27.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 50/20


PADOMES LĒMUMS

(2010. gada 25. februāris)

par Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas locekļu iecelšanu

(2010/125/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 255. panta otro daļu,

ņemot vērā Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 26. janvāra iniciatīvu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Līguma 255. panta pirmo daļu izveido komiteju (turpmāk “komiteja”), kas sniedz atzinumu par kandidātu atbilstību Tiesas un Vispārējās tiesas tiesnešu un ģenerāladvokātu pienākumiem, pirms dalībvalstu valdības pieņem lēmumus par viņu iecelšanu.

(2)

Komitejas sastāvā ir septiņas personas, kas izraudzītas no bijušo Tiesas un Vispārējās tiesas locekļu, valstu augstāko tiesu tiesnešu un vispāratzītu kompetentu juristu vidus; vienu komitejas locekli izvirza Eiropas Parlaments.

(3)

Vajadzētu ievērot apsvērumu par līdzsvarotu komitejas sastāvu, proti, attiecībā uz tās ģeogrāfisko sastāvu, kā arī attiecībā uz dalībvalstu tiesību sistēmu pārstāvību.

(4)

Tādējādi būtu jāieceļ komitejas locekļi un tās priekšsēdētājs,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz četriem gadiem no 2010. gada 1. marta šādus Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantā paredzētās komitejas locekļus:

 

Jean-Marc SAUVÉ kungs, priekšsēdētājs

 

Peter JANN kungs

 

Lords MANCE

 

Torben MELCHIOR kungs

 

Péter PACZOLAY kungs

 

Ana PALACIO VALLELERSUNDI kundze

 

Virpi TIILI kundze.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2010. gada 1. martā.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2010. gada 25. februārī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. PÉREZ RUBALCABA