2.10.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 260/21


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 1. oktobris),

ar ko Krievijas laboratorijā atļauj veikt seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 6684)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/591/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 20. marta Lēmumu 2000/258/EK, ar ko tiek izraudzīta īpaša iestāde, kas atbildīga par tādu kritēriju noteikšanu, kas vajadzīgi, lai standartizētu seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai (1), un jo īpaši tā 3. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2000/258/EK laboratorija Agence française de sécurité sanitaire des aliments de Nancy (“Nansī AFSSA laboratorija”) ir izraudzīta par īpašo iestādi, kas atbildīga par tādu kritēriju noteikšanu, kas vajadzīgi seroloģisko testu standartizācijai, lai pārraudzītu trakumsērgas vakcīnu efektivitāti. Minētajā lēmumā noteikti arī šīs laboratorijas pienākumi.

(2)

Jo īpaši Nansī AFSSA laboratorijai ir jānovērtē laboratorijas dalībvalstīs un trešās valstīs, lai atļautu tām veikt seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai.

(3)

Krievijas kompetentā iestāde ir iesniegusi pieteikumu, lai saņemtu atļauju veikt minētos seroloģiskos testus vienā no šādām trešās valsts laboratorijām.

(4)

Nansī AFSSA laboratorija ir novērtējusi minēto laboratoriju un 2010. gada 19. februārī sniegusi Komisijai labvēlīgu novērtējuma ziņojumu.

(5)

Tādēļ šai laboratorijai jādod atļauja veikt seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai suņiem, kaķiem un seskiem.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ievērojot 3. panta 2. punktu Lēmumā 2000/258/EK, seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai suņiem, kaķiem un seskiem ļauj veikt šādā laboratorijā:

Federal Centre for Animal Health (FGI“ARRIAH”), 600901 Vladimir, Urjvets, Krievija”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2010. gada 15. oktobrī.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 1. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 79, 30.3.2000., 40. lpp.