8.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/5


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1194/2009

(2009. gada 30. novembris),

ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 80. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, kura atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (1), un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Lai uzturētu augstu kopējo aviācijas drošības līmeni Eiropā, ir jāievieš izmaiņas gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikācijas prasībās un kārtībā, jo īpaši, lai ieviestu galvenās uzņēmējdarbības vietas jēdziena definīciju, lai uzlabotu autorizētā izmantošanas sertifikāta “EASA 1. veidlapa” saturu un pārskatītu noteikumus par lidošanas atļaujām.

(2)

Tādēļ Komisijas Regula (EK) Nr. 1702/2003 (2) ir attiecīgi jāgroza.

(3)

Šajā regulā paredzēto pasākumu pamatā ir atzinumi (3), kurus sniegusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (turpmāk tekstā – “Aģentūra”) atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 216/2008 17. panta 2. punkta b) apakšpunktam un 19. panta 1. punktam.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 216/2008 65. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1702/2003 groza šādi.

1.

Regulas 1. panta 2. punktu papildina ar šādiem e), f), g) un h) punktiem:

“e)

“galvenā uzņēmējdarbības vieta” ir uzņēmuma galvenais birojs vai juridiskā adrese, kurā tiek īstenotas šajā regulā minēto darbību galvenās finanšu funkcijas un operatīvā kontrole;

f)

“izstrādājums” ir jebkura daļa un ierīce, kas izmantojama civilās aviācijas gaisa kuģī;

g)

ETSO” ir Eiropas Tehnisko standartu prasības. Eiropas Tehnisko standartu prasības ir lidojumderīguma detalizēta specifikācija, ko izdevusi Aģentūra, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas prasībām kā minimālajam darbības standartam, kas piemērojams noteiktiem izstrādājumiem;

h)

EPA” ir Eiropas Rezerves daļu apstiprinājums. Eiropas Rezerves daļu apstiprinājums nozīmē, ka izstrādājums izgatavots saskaņā ar apstiprinātiem projekta datiem, kas nepieder attiecīgā ražojuma tipa sertifikāta turētājam, izņemot attiecībā uz ETSO atbilstīgajiem izstrādājumiem.”.

2.

Regulas 3. panta 5. punktā atsauci uz “21A.112.” aizstāj ar “21A.112A.”.

3.

Regulas 5. pantu papildina ar šādu 5. punktu:

“5.   Atkāpjoties no 1. punkta, atbilstīgi šīs regulas Pielikuma (21. daļas) A iedaļas F un G apakšiedaļai apstiprinātās ražošanas organizācijas var turpināt izdot autorizētos izmantošanas sertifikātus vai atbilstības apliecinājumus, izmantojot EASA 1. veidlapas sākotnējo izdevumu, kā to paredz šīs regulas pielikuma (21. daļas) I papildinājums, līdz 2010. gada 28. septembrim.”.

4.

Pielikumu (21. daļu) groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Antonio TAJANI


(1)  OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 243, 27.9.2003., 6. lpp.

(3)  Atzinums Nr. 03/2006 par redakcionālām izmaiņām, Atzinums Nr. 05/2006 par galveno uzņēmējdarbības vietu, Atzinums Nr. 06/2008 par EASA 1. veidlapu, Atzinums Nr. 04/2007 par lidošanas atļaujām.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1702/2003 Pielikumu (21. daļu) groza šādi.

1.

Satura rādītāju aizstāj ar šādu:

Saturs

21.1.

Vispārīgā daļa

A IEDAĻA – TEHNISKĀS PRASĪBAS

A APAKŠIEDAĻA – VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

21A.1.

Darbības joma

21A.2.

Saistības, ko uzņemas cita persona, kas nav sertifikāta pieteikuma iesniedzējs vai sertifikāta turētājs

21A.3.

Bojājumi, darbības traucējumi un defekti

21A.3B.

Norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu

21A.4.

Projektēšanas un ražošanas koordinēšana

B APAKŠIEDAĻA – TIPA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE TIPA SERTIFIKĀTI

21A.11.

Darbības joma

21A.13.

Atbilstība

21A.14.

Iespēju pierādīšana

21A.15.

Pieteikums

21A.16A.

Lidojumderīguma normas

21A.16B.

Īpaši nosacījumi

21A.17.

Tipa sertifikācijas bāze

21A.18.

Norādes uz piemērojamām sertifikācijas specifikācijām un vides aizsardzības prasībām

21A.19.

Izmaiņas, kam nepieciešams jauns tipa sertifikāts

21A.20.

Atbilstība tipa sertifikācijas bāzei un vides aizsardzības prasībām

21A.21.

Tipa sertifikāta izdošana

21A.23.

Ierobežota tipa sertifikāta izdošana

21A.31.

Tipa projekts

21A.33.

Pārbaudes un testi

21A.35.

Lidojuma pārbaudījumi

21A.41.

Tipa sertifikāts

21A.44.

Turētāja pienākumi

21A.47.

Nodošana

21A.51.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21A.55.

Uzskaite

21A.57.

Rokasgrāmatas

21A.61.

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

(C. APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

D APAKŠIEDAĻA – IZMAIŅAS TIPA SERTIFIKĀTOS UN IEROBEŽOTOS TIPA SERTIFIKĀTOS

21A.90.

Darbības joma

21A.91.

Tipa projekta izmaiņu klasifikācija

21A.92.

Atbilstība

21A.93.

Pieteikums

21A.95.

Sīkas izmaiņas

21A.97.

Lielākas izmaiņas

21A.101.

Norādes uz piemērojamām sertifikācijas specifikācijām un vides aizsardzības prasībām

21A.103.

Apstiprinājuma izdošana

21A.105.

Uzskaite

21A.107.

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

21A.109.

Pienākumi un EPA marķējums

E. APAKŠIEDAĻA – PAPILDU TIPA SERTIFIKĀTI

21A.111.

Darbības joma

21A.112A.

Atbilstība

21A.112B.

Iespēju pierādīšana

21A.113.

Papildu tipa sertifikāta pieteikums

21A.114.

Atbilstības pierādīšana

21A.115.

Papildu tipa sertifikāta izdošana

21A.116.

Nodošana

21A.117.

Izmaiņas tajā ražojuma daļā, uz ko attiecas papildu tipa sertifikāts

21A.118A.

Pienākumi un EPA marķējums

21A.118B.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21A.119.

Rokasgrāmatas

21A.120.

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

F APAKŠIEDAĻA – RAŽOŠANA BEZ RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMA

21A.121.

Darbības joma

21A.122.

Atbilstība

21A.124.

Pieteikums

21A.125A.

Vienošanās dokumenta izdošana

21A.125B.

Atzinumi

21A.125C.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21A.126.

Ražošanas pārbaudes sistēma

21A.127.

Testi: gaisa kuģis

21A.128.

Testi: dzinēji un propelleri

21A.129.

Ražotāja pienākumi

21A.130.

Atbilstības apliecinājums

G APAKŠIEDAĻA – RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21A.131.

Darbības joma

21A.133.

Atbilstība

21A.134.

Pieteikums

21A.135.

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma izdošana

21A.139.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

21A.143.

Pašraksturojums

21A.145.

Apstiprināšanas prasības

21A.147.

Izmaiņas apstiprinātajā ražošanas organizācijā

21A.148.

Atrašanās vietas maiņas

21A.149.

Nodošana

21A.151.

Apstiprinājuma noteikumi

21A.153.

Izmaiņas apstiprinājuma noteikumos

21A.157.

Pārbaudes

21A.158.

Atzinumi

21A.159.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21A.163.

Prerogatīvas

21A.165.

Turētāja pienākumi

H APAKŠIEDAĻA – LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI

21A.171.

Darbības joma

21A.172.

Atbilstība

21A.173.

Klasifikācija

21A.174.

Pieteikums

21A.175.

Valoda

21A.177.

Grozīšana vai modificēšana

21A.179.

Nodošana un atkārtota izdošana dalībvalstīs

21A.180.

Pārbaudes

21A.181.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21A.182.

Gaisa kuģa identifikācija

I APAKŠIEDAĻA – TROKŠŅA LĪMEŅA SERTIFIKĀTI

21A.201.

Darbības joma

21A.203.

Atbilstība

21A.204.

Pieteikums

21A.207.

Grozīšana vai modificēšana

21A.209.

Nodošana un atkārtota izdošana dalībvalstīs

21A.210.

Pārbaudes

21A.211.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

J APAKŠIEDAĻA – PROJEKTĒŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21A.231.

Darbības joma

21A.233.

Atbilstība

21A.234.

Pieteikums

21A.235.

Projektēšanas organizācijas apstiprinājuma izdošana

21A.239.

Projekta nodrošināšanas sistēma

21A.243.

Dati

21A.245.

Apstiprināšanas prasības

21A.247.

Izmaiņas projekta nodrošināšanas sistēmā

21A.249.

Nodošana

21A.251.

Apstiprinājuma noteikumi

21A.253.

Izmaiņas apstiprinājuma noteikumos

21A.257.

