   Nacionālo lietotāju grupas ir forums saziņai un mijiedarbībai ar vērtspapīru norēķinu pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem attiecīgās valsts tirgū, lai atbalstītu T2V izveidi un ieviešanu un novērtētu T2V ietekmi uz valstu tirgiem. Nacionālo lietotāju grupas vada attiecīgās NCB. Nacionālo lietotāju grupu sastāvs un pilnvaras noteiktas pielikumā.

8. pants

Laba pārvaldība

1.   Lai novērstu interešu konfliktus starp Eurosistēmas veikto T2V pakalpojumu sniegšanu un tās regulatīvajām funkcijām, Eurosistēmas centrālas bankas nodrošina, ka:

a)

T2V programmas Valdes locekļi nepiedalās centrālo banku veiktajās pārraudzības darbībās saistībā ar T2V, kā noteikts T2V programmas Valdes Reglamentā, ko apstiprinājusi Padome. Viņi nav Maksājumu un norēķinu sistēmu komitejas (MNSK) (Payment and Settlement Systems Committee (PSSC)), Informācijas tehnoloģiju komitejas (ITK) (Information Technology Committee (ITC)) vai Eurosistēmas IT koordinācijas komitejas (EIKK) (Eurosystem IT Steering Committee (EISC)) locekļi;

b)

pastāv nošķirtība starp T2V pārraudzību un T2V darbību.

2.   Uz T2V programmas Valdi attiecas ziņošanas, kontroles un revīzijas pienākums, kā noteikts šajā pamatnostādnē. Revīzijas par T2V izveidi, darbību un izmaksām tiek uzsāktas un veiktas, pamatojoties uz principiem un pasākumiem, kas noteikti Padomes ECBS revīzijas politikā, kura ir spēkā attiecīgās revīzijas veikšanas laikā.

9. pants

Sadarbība un informācija

1.   4CB un T2V programmas Valde savstarpēji sadarbojas, apmainās ar informāciju un sniedz savstarpēju tehnisku un cita veida atbalstu T2V programmas izveides laikā.

2.   4CB, citas Eurosistēmas centrālās bankas un T2V programmas Valde nekavējoties viena otru informē par visiem jautājumiem, kas var būtiski ietekmēt T2V izveidi vai attīstību, un cenšas samazināt visus saistītos riskus.

3.   T2V programmas Valde katru ceturksni ziņo Padomei par T2V programmas izstrādi. Ziņojumu projektus, pirms tos iesniedz Padomei caur Valdi, nosūta MNSK un EIKK komentāru sniegšanai.

4.   T2V programmas Valde tās sēžu darba kārtības, kopsavilkumus un attiecīgo dokumentāciju dara zināmu MNSK locekļiem, lai ļautu šiem locekļiem nepieciešamības gadījumā sniegt savu ieguldījumu.

5.   Ja nepieciešams, T2V programmas Valde var apspriesties ar visām kompetentajām ECBS komitejām pēc savas vai pēc attiecīgās komitejas iniciatīvas.

6.   4CB par T2V programmu sniedz regulārus ziņojumus T2V programmas Valdei.

7.   T2V programmas Valdes un 4CB ziņojumu sniegšanas pienākuma saturs un detalizēta procedūra tiek noteikta 2. līmeņa–3. līmeņa līgumā.

III   NODAĻA

FINANŠU REŽĪMS

10. pants

Cenu politika

1.   T2V cenu politika tiek veidota, ievērojot šādus pamatprincipus: tai nav peļņas gūšanas rakstura, tās mērķis ir pilna izdevumu atgūšana, un tā nav diskriminējoša attiecībā pret CVD.

2.   T2V programmas Valde sešu mēnešu laikā kopš šīs pamatnostādnes pieņemšanas iesniedz Padomei priekšlikumu par T2V pakalpojumu cenu politiku, kurā ir ietvertas vispārīgās procedūras un ziņojums par T2V atbilstību mērķim darboties bezpeļņas veidā, pilnībā atgūstot visus izdevumus, kā arī ietverts visu izrietošo finanšu risku novērtējums, kam Eurosistēma var būt pakļauta. Pirms iesniegšanas Padomē cenu politiku apspriež ar CVD un lietotājiem.

11. pants

Izmaksu un grāmatvedības metodoloģija

1.   Uz T2V attiecas Eurosistēmas vispārīgā izmaksu metodoloģija un 2006. gada 10. novembra Pamatnostādne ECB/2006/16 par grāmatvedības un finanšu ziņošanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā (2), ja vien Padome nav lēmusi citādi.

2.   T2V programmas Valde jau ļoti agrīnā stadijā iesaista attiecīgās ECBS/Eurosistēmas komitejas, novērtējot:

a)

vai pareizi ieviesta Eurosistēmas vispārējo izmaksu metodoloģija saistībā ar T2V izmaksu tāmēm un T2V ikgadējo izmaksu aprēķināšanu; un

b)

vai ECB un 4CB pareizi ieviesušas Pamatnostādni ECB/2006/16 saistībā ar T2V izmaksu un aktīvu atspoguļošanu.

12. pants

Finansējums

1.   T2V programmas Valde iesniedz Padomei priekšlikumu par T2V finansējumu, kurā ietvertas T2V izmaksas, t. i., 4CB un ECB izmaksas par T2V izveidi, uzturēšanu un darbības nodrošināšanu.

