30.10.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 285/28


PADOMES LĒMUMS 2010/656/KĀDP

(2010. gada 29. oktobris),

ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2004. gada 13. decembrī pieņēma Kopējo nostāju 2004/852/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Kotdivuāru (1), lai īstenotu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijā (turpmāk “ANO DPR”) 1572 (2004) noteiktos pasākumus pret Kotdivuāru.

(2)

Padome 2006. gada 23. janvārī pieņēma Kopējo nostāju 2006/30/KĀDP (2), ar ko vēl uz divpadsmit mēnešiem atjaunoja pret Kotdivuāru noteiktos ierobežojošos pasākumus un papildināja tos ar ANO DPR 1643 (2005) 6. punktā noteiktajiem ierobežojošajiem pasākumiem.

(3)

Pēc tam, kad ar ANO DPR 1842 (2008) tika atjaunoti ierobežojošie pasākumi pret Kotdivuāru, Padome 2008. gada 18. novembrī pieņēma Kopējo nostāju 2008/873/KĀDP (3), ar ko no 2008. gada 1. novembra atjaunoja ierobežojošos pasākumus pret Kotdivuāru.

(4)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2010. gada 15. oktobrī pieņēma ANO DPR 1946 (2010), ar ko līdz 2011. gada 30. aprīlim atjaunoja ar ANO DPR 1572 (2004) un ar ANO DPR 1643 (2005) 6. punktu noteiktos pasākumus pret Kotdivuāru un grozīja ar bruņojumu saistītos ierobežojošos pasākumus.

(5)

Būtu jāatjauno pret Kotdivuāru noteiktie ierobežojošie pasākumi. Papildus ANO DPR 1946 (2010) paredzētajiem ieroču embargo izņēmumiem būtu lietderīgi grozīt ierobežojošos pasākumus, lai izņēmumus attiecinātu arī uz citu ekipējumu, ko Savienība iekļāvusi neatkarīgi.

(6)

Savienības īstenošanas pasākumi ir izklāstīti Padomes Regulā (EK) Nr. 174/2005 (2005. gada 31. janvāris), ar ko nosaka ierobežojumus tādas tehniskās palīdzības sniegšanai Kotdivuārai, kas ir saistīta ar militārām darbībām (4), Padomes Regulā (EK) Nr. 560/2005 (2005. gada 12. aprīlis), ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kuri vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Kotdivuārā (5), un Padomes Regulā (EK) Nr. 2368/2002 (2002. gada 20. decembris) par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem (6),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijas, vai izmantojot kuģus, kuri kuģo ar dalībvalstu karogu, vai dalībvalstu gaisa kuģus, ir aizliegts uz Kotdivuāru pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt bruņojumu un ar to saistītus visu veidu materiālus, tostarp ieročus un munīciju, militāros transportlīdzekļus un ekipējumu, paramilitāro ekipējumu un visa minētā rezerves daļas, kā arī tādu ekipējumu, ko iespējams izmantot iekšējām represijām, neatkarīgi no tā, vai šādu ieroču, saistīto materiālu un ekipējuma izcelsme ir dalībvalstu teritorijā.

2.   Aizliegts arī:

a)

tieši vai netieši sniegt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Kotdivuārā vai izmantošanai Kotdivuārā tehnisku palīdzību, starpnieku pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem vai saistīti ar šādu priekšmetu piegādi, ražošanu, apkalpošanu un izmantošanu;

b)

tieši vai netieši sniegt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Kotdivuārā vai izmantošanai Kotdivuārā finansējumu vai finanšu palīdzību, kas saistīta ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem, tostarp īpaši dotācijas, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu minēto priekšmetu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam vai saistītas tehniskas palīdzības, starpnieku pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

2. pants

Šā lēmuma 1. pantu nepiemēro:

a)

piegādēm un tehniskajai palīdzībai, kas paredzēta vienīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas operācijas Kotdivuārā atbalstam vai lietošanai, kā arī Francijas spēkiem, kas to atbalsta;

b)

turpmāk norādītajam, kā iepriekš apstiprina ar ANO DPR 1572 (2004) 14. punktu izveidotā komiteja (turpmāk “Sankciju komiteja”):

i)

tāda militārā ekipējuma pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kas nav nāvējošs un kas paredzēts vienīgi humanitārām vai aizsardzības vajadzībām, ietverot tādu ekipējumu, kas paredzēts Savienības, ANO, Āfrikas Savienības un Rietumāfrikas valstu Ekonomikas kopienas (ECOWAS) krīzes pārvarēšanas operācijām;

