9.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/30


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 8. februāris),

ar ko groza Lēmumu 2008/456/EK, kas nosaka kārtību, kādā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 574/2007/EK, ar ko laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Ārējo robežu fondu kā daļu no vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība”, attiecībā uz dalībvalstu pārvaldības un kontroles sistēmām, administratīvās un finanšu pārvaldības noteikumiem un fonda līdzfinansēto projektu izdevumu atbilstību

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 694)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā)

(2010/69/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. maija Lēmumu Nr. 74/2007/EK, ar kuru izveido Eiropas Atgriešanās fondu laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam kā daļu no vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” (1), un jo īpaši tā 25. pantu,

tā kā:

(1)

Lēmums Nr. 574/2007/EK ir īstenots ar Komisijas Lēmumu 2008/456/EK (2).

(2)

Ņemot vērā pareizas finanšu pārvaldības principu, ir lietderīgi noteikt dalībvalstīm gada programmās veicamo avansa maksājumu maksimālo kumulatīvo summu.

(3)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalījās Lēmuma Nr. 574/2007/EK pieņemšanā, un tādēļ šis lēmums nav tai saistošs un nav jāpiemēro. Tomēr, ņemot vērā to, ka Lēmums Nr. 574/2007/EK pamatojas uz Šengenas acquis saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību trešās daļas V sadaļas noteikumiem, Dānija saskaņā ar protokola 4. pantu 2007. gada 19. jūnija vēstulē paziņoja par Lēmuma Nr. 574/2007/EK transponēšanu savos tiesību aktos. Tādējādi saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem tai ir saistošs šis lēmums.

(4)

Šis lēmums papildina Šengenas acquis noteikumus, kuru īstenošanā Apvienotā Karaliste nepiedalās saskaņā ar Padomes 2000. gada 29. maija Lēmumu 2000/365/EK par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (3). Tādēļ Apvienotajai Karalistei šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(5)

Šis lēmums papildina tos Šengenas acquis noteikumus, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes 2002. gada 28. februāra Lēmumu 2002/192/EK par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (4). Tādēļ Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(6)

Attiecībā uz Īslandi un Norvēģiju Lēmums Nr. 574/2007/EK papildina Šengenas acquis noteikumus tā nolīguma nozīmē, ko Eiropas Savienības Padome, Īslandes Republika un Norvēģijas Karaliste noslēgusi par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (5) jomās, kas minētas 1. panta A un B punktā Padomes 1999. gada 17. maija Lēmumā 1999/437/EK par dažiem pasākumiem, lai piemērotu Eiropas Savienības Padomes, Īslandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē (6).

(7)

Attiecībā uz Šveici Lēmums Nr. 574/2007/EK papildina Šengenas acquis noteikumus tā nolīguma nozīmē, kas parakstīts starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (7) jomās, kas minētas Lēmuma 1999/437/EK 1. panta A un B punktā, tos lasot saistībā ar 3. pantu Padomes 2008. gada 28. janvāra Lēmumā 2008/146/EK par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (8).

(8)

Attiecībā uz Lihtenšteinu Lēmums Nr. 574/2007/EK papildina Šengenas acquis noteikumus tā protokola izpratnē, kurš parakstīts starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā jomā, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta A. un B. punktā, tos lasot kopā ar 3. pantu Padomes 2008. gada 28. februāra Lēmumā 2008/261/EK par Protokola parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (9).

(9)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2008/456/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2008/456/EK groza šādi.

1)

Lēmuma 24. panta virsrakstu aizstāj ar šādu virsrakstu:

“Progresa un noslēguma ziņojumi par gada programmu un maksājumu pieprasījumu īstenošanu”.

2)

Lēmuma 24. pantam pievieno šādu 4. punktu:

“4.   Ņemot vērā pamatdokumenta 41. panta 3. un 4. punktu, dalībvalstij veikto avansa maksājumu kumulatīvā summa nepārsniedz 90 % no kopējās summas, kāda šai dalībvalstij piešķirta ar finansēšanas lēmumu, ar kuru apstiprina gada programmu.

Ja dalībvalsts no saviem līdzekļiem piešķīrusi mazāku summu, nekā noteikts finansēšanas lēmumā, ar kuru apstiprina gada programmu, avansa maksājumu kumulatīvā summa nepārsniedz 90 % no summas, kādu dalībvalsts piešķīrusi no saviem līdzekļiem.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Austrijas Republikai, Beļģijas Karalistei, Bulgārijas Republikai, Čehijas Republikai, Francijas Republikai, Grieķijas Republikai, Igaunijas Republikai, Itālijas Republikai, Kipras Republikai, Latvijas Republikai, Lietuvas Republikai, Luksemburgas Lielhercogistei, Maltas Republikai, Nīderlandes Karalistei, Polijas Republikai, Portugāles Republikai, Rumānijai, Slovākijas Republikai, Slovēnijas Republikai, Somijas Republikai, Spānijas Karalistei, Ungārijas Republikai, Vācijas Federatīvajai Republikai un Zviedrijas Karalistei.

Briselē, 2010. gada 8. februārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 144, 6.6.2007., 22. lpp.

(2)  OV L 167, 27.6.2008., 1. lpp.

(3)  OV L 131, 1.6.2000., 43. lpp.

(4)  OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.

(5)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(6)  OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.

(7)  OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

(8)  OV L 53, 27.2.2008., 1. lpp.

(9)  OV L 83, 26.3.2008., 3. lpp.