Pārbaudes

21A.258.

Atzinumi

21A.259.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21A.263.

Prerogatīvas

21A.265.

Turētāja pienākumi

K APAKŠIEDAĻA – DAĻAS UN IERĪCES

21A.301.

Darbības joma

21A.303.

Atbilstība piemērojamajām prasībām

21A.305.

Daļu un ierīču apstiprināšana

21A.307.

Daļu un ierīču izlaišana uzstādīšanai

(L. APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

M. APAKŠIEDAĻA – REMONTI

21A.431.

Darbības joma

21A.432A.

Atbilstība

21A.432B.

Iespēju pierādīšana

21A.433.

Remonta projekts

21A.435.

Remontu klasifikācija

21A.437.

Remonta projekta apstiprinājuma izdošana

21A.439.

Rezerves daļu ražošana

21A.441.

Remonta veikšana

21A.443.

Ierobežojumi

21A.445.

Neremontēts bojājums

21A.447.

Uzskaite

21A.449.

Norādījumi lidojumderīguma uzturēšanai

21A.451.

Pienākumi un EPA marķējums

(N APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

O APAKŠIEDAĻA – EIROPAS TEHNISKO STANDARTU PRASĪBU ATĻAUJAS

21A.601.

Darbības joma

21A.602A.

Atbilstība

21A.602B.

Iespēju pierādīšana

21A.603.

Pieteikums

21A.604.

ETSO atļauja palīgdzinējam (APU)

21A.605.

Datu pieprasījumi

21A.606.

ETSO atļaujas izdošana

21A.607.

ETSO atļaujas prerogatīvas

21A.608.

Deklarācija par projektu un tehniskajiem raksturojumiem (DDP)

21A.609.

ETSO atļauju turētāju pienākumi

21A.610.

Atkāpes apstiprinājums

21A.611.

Projekta izmaiņas

21A.613.

Uzskaite

21A.615.

Aģentūras pārbaude

21A.619.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21A.621.

Nodošana

P APAKŠIEDAĻA – LIDOŠANAS ATĻAUJA

21A.701.

Darbības joma

21A.703.

Atbilstība

21A.705.

Kompetentā iestāde

21A.707.

Lidošanas atļaujas pieteikums

21A.708.

Lidojuma nosacījumi

21A.709.

Lidojuma nosacījumu apstiprinājuma pieteikums

21A.710.

Lidojuma nosacījumu apstiprinājums

21A.711.

Lidošanas atļaujas izdošana

21A.713.

Izmaiņas

21A.715.

Valoda

21A.719.

Nodošana

21A.721.

Pārbaudes

21A.723.

Termiņš un pastāvīgs derīgums

21A.725.

Lidošanas atļaujas atjaunošana

21A.727.

Lidošanas atļaujas turētāja pienākumi

21A.729.

Uzskaite

Q APAKŠIEDAĻA – RAŽOJUMU, DAĻU UN IERĪČU IDENTIFIKĀCIJA

21A.801.

Ražojumu identifikācija

21A.803.

Apiešanās ar identifikācijas datiem

21A.804.

Daļu un ierīču identifikācija

21A.805.

Ļoti būtisku daļu identifikācija

21A.807.

ETSO atbilstīgo izstrādājumu identifikācija

B IEDAĻA – PROCEDŪRAS KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM

A APAKŠIEDAĻA – VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

21B.5.

Darbības joma

21B.20.

Kompetentās iestādes pienākumi

21B.25.

Prasības par kompetento iestāžu organizāciju

21B.30.

Dokumentētas procedūras

21B.35.

Izmaiņas organizācijā un procedūrās

21B.40.

Strīdu izšķiršana

21B.45.

Ziņošana/koordinēšana

21B.55.

Uzskaite

21B.60.

Norādījumi attiecībā uz lidojumderīgumu

B APAKŠIEDAĻA – TIPA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE TIPA SERTIFIKĀTI

(C APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

D APAKŠIEDAĻA – IZMAIŅAS TIPA SERTIFIKĀTOS UN IEROBEŽOTOS TIPA SERTIFIKĀTOS

E APAKŠIEDAĻA – PAPILDU TIPA SERTIFIKĀTI

F APAKŠIEDAĻA – RAŽOŠANA BEZ RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMA

21B.120.

Pārbaudes

21B.125.

Atzinumi

21B.130.

Vienošanās dokumenta izdošana

21B.135.

Vienošanās dokumenta saglabāšana

21B.140.

Vienošanās dokumenta grozīšana

21B.145.

Vienošanās dokumenta ierobežošana, apturēšana un atsaukšana

21B.150.

Uzskaite

G APAKŠIEDAĻA – RAŽOŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

21B.220.

Pārbaudes

21B.225.

Atzinumi

21B.230.

Sertifikāta izdošana

21B.235.

Pastāvīga uzraudzība

21B.240.

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma grozīšana

21B.245.

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma apturēšana un atsaukšana

21B.260.

Uzskaite

H APAKŠIEDAĻA – LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI UN IEROBEŽOTIE LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTI

21B.320.

Pārbaudes

21B.325.

Lidojumderīguma sertifikāta izdošana

21B.326.

Lidojumderīguma sertifikāts

21B.327.

Ierobežotais lidojumderīguma sertifikāts

21B.330.

Lidojumderīguma sertifikātu un ierobežoto lidojumderīguma sertifikātu apturēšana un atsaukšana

21B.345.

Uzskaite

I APAKŠIEDAĻA – TROKŠŅA LĪMEŅA SERTIFIKĀTI

21B.420.

Pārbaudes

21B.425.

Trokšņa līmeņa sertifikātu izdošana

21B.430.

Trokšņa līmeņa sertifikātu apturēšana un atsaukšana

21B.445.

Uzskaite

J APAKŠIEDAĻA – PROJEKTĒŠANAS ORGANIZĀCIJAS APSTIPRINĀJUMS

K APAKŠIEDAĻA – DAĻAS UN IERĪCES

(L APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

M APAKŠIEDAĻA – REMONTI

(N APAKŠIEDAĻA – NAV PIEMĒROJAMA)

O APAKŠIEDAĻA – EIROPAS TEHNISKO STANDARTU PRASĪBU ATĻAUJAS

P APAKŠIEDAĻA – LIDOŠANAS ATĻAUJA

21B.520.

Pārbaudes

21B.525.

Lidošanas atļauju izdošana

21B.530.

Lidošanas atļauju atsaukšana

21B.545.

Uzskaite

Q APAKŠIEDAĻA – RAŽOJUMU, DAĻU UN IERĪČU IDENTIFIKĀCIJA

PAPILDINĀJUMI – EASA VEIDLAPAS”.

2.

A iedaļas nosaukumu aizstāj ar šādu nosaukumu:

3.

21A.14. punkta b) apakšpunkta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Fiksēta vai regulējama soļa propellers.”

4.

21A.35. punkta b) apakšpunkta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Lai gaisa kuģi sertificētu saskaņā ar šo iedaļu, izņemot i) karsta gaisa balonus, brīva lidojuma gaisa balonus, atsaitē piestiprinātus gaisa balonus, planierus un planierus ar dzinēju un ii) izņemot lidmašīnas ar 2 722 kg vai mazāku maksimālo pacelšanās masu (MTOM), lai konstatētu, vai ir atbilstīgas garantijas, ka gaisa kuģis, tā daļas un ierīces ir drošas un kārtīgi darbojas.”

5.

21A.112. punktu aizstāj ar šādu apakšpunktu:

Jebkura fiziska vai juridiska persona (“organizācija”), kas ir pierādījusi vai pierāda savas iespējas atbilstīgi 21A.112B. pantam, ir tiesīga būt papildu tipa sertifikāta pieteikuma iesniedzējs ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā apakšiedaļā.”

6.

21A.124. punkta b) apakšpunkta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

tās informācijas izklāstu, kas noteikta 21A.125A. punkta b) apakšpunktā.”

7.

21A.125. punktu aizstāj ar šādu punktu:

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības saņemt vienošanās dokumentu, ko izdevusi kompetentā iestāde, kura piekrīt atbilstības pierādīšanai attiecībā uz atsevišķiem ražojumiem, daļām un ierīcēm, uz ko attiecas šī apakšiedaļa, pēc:

a)

tādas ražošanas pārbaudes sistēmas izveidošanas, kas nodrošina, ka visi ražojumi, daļas vai ierīces atbilst piemērojamajiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī;

b)

tādas rokasgrāmatas nodrošināšanas, kas ietver:

1.

aprakstu ražošanas pārbaudes sistēmai, kas paredzēta a) apakšpunktā;

2.

aprakstu līdzekļiem, ar ko izdara ražošanas pārbaudes sistēmas noteikšanas;

3.

aprakstu 21A.127. un 21A.128. punktā noteiktajiem testiem un to personu vārdus, kas pilnvarotas 21A.130. punkta a) apakšpunkta mērķiem;

c)

tam, kad tas ir pierādījis spēju nodrošināt palīdzību saskaņā ar 21A.3. un 21A.129. punkta d) apakšpunktu.”

