19.6.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 154/21


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2010/38/ES

(2010. gada 18. jūnijs),

ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu sulfurilfluorīdu kā aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu Apvienotā Karaliste 2002. gada 29. jūlijā saņēma pieteikumu no Dow AgroScience par aktīvās vielas sulfurilfluorīds iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Ar Komisijas Lēmumu 2004/131/EK (2) tika apstiprināts, ka dokumentācija ir “pilnīga”, t. i., principā to var uzskatīt par atbilstīgu Direktīvas 91/414/EEK II un III pielikuma prasībām par datiem un informāciju.

(2)

Šīs aktīvās vielas iedarbība uz cilvēku veselību un vidi ir izvērtēta saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. un 4. punkta noteikumiem attiecībā uz lietojuma veidiem, kurus ierosinājis pieteikuma iesniedzējs. Ziņotāja dalībvalsts 2004. gada 29. oktobrī iesniedza novērtējuma ziņojuma projektu.

(3)

Pārējās dalībvalstis un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) veica novērtējuma ziņojuma salīdzinošu pārskatīšanu un 2009. gada 17. decembrī to iesniedza Komisijai (3). Dalībvalstis un Komisija pārskata ziņojuma projektu pārbaudīja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā, un 2010. gada 12. martā tas tika pabeigts kā Komisijas pārskata ziņojums par sulfurilfluorīdu.

(4)

Vairākās veiktajās pārbaudēs konstatēja, ka augu aizsardzības līdzekļi, kas satur sulfurilfluorīdu, kopumā varētu atbilst Direktīvas 91/414/EEK 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā un 5. panta 3. punktā paredzētajām prasībām, īpaši attiecībā uz lietojuma veidiem, kas tika pārbaudīti un sīki aprakstīti Komisijas pārskata ziņojumā. Tādēļ ir lietderīgi iekļaut sulfurilfluorīdu minētās direktīvas I pielikumā, lai nodrošinātu, ka atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur šo aktīvo vielu, visās dalībvalstīs var piešķirt saskaņā ar minētās direktīvas noteikumiem.

(5)

Neskarot šo secinājumu, ir lietderīgi iegūt papildu informāciju par dažiem konkrētiem jautājumiem. Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 1. punktā noteikts, ka vielas iekļaušanai I pielikumā var izvirzīt nosacījumus. Attiecībā uz sulfurilfluorīdu ir lietderīgi pieprasīt no pieteikuma iesniedzēja papildu informāciju par malšanas nosacījumiem ražotnēs, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka fluorīda jona atliekas graudos nepārsniedz dabisko fona līmeni, informāciju par sulfurilfluorīda koncentrāciju troposfērā un par aplēsēm saistībā ar sulfurilfluorīda noturību atmosfērā.

(6)

Neskarot Direktīvā 91/414/EEK noteiktos pienākumus, kas izriet no aktīvās vielas iekļaušanas I pielikumā, pēc iekļaušanas dalībvalstīm jāatvēl sešu mēnešu laikposms pašreizējo pagaidu atļauju pārskatīšanai attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur sulfurilfluorīdu, lai nodrošinātu atbilstību Direktīvā 91/414/EEK, un jo īpaši tās 13. pantā, noteiktajām prasībām un attiecīgajiem I pielikumā izvirzītajiem nosacījumiem. Dalībvalstīm pašreizējās pagaidu atļaujas jāpārveido par pastāvīgām atļaujām, tās jāgroza vai jāatsauc saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK noteikumiem. Atkāpjoties no iepriekš noteiktā termiņa, jāparedz ilgāks laikposms, lai iesniegtu un novērtētu visu III pielikuma dokumentāciju par katra augu aizsardzības līdzekļa katru paredzēto lietojuma veidu atbilstīgi Direktīvā 91/414/EEK noteiktajiem vienotajiem principiem.

(7)

Tāpēc ir lietderīgi grozīt Direktīvu 91/414/EEK.

(8)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumu groza atbilstīgi šīs direktīvas pielikumam.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 28. februārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2011. gada 1. marta.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

1.   Vajadzības gadījumā dalībvalstis līdz 2011. gada 28. februārim saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK groza vai atsauc pašreizējās atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur sulfurilfluorīdu kā aktīvo vielu. Līdz minētajai dienai tās īpaši pārliecinās, ka ir izpildīti minētās direktīvas I pielikuma nosacījumi attiecībā uz sulfurilfluorīdu, izņemot nosacījumus, kas noteikti attiecīgās aktīvās vielas ieraksta B daļā, un ka atļaujas turētājam ir dokumentācija vai piekļuve dokumentācijai, kas atbilst minētās direktīvas II pielikuma prasībām saskaņā ar tās 13. panta 2. punkta nosacījumiem

