10.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 37/72


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 9. februāris)

par jauna dokumentācijas iesniegšanas termiņa noteikšanu attiecībā uz terbutrīnu, kas jāpārbauda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā minēto 10 gadu darba programmu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 752)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/77/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 16. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 4. decembra Regulā (EK) Nr. 1451/2007 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2), noteikts novērtējamo aktīvo vielu saraksts to iespējamai iekļaušanai Direktīvas 98/8/EK I, IA vai IB pielikumā. Terbutrīns ir iekļauts minētajā sarakstā kā 7., 9. un 10. produktu veids.

(2)

Sākotnējais dalībnieks, kurš paziņoja par terbutrīnu kā 7., 9. un 10. produktu veidu, pārtrauca dalību novērtēšanas programmā. Tādēļ un atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1451/2007 11. panta 2. punktam Komisija par to informēja dalībvalstis. Minētā informācija 2007. gada 22. jūnijā tika publiskota arī elektroniskā veidā.

(3)

Triju mēnešu laikā pēc minētās informācijas publiskošanas elektroniski trīs uzņēmumi izrādīja interesi par dalībnieka funkciju pārņemšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 12. panta 1. punktu attiecībā uz terbutrīnu kā vienu vai vairākiem no 7., 9. un 10. produktu veidiem.

(4)

Atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1451/2007 9. panta 2. punkta d) apakšpunktam pilnīgas dokumentācijas iesniegšanas termiņš attiecībā uz 7., 9. un 10. produktu veidu bija 2008. gada 31. oktobris. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1451/2007 12. panta 3. punkta otro daļu, ja Komisija ieinteresētajai personai atļauj pārņemt tā dalībnieka funkcijas, kurš ir pārtraucis dalību, vajadzības gadījumā Komisija var nolemt pagarināt pilnīgas dokumentācijas iesniegšanas termiņu.

(5)

Ar termiņu saistīto domstarpību dēļ ir lietderīgi pagarināt dokumentācijas iesniegšanas termiņu attiecībā uz terbutrīnu kā 7., 9. un 10. produktu veidu līdz 2010. gada 1. martam.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Jaunais termiņš dokumentācijas iesniegšanai par terbutrīnu (EK Nr. 212-950-5; CAS Nr. 886-50-0) kā 7., 9. un 10. produktu veidu ir 2010. gada 1. marts.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 9. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 325, 11.12.2007., 3. lpp.