2.   Priekšlikumā ietver arī:

a)

piedāvājuma veidu;

b)

maksājumu laika plānu;

c)

laika posmu, uz kuru tas attiecas;

d)

izmaksu sadales mehānismu;

e)

kapitāla izmaksas.

3.   Padome lemj par finansējumu.

13. pants

Maksājumi

1.   Eurosistēmas vārdā ECB tiek atvērts T2V projekta konts. T2V projekta kontam nav budžeta rakstura, bet to lieto, lai saņemtu un veiktu visus ar T2V izmaksām saistītos priekšmaksājumus, maksājumus un atlīdzības izmaksu, kā arī maksājumus par T2V lietošanu.

2.   Eurosistēmas vārdā T2V projekta kontu pārvalda T2V programmas Valde. Ja 4CB īstenojamie rezultāti ir apstiprināti un pieņemti, T2V programmas Valde apstiprina katru maksājumu, kas saskaņā ar Padomes apstiprināto un 2. līmeņa–3. līmeņa līgumā izklāstīto maksājumu laika plānu tiek izmaksāts 4CB.

14. pants

Eurosistēmas tiesības uz T2V

1.   T2V uzņēmumu lietojumprogramma ir Eurosistēmas īpašums.

2.   4CB piešķir Eurosistēmai licences attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, kas nepieciešamas, lai ļautu Eurosistēmai sniegt CVD pilnu T2V pakalpojumu klāstu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un kopējiem pakalpojumu līmeņiem un piemērojot vienlīdzīgus nosacījumus. 4CB atlīdzina Eurosistēmai jebkādas trešo personu prasības par intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumu.

3.   4CB un T2V programmas Valde 2. līmeņa–3. līmeņa līgumā vienojas par detaļām, kas attiecas uz Eurosistēmas tiesībām uz T2V. Šādā līgumā tiek paredzētas to iestāžu tiesības, kuras noslēgušas valūtas dalības līgumu, kā noteikts 18. pantā.

IV   NODAĻA

CENTRĀLIE VĒRTSPAPĪRU DEPOZITĀRIJI

15. pants

CVD piekļuves kritēriji

1.   CVD ir tiesīgi piekļūt T2V pakalpojumiem, ja:

a)

tie ir paziņoti Eiropas Komisijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 19. maija Direktīvas 98/26/EK par norēķinu galīgumu maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās (3) 10. pantu vai gadījumā, ja CVD ir no jurisdikcijas, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), tie darbojas saskaņā ar normatīvo un regulatīvo sistēmu, kas ir vienlīdzīga ar Savienībā spēkā esošo sistēmu;

b)

kompetentās iestādes ir pozitīvi novērtējušas to atbilstību EVRK/ECBS Ieteikumiem vērtspapīru norēķinu sistēmai;

c)

tie pēc pieprasījuma dara pieejamu citiem T2V CVD katru vērtspapīru/ISIN, kura emitējošie CVD (vai tehniski emitējošie CVD) tie ir;

d)

tie apņemas piedāvāt citiem T2V CVD vērtspapīru uzskaites un glabāšanas pamatpakalpojumus nediskriminējošā veidā;

e)

tie apņemas attiecībā pret citiem T2V CVD veikt savus norēķinus, izmantojot centrālo banku naudas līdzekļus, ja valūta ir pieejama T2V.

2.   Noteikumi, kas attiecas uz CVD piekļuves kritērijiem, tiek iekļauti līgumos starp Eurosistēmas centrālajām bankām un CVD.

3.   ECB savā interneta vietnē uztur to CVD sarakstu, kuriem atļauts veikt norēķinus T2V.

16. pants

Līgumiskās attiecības ar CVD

1.   Līgumi starp Eurosistēmas centrālajām bankām un CVD, ieskaitot pakalpojumu līmeņa līgumus, ir saskaņoti.

2.   T2V programmas Valde kopā ar Eurosistēmas centrālajām bankām ved sarunas par līgumu saturu ar CVD.

3.   Līgumus ar CVD apstiprina Padome un pēc tam paraksta tās Eurosistēmas valsts centrālā banka, kurā CVD atrodas; ja CVD atrodas ārpus euro zonas, līgumu paraksta ECB; abos gadījumos līguma parakstītāja darbojas visu Eurosistēmas centrālo banku vārdā. Attiecībā uz Īriju līgumu paraksta tās dalībvalsts Eurosistēmas centrālā banka, kas ir Eiropas Komisijai paziņojusi par vērtspapīru norēķinu sistēmu saskaņā ar Direktīvas 98/26/EK 10. pantu.

17. pants

Atbilstība regulatīvajām prasībām

1.   T2V programmas Valdes mērķis ir atbalstīt CVD pastāvīgu atbilstību attiecīgajām normatīvajām, regulējošajām un pārraudzības prasībām.

2.   T2V programmas Valde apsver, vai ECB jāizdod ieteikumi, lai veicinātu tiesību aktu piemērošanu ar mērķi nodrošināt visiem CVD vienlīdzīgas pieejas tiesības T2V pakalpojumiem, un šajā sakarā iesniedz priekšlikumus Padomei.