8.

21A.125B. punkta c) apakšpunktā atsauci uz “21B.143. punktu” aizstāj ar atsauci uz “21B.125. punktu”.

9.

21A.126. punktu groza šādi:

i)

a) apakšpunktā “21A.125. punktā” aizstāj ar “21A.125A. punkta a) apakšpunktā”;

i)

b) apakšpunktā “21A.125. punkta a) apakšpunktā” aizstāj ar “21A.125A. punkta a) apakšpunktā”.

10.

21A.127. punkta a) apakšpunktā “21A.125. punkta a) apakšpunktam” aizstāj ar “21A.125A. punkta a) apakšpunktam”.

11.

21A.128. punktā “21A.125. punkta a) apakšpunktam” aizstāj ar “21A.125A. punkta a) apakšpunktam”.

12.

21A.165. punktu groza šādi:

i)

c) apakšpunkta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

konstatē, ka citi ražojumi, daļas vai ierīces ir sakomplektētas un atbilst apstiprinātajiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī pirms EASA 1. veidlapas izdošanas, lai apliecinātu atbilstību apstiprinātajiem projekta datiem un ekspluatācijai drošu stāvokli, un dzinēju gadījumā vēl arī saskaņā ar dzinēja tipa sertifikāta turētāja nodrošinātajiem datiem konstatē, ka katrs sakomplektēts dzinējs atbilst piemērojamajām, 21A.18. punkta b) apakšpunktā definētajām emisiju prasībām, kas ir spēkā dzinēja ražošanas dienā, lai apliecinātu emisijas atbilstību, vai”;

ii)

k) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“k)

attiecīgajā gadījumā saskaņā ar 21A.163. punkta e) apakšpunkta prerogatīvām pirms lidošanas atļaujas izdošanas gaisa kuģim nosaka atbilstību 21A.711. punkta c) un e) apakšpunktam.”

13.

21A.174. punkta b) apakšpunkta 3. punkta ii) apakšpunktā “21A.184. punkta c) apakšpunkts” aizstāj ar “21B.327. punkta c) apakšpunkts”.

14.

Svītro 21A.183. punktu.

15.

Svītro 21A.184. punktu.

16.

Svītro 21A.205. punktu.

17.

21A.245. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

visās tehniskajās struktūrvienībās personāls ir pietiekamā skaitā un ar pietiekamu pieredzi, un tam piešķirtas atbilstošām pilnvaras, lai tas varētu veikt tam uzticētos pienākumus, un ka tie kopā ar birojiem, objektiem un iekārtām ir pietiekami, lai personāls varētu sasniegt mērķus attiecībā uz ražojuma lidojumderīgumu un vides aizsardzību.”

18.

21A.263. punktu groza šādi:

a)

b) apakšpunkta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

ETSO atļauju, uz ko attiecas 21A.602B. punkta b) apakšpunkta 1. daļa; vai”;

b)

c) apakšpunktu groza šādi:

i)

3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“3.

Izdot informāciju vai norādījumus, ietverot šādu apliecinājumu: “Uz šā dokumenta tehnisko saturu attiecas projektēšanas organizācijas apstiprinājums (DOA) Nr. EASA.21J.[XXXX].”;

4.

Apstiprināt dokumentāras izmaiņas gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatā un tās papildinājumos un izdot šādas izmaiņas, ietverot šādu apliecinājumu: “Uz gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatas (AFM) (vai tās papildinājuma) Nr. [ZZ] redakciju Nr. [YY] attiecas projektēšanas organizācijas apstiprinājums (DOA) Nr. EASA.21J.[XXXX].””;

ii)

7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.

Saskaņā ar 21A.711. punkta b) apakšpunktu izdot lidošanas atļauju gaisa kuģim, ko tas ir projektējis vai pārveidojis vai ko tas apstiprinājis atbilstīgi 21A.263. punkta c) apakšpunkta 6. daļā noteiktajiem nosacījumiem, ar kuriem drīkst izdot lidošanas atļauju, un gadījumos, kad projektēšanas organizācija saskaņā ar projektēšanas organizācijas apstiprinājumu (DOA) pati kontrolē gaisa kuģa konfigurāciju un apliecina atbilstību apstiprinātajiem projekta nosacījumiem, kas attiecas uz lidošanu.”

19.

21A.265. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

atbilstīgos gadījumos pirms gaisa kuģa lidošanas atļaujas izdošanas saskaņā ar 21A.263. punkta c) apakšpunkta 7. daļas prerogatīvām nosaka atbilstību 21A.711. punkta b) un e) apakšpunktam.”

20.

21A.307. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

klāt autorizēts izmantošanas sertifikāts (EASA 1. veidlapa), kas apliecina, ka izstrādājums izgatavots atbilstīgi apstiprinātajiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī, un”.

21.

21A.432. punktu aizstāj ar šādu:

a)

Jebkura fiziska vai juridiskā persona, kas ir pierādījusi vai pierāda savas iespējas saskaņā ar 21A.432B. punktu, ir tiesīga būt lielāka remonta projekta pieteikuma iesniedzējs ar nosacījumiem, kas izklāstīti šajā apakšiedaļā.

b)

Jebkura fiziska vai juridiskā persona ir tiesīga būt sīka remonta projekta pieteikuma iesniedzējs.”

22.

21A.601. punktā svītro b) apakšpunktu.

23.

21A.605. punkta d) apakšpunktā “21A.125. punkta b) apakšpunktā” aizstāj ar “21A.125A. punkta b) apakšpunktā”.

24.

21A.606. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

skaidras norādīšanas, ka tas ir gatavs ievērot atbilstību 21A.609. punktam.”

25.

21A.609. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f)

ievēro atbilstību 21A.3., 21A.3B. un 21A.4. punktam;”.

26.

21A.701. punktu aizstāj ar šādu:

a)

Saskaņā ar šo apakšiedaļu lidošanas atļaujas izdod gaisa kuģiem, kas neatbilst vai par ko nav pierādīts, ka tie atbilst spēkā esošajām lidojumderīguma prasībām, taču noteiktos apstākļos spēj veikt drošus lidojumus šādā nolūkā:

1.

Izstrādes nolūkā.

2.

Lai pierādītu atbilstību noteikumiem vai sertifikācijas specifikācijām.

3.

Lai apmācītu projektēšanas organizāciju vai ražošanas organizāciju apkalpi.

4.

Lai veiktu jaunizstrādāta gaisa kuģa ražošanas izmēģinājuma lidojumu.

5.

Lai veiktu ražošanā esoša gaisa kuģa pārlidojumus starp ražošanas objektiem.

6.

Lai, demonstrējot gaisa kuģi lidojumā, nodotu to pasūtītājam.

7.

Lai gaisa kuģi piegādātu vai eksportētu.

8.

Lai, demonstrējot gaisa kuģi lidojumā, nodotu to iestādei.

9.

Lai veiktu tirgus izpēti, ieskaitot pasūtītāja apkalpes apmācību.

10.

Lai piedalītos izstādēs un gaisa parādēs.

11.

Lai lidotu uz vietu, kur veic tehnisko apkopi vai lidojumderīguma pārbaudi, vai uz novietni.

12.

Lai lidotu ar svaru, kas pārsniedz gaisa kuģa maksimālo sertificēto pacelšanās svaru lidojumam ārpus parastā lidojuma rādiusa pāri ūdenim vai zemes teritorijai, kur nav pieejamas pietiekamas nosēšanās iespējas vai atbilstoša degviela.

13.

Lai pārsniegtu rekordus, piedalītos gaisa sacīkstēs vai līdzīgās sacensībās.

14.

Lai lidotu ar gaisa kuģi, kas atbilst spēkā esošām lidojumderīguma prasībām, pirms atzīta tā atbilstība vides prasībām.

15.

Lai veiktu nekomerciālus lidojumus ar individuāliem, nesarežģītiem gaisa kuģiem vai gaisa kuģu tipiem, kam nevajag lidojumderīguma sertifikātus vai ierobežotus lidojumderīguma sertifikātus.

b)

Šī apakšiedaļa nosaka kārtību, kādā izsniedzamas lidošanas atļaujas un apstiprināmi saistītie lidojuma nosacījumi, kā arī paredz lidošanas atļauju un lidojuma nosacījumu apstiprinājumu turētāju un pieteikumu iesniedzēju tiesības un pienākumus.”

27.

21A.703. punktu aizstāj ar šādu:

a)

Lidošanas atļaujas pieteikuma iesniedzējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, bet gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs lūdz lidošanas atļauju saskaņā ar 21A.701. punkta a) apakšpunkta 15. punktu, pieteikuma iesniedzējs ir gaisa kuģa īpašnieks.

b)

Jebkura fiziska vai juridiska persona var iesniegt arī lidošanas nosacījumu apstiprināšanas pieteikumus.”

28.

