24.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 308/53


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 22. novembris),

ar ko izveido Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7961)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/709/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 66/2010 par ES ekomarķējumu (1) un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 66/2010 ES ekomarķējuma kritēriji jāizveido ar Eiropas Savienības Ekomarķējuma komitejas (še turpmāk – ESEK) palīdzību.

(2)

Lai ES ekomarķējuma sistēmu pieņemtu plaša sabiedrība, ir svarīgi, lai tādas organizācijas kā, piemēram, vides nevalstiskās organizācijas un patērētāju organizācijas, būtu ESEK locekļi kā ieinteresētās personas kopā ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

(3)

Komisijas 2000. gada 10. novembra Lēmums Nr. 2000/730/EK, ar kuru izveido Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteju un kurā izstrādāts tās reglaments (2), ir jāaizstāj,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo nodibināta Eiropas Savienības Ekomarķējuma komiteja, še turpmāk – ESEK.

2. pants

1.   ESEK locekļus ieceļ Komisija.

2.   ESEK sastāvā ir katras dalībvalsts kompetento iestāžu pārstāvji, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu pārstāvji un šādu organizāciju pārstāvji:

a)

Bureau Européen des Consommateurs (BEUC);

b)

EUROCOOP;

c)

Eiropas Vides birojs (EEB);

d)

Business Europe;

e)

Eiropas Amatniecības, mazo un vidējo uzņēmumu asociācija (UEAPME);

f)

EUROCOMMERCE.

3.   Vajadzības gadījumā Komisija var grozīt dalību ESEK.

3. pants

1.   Katrs ESEK loceklis ieceļ kontaktpersonu.

2.   ESEK sanāksmes vada tās priekšsēdētājs.

3.   ESEK pieņem savu reglamentu, vienojoties ar Komisiju.

4.   Komisija grupas dalībniekiem atlīdzina ceļa izdevumus un attiecīgā gadījumā uzturēšanās izdevumus, kas ir saistīti ar ESEK darbu, ievērojot piešķirtā gada budžeta šādu izdevumu ierobežojumus.

4. pants

Lēmumu 2000/730/EK atceļ.

5. pants

Šo Lēmumu piemēro no 2010. gada 1. oktobris.

6. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 22. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Janez POTOČNIK


(1)  OV L 27, 30.1.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 293, 22.11.2000., 24. lpp.