V   NODAĻA

VALŪTAS, KAS NAV EURO

18. pants

Atbilstības nosacījumi iekļaušanai T2V

1.   EEZ valūta, kas nav euro, ir atbilstīga lietošanai T2V, ja ārpus euro zonas esošā NCB, cita centrālā banka vai cita iestāde, kas ir atbildīga par šādu valūtu, noslēdz valūtas dalības līgumu ar Eurosistēmu un Padome ir apstiprinājusi šādas valūtas atbilstību.

2.   Valūta, kas nav EEZ valūta, ir atbilstīga lietošanai T2V pēc tam, kad Padome ir apstiprinājusi šādas valūtas atbilstību, ja:

a)

tiesiskā, regulējošā un pārraudzības sistēma, kas ir piemērojama norēķiniem šajā valūtā, būtībā nodrošina tāda paša vai augstāka līmeņa tiesisko noteiktību kā Savienībā spēkā esošā sistēma;

b)

šādas valūtas iekļaušanai T2V būtu pozitīva ietekme uz T2V devumu Savienības vērtspapīru norēķinu tirgum;

c)

cita centrālā banka vai cita iestāde, kas ir atbildīga par šādu valūtu, noslēdz abpusēji pieņemamu valūtas dalības līgumu ar Eurosistēmu.

3.   Saskaņā ar T2V programmas Valdes pilnvarām ārpus euro zonas esošas NCB var tikt pārstāvētas T2V programmas Valdē.

VI   NODAĻA

T2V PROGRAMMAS IZVEIDE

19. pants

T2V programmas plāns

1.   Pēc šīs pamatnostādnes pieņemšanas T2V programmas Valde sniedz priekšlikumus Padomei par T2V programmas plānu, kurš balstās uz LPD un sastāv no īstenojamo rezultātu un darbību strukturēta saraksta, kas veicamas saistībā ar T2V programmu, kopā ar to savstarpējām sakarībām un plānotajiem sākuma un beigu datumiem.

2.   Balstoties uz priekšlikumiem, ko sniegusi T2V programmas Valde, Padome izvērtē, apstiprina un pieņem T2V programmas plānu.

3.   T2V programmas Valde, balstoties uz T2V programmas plānu, izstrādā detalizētu programmas laika plānu, kas nosaka T2V programmas pagrieziena punktus. Laika plānu publicē un paziņo T2V ieinteresētajām pusēm.

4.   Ja pastāv nopietns risks, ka kādu T2V programmas pagrieziena punktu nebūs iespējams sasniegt, T2V programmas Valde nekavējoties par to paziņo Padomei un iesaka pasākumus, lai novērstu kavēšanos T2V programmas ieviešanā.

VII   NODAĻA

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

20. pants

2. līmeņa–3. līmeņa līgums

1.   Ņemot vērā šīs pamatnostādnes noteikumus, 2. līmeņa–3. līmeņa līgums nosaka papildu detaļas, kas attiecas uz 4CB, T2V programmas Valdes un Eurosistēmas uzdevumiem un pienākumiem.

2.   2. līmeņa–3. līmeņa līgumu projekti tiek iesniegti apstiprināšanai Padomē, un pēc tam tos paraksta Eurosistēma un 4CB.

21. pants

Strīdu izšķiršana

1.   Ja strīds, kas saistās ar jautājumu, ko regulē šī pamatnostādne, nevar tikt atrisināts, panākot vienošanos starp iesaistītajām pusēm, jebkura iesaistītā puse var iesniegt šo jautājumu Padomē lēmuma pieņemšanai.

2.   2. līmeņa–3. līmeņa līgums nosaka, ka T2V programmas Valde vai 4CB var iesniegt izskatīšanai Padomē jebkuru strīdu, kas rodas saistībā ar 2. līmeņa–3. līmeņa līgumu.

22. pants

Stāšanās spēkā

Šī pamatnostādne stājas spēkā 2010. gada 1. maijā.

23. pants

Adresāti un īstenošanas pasākumi

Šo pamatnostādni piemēro visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2010. gada 21. aprīlī

ECB Padomes vārdā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 102, 22.4.2009., 12. lpp.

(2)  OV L 348, 11.12.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.


PIELIKUMS

T2V KONSULTATĪVĀ GRUPA

Pilnvaras un sastāvs

1.   Pilnvaras un kompetence

TARGET2 vērtspapīriem (T2V) Konsultatīvajai grupai (KG) ir šādas pilnvaras:

a)

atbalstīt Eurosistēmas veikto Vispārējo specifikāciju (VS) un Detalizēto lietotāju darbības specifikāciju (DLDS) pārskatīšanu, lai nodrošinātu to atbilstību Lietotāju prasību dokumentam (LPD);

b)

atbalstīt Eurosistēmu, kad tā izvērtē pieprasījumu grozīt LPD;

c)

sniegt padomus par turpmāko VS un DLDS juridiskās struktūras noteikšanu;

d)

atbalstīt Eurosistēmu, turpmāk nosakot cenu struktūru;

e)

turpināt vērtspapīru norēķinu jomas saskaņošanu saistībā ar T2V;

f)

atbalstīt ieviešanas centienus tirgū;

g)

sniegt padomus un atbalstīt līguma un politikas ieviešanu, kas veicina efektīvu un rentablu pēctirdzniecību T2V vidē starp T2V un CVD un tādējādi iedrošina centrālo vērtspapīru depozitāriju (CVD) un tirgus lietotāju apņemšanos pārvest atlikumus un norēķinu darbības uz T2V;

h)

sniegt padomus par jautājumiem, kas saistīti ar migrāciju un ieviešanas fāzēm.

