15.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/66


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1220/2009

(2009. gada 14. decembris),

ar ko 117. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta pirmo ievilkumu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā ir uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Sankciju komiteja 2009. gada 3. decembrī nolēma svītrot vienu fizisko personu no to personu, grupu un organizāciju saraksta, kam piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu. Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2009. gada 1. septembrī, 23. septembrī un 17. novembrī nolēma grozīt vairāku minētajā sarakstā iekļautu fizisko personu identifikācijas datus.

(3)

Tāpēc attiecīgi jāatjaunina I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 14. decembrī.

Komisijas vārdā,

priekšsēdētāja vārdā

ārējo attiecību ģenerāldirektors

João Vale DE ALMEIDA


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi.

(1)

No sadaļas “Fiziskās personas” svītro ierakstu “Zia, Mohammad (arī Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan”.

(2)

Sadaļā “Fiziskās personas” ierakstu “Faycal Boughanemi (alias Faical Boughanmi). Adrese: viale Cambonino, 5/B – Cremona, Itālija. Dzimšanas datums: 28.10.1966. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: BGHFCL66R28Z352G, b) 15.7.2006. notiesāts uz 8 gadu ieslodzījumu Itālijā. Pašlaik aizturēts Itālijā.” aizstāj ar šādu ierakstu:

“Faycal Boughanemi (alias a) Faical Boughanmi, b) Faysal al-Bughanimi). Adrese: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italy. Dzimšanas datums: 28.10.1966. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Papildu informācija: a) Itālijas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: BGHFCL66R28Z352G, b) 2009. gada jūnijā atradās ieslodzījumā Itālijā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 29.7.2005.”

(3)

Sadaļā “Fiziskās personas” ierakstu “Jamal Housni (alias a) Djamel il marocchino; b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Dzimšanas datums: 22.2.1983. Dzimšanas vieta: Maroka. Adrese: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milan, Italy; b) via F. De Lemene 50, Milan, Italy. Papildu informācija: uz minēto personu attiecas Tribunale de Milano 2003. gada 25. novembra uzraudzības rīkojums Nr. 5236/02 R.G.N.R – 1511/02 R.G.GIP. Notiesāts.” aizstāj ar šādu ierakstu:

“Jamal Housni (alias a) Djamel il marocchino, b) Jamal Al Maghrebi, c) Hicham). Dzimšanas datums: 22.2.1983. Dzimšanas vieta: Maroka. Adrese: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milan, Italy, b) Via F. De Lemene 50, Milan, Italy. Papildu informācija: 2009. gada jūnijā atradās ieslodzījumā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 2.8.2006.”

(4)

Sadaļā “Fiziskās personas” ierakstu “Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adrese: a) Via Toscana 46, Boloņa, Itālija, b) Via di Saliceto 51/9, Boloņa, Itālija. Dzimšanas datums: 6.3.1969. Dzimšanas vieta: Baja, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L497470 (Tunisijas pase, izdota 3.6.1997., derīga līdz 2.6.2002.). Papildu informācija: 2003. gada janvārī Itālijā piespriests 8 mēnešu cietumsods.” aizstāj ar šādu ierakstu:

“Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adrese: Birmingham, United Kingdom. Dzimšanas datums: 6.3.1969. Dzimšanas vieta: Baja, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L497470 (Tunisijas pase, izdota 3.6.1997., derīga līdz 2.6.2002.). Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.6.2003.”

(5)

Sadaļā “Fiziskās personas” ierakstu “Fahid Mohammed Ally Msalam (alias a) Fahid Mohammed Ally, b) Fahad Ally Msalam, c) Fahid Mohammed Ali Msalam, d) Mohammed Ally Msalam, e) Fahid Mohammed Ali Musalaam, f) Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Adrese: Mombasa, Kenija. Dzimšanas datums: 19.2.1976. Dzimšanas vieta: Mombasa, Kenija. Valstspiederība: Kenijas. Pases Nr.: a) A260592 (Kenijas pase), b) A056086 (Kenijas pase), c) A435712 (Kenijas pase), d) A324812 (Kenijas pase), e) 356095 (Kenijas pase). Valsts identifikācijas Nr.: 12771069 (Kenijas personas apliecība). Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris Pakistānā 2009. gada janvārī. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 17.10.2001.” aizstāj ar šādu ierakstu:

“Fahid Mohammed Ally Msalam (alias a) Fahid Mohammed Ally, b) Fahad Ally Msalam, c) Fahid Mohammed Ali Msalam, d) Mohammed Ally Msalam, e) Fahid Mohammed Ali Musalaam, f) Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid M). Adrese: Mombasa, Kenya. Dzimšanas datums: 19.2.1976. Dzimšanas vieta: Mombasa, Kenija. Valstspiederība: Kenijas. Pases Nr.: a) A260592 (Kenijas pase), b) A056086 (Kenijas pase), c) A435712 (Kenijas pase), d) A324812 (Kenijas pase), e) 356095 (Kenijas pase). Valsts identifikācijas Nr.: 12771069 (Kenijas personas apliecība). Papildu informācija: saskaņā ar apstiprinātu informāciju miris 1.1.2009. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 17.10.2001.”

(6)

Sadaļā “Fiziskās personas” ierakstu “Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias Dass). Dzimšanas datums: 3.8.1973. Dzimšanas vieta: Tunisa, Tunisija. Papildu informācija: uz minēto personu attiecas Tribunale de Milano 2005. gada 17. maija uzraudzības rīkojums Nr. 36601/2001 R.G.N.R. – 7464/2001 R.G.GIP. Izraidīts no Itālijas 2002. gadā. Bēglis.” aizstāj ar šādu ierakstu:

“Nessim Ben Romdhane Sahraoui (alias a) Dass, b) Nasim al-Sahrawi). Dzimšanas datums: 3.8.1973. Dzimšanas vieta: Bizerta, Tunisija. Papildu informācija: izraidīts no Itālijas 2002. gadā. 2009. gada jūnijā atradās ieslodzījumā Tunisijā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 2.8.2006.”

(7)

Sadaļā “Fiziskās personas” ierakstu “Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Tituls: šeihs. Dzimšanas datums: a) 9.4.1969.; b) 9.4.1960.; c) 4.9.1969. Dzimšanas vieta: Mombasa, Kenija. Valstspiederība: Kenijas. Pases Nr.: A163012 (Kenijas pase). Valsts identifikācijas Nr.: 8534714 (Kenijas personas apliecība, izdota 14.11.1996.). Papildu informācija: saskaņā ar pieejamo informāciju miris Pakistānā 2009. gada janvārī. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 17.10.2001.” aizstāj ar šādu ierakstu:

“Sheikh Ahmed Salim Swedan (alias a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad). Tituls: šeihs. Dzimšanas datums: a) 9.4.1969., b) 9.4.1960., c) 4.9.1969. Dzimšanas vieta: Mombasa, Kenija. Valstspiederība: Kenijas. Pases Nr.: A163012 (Kenijas pase). Valsts identifikācijas Nr.: 8534714 (Kenijas personas apliecība, izdota 14.11.1996.). Papildu informācija: saskaņā ar apstiprinātu informāciju miris 1.1.2009. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 17.10.2001.”