21A.710. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

Pirms lidošanas nosacījumu apstiprināšanas Aģentūrai, kompetentajai iestādei vai apstiprinātajai organizācijai jāpārliecinās, ka gaisa kuģis spēj veikt drošus lidojumus saskaņā ar paredzētajiem nosacījumiem un ierobežojumiem. Aģentūra vai kompetentā iestāde šajā nolūkā var veikt vai likt pieteikuma iesniedzējam veikt visas vajadzīgās pārbaudes vai izmēģinājumus.”

29.

21A.711. punktu aizstāj ar šādu:

a)

Kompetentā iestāde drīkst izdot lidošanas atļaujas (EASA 20.a veidlapa, skatīt papildinājumu) atbilstīgi 21B.525. punktā minētajiem nosacījumiem.

b)

Pienācīgi apstiprināta projektēšanas organizācija drīkst izdot lidošanas atļaujas (EASA 20.b veidlapa, skatīt papildinājumu) saskaņā ar 21A.263. punkta c) apakšpunkta 7. daļā paredzētajām tiesībām, ja saskaņā ar 21A.710. punktu ir apstiprināti 21A.708. punktā minētie lidošanas nosacījumi.

c)

Pienācīgi apstiprināta ražošanas organizācija drīkst izdot lidošanas atļaujas (EASA 20.b veidlapa, skatīt papildinājumu) saskaņā ar 21A.163. punkta e) apakšpunktā paredzētajām tiesībām, ja saskaņā ar 21A.710. punktu ir apstiprināti 21A.708. punktā minētie lidošanas nosacījumi.

d)

Pienācīgi apstiprināta lidojumderīguma uzturēšanas vadības organizācija drīkst izdot lidošanas atļaujas (EASA 20.b veidlapa, skatīt papildinājumu) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikuma (M daļas) M.A.711. punktā paredzētajām tiesībām, ja saskaņā ar 21A.710. punktu ir apstiprināti 21A.708. punktā minētie nosacījumi.

e)

Lidošanas atļaujās norāda to izdošanas mērķi(-us) un saskaņā ar 21A.710. punktu apstiprinātos nosacījumus un ierobežojumus.

f)

Ja atļaujas ir izdotas saskaņā ar b), c) vai d) apakšpunktu, kompetentajai iestādei iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā triju dienu laikā iesniedz lidošanas atļaujas un saistīto lidošanas nosacījumu kopiju.

g)

Ja ir pierādījumi, ka nav izpildīts kāds no 21A.723. punkta a) apakšpunktā minētajiem nosacījumiem attiecībā uz kādas organizācijas izdotu lidošanas atļauju, kas ir izdota saskaņā ar b), c) vai d) apakšpunktu, šī organizācija tūlīt atsauc attiecīgo lidošanas atļauju un nekavējoties informē kompetento iestādi.”

30.

21A.723. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Lidošanas atļaujas izsniedz ilgākais uz 12 mēnešiem, un tās paliek spēkā, ja:

1.

ir ievēroti ar lidošanas atļaujām saistītie 21A.711. punkta e) apakšpunktā minētie nosacījumi un ierobežojumi;

2.

no lidošanas atļaujas neatsakās un to neatsauc;

3.

gaisa kuģis paliek tajā pašā reģistrā.”

31.

21A.801. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

Gaisa balonam ar apkalpi b) apakšpunktā noteikto identifikācijas plāksni piestiprina pie gaisa balona apvalka un, ja iespējams, tādā vietā, kur tā lietotājam ir skaidri salasāma, kad gaisa balons tiek piepūsts. Turklāt grozu, pastiprinājuma rāmi un sildierīci neizdzēšami un skaidri salasāmi marķē ar ražotāja vārdu, daļas numuru vai tam līdzvērtīgu marķējumu un sērijas numuru vai tam līdzvērtīgu marķējumu.”

32.

21A.804. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Katru daļu vai ierīci neizdzēšami un skaidri salasāmi marķē ar:

1.

nosaukumu, preču zīmi vai simbolu, pēc kā identificē ražotāju, kā to paredz piemērojamie projekta dati; un

2.

daļas numuru, kā definēts piemērojamajos projekta datos; un

3.

burtiem EPA (Eiropas Rezerves daļu apstiprinājums) attiecībā uz daļām un ierīcēm, kas ražotas saskaņā ar apstiprinātiem projekta datiem, kas nepieder attiecīgā ražojuma tipa sertifikāta turētājam, izņemot attiecībā uz ETSO atbilstošajiem izstrādājumiem.”

33.

Pievieno šādu 21B.125. punktu:

a)

Ja kompetentā iestāde pārbaužu laikā vai citā veidā atrod objektīvu pierādījumu, ka vienošanās dokumenta turētājs neatbilst pielikuma (21. daļas) A iedaļas piemērojamajām prasībām, šo atzinumu klasificē atbilstoši 21A.125B. punkta a) apakšpunktam.

b)

Kompetentā iestāde veic šādus pasākumus:

1.

attiecībā uz 1. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde veic tūlītēju darbību, lai atkarībā no atzinuma pakāpes pilnīgi vai daļēji ierobežotu, apturētu vai atsauktu vienošanās dokumentu līdz brīdim, kad organizācija ir veiksmīgi veikusi koriģējošu darbību;

2.

attiecībā uz 2. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde nosaka labošanai vajadzīgo laikposmu, kas ir atbilstīgs atzinuma raksturam un nepārsniedz trīs mēnešus. Dažos gadījumos šā posma beigās un atbilstīgi atzinuma raksturam kompetentā iestāde var pagarināt laikposmu vēl par trīs mēnešiem atbilstīgi apmierinošam koriģējošo darbību plānam.

c)

Kompetentā iestāde veic darbību, lai pilnīgi vai daļēji apturētu vienošanās dokumentu gadījumā, ja neiekļaujas tajā laika posma termiņā, kuru tā ir noteikusi.”

34.

21B.135. punkta b) apakšpunkta 2. daļā “21A.125. punkta b) apakšpunktā” aizstāj ar “21A.125A. punkta b) apakšpunktā”.

35.

Svītro 21B.143. punktu.

36.

21B.145. punktu aizstāj ar šādu:

a)

Par vienošanās dokumenta ierobežošanu, apturēšanu vai atsaukšanu vienošanās dokumenta turētājam paziņo rakstveidā. Kompetentā iestāde paziņo ierobežošanas, apturēšanas vai atsaukšanas iemeslus un informē vienošanās dokumenta turētāju par tā apelācijas tiesībām.

b)

Ja vienošanās dokumenta darbību aptur, to atjauno tikai pēc atkārtoti panāktas atbilstības pielikuma (21. daļas) A iedaļas F apakšiedaļai.”

37.

21B.225. punktu aizstāj ar šādu:

a)

Ja kompetentā iestāde pārbaužu laikā vai citā veidā atrod objektīvu pierādījumu, ka ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs neatbilst pielikuma (21. daļas) A iedaļas piemērojamajām prasībām, šo atzinumu klasificē atbilstoši 21A.158. punkta a) apakšpunktam.

b)

Kompetentā iestāde veic šādus pasākumus:

1.

attiecībā uz 1. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde veic tūlītēju darbību, lai atkarībā no atzinuma pakāpes pilnīgi vai daļēji ierobežotu, apturētu vai atsauktu ražošanas organizācijas apstiprinājumu līdz brīdim, kad organizācija ir veiksmīgi veikusi koriģējošu darbību;

2.

attiecībā uz 2. līmeņa atzinumiem kompetentā iestāde nosaka labošanai vajadzīgo laikposmu, kas ir atbilstīgs atzinuma raksturam un nepārsniedz trīs mēnešus. Dažos gadījumos šā posma beigās un atbilstīgi atzinuma raksturam kompetentā iestāde var pagarināt laikposmu vēl par trīs mēnešiem atbilstīgi apmierinošam koriģējošo darbību plānam.

c)

Kompetentā iestāde veic darbību, lai pilnīgi vai daļēji apturētu apstiprinājumu gadījumā, ja neiekļaujas tajā laika posma termiņā, kuru tā ir noteikusi.”

38.

21B.235. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Lai pamatotu ražošanas organizācijas apstiprinājuma saglabāšanu, kompetentā iestāde veic pastāvīgu uzraudzību:

1.

lai pārliecinātos, ka ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētāja kvalitātes nodrošināšanas sistēma atbilst šā pielikuma (21. daļas) A iedaļas G apakšiedaļas prasībām;

2.

lai pārliecinātos, ka ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājs darbojas saskaņā ar ražošanas organizācijas pašraksturojumu; un

3.

lai pārbaudītu ražošanas organizācijas pašraksturojuma procedūru efektivitāti; un

4.

lai pārraudzītu ražojuma, daļas vai ierīces standartus, ņemot paraugu.”

39.