2.   Sastāvs

2.1.

KG sastāvā ir priekšsēdētājs, sekretārs, pilntiesīgie locekļi un novērotāji.

2.2.

Ja nepieciešams, priekšsēdētājs uz ad hoc pamata var pēc savas izvēlēs uzaicināt papildu ekspertus uz KG sanāksmēm un par to informēt KG.

3.   Pilntiesīgie locekļi

3.1.

Pilntiesīgie locekļi var piedalīties KG lēmumu pieņemšanā.

3.2.

Katrai grupai, kura saskaņā ar 3.3. punktu var būt pilntiesīgs loceklis, tiek piešķirts vienāds pilntiesīgo locekļu skaits. Pilntiesīgo locekļu skaits citu ieinteresēto pušu grupā ir vienāds ar pilntiesīgo locekļu skaitu centrālo banku ieinteresēto pušu grupā.

3.3.

Katrs šo grupu pārstāvis ir tiesīgs būt pilntiesīgs KG loceklis:

a)

centrālās bankas – ECB un katru euro zonas nacionālo centrālo banku (NCB) – pārstāv viens pilntiesīgs loceklis. Pēc euro ieviešanas dalībvalstī attiecīgā NCB arī piedalās KG kā pilntiesīgs loceklis no brīža, kad valsts pievienojas euro zonai. Ārpus euro zonas esošu centrālo banku, kas nolēmusi iekļaut savu valūtu T2V, no šā lēmuma pieņemšanas brīža pārstāv viens pilntiesīgs loceklis. Eiropas Komisija kā publiska iestāde ir pilntiesīgs loceklis un tiek pieskaitīta centrālo banku grupas locekļiem;

b)

centrālie vērtspapīru depozitāriji (CVD) – katra CVD grupa, ko var veidot vairāki CVD, vai katrs CVD, kas veic norēķinus par saviem darījumiem euro un/vai saviem darījumiem nacionālajā valūtā, kas nav euro, ir pilntiesīgs KG loceklis un var izvirzīt vienu pārstāvi, ja tas atbilst šādiem kritērijiem:

tas ir paziņojis par savu atbalstu T2V,

tas ir gatavs stāties līgumiskās attiecības ar Eurosistēmu,

tas ir paziņojis savu nolūku lietot T2V, tiklīdz būs uzsākta tā darbība.

Saskaņā ar 3.2. punktu un 3.3. punkta a) apakšpunktu CVD pārstāvju skaits ir vienāds ar centrālo banku pārstāvju skaitu. Tādējādi lielākām CVD grupām un lielākiem CVD ir lielāks pārstāvju skaits atkarībā no to norēķinu apjoma. Papildu pārstāvju skaitu nosaka CVD, kuri ir pārstāvēti KG, un KG priekšsēdētājs saskaņā ar d’Hondt metodoloģiju proporcionālai pārstāvībai;

c)

lietotāji – Izvirzīšanas komiteja (IK) izvēlas locekļus no lietotāju kopienas, balstoties uz pieteikumiem, ko saņēmis sekretārs atbilstoši iepriekš noteiktiem kritērijiem:

vismaz 11 pilntiesīgu locekļu, kuri pārstāv lielākās komercbankas, kas darbojas vērtspapīru nozarē valūtās, kuras ir atbilstošas norēķinu veikšanai T2V, neatkarīgi no to reģistrācijas vietas,

vismaz divi pilntiesīgi locekļi, kas pārstāv starptautiskās investīciju bankas,

vismaz divi pilntiesīgi locekļi, kuri pārstāv bankas, kas darbojas vērtspapīru norēķinu nozarē, lai apkalpotu to vietējos klientus,

vismaz viens pilntiesīgs loceklis, kas pārstāv centrālo darījuma partneri.

4.   Novērotāji

4.1.

Novērotājiem ir tiesības piedalīties KG sanāksmēs, bet viņi nepiedalās lēmumu pieņemšanas procesā.

4.2.

Viens pārstāvis no katras šīs grupas/institūcijas ir tiesīgs būt KG novērotājs:

a)

Eiropas Vērtspapīru regulatoru komiteja;

b)

Eiropas Banku federācija;

c)

Eiropas Krājbanku grupa;

d)

Eiropas Kooperatīvo banku asociācija;

e)

Eiropas Vērtspapīru pakalpojumu forums;

f)

Eiropas Vērtspapīru biržu federācija;

g)

CVD, kuri atbalsta T2V un kuru darbību nodrošina NCB;

h)

KG apakšgrupu priekšsēdētāji.

4.3.

Eurosistēmas centrālās bankas, kas izveidos un nodrošinās T2V platformas darbību (4CB), var izvirzīt vienu pārstāvi no katras centrālās bankas, kurš piedalās KG kā novērotājs. Šie pārstāvji pauž vienotu KG viedokli.

5.   Izvirzīšanas procedūras

5.1.