ii)

tāda militārā ekipējuma pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kas nav nāvējošs un kas paredzēts vienīgi, lai Kotdivuāras drošības spēki varētu izmantot tikai piemērotu un samērīgu spēku, uzturot sabiedrisko kārtību;

iii)

finansējuma un finanšu palīdzības sniegšanai saistībā ar i) un ii) apakšpunktā minēto ekipējumu;

iv)

tehniskās palīdzības sniegšanai un mācību nodrošināšanai saistībā ar i) un ii) apakšpunktā minēto ekipējumu;

c)

tāda aizsargapģērba, tostarp bruņuvestu un militāro ķiveru, pārdošanai, piegādei, nodošanai un eksportam, ko Apvienoto Nāciju Organizācijas personāls, Savienības vai tās dalībvalstu personāls, masu informācijas līdzekļu un humanitārie un attīstības darbinieki, kā arī saistītais personāls uz laiku eksportē uz Kotdivuāru tikai savai personīgajai lietošanai;

d)

tādu preču pārdošanai vai piegādēm, ko uz laiku nosūta vai eksportē uz Kotdivuāru tādas valsts bruņotajiem spēkiem, kura saskaņā ar starptautiskajām tiesībām veic darbības vienīgi nolūkā tieši veicināt tās valstspiederīgo un to personu evakuāciju, par kurām tai ir konsulārā atbildība Kotdivuārā, par ko iepriekš paziņots Sankciju komitejai;

e)

tāda bruņojuma un ar to saistīto materiālu, kā arī tehnisko mācību un atbalsta pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kas paredzēts vienīgi izmantošanai aizsardzības un drošības spēku pārstrukturizēšanas procesā vai šā procesa atbalstam atbilstīgi Linas-Marcoussis nolīguma 3. punkta f) apakšpunktam, ko iepriekš apstiprinājusi Sankciju komiteja;

f)

tāda ekipējuma pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kas nav nāvējošs un ko var izmantot iekšējām represijām, un kas paredzēts vienīgi tam, lai Kotdivuāras drošības spēki varētu izmantot tikai piemērotu un samērīgu spēku, uzturot sabiedrisko kārtību, kā arī finansējuma un finanšu palīdzības sniegšanai saistībā ar šādu ekipējumu.

3. pants

Tiešs vai netiešs neapstrādātu dimantu imports no Kotdivuāras uz Savienību ir aizliegts saskaņā ar ANO DPR 1643 (2005) neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Kotdivuārā.

4. pants

1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nepieļautu, ka dalībvalstu teritorijā ieceļo vai to šķērso personas, kuras norādījusi Sankciju komiteja un kuras apdraud miera un nacionālā izlīguma procesu Kotdivuārā, jo īpaši personas, kuras kavē Linas-Marcoussis nolīguma un Accra III nolīguma īstenošanu, kā arī jebkura cita persona, kas, pamatojoties uz attiecīgu informāciju, noteikta kā atbildīga par smagiem cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem Kotdivuārā, kā arī jebkura cita persona, kas publiski kurina naidu un aicina uz vardarbību, un jebkura cita persona, kas pēc Sankciju komitejas atzinuma ir pārkāpusi ar ANO DPR 1572 (2004) 7. punktu noteiktos pasākumus.

Šā punkta pirmajā daļā minētās personas ir uzskaitītas pielikumā.

2.   Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja Sankciju komiteja noteic, ka:

a)

ceļojums notiek steidzamu humānu iemeslu dēļ, tostarp reliģiska pienākuma dēļ;

b)

izņēmums sekmētu ANO DP rezolūciju mērķu sasniegšanu, veicinot mieru un nacionālo izlīgumu Kotdivuārā, kā arī stabilitāti reģionā.

4.   Ja saskaņā ar 3. punktu kāda dalībvalsts atļauj tās teritorijā ieceļot vai to šķērsot Sankciju komitejas norādītām personām, atļauja attiecas tikai uz to mērķi, kam tā piešķirta, un to var izmantot tikai tās personas, uz kurām tā attiecas.