21B.325. punktu aizstāj ar šādu:

a)

Pārliecinājusies, ka atbilstība 21B.326. punkta prasībām un piemērojamajām šā pielikuma (21. daļas) A iedaļas H apakšiedaļas prasībām ir ievērota, reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās attiecīgi izdod vai groza lidojumderīguma sertifikātu (EASA 25. veidlapa, skatīt papildinājumu).

b)

Pārliecinājusies, ka atbilstība 21B.327. punkta prasībām un piemērojamajām šā pielikuma (21. daļas) A iedaļas H apakšiedaļas prasībām ir ievērota, reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās attiecīgi izdod vai groza ierobežotu lidojumderīguma sertifikātu (EASA 24. veidlapa, skatīt papildinājumu).

c)

Papildus jauna gaisa kuģa vai lietota gaisa kuģa, kam izcelsme ir trešajā valstī, a) vai b) apakšpunktā minētajam atbilstīgam lidojumderīguma sertifikātam reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izdod sākotnējā lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu (EASA 15.a veidlapa, skatīt papildinājumu).”

40.

Pievieno šādu 21B.326. punktu:

Reģistrācijas valsts kompetentā iestāde izdod lidojumderīguma sertifikātu:

a)

jaunam gaisa kuģim:

1.

pēc 21A.174. punkta b) apakšpunkta 2. daļā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas;

2.

tad, ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst apstiprinātajam projektam un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī. Tas drīkst ietvert reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pārbaudes;

b)

lietotam gaisa kuģim:

1.

pēc 21A.174. punkta b) apakšpunkta 3. daļā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas, pierādot, ka:

i)

gaisa kuģis atbilst tipa projektam, kas apstiprināts saskaņā ar tipa sertifikātu un jebkuru papildu tipa sertifikātu, izmaiņai vai remontam, kurš apstiprināts saskaņā ar pielikumu (21. daļu); un

ii)

ir ievērota atbilstība piemērojamajiem norādījumiem attiecībā uz lidojumderīgumu; un

iii)

gaisa kuģis ir pārbaudīts atbilstīgi piemērojamajiem Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikuma (M daļas) noteikumiem;

2.

tad, ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst apstiprinātajam projektam un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī. Tas drīkst ietvert reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pārbaudes.”

41.

Pievieno šādu 21B.327. punktu:

a)

Reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde izdod ierobežotu lidojumderīguma sertifikātu:

1.

jaunam gaisa kuģim:

i)

pēc 21A.174. punkta b) apakšpunkta 2. daļā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas;

ii)

tad, ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst Aģentūras apstiprinātajam projektam saskaņā ar ierobežotu tipa sertifikātu vai atbilstīgi noteiktām lidojumderīguma specifikācijām un ekspluatācijai drošā stāvoklī. Tas drīkst ietvert reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pārbaudes;

2.

lietotam gaisa kuģim:

i)

pēc 21A.174. punkta b) apakšpunkta 3. daļā paredzētās dokumentācijas uzrādīšanas, pierādot, ka:

A)

gaisa kuģis atbilst Aģentūras apstiprinātajam projektam saskaņā ar ierobežotu tipa sertifikātu vai atbilstīgi noteiktām lidojumderīguma specifikācijām un jebkuram papildu tipa sertifikātam izmaiņai vai remontam, kurš apstiprināts saskaņā ar pielikumu (21. daļu); un

B)

ir ievērota atbilstība piemērojamajiem norādījumiem attiecībā uz lidojumderīgumu; un

C)

gaisa kuģis ir pārbaudīts atbilstīgi piemērojamajiem Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikuma (M daļas) noteikumiem;

ii)

tad, ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst apstiprinātajam projektam un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī. Tas drīkst ietvert reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes pārbaudes.

b)

Gaisa kuģim, kas nevar atbilst pamatprasībām, kas minētas Pamatregulā, un kas neatbilst ierobežotam tipa sertifikātam, Aģentūra vajadzības gadījumā ņem vērā atkāpes no šīm pamatprasībām un:

1.

izdod īpašas lidojumderīguma specifikācijas, kas nodrošina pietekamu drošību attiecībā uz paredzēto izmantojumu, un pārbauda atbilstību tām; un

2.

nosaka šā gaisa kuģa izmantošanas ierobežojumus.

c)

Izmantošanas ierobežojumi tiks saistīti ar ierobežotiem lidojumderīguma sertifikātiem, kas ietver gaisa telpas ierobežojumus, kuri vajadzīgi, lai ņemtu vērā atkāpes no lidojumderīguma pamatprasībām, kas noteiktas Pamatregulā.”

42.

21B.525. punktu aizstāj ar šādu:

Kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās izdod lidošanas atļauju (EASA 20.a veidlapa, skatīt papildinājumu):

1.

pēc 21A.707. punktā paredzēto datu uzrādīšanas; un

2.

tad, ja atbilstīgi 21A.710. punktam apstiprināti 21A.708. punktā minētie lidošanas nosacījumi; un

3.

tad, ja kompetentā iestāde, veicot patstāvīgu izmeklēšanu, kas var ietvert pārbaudes, vai procedūras, par kurām tā vienojusies ar pieteikuma iesniedzēju, pirms lidojuma ir pārliecinājusies, ka gaisa kuģis atbilst 21A.708. punktā definētajam projektam.”

43.

I papildinājumu aizstāj ar šādu:

“I papildinājums

Autorizēts izmantošanas sertifikāts – Pielikumā (21. daļā) minētā EASA 1. veidlapa

Image

Norādījumi EASA 1. veidlapas aizpildīšanai

Šie norādījumi attiecas tikai uz EASA 1. veidlapas lietošanu ražošanas vajadzībām. Pievērš uzmanību Regulas (EK) Nr. 2042/2003 I pielikuma (M daļas) II papildinājumam, kas attiecas uz EASA 1. veidlapas lietošanu apkopes vajadzībām.

1.   MĒRĶIS UN PIELIETOJUMS

1.1.

Sertifikāta galvenais mērķis ir apliecināt jaunu aviācijas ražojumu, daļu un ierīču (turpmāk tekstā – “izstrādājuma(-u)”) lidojumderīgumu.

1.2.

Jānodrošina sertifikāta un izstrādājuma(-u) atbilstība. Dokumenta sastādītājam jāsaglabā sertifikāts tādā veidā, lai būtu iespējams pārbaudīt sākotnējos datus.

1.3.

Sertifikāts atbilst daudzu lidojumderīguma apstiprinātāju iestāžu prasībām, taču atbilstīgums var būt atkarīgs no divpusējiem nolīgumiem un/vai lidojumderīguma apstiprinātājas iestādes politikas. Šajā sertifikātā minētie “apstiprinātie projekta dati” šādā gadījumā ir dati, ko apstiprinājusi importētājas valsts lidojumderīguma apstiprinātāja iestāde.

1.4.

Sertifikāts nav paziņojums par piegādi vai nosūtīšanu.

1.5.

Gaisa kuģi nav izlaižami ar šo sertifikātu.

1.6.

Sertifikāts nav atļauja izstrādājuma uzstādīšanai noteiktam gaisa kuģim, dzinējam vai propellerim, taču tas ļauj gala lietotājam noteikt izstrādājuma lidojumderīguma apstiprinājuma statusu.

1.7.

Viens sertifikāts nedrīkst attiekties gan uz ražotāja izlaistiem jauniem izstrādājumiem, gan lietotiem izstrādājumiem, kas izlaisti pēc apkopes.

1.8.

Viens sertifikāts nedrīkst attiekties gan uz izstrādājumiem, kas sertificēti atbilstīgi “apstiprinātajiem datiem”, gan uz izstrādājumiem, kas sertificēti atbilstīgi “neapstiprinātājiem datiem”.

2.   VISPĀRĪGAIS FORMĀTS

2.1.

Sertifikāta formāts, arī aiļu numuri un katras ailes novietojums, ir tāds, kā norādīts iepriekš. Tomēr katras ailes izmēri var atšķirties, lai atbilstu konkrētajam lietojumam, bet ne tādā apjomā, ka tas padarītu sertifikātu neatpazīstamu.

2.2.

Sertifikātam jābūt ainavas formātā, taču tā kopējo izmēru drīkst ievērojami palielināt vai samazināt, ja vien sertifikāts paliek atpazīstams un skaidri salasāms. Ja rodas šaubas, sazinieties ar kompetento iestādi.

2.3.

Paziņojums par lietotāja/uzstādītāja pienākumiem drīkst atrasties jebkurā veidlapas pusē.

2.4.

Visiem drukājumiem jābūt skaidriem un skaidri salasāmiem, lai tos viegli varētu izlasīt.

2.5.

Sertifikāts drīkst būt iespiests vai elektroniski sastādīts, taču abos gadījumos līniju un rakstzīmju drukājumiem jābūt skaidriem un skaidri salasāmiem un jāatbilst noteiktajam formātam.

2.6.

Sertifikātam jābūt angļu valodā un, ja vajadzīgs, vēl kādā vai vairākās citās valodās.

2.7.

Sertifikātā ierakstāmo informāciju drīkst ierakstīt vai nu mašīnas/datora drukā, vai arī rokrakstā, lietojot drukātos burtus, un tai jābūt viegli nolasāmai.

2.8.

Lielākai skaidrībai pēc iespējas mazāk lietojiet saīsinājumus.

2.9.