Uz pilntiesīgajiem locekļiem un novērotājiem attiecas šādas izvirzīšanas procedūras:

a)

centrālās bankas pārstāvi izvirza attiecīgās centrālās bankas vadītājs/prezidents saskaņā ar piemērojamiem centrālās bankas statūtiem;

b)

CVD pārstāvi izvirza attiecīgā CVD vadītājs;

c)

lietotāju pārstāvi izvirza attiecīgā organizācija, balstoties uz pieteikumiem ad personam. Viņus ieceļ IK saskaņā ar piemērojamām IK procedūrām un kritērijiem;

d)

novērotāju ieceļ attiecīgās grupas/institūcijas vadītājs.

5.2.

Izvirzītajam kandidātam ir atbilstošs pieredzes līmenis un attiecīgas tehniskās zināšanas. Struktūras, kas izvirza kandidātus, nodrošina, ka izvirzītā persona var veltīt pietiekami daudz laika, lai aktīvi iesaistītos KG darbā.

5.3.

Jebkuru izvirzīšanu rakstiski apstiprina sekretāram.

6.   Dalība

6.1.

Pilntiesīgie KG locekļi un novērotāji piedalās KG tikai personiski. Viņu klātbūtne KG sanāksmēs tiek uzskatīta par zīmi, ka viņi sniedz ieguldījumu projektā.

6.2.

Pilntiesīgiem locekļiem ir tiesības iecelt vietnieku (ar līdzvērtīgu pieredzi un zināšanām), kas izņēmuma gadījumos piedalās KG pilntiesīga locekļa vai novērotāja vietā un kas pilntiesīgu locekļu gadījumā var balsot viņa/viņas vietā, balsojot uz pilnvaras pamata. Pilntiesīgi locekļi un novērotāji par to iepriekš laikus informē sekretāru.

6.3.

Ja pilntiesīgs loceklis vai novērotājs pamet struktūru, kuru tas pārstāv, viņa pilnvaras tiek nekavējoties apturētas.

6.4.

Ja pilntiesīgs loceklis vai novērotājs atkāpjas no amata vai beidzas viņa pilnvaras, KG priekšsēdētājs pieprasa atbildīgajai organizācijai, kas izvirza kandidātu, vai IK iecelt vietnieku saskaņā ar piemērojamo izvirzīšanas procedūru, kas noteikta 5. pantā.

7.   Priekšsēdētājs

7.1.

Priekšsēdētājs ir ECB augstākā līmeņa vadītājs, kuru ieceļ Padome. Priekšsēdētājam ir tiesības iecelt vietnieku, kas viņu aizstāj izņēmuma gadījumos.

7.2.

Priekšsēdētājs ir atbildīgs par KG sanāksmju organizēšanu, un viņš vada šīs sanāksmes. Pildot šo funkciju, viņš lemj par sanāksmju darba kārtību, ņemot vērā KG locekļu ieguldījumu, un lemj par KG nosūtāmajiem dokumentiem.

7.3.

Priekšsēdētājs lemj, vai jautājums ir KG kompetencē (saskaņā ar 1.2. punktu), un, ja tiek nolemts, ka jautājums nav KG kompetencē, informē KG.

7.4.

Priekšsēdētājs veic visas funkcijas, kas ir noteiktas Padomes lēmumā, kā arī citas funkcijas, ko viņam deleģējusi KG.

7.5.

Priekšsēdētājs ieceļ apakšgrupu, kuras tiek izveidotas KG pārraudzībā, priekšsēdētājus un pastāvīgos locekļus.

7.6.

Priekšsēdētājs ir vienīgā persona, kas veic KG ārējo pārstāvību. KG tiks iepriekš laikus informēta par jebkuru ārējās pārstāvības gadījumu, ko KG vārdā veic priekšsēdētājs. KG tiks iepriekš laikus informēta par jebkuru uz āru vērstu KG paziņojumu.

8.   Sekretariāts

8.1.

Sekretārs ir ECB darbinieks ar lielu pieredzi, un viņu ieceļ priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs var iecelt vietnieku, kas aizstāj sekretāru izņēmuma gadījumos.

8.2.

ECB sniedz sekretāram operacionālu un ar sekretariātu saistītu atbalstu.

8.3.

Sekretārs darbojas priekšsēdētāja vadībā. Sekretāra uzdevumi jo īpaši ir:

a)

palīdzēt priekšsēdētājam pildīt viņa uzdevumus;

b)

organizēt sanāksmes un sagatavot sanāksmju kopsavilkumus;

c)

palīdzēt sagatavot dokumentus, kurus pieņem KG;

d)

darboties kā apspriešanās koordinatoram;

e)

organizēt ārējo komunikāciju saistībā ar KG un citu grupu darbu (piemēram, KG dokumentu publicēšana);

f)

veikt visas citas funkcijas, kuras viņam/viņai piešķirtas ar KG Reglamentu vai kuras atkarībā no situācijas piešķīris priekšsēdētājs.

8.4.

Sekretārs ex officio ir IK loceklis. Viņš var piedalīties arī KG apakšstruktūrās.

8.5.

Sekretāram nav tiesību piedalīties KG lēmumu pieņemšanā.

9.   Darba procedūras

9.1.

KG sanāk vismaz vienreiz ceturksnī. Priekšsēdētājs var sasaukt papildu sanāksmes, kuru datumus laikus paziņo KG. Parasti sanāksmes notiek ECB telpās.

9.2.

Darba valoda ir angļu valoda.

9.3.