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, katru atļauto augu aizsardzības līdzekli, kas satur sulfurilfluorīdu kā vienīgo vai vienu no vairākām aktīvajām vielām, kuras tika iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā vēlākais līdz 2010. gada 31. augustam, dalībvalstis atkārtoti novērtē līdzekli saskaņā ar vienotajiem principiem, kuri noteikti Direktīvas 91/414/EEK VI pielikumā, pamatojoties uz dokumentāciju, kas atbilst minētās direktīvas III pielikuma prasībām, un ņemot vērā minētās direktīvas I pielikuma sulfurilfluorīda ieraksta B daļu. Pamatojoties uz minēto vērtējumu, dalībvalstis nosaka, vai līdzeklis atbilst Direktīvas 91/414/EEK 4. panta 1. punkta b), c), d) un e) apakšpunktā paredzētajiem nosacījumiem.

Pēc tam, kad tas ir konstatēts, dalībvalstis rīkojas šādi:

a)

ja līdzeklis satur sulfurilfluorīdu kā vienīgo aktīvo vielu, vajadzības gadījumā groza vai atsauc atļauju vēlākais līdz 2012. gada 29. februārim; vai

b)

ja līdzeklis satur sulfurilfluorīdu kā vienu no vairākām aktīvajām vielām, vajadzības gadījumā atļauju groza vai atsauc vēlākais līdz 2012. gada 29. februārim vai termiņā, kas šādai grozīšanai vai atsaukšanai paredzēts attiecīgajā direktīvā vai direktīvās, ar kurām attiecīgo vielu vai vielas iekļauj Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, izvēloties vēlāko no šiem datumiem.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā 2010. gada 1. septembrī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 37, 10.2.2004., 34. lpp.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(1):1441. (66. lpp.), Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sulfuryl fluoride (pabeigts 2009. gada 17. decembrī).


PIELIKUMS

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā tabulas beigās pievieno šādu ierakstu:

Numurs

Parastais nosaukums, identifikācijas numuri

IUPAC nosaukums

Tīrība (1)

Stāšanās spēkā

Iekļaušana ir spēkā līdz

Īpaši noteikumi

“311

Sulfurilfluorīds

CAS Nr. 002699-79-8

CIPAC Nr. 757

Sulfurilfluorīds

> 994 g/kg

2010. gada 1. novembris

2020. gada 31. oktobris

A   DAĻA

Atļauts lietot profesionāliem lietotājiem tikai kā insekticīdu/nematicīdu (fumigantu) noslēgtās telpās:

a)

kas ir tukšas; vai

b)

kurās lietošanas nosacījumi nodrošina, ka iedarbība uz patērētāju ir pieņemama.

B   DAĻA

Lai īstenotu VI pielikuma vienotos principus, ņem vērā secinājumus pārskata ziņojumā par sulfurilfluorīdu, ko 2010. gada 11. maijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja, un jo īpaši tā I un II papildinājumu.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš šādiem aspektiem:

risks, ko rada neorganiskais fluorīds ar piesārņotiem produktiem, piemēram, milti un klijas, kas saglabājas dzirnavu iekārtā malšanas laikā, vai graudi, kurus uzglabā dzirnavu tvertnēs. Ir vajadzīgi pasākumi, lai šādi produkti neiekļūtu pārtikas un barības ķēdē,

risks lietotājiem un darbiniekiem, piemēram, atgriežoties fumigēšanas telpās pēc vēdināšanas. Ir vajadzīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka viņi izmanto elpošanas aparātu vai citu piemērotu personas aizsardzības aprīkojumu,

risks personām, kas atrodas blakus, izveidojot piemērotu slēgto zonu telpām, kur notikusi fumigēšana.

Atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.

Attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs iesniedz Komisijai papildu informāciju, īpaši apstiprinājuma datus par:

dzirnavu apstrādes nosacījumiem, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka fluorīda jona atliekas graudos un klijās nepārsniedz dabisko fona līmeni,

sulfurilfluorīda koncentrāciju troposfērā. Koncentrācijas mērījumus regulāri atjaunina. Analīzē mazākā nosakāmā koncentrācija ir vismaz 0,5 ppt (ekvivalents 2,1 ng sulfurilfluorīda daudzumam m3 troposfērā),

aplēsēm saistībā ar sulfurilfluorīda noturību atmosfērā sliktākā scenārija gadījumā saistībā ar globālās sasilšanas potenciālu (GWP).

Dalībvalstis nodrošina, lai pieteikuma iesniedzējs iesniegtu šādu informāciju Komisijai līdz 2012. gada 31. augustam.”


(1)  Sīkāka informācija par aktīvo vielu identitāti un to specifikācija ir sniegta pārskata ziņojumā.