5. pants

1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas tieši vai netieši pieder personām vai vienībām, kuras saskaņā ar 4. panta 1. punktu norādījusi Sankciju komiteja, vai ko tās tieši vai netieši kontrolē, vai kas pieder vienībām, kuras ir tieši vai netieši pakļautas šādām personām vai jebkurai personai, kura rīkojas šādu personu vārdā vai vadībā, kā noteikusi Sankciju komiteja.

Šā punkta pirmajā daļā minētās personas un vienības ir norādītas pielikumā.

2.   Nekādus līdzekļus, finanšu aktīvus vai saimnieciskos resursus nedara tieši vai netieši pieejamus 1. punktā minētajām personām un vienībām vai to interesēs.

3.   Dalībvalstis var pieļaut izņēmumus saistībā ar 1. un 2. punktā minētajiem pasākumiem attiecībā uz līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem, ja:

a)

tie nepieciešami, lai segtu pamatizdevumus, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, medikamentiem un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

tie paredzēti vienīgi saprātīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

tie paredzēti vienīgi nodevu maksājumiem vai pakalpojumu maksājumiem par iesaldēto līdzekļu un saimniecisko resursu pastāvīgu turēšanu un glabāšanu atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktiem;

d)

tie ir vajadzīgi ārkārtas izdevumiem, pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts ir nosūtījusi paziņojumu Sankciju komitejai un Sankciju komiteja to ir apstiprinājusi;

e)

uz tiem attiecas tiesas, administratīvs vai šķīrējtiesas noteikts apgrūtinājums vai spriedums; tādā gadījumā šos līdzekļus un saimnieciskos resursus var izmantot, lai apmierinātu šādu apgrūtinājumu vai spriedumu, ja vien apgrūtinājums vai spriedums stājies spēkā, pirms Sankciju komiteja noteikusi attiecīgo personu vai vienību, ja tas nav par labu šajā pantā minētai personai vai vienībai un ja attiecīgā dalībvalsts par to ir paziņojusi Sankciju komitejai.

Šā punkta a), b) un c) apakšpunktā minētos izņēmumus pieļauj pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts nosūtījusi Sankciju komitejai paziņojumu par nodomu vajadzības gadījumā atļaut pieeju šādiem līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem un ja Sankciju komiteja divās darbdienās pēc šāda paziņojuma nav pieņēmusi pretēju lēmumu.

4.   Šā panta 2. punktu nepiemēro šādiem iesaldētu kontu papildinājumiem:

a)

procentiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kas nokārtojami saskaņā ar līgumiem, nolīgumiem vai saistībām, ko noslēdza vai kas radās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem attiecināja ierobežojošus pasākumus saskaņā ar Kopējo nostāju 2004/852/KĀDP vai šo lēmumu;

ar noteikumu, ka visiem šādiem procentu ienākumiem, citiem ieņēmumiem un maksājumiem turpina piemērot 1. punktu.

6. pants

Padome izstrādā un groza pielikumā ietverto sarakstu saskaņā ar norādēm, ko devusi vai nu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome, vai arī Sankciju komiteja.

7. pants

1.   Ja Drošības padome vai Sankciju komiteja norāda personu vai vienību, Padome šādu personu vai vienību iekļauj pielikumā. Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai personai vai vienībai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai personai vai vienībai iespēju paust savus apsvērumus.

2.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai ja ir iesniegti jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē šo personu vai vienību.

8. pants

1.   Pielikumā iekļauj Drošības padomes vai Sankciju komitejas sniegtu pamatojumu personu un vienību iekļaušanai sarakstā.

2.   Pielikumā arī iekļauj, ja iespējams, Drošības padomes vai Sankciju komitejas sniegtu informāciju, kas nepieciešama, lai identificētu attiecīgās personas vai vienības. Attiecībā uz personām šāda informācija var ietvert vārdus, tostarp pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, kā arī darbības jomu vai profesiju. Attiecībā uz vienībām šāda informācija var ietvert reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu. Pielikumā ietver arī datumu, kad Drošības padome vai Sankciju komiteja to ir iekļāvusi sarakstā.

9. pants

Ar šo atceļ Kopējās nostājas 2004/852/KĀDP un 2006/30/KĀDP.

10. pants

1.   Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

2.   Šo lēmumu vajadzības gadījumā pārskata, groza vai atceļ saskaņā ar attiecīgiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes lēmumiem.

Briselē, 2010. gada 29. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

S. VANACKERE


(1)  OV L 368, 15.12.2004., 50. lpp.

(2)  OV L 19, 24.1.2006., 36. lpp.