Vietu, kas paliek sertifikāta otrā pusē, dokumenta sastādītājs drīkst izmantot jebkurai papildu informācijai, taču nedrīkst ietvert nevienu apliecinošu ierakstu. Uz jebkuru sertifikāta otras puses lietojumu jābūt atsaucei sertifikāta pirmās puses attiecīgajā ailē.

3.   KOPIJAS

3.1.

Pircējam nosūtīto vai dokumenta sastādītāja saglabāto sertifikāta kopiju skaits nav ierobežots.

4.   KĻŪDA(-AS) SERTIFIKĀTĀ

4.1.

Ja gala lietotājs sertifikātā konstatē kļūdu(-as), viņam(-ai) rakstiski par to(-ām) jāpaziņo dokumenta sastādītājam. Ja dokumenta sastādītājs var pārbaudīt un izlabot kļūdu(-as), viņš(-a) drīkst izdot jaunu sertifikātu.

4.2.

Jaunajā sertifikātā jābūt jaunam veidlapas numuram, parakstam un datumam.

4.3.

Jauna sertifikāta pieprasījumu drīkst apmierināt, neveicot izstrādājuma(-u) stāvokļa atkārtotu pārbaudi. Jaunais sertifikāts nav pašreizējā stāvokļa apliecinājums, un tā 12. ailē jāievieto atsauce uz iepriekšējo sertifikātu, ierakstot paziņojumu “Ar šo sertifikātu labo kļūdu(-as) sertifikāta Nr. [ierakstiet sākotnējo veidlapas numuru], kas datēts ar [ierakstiet sākotnējo izdošanas datumu], [ierakstiet labotās(-o) ailes(-ļu) numuru(-us)] ailē, un tas neattiecas uz atbilstību/stāvokli/nodošanu ekspluatācijai.” Abi sertifikāti jāsaglabā atbilstīgi pirmā sertifikāta uzglabāšanas termiņam.

5.   SERTIFIKĀTA AIZPILDĪŠANA, KO VEIC DOKUMENTA SASTĀDĪTĀJS

1. aile.   Apstiprinātāja kompetentā iestāde/Valsts

Norādiet tās kompetentās iestādes nosaukumu un valsti, kuras jurisdikcijā izdots šis sertifikāts. Ja kompetentā iestāde ir Aģentūra, jāieraksta tikai “EASA”.

2. aile.   EASA 1. veidlapas galvene

“AUTORIZĒTS IZMANTOŠANAS SERTIFIKĀTS EASA 1. VEIDLAPA”

3. aile.   Veidlapas numurs

Izmantojot burtu/ciparu rakstzīmes, ierakstiet unikālo numuru, kas noteikts atbilstīgi 4. ailē norādītās organizācijas numerācijas sistēmai/kārtībai.

4. aile.   Organizācijas nosaukums un adrese

Ierakstiet tās ražošanas organizācijas pilno nosaukumu un adresi (sk. EASA 55. veidlapas A lapu), kas izlaidusi izstrādājumu(-us), uz ko attiecas šis sertifikāts. Ir atļauti organizācijas logotipi utt., ja logotipus var ietvert šajā ailē.

5. aile.   Darbuzdevums/Līgums/Faktūra

Lai atvieglotu izstrādājuma(-u) pircēju izsekojamību, ievadiet darbuzdevuma numuru, līguma numuru, faktūras numuru vai līdzīgu atsauces numuru.

6. aile.   Izstrādājums

Ievadiet rindas vienību numurus, ja ir vairāk par vienu rindas vienību. No šīs ailes iespējams viegli veidot atsauces uz piezīmēm 12. ailē.

7. aile.   Apraksts

Ierakstiet izstrādājuma nosaukumu vai aprakstu. Priekšroka jādod terminam, kas izmantots norādījumos par lidojumderīguma uzturēšanu vai apkopes datiem (piemēram, Ilustrētajā rezerves daļu katalogā, Gaisa kuģa apkopes rokasgrāmatā, Apkopes biļetenā, Sastāvdaļu apkopes rokasgrāmatā).

8. aile.   Daļas numurs

Ierakstiet daļas numuru, kas norādīts uz izstrādājuma vai etiķetes/iepakojuma. Dzinēja vai propellera gadījumā drīkst izmantot tipa apzīmējumu.

9. aile.   Daudzums

Norādiet izstrādājumu skaitu.

10. aile.   Sērijas numurs

Ja saskaņā ar noteikumiem izstrādājums jāidentificē, norādot sērijas numuru, ierakstiet to šeit. Drīkst ierakstīt arī jebkādu citu sērijas numuru, kas nav obligāti jānorāda atbilstīgi noteikumiem. Ja uz izstrādājuma nav sērijas numura, ierakstiet “NAV”.

11. aile.   Statuss/Darbs

Ierakstiet vai nu “PROTOTIPS”, vai “JAUNS”.

Ierakstiet “PROTOTIPS”, ja:

i)

izgatavots jauns izstrādājums atbilstīgi neapstiprinātiem projekta datiem;

ii)

4. ailē norādītā organizācija atkārtoti sertificējusi iepriekšējo sertifikātu pēc izstrādājuma pārveidošanas vai labošanas un pirms tā nodošanas ekspluatācijā (piemēram, pēc projekta izmaiņu ieviešanas, defekta izlabošanas, pārbaudes, testa vai glabāšanas termiņ atjaunošanas). Informācija par sākotnējo izlaišanu un pārveidošanas vai labošanas darbiem ierakstāma 12. ailē.

Ierakstiet “JAUNS”, ja:

i)

izgatavots jauns izstrādājums atbilstīgi apstiprinātajiem projekta datiem;

ii)

4. ailē norādītā organizācija atkārtoti sertificējusi iepriekšējo sertifikātu pēc izstrādājuma pārveidošanas vai labošanas un pirms tā nodošanas ekspluatācijā (piemēram, pēc projekta izmaiņu ieviešanas, defekta izlabošanas, pārbaudes, testa vai glabāšanas termiņ atjaunošanas). Informācija par sākotnējo izlaišanu un pārveidošanas vai labošanas darbiem ierakstāma 12. ailē;

iii)

izstrādājumu ražotājs vai iepriekšējā sertifikāta 4. ailē norādītā organizācija atkārtoti sertificējusi izstrādājumus, mainot to statusu no “prototips” (atbilstība tikai neapstiprinātiem datiem) uz “jauns” (atbilstība apstiprinātiem datiem un gatavība drošai ekspluatācijai) pēc piemērojamo projekta datu apstiprināšanas, ja šie projekta dati nav mainījušies. 12. ailē jāieraksta šāds paziņojums:

“IZSTRĀDĀJUMU ATKĀRTOTA SERTIFIKĀCIJA, MAINOT TO STATUSU NO “PROTOTIPS” UZ “JAUNS”: AR ŠO DOKUMENTU APLIECINA PROJEKTA DATU APSTIPRINĀJUMU [IERAKSTIET TC/STC NUMURU, PĀRSKATĪŠANAS LĪMENI], DATĒTS [IERAKSTIET DATUMU, JA TAS VAJADZĪGS PĀRSKATĪŠANAS STATUSA NOTEIKŠANAI], ATBILSTĪGI KURIEM IZGATAVOTS(-I) ŠIS(-E) IZSTRĀDĀJUMS(-I).”

13.a ailē jābūt atzīmētam lodziņam “apstiprinātiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī”;

iv)

jau izlaistu jaunu izstrādājumu pārbauda pirms nodošanas ekspluatācijā atbilstīgi pircēja norādītam standartam vai specifikācijai (informācija par to un par sākotnējo izlaišanu jāieraksta 12. ailē) vai lidojumderīguma noteikšanai (paskaidrojums par izlaišanas pamatojumu un informācija par sākotnējo izlaišanu jāieraksta 12. ailē).

12. aile.   Piezīmes

Aprakstiet 11. ailē norādīto darbu, vai nu tieši, vai atsaucoties uz papildu dokumentiem, lai lietotājs vai uzstādītājs varētu noteikt izstrādājuma(-u) lidojumderīgumu saistībā ar sertificēto darbu. Pēc vajadzības drīkst izmantot atsevišķu lapu un ievietot uz to atsauces EASA 1. veidlapā. Katrā paziņojumā jābūt nepārprotamām norādēm uz izstrādājumu(-iem) no 6. ailes, uz kuru(-iem) tas attiecas. Ja nav paziņojumu, tad norādiet “Nav”.

12. ailē ievadiet pamatojumu izlaišanai ar neapstiprinātiem projekta datiem (piemēram, līdz tipa sertifikāta saņemšanai, tikai testēšanai, līdz apstiprinātu datu saņemšanai).

Drukājot datus no elektroniskas EASA 1. veidlapas, šajā ailē jāievada visi dati, kas neatbilst citām ailēm.