Pagaidu secinājumus par KG sanāksmes galvenajiem rezultātiem publicē ECB interneta vietnē triju darbdienu laikā pēc sanāksmes. Šo pagaidu secinājumu publicēšana ir priekšsēdētāja pārziņā, neiesaistot KG, un uz tiem ir atbilstošas atzīmes. Sekretārs pēc katras KG sanāksmes sagatavo arī darbību sarakstu, kurā uzskaitīti uzdevumi un izpildes termiņi, kas noteikti sanāksmes laikā. KG sanāksmes kopsavilkumu sagatavo sekretārs un izplata to KG locekļiem sešu darbdienu laikā no sanāksmes dienas. KG locekļu komentāri par kopsavilkumu jāsaņem triju darbdienu laikā. Kopsavilkuma noslēguma versiju publicē, tiklīdz to apstiprinājusi KG. Tā aizstāj priekšsēdētāja pagaidu secinājumus, kas pēc kopsavilkuma publicēšanas tiek izņemti no interneta vietnes. Kopsavilkumā atspoguļo tēmas, par kurām ticis diskutēts, kā arī šo diskusiju rezultātus.

9.4.

KG darbība ir atklāta un caurredzama.

Sanāksmes darba kārtību un dokumentus, kuru apspriešana ir paredzēta (ieskaitot KG apakšstruktūru ieguldījumu) izplata dalībniekiem un publicē ECB interneta vietnē vismaz piecas darbdienas pirms sanāksmes. KG pēc saviem ieskatiem var lemt, vai sanāksmes laikā apspriest dokumentus, kuri tai nosūtīti vēlāk nekā piecas dienas pirms sanāksmes. Komentārus un citus iesniegumus, ko sekretārs saņēmis, ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms sanāksmes izplata visai KG un publicē ECB interneta vietnē. Dokumentus, kuru raksturs ir konfidenciāls (piemēram, dokumentus, kas saņemti no tirgus dalībniekiem ar nosacījumu, ka tiek saglabāta to konfidencialitāte, vai dokumentus, kurus par konfidenciāliem ir noteicis priekšsēdētājs), nepublicē.

9.5.

KG lēmumi ir vai nu padomi, kuri tiek nosūtīti tieši ECB lēmējinstitūcijām, t. i., Padomei un Valdei, vai rezolūcijas, kas attiecas uz KG darba organizāciju un tās apakšgrupu darbu.

9.6.

Padomus ECB lēmējinstitūcijām pieņem vienprātīgi, vienojoties visiem KG locekļiem, kas piedalās KG lēmumu pieņemšanā. Ja nav iespējams panākt vienprātību, priekšsēdētājs var nolemt izvērtēt atbalsta pakāpi kādam noteiktam padomam, jautājot visiem pilntiesīgajiem KG locekļiem, kas piedalās KG lēmuma pieņemšanā, vai viņi piekrīt vai nepiekrīt priekšlikumam. Atbalsta pakāpi paziņo ECB lēmējinstitūcijām. Gadījumā, ja padomam par vienu un to pašu jautājumu ir vairāki priekšlikumi, ECB lēmējinstitūcijām tiek paziņoti tikai tie priekšlikumi, kurus atbalsta vismaz septiņi pilntiesīgi KG locekļi (vai viņu vietnieki). Pilntiesīgi locekļi nevar atbalstīt vairāk kā vienu priekšlikumu par vienu un to pašu jautājumu. Attiecībā uz īpaši svarīgiem jautājumiem septiņi pilntiesīgi locekļi var pieprasīt, ka to mazākuma viedoklis tiek nekavējoties iesniegts ECB lēmējinstitūcijām.

9.7.

KG var izveidot apakšstruktūras, lai atbalstītu tās darbību saistībā ar: a) lietotāju prasību tehnisko ieviešanu; b) tādu jautājumu saskaņošanu, kas ir saistīti ar T2V; c) juridiskiem jautājumiem, kas saistīti ar T2V; vai d) jebkuru citu jomu, attiecībā uz kuru KG uzskata, ka nepieciešams īpašs atbalsts. KG nosaka un pieņem šo apakšstruktūru pilnvaras.

KG var izveidot apakšgrupas, kuras aptver visas KG ieinteresēto pušu grupas un kurām ir ilgtermiņa raksturs. Turklāt KG var izveidot arī darba grupas, kuras aptver visas KG ieinteresētās puses un/vai kurām ir īstermiņa raksturs. Papildus tam KG, kā arī T2V projekta komanda var sasaukt darbseminārus uz ad hoc pamata, lai pievērstos īpašiem jautājumiem.

KG lēmumu, kas attiecas uz apakšstruktūru darba organizāciju, pieņem vienprātīgi vai, ja vienprātību nav iespējams panākt, ar vienkāršu balsu vairākumu.

9.8.

KG jānodrošina, ka plašam tirgus dalībnieku un iestāžu lokam tiek dota iespēja sniegt ieguldījumu KG, kā arī to, ka tie ir informēti par KG pārrunām. Sekretārs koordinē šādas apspriešanās, un, ja nepieciešams, viņu atbalsta ECB T2V komanda un pārējais ECB personāls.

Šim nolūkam katrā valstī tiek izveidota Nacionālā lietotāju grupa (NLG) kā saikne starp attiecīgās valsts tirgu un KG. NLG ar sekretāra starpniecību var iesniegt ieteikumus un rezolūcijas KG.