(3)  OV L 308, 19.11.2008., 52. lpp.

(4)  OV L 29, 2.2.2005., 5. lpp.

(5)  OV L 95, 14.4.2005., 1. lpp.

(6)  OV L 358, 31.12.2002., 28. lpp.


PIELIKUMS

4. un 5. pantā minēto personu saraksts

 

Vārds (un iespējamie pseidonīmi)

Personas informācija (dzimšanas vieta un datums, pases vai personas apliecības numurs utt.)

Iekļaušanas pamatojums

ANO norādes datums

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (arī Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi)

Dzimis 1.1.1972.

Valstspiederība: Kotdivuāra

P.: 04LE66241 Kotdivuāras Republika, izsniegta 10.11.2005, derīga līdz 9.11.2008,

PD.: AE/088 DH 12 Kotdivuāras Republika, izdota 20.12.2002, derīga līdz 11.12.2005.

P.: 98LC39292 Kotdivuāras Republika, izsniegta 24.11.2000, derīga līdz 23.11.2003.

Dzimšanas vieta: Guibéroua (Gagnoa) vai Niagbrahio/Guiberoua, vai Guiberoua

Adrese, kas zināma 2001. gadā: Yopougon Selmer, Bloc P 170; arī Hotel Ivoire

Adrese, kas deklarēta ceļošanas dokumentā nr. C2310421, izdots Šveicē 15.11.2005, derīgs līdz 31.12.2005: Abidjan, Cocody

COJEP (“Jaunie patrioti”) vadītājs, atkārtoti publiski paziņojumi, propagandējot vardarbību pret Apvienoto Nāciju Organizāciju un tās personālu, kā arī pret ārvalstniekiem; ielu grupējumu vardarbīgu aktu vadība un līdzdalība tajos, tostarp piekaušana, izvarošana, nogalināšana bez tiesas sprieduma; Apvienoto Nāciju Organizācijas, Starptautiskās Darba grupas (IWG), politiskās opozīcijas un neatkarīgās preses iebiedēšana; starptautisku radiostaciju sabotāža; kavējis IWG, Apvienoto Nāciju Organizācijas Kotdivuārā (UNOCI), Francijas bruņoto spēku darbību un miera procesu, kā noteikts Rezolūcijā 1643 (2005).

2006. gada 7. februāris

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

Dzimis 1.1.1966. vai 20.12.1969.

Valstspiederība: Kotdivuāra

P.: 04 LE 017521, izsniegta 2005. gada 10. februārī un derīga līdz 2008. gada 10. februārim

Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d’Ivoire (UPLTCI) vadītājs. Atkārtoti publiski paziņojumi, propagandējot vardarbību pret Apvienoto Nāciju Organizāciju un tās personālu, kā arī pret ārvalstniekiem; ielu grupējumu vardarbīgu aktu vadība un līdzdalība tajos, tostarp piekaušana, izvarošana, nogalināšana bez tiesas sprieduma; kavējis IWG, UNOCI, Francijas bruņoto spēku darbību un miera procesu, kā noteikts Rezolūcijā 1643 (2005).

2006. gada 7. februāris

3.

FOFIE, Martin Kouakou

Dzimis 1.1.1968.

Valstspiederība: Kotdivuāra

Dzimšanas vieta: BOHI, Kotdivuāra

Burkinafaso personas apliecības numurs: 2096927, izsniegta 2005. gada 17. martā

Burkinafaso valstspiederības apliecība: CNB N.076 (2003. gada17. februāris)

Tēva vārds un uzvārds: Yao Koffi FOFIE

Mātes vārds un uzvārds: Ama Krouama KOSSONOU

Kotdivuāras personas apliecības numurs: 970860100249, izsniegta 1997. gada 5. augustā, derīga līdz 2007. gada 5.augustam

Galvenais kaprālis, jauno bruņoto spēku komandants, Korhogo sektors. Viņa vadībā bruņotie spēki iesaistījās bērnu karavīru vervēšanā, nolaupīšanās, piespiedu darba uzspiešanā, seksuālā vardarbībā pret sievietēm, patvaļīgos arestos un nogalināšanā bez tiesas sprieduma, kas ir pretrunā cilvēktiesību konvencijām un starptautiskajiem tiesību aktiem, kavējis IWG, UNOCI, Francijas bruņoto spēku darbību un miera procesu, kā noteikts Rezolūcijā 1643 (2005).

2006. gada 7. februāris