13.a aile

Atzīmējiet tikai vienu no abiem lodziņiem:

1)

atzīmējiet lodziņu “apstiprinātiem projekta datiem un ir ekspluatācijai drošā stāvoklī”, ja izstrādājums(-i) izgatavots(-i) pēc apstiprinātiem projekta datiem un atzīts(-i) par drošu(-iem) ekspluatācijai;

2)

atzīmējiet lodziņu “neapstiprinātiem projekta datiem, kas norādīti 12. ailē”, ja izstrādājums(-i) izgatavots(-i) pēc piemērojamiem neapstiprinātiem projekta datiem. Identificējiet 12. ailes datus (piemēram, līdz tipa sertifikāta saņemšanai, tikai testēšanai, līdz apstiprinātu datu saņemšanai).

Vienā un tajā pašā sertifikātā nedrīkst norādīt izstrādājumus, kas izlaisti atbilstoši apstiprinātiem un neapstiprinātiem projekta datiem.

13.b aile.   Pilnvarotā paraksts

Šajā ailē jābūt pilnvarotās personas parakstam. Šajā ailē drīkst parakstīties tikai personas, kas īpaši pilnvarotas atbilstīgi kompetentās iestādes noteikumiem un politikai. Papildu atpazīstamībai drīkst pievienot arī vienreizēju numuru, ar kuru identificē pilnvaroto personu.

13.c aile.   Apstiprinājuma numurs/Atļaujas numurs

Ierakstiet atļaujas/apstiprinājuma numuru/norādi. Šo numuru vai norādi izdod kompetentā iestāde.

13.d aile.   Vārds, uzvārds

Salasāmi ierakstiet tās personas vārdu un uzvārdu, kuras paraksts ir 13.b ailē.

13.e aile.   Datums

Ierakstiet datumu, kurā parakstīta 13.b aile; datumam jābūt šādā formātā: dd = datums divu ciparu formātā, mmm = mēneša nosaukuma pirmie trīs burti, gggg = gads četru ciparu formātā.

14.a–14.e aile

Vispārīgas prasības 14.a–14.e ailes aizpildīšanai

Neizmanto ražojumu izlaišanai. Ietonējiet, ēnojiet vai citādi iezīmējiet, lai novērstu nejaušu vai neatļautu aizpildīšanu.

lietotāja/uzstādītāja pienākumi

Lai gala lietotājiem paziņotu, ka viņi nav atbrīvoti no saviem pienākumiem attiecībā uz jebkura izstrādājuma, kam pievienota šī veidlapa, uzstādīšanu un lietošanu, iekļaujiet sertifikātā šo paziņojumu:

“ŠIS SERTIFIKĀTS AUTOMĀTISKI NEDOD UZSTĀDĪŠANAS TIESĪBAS.

JA LIETOTĀJS/UZSTĀDĪTĀJS STRĀDĀ SASKAŅĀ AR TĀDAS LIDOJUMDERĪGUMA APSTIPRINĀTĀJAS IESTĀDES NORĀDĪJUMIEM, KAS NAV NORĀDĪTA 1. AILĒ, IR SVARĪGI, LAI LIETOTĀJS/UZSTĀDĪTĀJS PANĀKTU, KA VIŅA LIDOJUMDERĪGUMA APSTIPRINĀTĀJA IESTĀDE PIEŅEM IZSTRĀDĀJUMUS NO 1. AILĒ NORĀDĪTĀS LIDOJUMDERĪGUMA APSTIPRINĀTĀJAS IESTĀDES. IERAKSTI 13.A UN 14.A AILĒ NAV UZSKATĀMI PAR UZSTĀDĪŠANAS APLIECINĀJUMU. VISOS GADĪJUMOS IERAKSTOS PAR GAISA KUĢA APKOPI JĀBŪT UZSTĀDĪŠANAS SERTIFIKĀTAM, KO ATBILSTĪGI VALSTS NOTEIKUMIEM IZDEVIS LIETOTĀJS/UZSTĀDĪTĀJS, PIRMS GAISA KUĢIS DRĪKST VEIKT LIDOJUMUS.””.

44.

II papildinājumu aizstāj ar šādu:

“II Papildinājums

Lidojumderīguma pārbaudes sertifikāts – EASA 15.a veidlapa

Image

45.

IV papildinājumu aizstāj ar šādu:

“IV papildinājums

Ierobežots lidojumderīguma sertifikāts – EASA 24. veidlapa

Kompetentās iestādes LOGOTIPS

IEROBEŽOTS LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTS

 (1)

[Reģistrācijas dalībvalsts]

[DALĪBVALSTS KOMPETENTĀ IESTĀDE]

 (1)

1.

Valsts piederība un reģistrācijas zīmes

2.

Ražotājs un ražotāja piešķirtais gaisa kuģa apzīmējums

3.

Gaisa kuģa sērijas numurs

4.

Kategorijas

5.

Šis lidojumderīguma sertifikāts izdots atbilstīgi (2) [1944. gada 7. decembra Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju] un Regulas (EK) Nr. 216/2008 5. panta 4. punkta b) apakšpunktam un attiecas uz iepriekš minēto gaisa kuģi, kas uzskatāms par lidojumderīgu, ja tam ir veikta apkope un tas ir ekspluatēts saskaņā ar iepriekš minētajiem un atbilstošajiem ekspluatācijas ierobežojumiem.

Papildus iepriekš minētajiem piemēro šādus ierobežojumus:

 (1)

 (2) [Gaisa kuģi drīkst izmantot starptautiskajā aeronavigācijā neatkarīgi no iepriekš minētajiem ierobežojumiem].

 

Izdošanas datums:

 

Paraksts:

6.

Šis lidojumderīguma sertifikāts ir derīgs, ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde nav to atsaukusi.

Esošo lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu pievieno šim sertifikātam.

EASA 24. veidlapa – 2. izdevums

Šim sertifikātam jābūt gaisa kuģī visu lidojumu laikā

46.

V papildinājumu aizstāj ar šādu:

“V papildinājums

Lidojumderīguma sertifikāts – EASA 25. veidlapa

Kompetentās iestādes LOGOTIPS

LIDOJUMDERĪGUMA SERTIFIKĀTS

 (3)

[Reģistrācijas dalībvalsts]

[DALĪBVALSTS KOMPETENTĀ IESTĀDE]

 (3)

1.

Valsts piederība un reģistrācijas zīmes

2.

Ražotājs un ražotāja piešķirtais gaisa kuģa apzīmējums

3.

Gaisa kuģa sērijas numurs

4.

Kategorijas

5.

Šis lidojumderīguma sertifikāts izdots atbilstīgi 1944. gada 7. decembra Konvencijai par starptautisko civilo aviāciju un Regulas (EK) Nr. 216/2008 5. panta 2. punkta c) apakšpunktam un attiecas uz iepriekš minēto gaisa kuģi, kas uzskatāms par lidojumderīgu, ja tam ir veikta apkope un tas ir ekspluatēts saskaņā ar iepriekš minētajiem un atbilstošajiem ekspluatācijas ierobežojumiem.

Ierobežojumi/piezīme:

 (3)

 

Izdošanas datums:

 

Paraksts:

6.

Šis lidojumderīguma sertifikāts ir derīgs, ja reģistrācijas dalībvalsts kompetentā iestāde nav to atsaukusi.

Esošo lidojumderīguma pārbaudes sertifikātu pievieno šim sertifikātam.

EASA 25. veidlapa – 2. izdevums

Šim sertifikātam jābūt gaisa kuģī visu lidojumu laikā

47.

VII papildinājumu aizstāj ar šādu:

“VII papildinājums

Gaisa kuģa atbilstības apliecinājums – EASA 52. veidlapa

GAISA KUĢA ATBILSTĪBAS APLIECINĀJUMS

1.

Ražotāja valsts

2.

[DALĪBVALSTS] (4) Eiropas Savienības dalībvalsts (5)

3.

Apliecinājuma Nr.:

4.

Organizācija

5.

Gaisa kuģa tips

6.

Tipa sertifikāta numuri:

7.

Gaisa kuģa reģistrācija vai zīme

8.

Ražotāja identifikācijas Nr.

9.

Dzinēja/propelera detaļas (6)

10.

Modifikācijas un/vai servisa biļeteni (6)

11.

Norādījumi par lidojumderīgumu

12.

Pielaides

13.

Izņēmumi, atbrīvojumi vai atkāpes (6)

14.

Piezīmes

15.

Lidojumderīguma sertifikāts

16.

Papildu prasības

17.

Atbilstības apliecinājums

Ar šo tiek apliecināts, ka šis gaisa kuģis pilnīgi atbilst sertificēta tipa projektam un pozīcijām, kas minētas iepriekš 9., 10., 11, 12. un 13. ailē.

Gaisa kuģis ir ekspluatācijai drošā stāvoklī.

Gaisa kuģis ir apmierinoši izturējis testēšanu lidojuma laikā.

18.

Paraksts

19.

Nosaukums

20.

Datums (d/m/g)

21.

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma numurs

EASA 52. veidlapa – 2. izdevums

Norādījumi gaisa kuģa atbilstības apliecinājuma – EASA 52. veidlapas aizpildīšanai

1.   MĒRĶIS UN DARBĪBAS JOMA

1.1.