KG lieto piemērotus līdzekļus, lai apspriestos ar tirgus dalībniekiem, iestādēm, kā arī visām citām ieinteresētajām pusēm, piemēram, izmantojot NLG, publiskas apspriešanās, apaļā galda sarunas, īpašas sanāksmes un informācijas sesijas vai atsauksmju publicēšanu pēc apspriešanās.

Visas apspriešanās ietver laika posmu komentāru sniegšanai, kas nav mazāks par trim nedēļām, ja vien KG priekšsēdētājs nelemj citādi.

10.   Ziņojumu sniegšanas kārtība un attiecības ar Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) komitejām

10.1.

Padome var sniegt vispārīgus norādījumus KG vai nu pēc savas iniciatīvas, vai pēc pieprasījuma.

10.2.

KG iesniedz savus padomus tieši ECB lēmējinstitūcijām to vērtējumam.

10.3.

KG var sniegt norādījumus tieši apakšgrupai ar attiecīgā priekšsēdētāja starpniecību kā darbu, ko tā veic saskaņā ar savām pilnvarām vai nu pēc pašas iniciatīvas, vai pēc pieprasījuma.

10.4.

Ar priekšsēdētāja starpniecību KG var apspriesties ar ECBS komiteju vai tās apakšgrupu/apakšgrupām par īpašiem tehniskiem jautājumiem, kas ir šīs komitejas kompetences un īpašo zināšanu jomā (piemēram, juridiskie jautājumi, kas saistīti ar T2V). Šādas apspriešanās veikšanai tiek piešķirtas trīs nedēļas, ja vien īpašu apstākļu dēļ nav nepieciešams īsāks periods. Priekšsēdētājs nodrošina, ka KG darbs nepārklājas ar kādas ECBS komitejas pilnvarām.

CVD KONTAKTGRUPA

Pilnvaras un sastāvs

1.   Pilnvaru apjoms

CVD Kontaktgrupa (CKG) veicina Pamatlīguma sagatavošanu un vienošanos par to starp Eurosistēmu, no vienas puses, un CVD, kas vēlas piedalīties T2V, no otras puses. Pamatlīgums ir dokuments, ko Padome piedāvās visiem Eiropas CVD. Tas aptvers T2V izveides un darbības posmus. Katrs CVD to parakstīs individuāli.

2.   Sastāvs

CKG sastāv no CVD projekta sponsoriem un T2V programmas valdes locekļiem un viņu vietniekiem.

Projekta sponsorus izvirza CVD, kas 2009. gada 16. jūlijā parakstījuši saprašanās memorandu ar Eurosistēmu vai pēc tam snieguši vienpusēju paziņojumu par tā pieņemšanu, valdes. Katrs CVD loceklis var noteikt vietnieku, kas aizstāj viņu gadījumā, ja viņš nav pieejams. Ja nav pieejams ne projekta sponsors, ne viņa/viņas vietnieks, CVD netiek pārstāvēts. Ja T2V programmas valdes locekļi vai viņu vietnieki nav pieejami, viņus nevar aizstāt.

CKG priekšsēdētājs ir T2V programmas valdes priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs, koordinējot savu darbu ar CVD: 1) lemj par sēžu biežumu, formātu un darba kārtību; 2) uzaicina ārējos ekspertus un/vai T2V komandas locekļus uz sēdēm par specifiskiem jautājumiem. Referents ir ECB T2V komandas loceklis. Viņš/viņa: 1) koordinē sēžu organizāciju un savlaicīgu dokumentu nosūtīšanu; 2) atbalsta priekšsēdētāju, sagatavojot grupas sēdes; 3) sagatavo sēdes nobeiguma dokumentu; 4) atbalsta priekšsēdētāju, pārvaldot attiecības ar attiecīgajām (apakš-)grupām.

3.   Darba procedūras, mijiedarbība un atbalsts

Darba procedūras

CKG savas rezolūcijas cenšas pieņemt vienprātīgi. Ja divu pēc kārtas sekojošu sēžu laikā nav iespējams panākt vienprātīgu lēmumu, viedokļu atšķirības skaidri jādokumentē. Šajā gadījumā T2V programmas valdei ir pienākums sniegt priekšlikumus Padomei. CVD, kas nepiekrīt T2V programmas valdes priekšlikumam, tiek sniegta iespēja izteikt savu atšķirīgo viedokli.

T2V Konsultatīvās grupas (KG) un CKG mijdarbība

CKG priekšsēdētājs regulāri informē KG par sarunu, kas vērstas uz Pamatlīguma noslēgšanu, progresu.

Ja nepieciešams, CKG (iespējams, izmantojot Projekta vadītāju apakšgrupu (PVAG) un Līgumu jautājumu darba grupu (LJDG)), saņem ieguldījumu no esošajām KG apakšstruktūrām.

CKG atbalsts

CKG atbalsta:

PVAG, kas ir atbildīga par uzņēmumu viedokļu sagatavošanu sarunām (ieskaitot inter alia funkcionālos, tehniskos un plānošanas posteņus),

LJDG, kas sniedz juridisku atbalstu CKG un pārveido uzņēmumu ieguldījumu, kurš saņemts no CKG un PVAG, pienācīgā juridiskā formā.

CKG nosaka šo divu darba grupu pilnvaras un vispārīgu to darba kārtību.

