5.2.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 34/30


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 2. februāris)

par Maltas maksājumu aģentūras grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētiem izdevumiem lauku attīstības pasākumu jomā 2007. finanšu gadā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 459)

(Autentisks ir tikai teksts maltiešu valodā)

(2010/60/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (1) un jo īpaši tās 30. un 39. pantu,

apspriedusies ar Lauksaimniecības fondu komiteju,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumiem 2008/395/EK (2) un 2009/85/EK (3) ir veikta visu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošana par 2007. finanšu gadu, izņemot Maltas maksājumu aģentūras MRAE grāmatojumus.

(2)

Pēc jaunas informācijas saņemšanas un papildu pārbaudēm Komisija tagad var pieņemt lēmumu par Maltas maksājumu aģentūras MRAE iesniegto grāmatojumu pilnīgumu, precizitāti un ticamību attiecībā uz izdevumiem lauku attīstības pasākumu jomā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1290/2005 30. panta 2. punktu šis lēmums neskar Komisijas vēlāk pieņemtos lēmumus, ar kuriem no Kopienas finansējuma izslēdz izdevumus, kas nav veikti saskaņā ar Kopienas noteikumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo lēmumu ir noskaidroti Maltas maksājumu aģentūras MRAE grāmatojumi attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) finansētiem izdevumiem lauku attīstības pasākumu jomā 2007. finanšu gadā.

Summas, kas saskaņā ar šo lēmumu atgūstamas no dalībvalsts vai tai izmaksājamas attiecībā uz lauku attīstības jomā Maltā veiktajiem pasākumiem, ir norādītas I un II pielikumā.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Maltas Republikai.

Briselē, 2010. gada 2. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(2)  OV L 139, 29.5.2008., 25. lpp.

(3)  OV L 33, 3.2.2009., 31. lpp.


I PIELIKUMS

MAKSĀJUMU AĢENTŪRU GRĀMATOJUMU NOSKAIDROŠANA

2007. FINANŠU GADS – ELGF LAUKU ATTĪSTĪBAS IZDEVUMI JAUNAJĀS DALĪBVALSTĪS

NO DALĪBVALSTS ATGŪSTAMĀ VAI TAI IZMAKSĀJAMĀ SUMMA

DV

 

2007. g. – to maksājumu aģentūru izdevumi, kuru grāmatojumi ir

Kopā a + b

Samazinājumi

Kopā

Dalībvalstij atlīdzinātie starpposma maksājumi par finanšu gadu

No dalībvalsts atgūstamā (–) vai tai izmaksājamā (+) summa

noskaidroti

atdalīti

= gada deklarācijā deklarētie izdevumi

= kopējie starpposma maksājumi, kas atlīdzināti dalībvalstij par finanšu gadu

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

4 148 025,00

0,92


II PIELIKUMS

ELGF NOSKAIDROTIE IZDEVUMI PAR LAUKU ATTĪSTĪBAS PASĀKUMIEM 2007. GADĀ JAUNAJĀS DALĪBVALSTĪS

STARPĪBA STARP GADA PĀRSKATIEM UN IZDEVUMU DEKLARĀCIJĀM

DV

Nr.

Pasākumi

2007. g. izdevumi

I pielikuma “a” sleja

Samazinājumi

I pielikuma “d” sleja

2007. gadā noskaidrotā summa

I pielikuma “e” sleja

MT

Nr.

Pasākumi

i

ii

iii = i + ii

 

1.

Mazāk labvēlīgie apgabali

1 720 811,99

0,00

1 720 811,99

 

2.

Agrovide

602 487,79

0,00

602 487,79

 

3.

Normu ievērošana

151 000,30

0,00

151 000,30

 

4.

Ražotāju grupa

0,00

0,00

0,00

 

5.

Tehniskā palīdzība

101 978,48

0,00

101 978,48

 

6.

Valsts atbalsta papildinājums

0,00

0,00

0,00

 

7.

Īpašs pasākums

1 571 747,36

0,00

1 571 747,36

 

 

Kopā

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92