Tāda gaisa kuģa atbilstības apliecinājuma izmantošana, ko izdevis ražotājs, kurš ražo saskaņā ar 21. daļas A iedaļas F apakšiedaļu, ir aprakstīta atbilstoši 21A.130. punktam un atbilstošajiem atbilstības nodrošināšanas līdzekļiem.

1.2.

Saskaņā ar 21. daļas A iedaļas G apakšiedaļu izdotā gaisa kuģa atbilstības apliecinājuma (EASA 52. veidlapas) mērķis ir dot iespēju atbilstīga ražošanas organizācijas apstiprinājuma turētājam izmantot prerogatīvu saņemt no reģistrācijas dalībvalsts kompetentās iestādes katra gaisa kuģa lidojumderīguma sertifikātu.

2.   VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1.

Atbilstības apliecinājuma formāts, arī aiļu numuri un katras ailes novietojums, ir tāds, kā norādīts turpmāk. Taču katras ailes izmēru drīkst mainīt, lai pielāgotu atsevišķam pieteikumam, bet ne tik lielā mērā, ka atbilstības apliecinājums kļūtu neatpazīstams. Ja rodas šaubas, sazinieties ar kompetento iestādi.

2.2.

Atbilstības apliecinājums drīkst būt iespiests vai sagatavots ar datoru, taču abos gadījumos līniju un rakstzīmju drukājumiem jābūt skaidriem un skaidri salasāmiem. Iespiests formulējums ir atļauts saskaņā ar pievienoto paraugu, taču nekādi citi apliecinoši ieraksti nav atļauti.

2.3.

Aizpildīt drīkst ar mašīnu/datoru vai roku, izmantojot lielos burtus, lai varētu viegli izlasīt. Angļu valoda un attiecīgā gadījumā viena vai vairākas izdevējas dalībvalsts valodas ir pieļaujamas.

2.4.

Apliecinājuma kopija un visi norādītie pielikumi apstiprinātajai ražošanas organizācijai ir jāsaglabā.

3.   ATBILSTĪBAS APLIECINĀJUMA AIZPILDĪŠANA, KO VEIC DOKUMENTA SASTĀDĪTĀJS

3.1.

Visās ailēs jābūt kādam ierakstam, lai dokuments būtu derīgs apliecinājums.

3.2.

Atbilstības apliecinājumu nedrīkst izdot reģistrācijas dalībvalsts kompetentajai iestādei, ja nav apstiprināts gaisa kuģa projekts un tajā uzstādītie ražojumi.

3.3.

Informāciju, kas prasīta 9., 10., 11., 12., 13. un 14. ailē, drīkst sniegt ar norādi uz atsevišķiem identificētiem dokumentiem, ko ražošanas organizācija tur lietā, ja kompetentā iestāde nenosaka citādi.

3.4.

Šajā atbilstības apliecinājumā nav paredzēts ietvert tādu aprīkojumu, ko var prasīt uzstādīt, lai atbilstu piemērojamiem ekspluatācijas noteikumiem. Taču dažus no šiem atsevišķajiem izstrādājumiem drīkst iekļaut 10 ailē vai apstiprinātajā tipa projektā. Dokumentu sastādītājiem tāpēc tiek atgādināts par viņu atbildību nodrošināt savu konkrēto darbību atbilstību piemērojamajiem ekspluatācijas noteikumiem.

1. aile

Ieraksta ražotājas valsts nosaukumu.

2. aile

Kompetentā iestāde, ar kuras atļauju atbilstības apliecinājums ir izdots.

3. aile

Vienreizējam sērijas numuram jābūt iespiestam šajā ailē apliecinājuma kontroles un izsekojamības mērķiem. Tas neattiecas uz elektroniski sastādītu dokumentu, kad vienreizējam numuram nav jābūt iespiestam, ja dators ir ieprogrammēts vienreizējo numuru uzrādīt un izdrukāt.

4. aile

Pilns tās organizācijas nosaukums un adrese, kas izdod apliecinājumu. Šo aili drīkst iespiest. Logotipi utt. ir atļauti, ja logotips ietilpst ailē.

5. aile

Gaisa kuģa tipa pilns nosaukums, kas definēts tipa sertifikātā un ar to saistītajā tehnisko datu lapā.

6. aile

Tipa sertifikāta numuri un tā izdošanas numurs attiecīgajam gaisa kuģim.

7. aile

Ja gaisa kuģis ir reģistrēts, tad šī zīme būs reģistrācijas zīme. Ja gaisa kuģis nav reģistrēts, tad tā būs zīme, ko apstiprina dalībvalsts kompetentā iestāde un attiecīgā gadījumā trešās valsts kompetentā iestāde.

8. aile

Identifikācijas numurs, ko piešķīris ražotājs, lai veiktu kontroli un izsekošanu un lai sniegtu tehnisko nodrošinājumu. To reizēm sauc par ražotāja sērijas numuru vai ražotāja numuru.

9. aile

Dzinēja un propellera tipa(-u) pilns nosaukums, kas definēts tipa sertifikātā un ar to saistītajā tehnisko datu lapā. To ražotāja identifikācijas numurs un saistītā atrašanās vieta arī ir jāuzrāda.

10. aile

Apstiprinātas projekta izmaiņas gaisa kuģa definīcijā.

11. aile

Saraksts ar visiem piemērojamajiem norādījumiem par lidojumderīgumu (vai tiem līdzvērtīgiem) un atbilstības deklarācija kopā ar atbilstības metodi, kas attiecas uz konkrēto gaisa kuģi, tostarp ražojumiem un uzstādītajām daļām. Jāuzrāda jebkuras turpmākas atbilstības prasības termiņš.

12. aile

Apstiprinātas neparedzētas atkāpes no apstiprinātā tipa projekta, ko reizēm sauc par pielaidēm, novirzēm vai neatbilstībām.

13. aile

Šeit drīkst iekļaut tikai apstiprinātus izņēmumus, atbrīvojumus vai atkāpes.

14. aile

Piezīmes. Jebkurš ieraksts, informācija, īpaši dati vai ierobežojumi, kas var ietekmēt gaisa kuģa lidojumderīgumu. Ja šādas informācijas nav, ieraksta: “NAV”.

15. aile

Ieraksta “lidojumderīguma sertifikāts” vai “ierobežots lidojumderīguma sertifikāts” vai “prasītajam lidojumderīguma sertifikātam”.

16. aile

Šajā ailē jānorāda papildu prasības, tādās kā ievešanas valsts izziņotās.

17. aile

Atbilstības apliecinājuma derīgums ir atkarīgs no tā, vai veidlapā visas ailes ir aizpildītas. POA turētājam jāglabā lieta ar lidojuma pārbaudes protokola kopiju kopā ar jebkura fiksēta defekta un izlabojuma datiem. Pārbaudes ziņojumam jābūt apstiprinātam kā apmierinošam ar atbilstoša sertifikācijas personāla un gaisa kuģa apkalpes locekļa, piem., pilota izmēģinātāja vai lidojuma pārbaudes inženiera, parakstu. Veiktie lidojuma pārbaudījumi ir tie, kurus nosaka kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kas izveidota ar 21A.139 punktu, jo īpaši ar 21A.139. punkta b) apakšpunkta 1. daļas vi) punktu, lai nodrošinātu, ka gaisa kuģis atbilst piemērojamajiem projekta datiem un ir drošas ekspluatācijas stāvoklī.

POA turētājam jāglabā lieta ar to izstrādājumu sarakstu, kas nodrošināti (vai darīti pieejami), lai ievērotu šā apliecinājuma drošās ekspluatācijas aspektus.

18. aile

Atbilstības apliecinājumu drīkst parakstīt persona, ko ražošanas organizācija tam pilnvarojusi saskaņā ar 21A.145. punkta d) apakšpunktu. Ar gumijas zīmogu uzspiestu parakstu neizmanto.

19. aile

Drukāts vai skaidri salasāmi ierakstīts tās personas vārds, kas parakstījusi apliecinājumu.

20. aile

Jānorāda datums, kad atbilstības apliecinājums ir parakstīts.

21. aile

Jāieraksta kompetentās iestādes piešķirtais apstiprinājuma numurs.

48.

IX papildinājumu aizstāj ar šādu:

“IX papildinājums

Ražošanas organizācijas apstiprinājuma sertifikāti, kas minēti Pielikuma (21. daļas) G apakšiedaļā – EASA 55. veidlapa

Image

Image

49.

X papildinājumu aizstāj ar šādu:

“X papildinājums

Vienošanās dokuments – EASA 65. veidlapa, kas minēta Pielikuma (21. daļas) F apakšiedaļā

Image


(1)  Izmanto reģistrācijas valsts.

(2)  Lieko svītrot.”

(3)  Izmanto reģistrācijas valsts.”

(4)  Vai EASA, ja EASA ir kompetentā iestāde.

(5)  Dzēst tādu valstu gadījumā, kas nav ES dalībvalstis, vai EASA gadījumā.

(6)  Lieko svītrot.”