NACIONĀLĀ LIETOTĀJU GRUPA

Pilnvaras un sastāvs

1.   Ievads

Nacionālajā lietotāju grupā (NLG) ir apvienoti vērtspapīru norēķinu pakalpojumu sniedzēji un lietotāji, kas darbojas attiecīgās valsts tirgū, lai atbalstītu TARGET2 vērtspapīriem (T2V) izveidi un ieviešanu. Tā veido forumu valsts tirgus dalībnieku iesaistīšanai T2V Konsultatīvās grupas (KG) darbā un nodibina formālu saikni starp KG un valsts tirgu. Tā sniedz atsauksmes T2V projekta komandai un sniedz ieguldījumu KG saistībā ar visiem jautājumiem, ko izskata KG. Tādējādi tā var iesniegt arī priekšlikumus par jautājumiem, kuri KG jāizvērtē.

NLG var tikt iesaistīta LPD pārmaiņu vadības procesā, un tai ir būtiska loma, izvērtējot šādus pieprasījumus saistībā ar valstu tirgu darbību. NLG savā darbībā jāievēro T2V princips izvairīties no nacionālo īpatnību ieviešanas T2V un aktīvi jāveicina saskaņošana.

2.   Pilnvaras

NLG pilnvaras ir:

izvērtēt T2V funkcionalitātes ietekmi, jo īpaši visas pārmaiņas T2V lietotāju prasībās, uz attiecīgo valstu tirgiem; veicot šo uzdevumu, jāievēro bezpeļņas T2V princips, kura mērķis ir izvairīties no nacionālajām īpatnībām un veicināt saskaņošanu,

pievērst KG uzmanību būtiskām problēmām, kas ir valstu tirgos,

veicināt informētību par T2V visos valsts vērtspapīru nozares segmentos,

atbalstīt KG locekļus, kas pārstāv valsti.

3.   Sastāvs

NLG sastāvu veido priekšsēdētājs, sekretārs un locekļi.

NLG priekšsēdētājam vēlams būt KG biedram vai novērotājam. Šis amats vairākumā gadījumu būtu jāieņem attiecīgās centrālās bankas augstākā līmeņa darbiniekam. Gadījumā, ja attiecīgā centrālā banka nepiedāvā vai neieceļ NLG priekšsēdētāju, to izvirza KG priekšsēdētājs, kurš cenšas panākt vienprātību starp galvenajiem attiecīgā tirgus dalībniekiem. Ja priekšsēdētājs nav KG loceklis, KG loceklim jānodrošina koordinācija starp KG un NLG priekšsēdētāju, lai nodrošinātu ciešu saikni starp KG un NLG.

NLG sekretāru euro zonas valstīs ieceļ attiecīgā nacionālā centrālā banka; citās valstīs NLG sekretāru ieceļ NLG priekšsēdētājs. Sekretāram jāapmeklē regulāras ziņošanas sanāksmes, ko NLG sekretāriem organizē T2V komanda.

NLG locekļi ir attiecīgie KG locekļi un novērotāji (vai citi izvirzīti augstākā līmeņa pārstāvji, kas pieņemami NLG priekšsēdētājam) un citas personas ar atbilstošām zināšanām un reputāciju, kuras vispārīgi pārstāv visas nacionālā tirgus lietotāju un pakalpojumu sniedzēju kategorijas. NLG locekļi var būt centrālie vērtspapīru depozitāriji, brokeri, bankas, investīciju bankas, vērtspapīru kontu turētāji, emitenti un/vai to aģenti, centrālie darījuma partneri, biržas un daudzpusējas tirdzniecības sistēmas, attiecīgā nacionālā centrālā banka, regulatīvās iestādes un attiecīgās banku asociācijas.

4.   Darba procedūras

NLG kompetencē ir tikai jautājumi, kas saistīti ar T2V. Tās ir aicinātas aktīvi pieprasīt ziņojumus no T2V komandas par aktuāliem jautājumiem un laikus sniegt valstu viedokļus par jautājumiem, kurus uzdevis KG sekretārs vai kurus izvirzījušas NLG. T2V komanda regulāri sniedz informāciju NLG un organizē tikšanās ar NLG sekretāriem, lai veicinātu mijiedarbību starp NLG un T2V komandu.

NLG cenšas organizēt regulāras sēdes, kuru norises laiks ir atbilstošs KG sanāksmju laika plānam, lai tā varētu sniegt padomu attiecīgo valstu KG locekļiem. Tomēr KG locekļiem šie padomi nav saistoši. NLG, izmantojot KG sekretāru, var iesniegt arī rakstiskus iesniegumus KG un aicināt KG locekli darīt zināmu KG viedokli.

NLG sekretārs cenšas vismaz piecas darbdienas pirms sēdes izplatīt sēdes darba kārtību un attiecīgos dokumentus, kuru apspriešana paredzēta NLG sēdē. Triju nedēļu laikā kopš katras sēdes NLG sēžu kopsavilkumi angļu valodā un visās citās Savienības valodās tiek publicēti T2V interneta vietnē un, ja tas tiek uzskatīts par lietderīgu, attiecīgās NCB interneta vietnē.

NLG biedru sarakstu publicē T2V interneta vietnē. NLG T2V interneta vietnē publicē arī NLG e-pasta kontaktadresi, lai valsts tirgus dalībnieki zinātu, pie kā vērsties sava viedokļa izteikšanai.